Hotărârea nr. 344/2011

privind aprobarea unor măsuri financiare privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri financiare privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114.231 din 12.05.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri financiare privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență,

Luând în considerare:

 • -    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

 • -   Hotărârea Guvernului României nr.529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze - pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria municipiului București;

 • -   Hotărârea de Guvern nr.1141/17.11.2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenței medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea de la Consiliul Județean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea,

 • -   Hotărârea de Guvern nr.1266/08.12.2010 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Bihor,

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.84/27.01.2011 privind acordul de principiu pentru desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea,

 • -   Hotărârea de Guvern nr.365/06.04.2011 privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea,

 • -   prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.a) și lit.d), alin.3 lit.b), alin.6 lit.a), pct.3) și ale art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie va fi ajustat prin diminuarea acestuia la nivelul creditelor bugetare utilizate, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă preluarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență a creditelor bugetare neutilizate la data de 30.04.2011 de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea. Creditele bugetare neutilizate de către Spitalul de Obstetrică Ginecologie Oradea vor deveni parte a Bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Județean de Urgență Oradea, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Unitatea primitoare -Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea va asigura depunerea situațiilor financiare la data de 30.06.2011 atât pentru spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie (conform bilanțului de închidere întocmit cu data de 30.04.2011), cât și pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență (după reorganizare), urmând ca pentru trimestrul III și IV întocmirea și depunerea contului de execuție realizat până la data de 30.04.2011 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie să se asigure de către municipalitate prin bilanțul consolidat.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Management Spitale

 • •   Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 344


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Municipiul Oradea


Anexa nr. 1 la H.C.L.344/2011

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie la data de 30.04.2011

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de

01.05.2011

Trim.I

Trim II

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.17+45.10)

0001

24,218.42

5,318.31

6,193.64

7,121.14

5,585.33

5,774.86

18,443.56

5,318.31

456.55

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.13+00.14)

0012

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

Venituri din prestari de servicii si alte

activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.

10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.

30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

21,140.22

5,231.11

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,687.54

15,452.68

5,231.11

456.43

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

19,785.42

4,892.66

5,594.19

4,699.69

4,598.88

5,528.09

14,257.33

4,892.66

635.43

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

1,061.80

265.45

265.45

265.45

265.45

161.34

900.46

265.45

- 104.11

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

293.00

73.00

74.00

75.00

71.00

-      1.89

294.89

73.00

-       74.89

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

3.20

3.20

-

-

-

9.29

-           6.09

3.20

6.09

Donatii si sponsorizari

371001

3.20

3.20

-

-

-

9.29

-           6.09

3.20

6.09

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

4.00

- 4.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

3910

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

4.00

- 4.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

4.00

- 4.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

80.00

-         1.97

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

0018

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

80.00

-         1.97

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43. 10.16+43.10.17)

4310

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

80.00

-         1.97

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim.I

Trim II

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

80.00

80.00

78.03

1.97

80.00

-         1.97

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

133.00

16.00

117.00

133.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

2,854.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

1,354.00

1,354.00

1,354.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate

43101602

1,500.00

240.00

610.00

650.00

1,500.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

- 784.33

- 784.33

-

-

-

- 784.33

-

-       784.33

-

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

784.33

784.33

-

-

-

784.33

-

784.33

-

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.30)

0001

21,223.42

5,314.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,774.86

15,448.56

5,314.31

460.55

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.13+00.14)

0012

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,234.31

462.52

Venituri din prestari de servicii si alte

activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.

10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.

30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

21,140.22

5,231.11

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,687.54

15,452.68

5,231.11

456.43

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

19,785.42

4,892.66

5,594.19

4,699.69

4,598.88

5,528.09

14,257.33

4,892.66

635.43

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

1,061.80

265.45

265.45

265.45

265.45

161.34

900.46

265.45

- 104.11

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

293.00

73.00

74.00

75.00

71.00

-      1.89

294.89

73.00

-       74.89

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim.I

Trim II

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

3.20

3.20

-

-

-

9.29

- 6.09

3.20

6.09

Donatii si sponsorizari

371001

3.20

3.20

-

-

-

9.29

- 6.09

3.20

6.09

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

80.00

- 1.97

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)

0018

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

80.00

- 1.97

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

80.00

- 1.97

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

80.00

80.00

78.03

1.97

80.00

- 1.97

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.10SF)

