Hotărârea nr. 346/2011

privind încheierea unui contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administraţia Naţională Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Administraţia Imobiliară Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind încheierea unui contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48488 din data de 12.05.2011 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea încheierea unui contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Administrația Imobiliară Oradea,

Luând în considerare adresa nr. 48505/12.05.2011 a Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Crișuri,

Ținând cont de faptul ca Administrația Imobiliară Oradea datorează societății Electrocentrale Oradea SA contravaloarea energiei termice furnizate și facturate aferente lunii aprilie 2011, contravaloarea facturilor emise depășind suma de 400.000 lei,

Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Crișuri propune recuperarea acestui debit pe cale amiabilă,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de cesiune în vederea stingerii debitului pe care SC Electrocentrale Oradea SA îl are față de Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Crișuri între SC Electrocentrale Oradea SA în calitate de Cedent, Administrația Națională Apele Romane -Administrația Bazinală de Apă Crișuri în calitate de Cesionar și Administrația Imobiliară Oradea în calitate de Debitor Cedat având ca obiect cedarea în mod irevocabil și necondiționat a dreptului de creanță împotrivă Debitorului Cedat a contravalorii facturilor emise către acesta, reprezentând contravaloare servicii energie termică aferente lunii aprilie 2011, până la concurența sumei de 400.000 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  SC Electrocentrale Oradea SA

- Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Crișuri prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 346


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila