Hotărârea nr. 349/2011

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru încheierea şi derularea unui parteneriat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş constând în realizarea unui număr de 500 spaţii locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziţie de Municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru încheierea și derularea unui parteneriat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș constând în realizarea unui număr de 500 spații locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziție de Municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 48657/16.05.2011, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri administrative pentru încheierea și derularea unui parteneriat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș constând în realizarea unui număr de 500 spații locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziție de Municipiul Oradea,

Luând în considerare H.C.L. nr. 248/29.03.2007 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Social Comunitară Oradea, Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România - Beiuș, pentru conceperea, dezvoltarea și implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitară,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), lit. d), lit. e), alin. (5) lit. b) alin.6 lit.a pct.2, alin.7 lit.a și art.45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri administrative pentru încheierea și derularea unui parteneriat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș constând în realizarea unui număr de 500 spații locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziție de Municipiul Oradea:

 • I.       încheierea unui acord de parteneriat, - conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea conceperii, dezvoltării și implementării proiectului privind realizarea unor locuințe simple, decente și accesibile ca preț destinate:

J familiilor evacuate din imobile naționalizate;

J familiilor care înregistrează venituri reduse si nu au alte posibilități de a dobândi o locuință simplă, decentă și accesibilă ca preț;

 • II.       întocmirea unei liste de priorități urmare a desemnării familiilor beneficiar cu respectarea criteriilor de selecție impuse prin regulamentul ce reprezintă Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • III.      Se numesc 2 membri, în „Comisia de Selecție ”, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea în persoana d-nei. Florica Cherecheș și a d-lui. Szabo Jozsef, urmând ca restul membrilor să fie numiți prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea.

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 248/29.03.2007 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Social Comunitară Oradea, Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România -Beiuș, pentru conceperea, dezvoltarea și implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitară și încetează a mai produce efecte înscrisurile încheiate în baza hotărârii menționate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș prin grija Administrației Imobiliare Oradea;

 • - Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Administrare Imobile;

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 349


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 349/2011

REGULAMENT

privind reglementarea cadrului general de repartizare, exploatare, administrare și valorificare a locuințelor familiale „ Habitat for Humanity ”

CAPITOLUL I Scop si definiții

Art.1. Termeni și expresii

 • 1.1. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • ■  Casa „ Habitat for Humanity ” - locuința familială, P+M, simplă, decenta și accesibilă ca preț destinată familiilor cu peste 3 membri, având o suprafață locuibilă de 55 mp. compusă din: bucătărie+living, baie și hol la parter, 2 dormitoare + 1 baie de serviciu la mansarda;

 • ■  casa „ACCESIBILA CA PRET” - locuința familială care permite familiilor cu venit mic sa faca plati lunare, fara ca nevoile de baza ale familiei sa fie afectate;

 • ■  casa „DECENTA”- locuința familială confortabila, suficient de solida ca sa dureze vreme indelungata, rezistentă la schimbari de vreme si de climat sau la dezastre naturale fiind construita pentru a fi o casa sănătoasă și economică din punct de vedere energetic;

 • ■  casa „SIMPLA”- locuința familială care are un design simplu, o structura menita sa implineasca nevoile fundamentale ale omului si sa ofere spatiu suficient unei familii;

 • ■  chirie - suma de bani achitată de familiile beneficiar în schimbul folosirii locuinței „ Habitat for Humanity ”;

 • ■  Comisie de Construcție - forul responsabil pentru elaborarea soluției optime/adecvate de locuit pentru familiile țintă;

 • ■  Comisie de Educare și Sprijinire a Familiilor - forul responsabil pentru consilierea, educarea și sprijinirea familiilor beneficiar desemnate în urma procedurii de selecție;

 • ■  Comisie de Selecție - forul responsabil pentru definirea, elaborarea și implementarea politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție a familiilor țintă/beneficiar;

 • ■  Contract de închiriere - înscrisul prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților privind atribuirea în folosință/exploatarea/întreținerea și administrarea locuinței „ Habitat for Humanity ”;

 • ■  criterii de selecție - principiile care stau la baza clasificării/selecției/desemnării/nominalizării familiilor beneficiar;

 • ■  familie - formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, și care constă din soț, soție și din descendenții acestora;

 • ■  familie aflată în cea mai mare nevoie de locuință - familie cu venituri mici care traieste in conditii sub standardele minime acceptabile, nu are capacitatea de a-si construi o casa proprie, simpla si decenta, si care nu are posibilitatea de a se folosi de un alt program de intr-ajutorare decat Habitat;

 • ■  familie beneficiar - familie desemnată în urma aplicării politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție;

 • ■  familie țintă - familie aflată în cea mai mare nevoie de locuință conform politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție adoptate de „Comisiei de Selecție”;

 • ■  „Fondul pentru umanitate”- fond rotitor, prin care ulterior se pot finanța alte lucrări destinate ajutorării familiilor aflate în cea mai mare nevoie de locuință;

 • ■  lista de priorități - documentul justificativ emis de Consiliul Local al Municipiului Oradea urmare a implementării politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție adoptate de „Comisia de Selecție”;

 • ■  locuința „ Habitat for Humanity locuința familială simplă, decentă și accesibilă ca preț destinată familiei aflate în cea mai mare nevoie de locuință conform politicilor/criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție adoptate de „Comisia de Selecție”;

 • ■  locuință protejată - locuința familială simplă, decentă și accesibilă ca preț destinată/adaptată nevoilor persoanelor cu dizabilități severe;

 • ■  sesiune de selecție - intervalul de timp destinat clasificării/selecției/desemnării/nominalizării familiilor beneficiar;

 • ■  solicitant - familie țintă cu peste 3 membri aflată în cea mai mare nevoie de locuință conform politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție adoptate de „Comisia de Selecție”;

 • ■  standardele SDA - limitele de venituri și cheltuieli în accepțiunea conceptului: „ simplu, decent și accesibil ca preț”;

 • ■  teren aferent locuinței „ Habitat for Humanity ” - suprafața de teren, aflată în proprietatea privată a Municipiului Oradea, ocupată de construcție/aferentă acesteia;

 • ■  valoare de inventar (Vinv) - valoarea prevăzută în cadrul Contractului de Vânzare încheiat între autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și „ Habitat for Humanity ”;

 • ■  venit mediu net pe membru de familie - câștigul salarial mediu nominal net pe membru de familie obținut prin însumarea câștigurilor salariale nete pe membru de familie raportat la numărul acestora;

Art.2. Dispoziții Generale

 • 2.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind repartizarea, exploatarea, administrarea și valorificarea locuințelor „ Habitat for Humanity ”.

 • 2.2. Locuințele „ Habitat for Humanity ” vor fi destinate:

 • > familiilor care fac parte din comunitati sarace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea;

 • > familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari.

 • 2.3.  În scopul ameliorarii estetice si functionale a habitatelor umane respectiv a soluționării problemei locative în cazul familiilor evacuate din imobile revendicate/restituite la proprietari, Consiliul Local al Municipiului Oradea are în vedere susținerea proiectelor „ Habitat for Humanity ” România prin aportul reprezentând suprafața de 4176 mp teren, înscrisă în CF nr. 86562, sub nr cadastral 156429, situată în Oradea, cartierul Episcopia, str. Garii, respectiv asigurarea utilităților la limita proprietății menționate.

 • 2.4. Prin aportul menționat la Art.2.2. Consiliul Local al Municipiului Oradea își propune ca alături de programele Habitat să susțină dezvoltarea vizibila si rapida a comunitatilor sarace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea respectiv asigurarea de spații locative familiilor evacuate din imobile revendicate/restituite la proprietari.

 • 2.5. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind selecția și repartizarea locuințelor „ Habitat for Humanity ” o reprezintă:

S Legea nr. 114/1996 Legea locuinței cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

S Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

CAPITOLUL II

Procedura de repartizare, exploatare, administrare și valorificare a locuințelor familiale „ Habitat for Humanity ”

Art.3. Comisia de Selecție

 • 3.1.  Locuințele „ Habitat for Humanity ” reprezintă locuințe destinate închirierii către familiile aflate în cea mai mare nevoie de locuință conform politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție adoptate de „Comisia de Selecție”;.

 • 3.2. (1) „Comisia de Selecție” reprezintă forul responsabil pentru definirea, elaborarea și implementarea politicilor/ criteriilor/principiilor/procedurilor de selecție a familiilor țintă/beneficiar

 • (2) „Comisia de Selecție” va avea un număr de 5 membri desemnați astfel: 2 membri prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar ceilalți 3 membri prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea, scopul lor fiind acela de a aplica un proces de selecție a familiilor corect, obiectiv și nediscriminatoriu.

Cei 5 membri ai „Comisiei de Selecție” vor fi desemnati astfel:

 • - 2 membri din randul consilierilor locali;

 • - 2 membri din cadrul „ Habitat for Humanity ” România ;

 • - Directorul General al Administratiei Imobiliare Oradea.

 • (3) La prima întrunire „Comisia de Selecție” își va desemna un președinte din rândul celor 5 membri. Președintele va fi membru al Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • (4) In cadrul primei întruniri a „Comisia de Selecție” va desemna persoanele ce vor avea atributii privind secretariatul acestuia. Secretariatul „Comisia de Selecție” va fi format din 3 persoane desemnate astfel:

 • - 2 persoane din cadrul Serviciului Administrare Imobile - Administrația Imobiliara Oradea,

 • - 1 persoana din cadrul „ Habitat for Humanity ” România.

 • 3.3. Atribuțiile „Comisiei de Selecție” :

S Informează familiile țintă în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de selecție;

S Conlucrează cu Comisia de Educare și Sprijinire a Familiilor din cadrul „ Habitat for Humanity ” în vederea elaborării unui program de orientare;

S Elaborează formularele;

S Analizează cererile;

S Efectuează vizite la domiciliul familiilor potențiale;

S Identifică familiile aflate în cea mai mare nevoie de locuință și le recomandă Consiliului Local al Municipiului Oradea;

 • 3.4. Cerințe minime pentru constituirea „Comisiei de Selecție” :

S să aibă minim 5 membri (inclusiv președintele comisiei);

S reprezentanții unui anumit sex nu trebuie să depășească 75%;

S să aibă în reprezentare cel puțin două confesiuni religioase;

S să aibă în reprezentare cel puțin două naționalități;

S să nu aibă în reprezentare două persoane între care să existe o relație personală/de serviciu;

S membrii trebuie să semneze o declarație de imparțialitate fiind obligați să se retragă de la discuții atunci când se discută solicitarea unor familii pe care le cunosc personal sau printr-o terță persoană.

 • 3.5. Obligații ale membrilor „Comisiei de Selecție”:

S să semneze o declarație de imparțialitate fiind obligați să se retragă de la discuții atunci când se discută solicitarea unor familii pe care le cunosc personal sau printr-o terță persoană;

S să înțeleagă și să fie dispuși să transmită și altora principiile fundamentale ale Habitat for Humanity;

S să aibă bune abilități sociale / interpersonale;

S să cunoască criteriile și procesul de selecție a familiilor;

S să înțeleagă conceptul de Simplu, Decent și Accesibil ca Preț

S să manifeste disponibilitate atunci când se efectuează interviurile, vizitele la domiciliu, anchete cu privire la economiile / proprietățile deținute de familii etc.;

S să identifice situații de locuire în condiții sărăcăcioase în comunitate și să înțeleagă situația familiilor cu venituri mici;

S să fie familiarizați cu activitatea celorlalte comisii, în special cel de „Construcție & Educarea & Sprijinirea Familiilor „ din cadrul Habitat for Humanity;

S să asigure confidențialitatea tuturor aplicanților și a informațiilor;

S să declare toate conflictele de interese în toate aspectele activității comisiei.

 • 3.6. Atribuțiile președintelui „Comisiei de Selecție”:

S convoacă și conduce ședințele „Comisiei de Selecție”;

S stabilește ordinea de zi pentru fiecare ședință;

S raportează Consiliului Local al Municipiului Oradea cu privire la activitatea „Comisiei de Selecție”;

S stabilește responsabilitățile membrilor din „Comisiei de Selecție” pentru a asigura finalizarea procesului de selecție;

S supraveghează păstrarea corectă a cererilor și a materialelor conexe;

S facilitează procesul de luare a deciziilor și asigura obiectivitatea acestora;

S asigură transparența și evidențierea tuturor deciziilor „Comisiei de Selecție”.

Art.4. Stabilirea familiilor țintă

 • 4.1. (1) „Comisia de Selecție” este responsabila pentru definirea familiilor aflate în cea mai mare nevoie de locuință respectiv a sumei pe care acestea își permit să o achite pentru o locuință.

 • (2) Familiile țintă/beneficiar vor fi selectate din următoarele categorii:

 • > familii care fac parte din comunitati sărace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea;

 • > familii evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari

 • 4.2. (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la Art. 4.1. „Comisiei de Selecție” trebuie să urmeze următoarele etape:

 • I. Etapa I - Cercetarea (înțelegerea sărăciei în comunitatea vizată);

 • II.  Etapa II - Definirea familiilor în nevoie(determinarea veniturilor pentru familiile țintă);

 • III.  Etapa III - Definirea accesibilității ca preț pentru familiile în nevoie(cât își pot permite familiile să plătească pentru o locuință)

Art.5. Criterii de selecție

 • 5.1. Criteriile utilizate în mod obiectiv pentru selecția: familiilor beneficiar sunt:

 • 1) nevoia pentru un adăpost adecvat;

 • 2) abilitatea de a plăti;

 • 3) disponibilitatea de a parteneria.

 • 5.2. Nevoia pentru un adăpost adecvat - trebuie să fie evidentă pentru că este imposibil a ajuta toate familiile aflate în nevoie de locuință. Familiile care sunt eligibile pentru alte opțiuni trebuie să le urmeze. Habitat for Humanity caută să ajute familiile care au ca țel să devină proprietari independenți de locuință selectând familii partener cu venituri mici care în prezent locuiesc în condiții inadecvate, doresc să dobândească o locuință, însă nu sunt în stare să facă acest lucru. Aceste familii doresc să facă tot ce pot pentru a se ajuta ele însele în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit.

 • 5.3. Abilitatea de a plăti - reprezintă situația financiară a familiei. Motivul pentru care se stabilește venitul sau abilitatea de a plăti este de a ajuta „Comisiei de Selecție” să selecteze familiile cu venituri foarte mici care nu își permit să acceseze sursele de finanțare convenționale, însă care au un venit suficient pentru a-și permite să plătească ratele lunare și celelalte costuri asociate cu statutul de proprietar de locuință.

 • 5.4. Disponibilitatea de a parteneria - „Comisiei de Selecție” trebuie să stabilească dacă aplicanții sunt dispuși să lucreze la construcția propriei locuințe și a locuințelor altor familii, să plătească avansul (dacă este cazul) respectiv să participe la sesiunile de educare a familiilor organizate în cadrul Filialei Habitat for Humanity România.

Art.6. Procesul de selecție a familiilor

6.1. Perioada de depunere a solicitărilor

 • (1) Perioada de preluare a solicitărilor va fi făcută publică prin intermediul Administratiei Imobiliare Oradea si Habitat for Humanity România utilizându-se mijloacele de comunicare scrise/internetul.

 • (2) Solicitările menționate la alin(1) vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora urmând a fi analizate de „Comisiei de Selecție”.

 • (3) Solicitările depuse după expirarea perioadei de preluare nu vor fi analizate acestea fiind arhivate în vederea anunțării deponenților cu privire la o viitoare sesiune de depunere.

6.2. Dosarul solicitantului

Fiecărui solicitant i se întocmește un dosar care va cuprinde:

 • 1. Fișa solicitantului/familiei - Cerere tip;

 • 2. Fișa de calcul a punctajului acordat;

 • 3. Procesul verbal privind constatările efectuate în teren pentru verificarea situației locative a familiei;

 • 4. Fotocopii legalizate ale actelor de identitate, certificate de naștere ale membrilor familiei, certificat de căsătorie;

 • 5. Sentință de divorț sau certificat de deces, după caz;

 • 6. Copii xerox după actele de studii;

 • 7. Adeverințe privind veniturile nete realizate pentru fiecare din membrii familiei încadrați în muncă;

 • 8. Certificate medicale eliberate/avizate de instituțiile competente, după caz;

 • 9. Declarație notarială din care să reiasă următoarele:

J Solicitantul și membrii familiei sale nu a/au deținut în proprietate sau coproprietate o locuință în municipiul Oradea pe care a înstrăinat-o;

S Solicitantul și membrii familiei sale nu a pierdut, din culpa lui dreptul locativ asupra unor spații aflate în patrimoniului unităților administrativ teritoriale;

S Solicitantul și membrii familiei sale nu a beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

S Solicitantul și membrii familiei sale nu a deținut sau nu deține în folosință o locuință aflată în patrimoniului unităților administrativ teritoriale;

S Solicitantul și membrii familiei sale nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare.

Nu pot benficia de locuințe în condițiile prezentului regulament familiile ai căror membri se găsesc în una din următoarele situații:

S au deținut în proprietate sau coproprietate o locuință în municipiul Oradea pe care au înstrăinat-o;

S au pierdut, din culpa lor dreptul locativ asupra unor spații aflate în patrimoniul unităților administrativ teritoriale;

S au beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

S au deținut sau dețin în folosință o locuință aflată în patrimoniului unităților administrativ teritoriale.

6.3. Punctaje

(1) Departajarea solicitărilor se va realiza în funcție de următoarele criterii:

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj minim

Punctaj maxim

1.

nevoia pentru un adăpost adecvat - se vor evalua: statutul            familiei            solicitant(fost/actual

chriaș/proprietar/familii formate din membri proveniți din case de ocrotire socială care au împlinit 18 ani, familii care au adoptat sau adoptă copii,etc.)/ starea de sănătate a membrilor familiei/ numărul copiilor minori/ numărul de membri în familie/ vechimea sentinței de evacuare în cazul familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari

20

40

2.

abilitatea de a plăti - se vor evalua: nivelul de pregătire/ venitul lunar legal/impozabil realizat pe familie/ bunuri imobile/mobile deținute în proprietate

20

40

3.

disponibilitatea de a parteneria

10

20

TOTAL

50

100

 • (2) Criteriile menționate la alin(1) permit prelucrarea mai eficientă a cererilor și tratarea în mod echitabil a tuturor solicitanților.

 • (3) Familiile ce pot beneficia de o locuinta tip Habitat, trebuie sa aiba venituri nete maxime de 80% din valoarea ce reprezinta media venitului net pe cap de locuitor conform comunicatelor Institutului National de Statistica.

 • (4) Rata lunara ce urmeaza a fi achitata de familiile beneficiar nu va depasi 40% din veniturile nete realizate de membrii acestora.

6.4. Lista de priorități

 • (1) După analizarea solicitărilor „Comisia de Selecție” va întocmi lista de priorități în funcție de:

S categoriile de familii selectate;

S criteriile avute în vedere pentru efectuarea selecției;

S punctajul obținut de familiile selectate.

 • (2) Lista de priorități întocmită în funcție de categoriile de familii selectate va fi supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea astfel:

S „Lista de priorități pentru familii care fac parte din comunitati sărace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea;

S „Lista de priorități pentru familii evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari.

 • (3) În baza listelor de priorități întocmite „Comisia de Selecție” va emite „Ordine de repartiție” acestea fiind încadrate în 4 categorii:

 • I.  „Ordine de repartiție” pentru familiile beneficiar care fac parte din comunitati sărace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea care optează pentru achitarea integrala a contravalorii locuinței la data finalizarii acesteia dupa achitarea in prealabil a unui avans cuprins intre 5-10% din pretul imobilului in contul Habitat forHumanity România;

 • II. „Ordine de repartiție” pentru familiile beneficiar care fac parte din comunitati sărace si marginalizate de pe raza Municipiului Oradea care optează pentru cumpararea in rate a locuinței pe o perioada de 15 ani dupa achitarea unui avans de 25% din pretul acesteia in baza unui antecontract de vanzare - cumpărare incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administratia Imobiliara Oradea;

 • III. „Ordine de repartiție” pentru familiile beneficiar evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari care optează pentru achitarea integrala a contravalorii locuinței la data finalizarii acesteia dupa achitarea in prealabil a unui avans cuprins intre 5-10% din pretul imobilului in contul Habitat forHumanity România;

 • IV. „Ordine de repartiție” pentru familiile beneficiar evacuate/în curs de evacuare din imobile revendicate/restituite la proprietari care optează pentru cumpararea in rate a locuinței pe o perioada de 15 ani dupa achitarea unui avans de 25% din pretul acesteia in baza unui antecontract de vanzare - cumparare incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administratia Imobiliara Oradea. Pe perioada de rambursare a sumelor familiile beneficiar urmeaza a achita Consiliului Local al Municipiului Oradea - prin Administratia Imobiliara Oradea o dobanda anuala de 10% aplicata la soldul ramas de achitat.

Art. 7. Transferul dreptului de folosință/proprietate asupra terenului/locuinței

7.1. Terenul aferent locuinței Habitat for Humanity

 • (1) Pe perioada executării lucrărilor de construcție Habitat for Humanity România preia în folosință gratuită suprafața de 4176 mp teren, proprietatea Municipiului Oradea, inscris in CF 86562 sub nr cadastral 156429, situată în Oradea, str. Garii/ zona Episcopia.

 • (2) La data luării în folosință a locuințelor cota parte de teren aferentă urmează regimul acestora respectiv se vinde/se concesioneaza titularilor dreptului de proprietate asupra locuinței.

 • (3) Prețul/tariful la care se vinde/se concesioneaza suprafața de teren aferentă locuințelor Habitat for Humanity se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • (4) Sumele încasate urmare a vanzarii/concesionarii suprafețelor de teren aferente locuințelor Habitat for Humanity se fac venit la bugetul local al Municipiului Oradea.

7.2. Locuința Habitat for Humanity

 • (1) Locuința Habitat for Humanity se vinde/se repartizează familiilor beneficiar în funcție de opțiunea exprimată de aceștia la data emiterii „Ordinului de repartiție”.

 • (2) Prețul de vânzare al locuinței Habitat for Humanity se stabilește de către „Comisia de Construcție” din cadrul Habitat for Humanity România urmând a fi acceptat de familiile beneficiar prin semnarea unui Antecontract de Vânzare - Cumpărare anterior datei începerii lucrărilor de execuție ale locuinței.

 • (3) Prețul de vânzare al locuinței Habitat for Humanity urmează a se achita de către familiile beneficiar pe o perioada de 15 ani în rate lunare egale cu plata unei dobanzi anuale de 10% dupa achitarea in prealabil a unui procent de 25 % din prețul de vânzare al acesteia la data semnării Antecontractului de Vânzare - Cumpărare.

 • (4) Antecontractul de Vânzare - Cumpărare se încheie între Habitat for Humanity România si familiile beneficiar sau Habitat for Humanity România si Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administratia Imobiliara Oradea anterior datei începerii lucrărilor de execuție ale locuinței.

 • (5) Locuințele Habitat for Humanity repartizate familiilor beneficiar care au optat pentru cumpararea in rate a acestora vor face obiectul unui Contract de Vânzare - Cumpărare ce urmează a fi încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea;

 • (6) Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea nu va achita avansuri din prețul de vânzare a locuinței la data semnării Antecontractului de Vânzare -Cumpărare cu Habitat for Humanity România.

 • (7) Contravaloarea locuințelor Habitat for Humanity ce urmează a fi vandute in rate familiilor beneficiar va fi achitată de Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea, din sumele încasate, în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani.

 • (8) Termenii și condițiile generale pentru virarea sumelor menționate la alin(8) se vor stabili prin semnarea unui Protocol între Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea și Habitat for Humanity România.

CAPITOLUL III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.8. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea imobilelor Habitat for Humanity

8.1. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuinței

Sumele obținute din vânzarea locuințelor Habitat for Humanity se virează în contul Habitat for Humanity România reântregind „Fondul pentru umanitate”- fond rotitor, prin care ulterior se pot finanța alte lucrări destinate ajutorării familiilor aflate în cea mai mare nevoie de locuință.

8.2. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea terenului

 • (1) Sumele obținute din vânzarea terenului aferent locuințelor Habitat for Humanity se virează în contul Administrației Imobiliare Oradea nr. RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

 • (2) Sumele obținute din concesionarea terenului aferent locuințelor Habitat for Humanity se virează în contul Administrației Imobiliare Oradea nr. RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

8.3. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea imobilelor

(1) Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate cu titlu de “ rate lunara si dobanzi aferente ” se vor calcula/stabili/percepe majorări de întârziere/creanțe bugetare accesorii în cuantum legal stabilit pentru creanțe fiscale.

(2) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de “ rate lunara si dobanzi aferente ” consiliile locale prin structurile desemnate în acest sens vor proceda la inițierea măsurilor de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

 • (3) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de “preț de vânzare” pentru cota parte de teren aferentă locuinței Habitat for Humanity consiliile locale prin structurile desemnate în acest sens vor proceda la inițierea măsurilor de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

 • (4) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de “redeventa” pentru cota parte de teren aferentă locuinței Habitat for Humanity consiliile locale prin structurile desemnate în acest sens vor proceda la inițierea măsurilor de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Art.9. Dispoziții finale

 • (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de repartiție și vânzare a locuințelor Habitat for Humanity se va transmite de catre solicitanti/cumpărători sub forma de document scris.

 • (2) Orice document scris va trebui înregistrat/transmis de solicitant/cumpărător la registratura/pe adresa Administrației Imobiliare Oradea, Piata Unirii, nr.1, Oradea. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnată și ștampilată în cazul expedierii prin poștă respectiv documentația ștampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituției, situată în Oradea, Piata Unirii, nr.1, cam. 23, parter.

 • (3) Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 349/2011

ACORD DE PARTENERIAT Nr._____________/_________________

PĂRȚILE:

Asociația Habitat pentru Umanitate Beius, organizație neguvernamentală non-profit cu sediul în Beiuș, str. N. lorga, nr. 27, cod 415200 Beiuș, jud. Bihor, CIF 8894178, înregistrată la Judecătoria Beiuș cu nr.33/F/1996, reprezentată legal prin Mircea Jurcan în calitate de Director Executiv.

Și

Municipiul Oradea - prin Administrația Imobiliara Oradea, cu sediul în Oradea, P-ta Unirii, nr. 1, reprezentat legal prin Ilie Bolojan - Primar și Cristian Beltechi - Director General,

au convenit la încheierea prezentului acord în următoarele condiții:

I. SCOPUL PARTENERIATULUI

Art.1. Obiectul general al parteneriatului îl constituie conceperea, dezvoltarea și implementarea proiectului privind realizarea unor locuințe simple, decente și accesibile ca preț destinate:

 • 1) familiilor evacuate din imobile nationalizate;

 • 2) familiilor care înregistrează venituri reduse si nu au alte posibilitati de a dobandi o locuinta simplă, decentă și accesibilă ca preț.