9802

- 784.33

- 784.33

-

-

-

- 780.55

- 3.78

- 784.33

3.78

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

784.33

784.33

-

-

-

780.55

3.78

784.33

- 3.78

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

0001

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

2,995.00

4.00

- 4.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

4.00

- 4.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

3910

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

4.00

- 4.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

8.00

4.00

4.00

-

-

8.00

4.00

- 4.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

2,987.00

-

256.00

2,081.00

650.00

-

2,987.00

-

-

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

0018

2,987.00

256.00

2,081.00

650.00

2,987.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310

2,987.00

-

256.00

2,081.00

650.00

-

2,987.00

-

-

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

133.00

16.00

117.00

133.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

2,854.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

1,354.00

1,354.00

1,354.00

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de

01.05.2011

Trim.I

Trim II

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate

43101602

1,500.00

240.00

610.00

650.00

1,500.00

Cheltuieli totale cap.55+ cap.66

25,002.75

6,102.64

6,193.64

7,121.14

5,585.33

6,559.19

18,443.56

6,102.64

456.55

CHELTUIELI TOTAL cap.55.10.

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

- 2.00

- 1.00

- 1.00

-

-

- 0.10

-           1.90

- 1.00

0.90

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.10SF)

9802

- 2.00

- 1.00

- 1.00

-

-

- 0.10

-           1.90

- 1.00

0.90

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

CHELTUIELI TOTAL

00

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(01+79+84)

F

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

TITLUL III DOBANZI (cod

30.01+30.02+30.03)

30

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)

3003

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

Dobanzi la operatiunile de leasing

300305

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.00

-         0.90

CHELTUIELI TOTAL cap.66.10.06.01

00

25,000.75

6,101.64

6,192.64

7,121.14

5,585.33

6,559.09

18,441.66

6,101.64

457.45

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(01+79+84)

F

22,005.75

6,097.64

5,932.64

5,040.14

4,935.33

6,555.31

15,450.44

6,097.64

457.67

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

22,005.75

6,097.64

5,932.64

5,040.14

4,935.33

6,555.31

15,450.44

6,097.64

457.67

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

14,200.00

3,975.20

3,970.20

3,172.20

3,082.40

4,557.85

9,642.15

3,975.20

582.65

Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

10,336.88

2,990.70

2,988.70

2,190.70

2,166.78

3,443.08

6,893.80

2,990.70

452.38

Salarii de baza

100101

6,465.44

2,017.70

2,017.70

1,219.70

1,210.34

2,229.53

4,235.91

2,017.70

211.83

Sporuri pentru conditii de munca

100105

997.96

251.00

251.00

251.00

244.96

316.72

681.24

251.00

65.72

Fond aferent platii cu ora

100111

630.83

160.00

160.00

160.00

150.83

154.35

476.48

160.00

-         5.65

Alte drepturi salariale in bani

100130

2,242.65

562.00

560.00

560.00

560.65

742.48

1,500.17

562.00

180.48

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

708.84

177.00

177.00

177.00

177.84

168.56

540.28

177.00

-         8.44

Tichete de masa

100201

708.84

177.00

177.00

177.00

177.84

168.56

540.28

177.00

-         8.44

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

3,154.28

807.50

804.50

804.50

737.78

946.21

2,208.07

807.50

138.71

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

2,283.82

572.50

572.50

572.50

566.32

726.89

1,556.93

572.50

154.39

Contributii de asigurari de somaj

100302

67.67

17.00

17.00

17.00

16.67

16.78

50.89

17.00

- 0.22

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim.I

Trim II

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

650.00

178.00

175.00

175.00

122.00

176.69

473.31

178.00

- 1.31

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

100304

37.76

10.00

10.00

10.00

7.76

9.51

28.25

10.00

- 0.49

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

115.03

30.00

30.00

30.00

25.03

16.34

98.69

30.00

- 13.66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

7,805.75

2,122.44

1,962.44

1,867.94

1,852.93

1,997.46

5,808.29

2,122.44

- 124.98

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

2,274.00

649.00

589.00

523.00

513.00

766.18

1,507.82

649.00

117.18

Furnituri de birou

200101

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

4.68

25.32

10.00

- 5.32

Materiale pentru curatenie

200102

120.00

40.00

30.00

30.00

20.00

27.86

92.14

40.00

- 12.14

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

800.00

200.00

200.00

200.00

200.00

383.74

416.26

200.00

183.74

Apa, canal, salubritate

200104

260.00

65.00

65.00

65.00

65.00

56.55

203.45

65.00

- 8.45

Carburanti si lubrifianti

200105

14.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.39

10.61

4.00

- 0.61

Piese de schimb

200106

40.00

15.00

15.00

5.00

5.00

1.71

38.29

15.00

- 13.29

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

13.13

46.87

15.00

- 1.87

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

700.00

200.00

200.00

150.00

150.00

192.03

507.97

200.00

- 7.97

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

250.00

100.00

50.00

50.00

50.00

83.09

166.91

100.00

- 16.91

Reparatii curente

2002

80.00

25.00

20.00

20.00

15.00

9.15

70.85

25.00

- 15.85

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

126.66

473.34

150.00

- 23.34

Hrana pentru oameni

200301

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

126.66

473.34

150.00

- 23.34

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

2004

4,200.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

919.45

3,280.55

1,050.00

- 130.55

Medicamente

200401

2,100.00

525.00

525.00

525.00

525.00

480.04

1,619.96

525.00

- 44.96

Materiale sanitare

200402

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

303.11

896.89

300.00

3.11

Reactivi

200403

400.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.59

319.41

100.00

- 19.41

Dezinfectanti

200404

500.00

125.00

125.00

125.00

125.00

55.71

444.29

125.00

- 69.29

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.30)

2005

301.75

135.44

55.44

55.44

55.43

99.42

202.33

135.44

- 36.02

Lenjerie si accesorii de pat

200503

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

9.12

50.88

15.00

- 5.88

Alte obiecte de inventar

200530

241.75

120.44

40.44

40.44

40.43

90.30

151.45

120.44

- 30.14

Deplasari, detasari, transferari (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.02

17.98

5.00

- 2.98

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.02

17.98

5.00

- 2.98

Materiale de laborator

2009

25.00

10.00

5.00

5.00

5.00

4.80

20.20

10.00

- 5.20

Buget aferent Spitalului

Clinic de Obstetrica si

Ginecologie la data de 30 APRILIE 2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim.I

Trim II

Pregatire profesionala

2013

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.75

15.25

5.00

- 0.25

Protectia muncii

2014

15.00

5.00

5.00

2.50

2.50

2.17

12.83

5.00

- 2.83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

270.00

88.00

78.00

52.00

52.00

62.86

207.14

88.00

- 25.14

Prime de asigurare non-viata

203003

10.00

5.00

5.00

-

-

2.92

7.08

5.00

- 2.08

Chirii

203004

250.00

80.00

70.00

50.00

50.00

50.61

199.39

80.00

- 29.39

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

10.00

3.00

3.00

2.00

2.00

9.33

0.67

3.00

6.33

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+70+84)

D

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

4.00

- 0.22

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

4.00

- 0.22

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02+71.03)

71

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

4.00

- 0.22

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod

71.01.01 la 71.01.30)

7101

1,448.00

4.00

18.00

1,426.00

-

3.78

1,444.22

4.00

- 0.22

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,448.00

4.00

18.00

1,426.00

-

3.78

1,444.22

4.00

- 0.22

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

1,547.00

-

242.00

655.00

650.00

1,547.00

-

-

Municipiul Oradea


Anexa nr. 2 la H.C.L.344/2011

Sume care vor suplimenta bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta

Sume care vor suplimenta bugetul Spitalului Clinic de Urgenta din 01.05.2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de

01.05.2011

Trim. II

Trim III.

Trim. IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.17+45.10)

0001

24,218.42

5,318.31

6,193.64

7,121.14

5,585.33

5,774.86

18,443.56

5,737.09

7,121.14

5,585.33

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.13+00.14)

0012

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

Venituri din prestari de servicii si alte

activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.1

0.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30

la 33.10.32+33.10.50)

3310

21,140.22

5,231.11

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,687.54

15,452.68

5,477.21

5,040.14

4,935.33

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

19,785.42

4,892.66

5,594.19

4,699.69

4,598.88

5,528.09

14,257.33

4,958.76

4,699.69

4,598.88

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

1,061.80

265.45

265.45

265.45

265.45

161.34

900.46

369.56

265.45

265.45

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

293.00

73.00

74.00

75.00

71.00

-      1.89

294.89

148.89

75.00

71.00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile

(cod 37.10.01+37.10.50)

3710

3.20

3.20

-

-

-

9.29

-           6.09

-          6.09

-

-

Donatii si sponsorizari

371001

3.20

3.20

-

-

-

9.29

-           6.09

-          6.09

-

-

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

8.00

-

-

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

3910

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

8.00

-

-

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

8.00

-

-

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

257.97

2,081.00

650.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

0018

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

257.97

2,081.00

650.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.1 0.16+43.10.17)

4310

3,067.00

80.00

256.00

2,081.00

650.00

78.03

2,988.97

257.97

2,081.00

650.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

80.00

80.00

78.03

1.97

1.97

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

133.00

16.00

117.00

133.00

16.00

117.00

Sume care vor suplimenta bugetul Spitalului Clinic de Urgenta din 01.05.2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim. II

Trim III.

Trim. IV

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate

43101602

1,500.00

240.00

610.00

650.00

1,500.00

240.00

610.00

650.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

- 784.33

- 784.33

-

-

-

- 784.33

-

-

-

-

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

784.33

784.33

-

-

-

784.33

-

-

-

-

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.30)

0001

21,223.42

5,314.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,774.86

15,448.56

5,473.09

5,040.14

4,935.33

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.13+00.14)

0012

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

21,143.42

5,234.31

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,696.83

15,446.59

5,471.12

5,040.14

4,935.33

Venituri din prestari de servicii si alte

activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.1

0.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30

la 33.10.32+33.10.50)

3310

21,140.22

5,231.11

5,933.64

5,040.14

4,935.33

5,687.54

15,452.68

5,477.21

5,040.14

4,935.33

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

19,785.42

4,892.66

5,594.19

4,699.69

4,598.88

5,528.09

14,257.33

4,958.76

4,699.69

4,598.88

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

1,061.80

265.45

265.45

265.45

265.45

161.34

900.46

369.56

265.45

265.45

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

293.00

73.00

74.00

75.00

71.00

- 1.89

294.89

148.89

75.00

71.00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile

(cod 37.10.01+37.10.50)

3710

3.20

3.20

-

-

-

9.29

- 6.09

- 6.09

-

-

Donatii si sponsorizari

371001

3.20

3.20

-

-

-

9.29

- 6.09

- 6.09

-

-

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

1.97

-

-

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)

0018

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

1.97

-

-

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

80.00

80.00

-

-

-

78.03

1.97

1.97

-

-

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

80.00

80.00

78.03

1.97

1.97

Sume care vor suplimenta bugetul Spitalului Clinic de Urgenta din 01.05.2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de

01.05.2011

Trim. II

Trim III.

Trim. IV

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.10SF)

9802

- 784.33

- 784.33

-

-

-

- 780.55

- 3.78

- 3.78

-

-

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

784.33

784.33

-

-

-

780.55

3.78

3.78

-

-

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

0001

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

2,995.00

264.00

2,081.00

650.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

8.00

-

-

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

3910

8.00

4.00

4.00

-

-

-

8.00

8.00

-

-

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

8.00

4.00

4.00

-

-

8.00

8.00

-

-

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

2,987.00

-

256.00

2,081.00

650.00

-

2,987.00

256.00

2,081.00

650.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

0018

2,987.00

256.00

2,081.00

650.00

2,987.00

256.00

2,081.00

650.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310

2,987.00

-

256.00

2,081.00

650.00

-

2,987.00

256.00

2,081.00

650.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

133.00

16.00

117.00

133.00

16.00

117.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

2,854.00

240.00

1,964.00

650.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate

43101602

1,500.00

240.00

610.00

650.00

1,500.00

240.00

610.00

650.00

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

DEZVOLTARE (cod 00.01SD-49.10SF)

9802

-

-

-

-

-

- 3.78

3.78

3.78

-

-

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

DEZVOLTARE (cod 00.01SF-49.10SF)

9902

-

-

-

-

-

3.78

- 3.78

- 3.78

-

-

Cheltuieli totale cap.55+ cap.66

25,002.75

6,102.64

6,193.64

7,121.14

5,585.33

6,559.19

18,443.56

5,737.09

7,121.14

5,585.33

CHELTUIELI TOTAL cap.55.10.

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

- 2.00

- 1.00

- 1.00

-

-

- 0.10

- 1.90

- 1.90

-

-

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

EXCEDENTUL SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.10SF)

9802

- 2.00

- 1.00

- 1.00

-

-

- 0.10

- 1.90

- 1.90

-

-

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

CHELTUIELI TOTAL

00

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(01+79+84)

F

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

Sume care vor suplimenta bugetul Spitalului Clinic de Urgenta din 01.05.2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de

01.05.2011

Trim. II

Trim III.

