Hotărârea nr. 35/2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 625/06.09.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate şi organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea precum şi stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinţei terenurilor ocupate de

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 625/06.09.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate și organizarea licitației publice deschise pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea precum și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinței terenurilor ocupate de chioșcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40607 din 13.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 625/06.09.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate și organizarea licitației publice deschise pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea precum și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinței terenurilor ocupate de chioșcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Oradea

Având in vedere solicitarea agenților economici din domeniul difuzării presei și pentru asigurarea de către administrația locală a accesului cetățenilor la informațiile de interes public privind viața comunității și pentru promovarea obiectivelor turistice, a clădirilor monument și a evenimentelor sociale și culturale din municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților organizate in zone publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/29.03.2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Luând în considerare amendamentele formulate la proiectul de hotărâre în plenul ședinței și aprobate

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea art.5, art.9 și art.11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 625/2010, care vor avea următorul conținut :

Art.5 Se aprobă nivelul minim de departajare a ofertelor de 0,10 lei/mp/zi.

Art.9 a) Se aprobă modificarea începând cu data de 01.01.2014 a chiriei aferente contractelor prelungite conform prevederilor art.8, după cum urmează:

 • - 1,00 lei/mp/zi pentru amplasamentele ocupate de chioșcurile care asigură administrației locale spațiu de informare pe laturile chioșcului unde vot fi expuse afișe/materiale informative de interes public și cetățenesc si produse care promovează imaginea municipiului Oradea.

 • -  2,00 lei/mp/zi pentru amplasamentele ocupate de chioșcurile care nu asigură administrației locale spațiu de informare.

Chiria se indexează de drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistica.

b) Contractele în derulare, având ca obiect terenurile ocupate de chioșcurile care nu au fost înlocuite până la data de 31.08.2011, conform acordului încheiat cu chiriașul încetează

Art.11. Se aprobă chiria pentru contratele încheiate conform prevederilor de la Art. 10, după cum urmează:

 • - 1,00 lei/mp/zi pentru amplasamentele ocupate de chioșcurile care asigură administrației locale spațiu de informare pe laturile chioșcului unde vot fi expuse afișe/materiale informative de interes public și cetățenesc si produse care promovează imaginea municipiului Oradea.

2,00 lei/mp/zi pentru amplasamentele ocupate de chioșcurile care nu asigură administrației locale spațiu de


informare.

Art.II. Se aprobă revocarea art.5.4 și modificarea art.5.1, art.5.3, și art.8.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 625/2010 - Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a terenurilor libere de sarcini, destinate amplasării unor chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun pe raza municipiului Oradea și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinței terenurilor ocupate de chioșcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Oradea, astfel:

art. 5.1 Prețul de pornire a licitației pentru închirierea terenului, este de 0,90 lei/mp/zi pentru ofertanții care asigură administrației locale spațiu de informare pe laturile chioșcului unde vot fi expuse afișe/materiale informative de interes public și cetățenesc si produse care promovează imaginea municipiului Oradea și 1,90 lei/mp/zi pentru ofertanții care nu asigură administrației locale spațiu de informare.

art. 5.3 Prețul de închiriere al terenurilor ocupate de construcții este de 1,00 lei/mp/zi pentru amplasamentele ocupate de chioșcurile care asigură administrației locale spațiu de informare pe laturile chioșcului unde vot fi expuse afișe/materiale informative de interes public și cetățenesc si produse care promovează imaginea municipiului Oradea și 2,00 lei/mp/zi pentru ofertanții care nu asigură administrației locale spațiu de informare.

art. 8.3 Să asigure serviciul de promovare și vânzare a:

 • -   tichetelor de parcare și a biletelor pentru transportul public local;

 • -   suvenirurilor și a produselor care promovează imaginea municipiului Oradea;

 • -   asigura servicii de informare turistică, cel puțin în zonele aglomerate al municipiului, ex. amplasamentele: Gara CFR, platou din fața Magazinului Crișul, str.Republicii, Piața Unirii)

Art.III. Se aprobă modificarea art.4.1. din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 625/2010 -Studiu de oportunitate privind închirierea prin licitație publică deschisă a terenurilor libere de sarcini, destinate amplasării unor chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun pe raza municipiului Oradea și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinței terenurilor ocupate de chioșcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Oradea, astfel:

art. 4.1. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea terenului, este de 0,90 lei/mp/zi pentru ofertanții care asigură administrației locale spațiu de informare pe laturile chioșcului unde vot fi expuse afișe/materiale informative de interes public și cetățenesc si produse care promovează imaginea municipiului Oradea și de 1,90 lei/mp/zi pentru ofertanții care nu asigură administrației locale spațiu de informare.”

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -  Compartiment Licitații, Avizare și Monitorizare Contracte - PMO.

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Biroul Venituri, Executare Silită

 • -  Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

- Serviciul Terenuri

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 35


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila