Hotărârea nr. 352/2011

privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou creată, aflată între str. Hack Halasi Gyula şi str. Nojoridului

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou create , aflată între str. Hack Halasi Gyula și str. Nojoridului

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 159118 din 21.09.2010 prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea denumirii “Ștefan Lupșa “ străzii nou create ce pornește din strada Hack Halasi Gyula , paralelă cu str. Fabian Imre și se termină în str. Nojoridului, identificată cu nr. cadastrale 6025 și 8906/26 , trecute în proprietatea municipiului Oradea în baza HCL 519 din 31 iulie 2006 și respectiv HCL900 din 21 decembrie 2006,

Luând în considerare Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Ținând seama de Avizul nr. 3 din 2012.2010 al Comisiei județene pentru Atribuire de denumiri și de adresa Institutului Național de Statistică nr. 80133/18.04.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii ” str. Ștefan Lupșa”, străzii ce face legătura între strada Hack Halasi Gyula și str. Nojoridului, paralelă cu str. Fabian Imre, identificată cu nr. cadastrale 6025 și 8906/26.

Art.2. Strada menționată la art. 1) din prezenta hotărâre se află în zona de impozitare “D”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Instituția Arhitectului Șef, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -  Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • -   Politia municipiului Oradea

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -  SC Romtelecom SA

 • -  SC Electrica SA

 • -  Posta Romana SA

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 352


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila