Hotărârea nr. 347/2011

privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a

locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 48956 din data de 20.05.2011, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Parcări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea,

Având în vedere propunerile grupului de consilieri locali ai Partidului Social Democrat de modificare și completare a Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea,

Având în vedere dispozițiile Legii178/2010 a parteneriatului public privat,

Luând în considerare H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b), c) și d), e), alin.(4) lit.c), alin.(5) lit.a), lit.c), alin.(6) lit. a) pct. 16 și alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215 din 2001, a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea, după cum urmează :

1. Alin. (6) a art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) Organizarea procedurilor de atribuire/licitație a locurilor de parcare se va face de către Comisia de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea, pentru persoanele fizice cu domiciliu/reședința în imobilele arondate parcărilor de domiciliu amenajate de către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale sau prin încheierea unor contracte de parteneriat public-privat, contracte care se vor derula între partenerul public Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și un investitor privat.

2.  Alin. (8) a art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(8) Locurile de parcare din parcările de domiciliu vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea corespunzătoare, marcarea și numerotarea lor de către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale sau prin încheierea unor contracte de parteneriat public-privat, contracte care se vor derula între partenerul public Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și un investitor privat.

3.  Alin. (16) a art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(16) După amenajarea parcărilor de domiciliu de către serviciile de specialitate ale administrației publice locale sau prin încheierea unor contracte de parteneriat public-privat, contracte care se vor derula între partenerul public Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și un investitor privat, identificarea locurilor de parcare aferente fiecărui imobil se va face prin determinarea distanței de max.30 m de la imobil la parcarea de domiciliu se va face prin măsurare între cele mai apropiate puncte perimetrale ale blocului (locuinței) și ale parcării.

4. La art. 1, după alin.(19) se introduc alin.(20) - (25) cu următorul conținut:

 • (20) Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt: inițierea, finanțarea, proiectarea, construirea/realizarea sau reabilitarea /modernizarea, întreținerea, managementul/operarea și transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia, iar etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt următoarele:

 • - inițierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunțului de intenție de către partenerul public;

 • - analiza și selecția preliminară a unor investitori privați, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public;

 • - negocierea clauzelor contractuale prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privați selectați cu privire la valoarea investiției și perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

 • - încheierea contractului de parteneriat public-privat.

 • (21) În cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale, finanțatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică punând la dispoziție mijloacele financiare necesare participării la realizarea proiectului public-privat.

 • (22)  Pentru atribuirea/licitarea locurilor de parcare pentru folosință în parcarea de domiciliu se vor efectua două proceduri de atribuire/licitare astfel:

a) În etapa I-a se va efectua o procedură pentru atribuirea/licitarea a câte unui loc de parcare pentru fiecare apartament pentru persoanele fizice cu domiciliu/reședința în imobilele arondate parcărilor de domiciliu pentru un autoturism pe care îl au în proprietate/folosință unul din membrii familiei;

b) În etapa II-a se va efectua o procedură pentru atribuirea/licitarea celui de al doilea loc de parcare pentru fiecare apartament pentru persoanele fizice cu domiciliu în imobilele arondate parcărilor de domiciliu pentru al doilea autoturism pe care îl au în proprietate unul din membrii familiei.

 • (23) Nu se va atribui un al doilea loc pentru autoturismele care nu sunt în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în imobilele arondate parcării de domiciliu și nici pentru persoanele fizice cărora li s-a atribuit un loc de parcare pentru un autoturism primit în folosință.

 • (24) Nu se va atribui al doilea loc de parcare de domiciliu pentru persoanele fizice flotante, care se află în municipiul Oradea numai temporar, având domiciliu stabil în altă localitate și nici pentru persoanele fizice cu domiciliul în municipiul Oradea și flotante tot în municipiul Oradea în altă parte la care li s-a atribuit un loc de parcare la domiciliu stabilit temporar în mod legal conform actului de identitate.

 • (25) Pentru persoanele fizice (soț, soție) cu domiciliu/reședința în imobilele arondate parcărilor de domiciliu, care sunt proprietare a mai multor apartamente în imobilul respectiv sau în alte imobile și au în proprietate mai multe autoturisme, se va atribui/licita un singur loc de parcare la prima procedură și un loc de parcare la a doua procedură pentru apartamentul în care au domiciliul stabil sau un singur loc de parcare la prima procedură pentru apartamentul în care au domiciliu stabilit temporar.

5. Punctul 13 al art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

13. parcări publice de domiciliu - parcări aflate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor cu destinație de locuință, amenajate de serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale sau prin încheierea unor contracte de parteneriat public-privat, contracte care se vor derula între partenerul public Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și un investitor privat în scopul utilizării contra cost de către proprietarii de locuințe/locatari între orele 16,00 -07,00 a zilei următoare de luni până vineri și de sâmbăta de la ora 07,00 până lunea la ora 07,00 pentru parcarea autoturismelor aflate în proprietate/folosință , a căror masă maximă autorizată nu depășește 3 tone. Fac excepție parcările cu plată, trotuarele (cu excepția celor pe care sunt amenajate parcări), căile de circulație, spațiile verzi.

6. Alin. (4) a art.11 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Dacă după atribuirea pentru folosință a locurilor de parcare către persoanele prevăzute la alin.(1), (2) și (3) rămân locuri libere, numărul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reședința în imobilele arondate parcărilor de domiciliu amenajate care au în proprietate un al doilea autoturism este mai mic decât numărul locurilor rămase libere supuse atribuirii, comisia de atribuire/licitare va atribui/aloca prin licitație acestora, câte un loc de parcare din cele rămase libere, sau va organiza licitație în cazul în care numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor. Al doilea loc de parcare se va atribui numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în apartamentul din imobilul arondat parcării de domiciliu care au în proprietate al doilea autoturism și nu se va atribui pentru persoanele fizice flotante și nici pentru persoanele fizice care nu au în proprietate al doilea autoturism.

7. La art. 18 alin.(3) se introduce o cratimă (-) cu următorul conținut:

 • -  să inscripționeze numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care li s-a atribuit/alocat prin licitație loc de parcare de domiciliu.

8. La art. 23 alin.(1) după litera o) se introduc literele p) și q) cu următorul conținut:

p)   inscripționarea unui număr de înmatriculare al unui autoturism fără a avea atribuit/alocat locul de parcare și fără a achita taxa pentru parcare de domiciliu;

q) ocuparea unui loc de parcare inscripționat cu numărul de înmatriculare al autoturismului care îl ocupă, fără ca pentru acel autoturism să se fi atribuit/alocat prin licitație un loc de parcare și fără ca pentru acesta să se fi achitat taxa de parcare de domiciliu.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Parcări.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Serviciul Parcări,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 347


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.