Hotărârea nr. 350/2011

privind transferul cu titlu gratuit în patrimoniul Poliţiei Locale Oradea a “Sistemului de supraveghere video în zona Gutemberg” Oradea, amplasat la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost - Azilului de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg, nr. 8

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

COSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transferul cu titlu gratuit în patrimoniul Poliției Locale Oradea a “Sistemului de supraveghere video în zona Gutemberg” Oradea, amplasat la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost - Azilului de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg, nr. 8

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47909 din 03.05.2011, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea transferului cu titlu gratuit către Poliția Locală Oradea, a sistemului de supraveghere cu camere video în zona Gutemberg, fiind alcătuit din echipamente electronice,

Luând în considerare adresa nr. 1750/11.04.2011 prin care Politia Locală Oradea a solicitat Administrației Imobiliare Oradea transmiterea cu titlu gratuit, în proprietatea sa, a echipamentelor electronice care alcătuiesc sistemul de supraveghere video,

In conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. b), art.45 alin. (3), art. 121 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Poliția Locală Oradea, a “Sistemului de supraveghere video în zona Gutemberg” Oradea, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scăderea/înregistrarea din/în gestiune a activelor fixe din anexa 1 la prezenta hotărâre, la valoarea contabilă din evidențele actualului deținător, pe baza unui protocol de predare - primire ce se va încheia între Administrația Imobiliară Oradea și Poliția Locală Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Poliția Locală Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Poliția Locală Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 350


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea Administrația Imobiliară Oradea

Sistem de supraveghere zona Guttemberg mijloc fix - număr de inventar 005598

Anexa 1

întocmit

Homorodean Ecaterina


Nr. crt.

Denumire componente sistem

Cantitate

Valoare

1

UPS pentru camerele video - 5598/1

6

989,52

2

înregistrator pentru camere IP - 5589/2

1

3366,60

3

Camera IP de exterior PTZ - 5598/3

6

28986,24

4 '

Cutie de exterior - 5598/4

6

1733,52

5

calculator de vizualizare, monitor, UPS - 5598/5

1

3326,92

6

Router - 5598/6

1

1428,48

7

Cabluri,mufe,suport prindere,etc. - 5598/7

1

390,60

8

Implementare - manopera si mentenanta - 5598/8

1

1931,92

9

Lucrări de instalații electrice

7316,00

10

Aviz racordare electrica

52,08

TOTAL

49521,88

Sef serviciu financiar-contabil Ungur Adriana /


Consiliul Local al Municipiului Oradea Administrația Imobiliară Oradea

Sistem de supraveghere zona Guttemberg mijloc fix - număr de inventar 005598

Anexa 1

întocmit

Homorodean Ecaterina


Nr. crt.

Denumire componente sistem

Cantitate

Valoare

1

UPS pentru camerele video - 5598/1

6

989,52

2

înregistrator pentru camere IP - 5589/2

1

3366,60

3

Camera IP de exterior PTZ - 5598/3

6

28986,24

4 '

Cutie de exterior - 5598/4

6

1733,52

5

calculator de vizualizare, monitor, UPS - 5598/5

1

3326,92

6

Router - 5598/6

1

1428,48

7

Cabluri,mufe,suport prindere,etc. - 5598/7

1

390,60

8

Implementare - manopera si mentenanta - 5598/8

1

1931,92

9

Lucrări de instalații electrice

7316,00

10

Aviz racordare electrica

52,08

TOTAL

49521,88

Sef serviciu financiar-contabil Ungur Adriana /