II. DURATA PARTENERIATULUI

Art.2. (1) Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pe o durata de 10 ani începând cu data semnarii acestuia.

(2) Prezentul Acord de Parteneriat poate fi prelungit cu acordul părților după manifestarea în scris a acestei intenții înainte cu 3 luni de data expirării acestuia.

III. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI

Art.3. Obiectivele prezentului parteneriat sunt:

 • a) realizarea unui număr de 500 spatii locative, simple, decente și accesibile ca preț, pe amplasamentele puse la dispozitie de Municipiul Oradea, urmând ca primele 30 de locuinte să fie realizate în intervalul Iunie 2011 - Iunie 2012 pe amplasamentul/terenul situat in cartierul Episcopia, str. Garii f.n., in suprafata de 4176 mp, proprietatea Municipiului Oradea, inscris in CF 86562 sub nr cadastral 156429.

 • b) întocmirea unei liste de priorități urmare a desemnarii familiilor beneficiar cu respectarea următoarelor criterii de selecție:

J nevoia de a obtine o locuință simpla, decenta si accesibilă ca preț;

J disponibilitatea de a presta 600 ore muncă obligatorii pentru construirea locuinței; existența unui venit stabil;

J achitarea unui avans de 5 - 25% din valoarea locuinței.

 • c) dezvoltarea ideii de voluntariat personal si organizational ca element de motivare si responsabilizare civica pentru implementarea obiectivelor amintite.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4. Obligațiile Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliara Oradea

 • a) Pune la dispoziția Asociației Habitat pentru Umanitate Beius amplasamentul/terenul situat in cartierul Episcopia, str. Garii f.n., in suprafata de 4176 mp, proprietatea Municipiului Oradea, inscris in CF 86562 sub nr cadastral 156429 în vederea realizării obiectivelor prezentului parteneriat;

 • b) Întocmirea documentatiei care stă la baza avizării construcției locuințelor ce fac obiectul prezentului proiect;

 • c) Obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare realizării locuintelor care fac obiectul prezentului proiect;

 • d) Asigurarea utilităților(apa, canal, energie, gaz, etc) la limita amplasamentelor pe care urmează a se realiza locuintele care fac obiectul prezentului proiect;

 • e) Punerea la dispozitie a unui arhitect;

 • f) Obținerea PUZ pentru amplasamentele puse la dispoziție pentru realizarea locuintelor care fac obiectul prezentului proiect;

 • g) Asigură desemnarea reprezentanților ce vor face parte din Comisia de Selecție a familiilor beneficiar;

 • h) Analizează împreună cu Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș dosarele solicitanților de spații locative ce se încadrează în una din cele două categorii eligibile;

 • i)  Asigură promovarea proiectului prin canale proprii;

 • j)  Asigură un spatiu pentru sedintele de selectie cu familiile solicitant;

 • k) Asigură împreună cu o persoana desemnată de Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș secretariatul Comisiei de Selecție a familiilor beneficiar;

 • l)  Preia in proprietate, pe bază de înscrisuri autentice, locuintele finalizate repartizate familiilor beneficiar care au optat pentru plata in rate, pe o perioada de 15 ani, a contravalorii acestora in contul Administratiei Imobiliare Oradea;

 • m) Vireaza lunar in contul Habitat for Humanity România ratele aferente locuintelor preluate in proprietate pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare pentru ratele aferente lunii in curs;

 • n) Întreținerea/modernizarea cailor de acces si a altor facilitati aferente spațiilor locative (drumuri, alei, parcări, trotuare, spatii de joaca pentru copii etc);

 • o) Face referire explicită, pe toate materialele și produsele obținute în urma prezentului acord, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata proiectului, la faptul că proiectul a fost realizat in parteneriat cu asociatia Habitat pentru Umanitate Beius

Art.5. Obligațiile Habitat pentru Umanitate Beiuș:

 • a) Propunerea planului/design-ului locuintelor in conformitate cu principiile Habitat;

 • b) Construirea unui număr de 500 locuinte pe perioada derulării prezentului parteneriat din care un număr de 30 spații locative vor fi realizate/date în folosință în intervalul Iunie 2011 - Iunie 2012;

 • c) Asigură organizarea de șantier pe perioada realizării construcțiilor;

 • d) Asigură plata utilităților pe perioada organizării de șantier;

 • e) Asigura împrejmuirea și a paza amplasamentelor pe perioada organizării de șantier;

 • f) Asigura spatii de depozitare, mijloace de transport, utilaje de lucru, containere de depozitare temporara necesare lucrarilor de constructii;

 • g) Asigura racordarea la utilitati a spatiilor locative;

 • h) Realizarea cailor de acces si a altor facilitati aferente spațiilor locative (drumuri, alei, parcări, trotuare, spatii de joaca pentru copii etc);

 • i)  Asigură utilizarea metodologiei Habitat (ce include, dar nu se limiteaza la folosirea voluntariatului local si international, implicarea activa a familiilor beneficiar, aplicarea principiului de simplu și decent, implicarea comunității locale, obținerea de costuri reduse datorită muncii gratuite a voluntarilor, obținerea de donații în materiale de construcție, etc.);

 • j) Asigurarea asistentei tehnice si coordonarea activitatii de constructii in implementarea proiectului prin angajarea personalului filialei, a echipamentelor si instrumentelor necesare;

 • k) Gestionarea resurselor de voluntariat ale proiectului (asigurare transport, masa, cazare etc);

 • l)  Asigură utilizarea principiilor SDA (simplu, decent și accesibil ca preț) alegând propria tehnologie și tipurile de materiale folosite;

 • m) Asigură promovarea proiectului prin canale proprii;

 • n) Asigură promovarea proiectului în rețeaua Habitat for Humanity International;

 • o) Preda in proprietate, Administratiei Imobiliare Oradea, pe bază de înscrisuri autentice, locuintele finalizate repartizate familiilor beneficiar care au optat pentru plata in rate, pe o perioada de 15 ani, a contravalorii acestora;

 • p) Preda in proprietate, pe bază de înscrisuri autentice, locuintele finalizate repartizate familiilor beneficiar care au optat pentru plata integrala a contravalorii acestora la data finalizării construcției;

 • q) Face referire explicită, pe toate materialele și produsele obținute în urma prezentului acord, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata proiectului, la faptul că proiectul a fost realizat in parteneriat cu Administrația Imobiliara Oradea.

V. FINANȚAREA PROIECTULUI

Art.6. Finanțarea proiectului este asigurata de Asociația Habitat pentru Umanitate Beius în limita bugetului anual aprobat în acest sens.

Art.7. Aportul Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea este reprezentat de amplasamentele/parcelele de teren puse la dispoziție Asociației Habitat pentru Umanitate Beius în vederea realizării obiectivelor prezentului parteneriat.

Art.8. Eventualele prestații în cadrul proiectului, reprezentând asigurarea de spații de depozitare, mijloace de transport, ore de muncă, asigurate de/în numele Municipiului Oradea -prin Administrația Imobiliară Oradea urmează a fi cuantificate ca aport al partenerului în bugetul proiectului.

 • VI. ÎNCETAREA parteneriatului

Art.9. Prezentul acord încetează de plin drept, fără intervenția instanțelor judecatorești, în următoarele situații:

 • a) una din parți comunică acest fapt prin notificare scrisă cu 15 zile calendaristice înaintea încetării acestuia;

 • b) una din parți nu isi executa obligatiile prevazute in prezentul acord;

 • c) una din parți cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute fără acordul celeilalte părti;

 • d) încheierea operațiunilor în Romania a Asociației Habitat pentru Umanitate Beius.

VII. LITIGII

Art.10. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acesteia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanții lor, fără intervenția instanțelor judecatorești.

Art.11. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. FORTA MAJORA

Art.12. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră.

IX. CLAUZE FINALE

Art.13. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adițional încheiat între parți.

Art.14. Reprezintă anexă la prezentul acord și face parte integrantă din acesta Regulamentul de selecție și atribuire a familiilor beneficiar/locuințelor.

Art.15. Prezentul acord împreuna cu anexele sale reprezintă voința parților și înlatură orice înțelegere verbală dintre acestea, ulterioară încheierii lui.

Prezentul acord a fost încheiat în trei exemplare originale, azi, _______________ data

semnării acestuia de către părți.

Asociația Habitat pentru Umanitate Beius reprezentată legal prin:

Municipiul Oradea reprezentat legal prin:

Mircea Jurcan

Ilie Bolojan

Director executiv

Primar

Administratia Imobiliara Oradea reprezentată legal prin:

Beltechi Cristian

Director General

Marioara Roșan

Șef Birou Juridic

Vizat CFP Adriana Ungur

Șef Serviciu Financiar