Trim. IV

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

TITLUL III DOBANZI (cod

30.01+30.02+30.03)

30

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)

3003

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

Dobanzi la operatiunile de leasing

300305

2.00

1.00

1.00

-

-

0.10

1.90

1.90

-

-

CHELTUIELI TOTAL cap.66.10.06.01

00

25,000.75

6,101.64

6,192.64

7,121.14

5,585.33

6,559.09

18,441.66

5,735.19

7,121.14

5,585.33

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(01+79+84)

F

22,005.75

6,097.64

5,932.64

5,040.14

4,935.33

6,555.31

15,450.44

5,474.97

5,040.14

4,935.33

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

22,005.75

6,097.64

5,932.64

5,040.14

4,935.33

6,555.31

15,450.44

5,474.97

5,040.14

4,935.33

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

14,200.00

3,975.20

3,970.20

3,172.20

3,082.40

4,557.85

9,642.15

3,387.55

3,172.20

3,082.40

Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

10,336.88

2,990.70

2,988.70

2,190.70

2,166.78

3,443.08

6,893.80

2,536.32

2,190.70

2,166.78

Salarii de baza

100101

6,465.44

2,017.70

2,017.70

1,219.70

1,210.34

2,229.53

4,235.91

1,805.87

1,219.70

1,210.34

Sporuri pentru conditii de munca

100105

997.96

251.00

251.00

251.00

244.96

316.72

681.24

185.28

251.00

244.96

Fond aferent platii cu ora

100111

630.83

160.00

160.00

160.00

150.83

154.35

476.48

165.65

160.00

150.83

Alte drepturi salariale in bani

100130

2,242.65

562.00

560.00

560.00

560.65

742.48

1,500.17

379.52

560.00

560.65

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

708.84

177.00

177.00

177.00

177.84

168.56

540.28

185.44

177.00

177.84

Tichete de masa

100201

708.84

177.00

177.00

177.00

177.84

168.56

540.28

185.44

177.00

177.84

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

3,154.28

807.50

804.50

804.50

737.78

946.21

2,208.07

665.79

804.50

737.78

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

2,283.82

572.50

572.50

572.50

566.32

726.89

1,556.93

418.11

572.50

566.32

Contributii de asigurari de somaj

100302

67.67

17.00

17.00

17.00

16.67

16.78

50.89

17.22

17.00

16.67

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

650.00

178.00

175.00

175.00

122.00

176.69

473.31

176.31

175.00

122.00

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

100304

37.76

10.00

10.00

10.00

7.76

9.51

28.25

10.49

10.00

7.76

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

115.03

30.00

30.00

30.00

25.03

16.34

98.69

43.66

30.00

25.03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

7,805.75

2,122.44

1,962.44

1,867.94

1,852.93

1,997.46

5,808.29

2,087.42

1,867.94

1,852.93

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

2,274.00

649.00

589.00

523.00

513.00

766.18

1,507.82

471.82

523.00

513.00

Furnituri de birou

200101

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

4.68

25.32

15.32

5.00

5.00

Materiale pentru curatenie

200102

120.00

40.00

30.00

30.00

20.00

27.86

92.14

42.14

30.00

20.00

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

800.00

200.00

200.00

200.00

200.00

383.74

416.26

16.26

200.00

200.00

Apa, canal, salubritate

200104

260.00

65.00

65.00

65.00

65.00

56.55

203.45

73.45

65.00

65.00

Carburanti si lubrifianti

200105

14.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.39

10.61

4.61

3.00

3.00

Piese de schimb

200106

40.00

15.00

15.00

5.00

5.00

1.71

38.29

28.29

5.00

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

13.13

46.87

16.87

15.00

15.00

Sume care vor suplimenta bugetul Spitalului Clinic de Urgenta din 01.05.2011

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Trim. I

Trim .II

Trim III.

Trim. IV

Executie

30.04.2011

Credite neutilizate si preluate de Spitalul Judetean de la Spitalul de Obstetrica si Ginecolgie la data de 01.05.2011

Trim. II

Trim III.

Trim. IV

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

700.00

200.00

200.00

150.00

150.00

192.03

507.97

207.97

150.00

150.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

250.00

100.00

50.00

50.00

50.00

83.09

166.91

66.91

50.00

50.00

Reparatii curente

2002

80.00

25.00

20.00

20.00

15.00

9.15

70.85

35.85

20.00

15.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

126.66

473.34

173.34

150.00

150.00

Hrana pentru oameni

200301

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

126.66

473.34

173.34

150.00

150.00

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

2004

4,200.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

919.45

3,280.55

1,180.55

1,050.00

1,050.00

Medicamente

200401

2,100.00

525.00

525.00

525.00

525.00

480.04

1,619.96

569.96

525.00

525.00

Materiale sanitare

200402

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

303.11

896.89

296.89

300.00

300.00

Reactivi

200403

400.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.59

319.41

119.41

100.00

100.00

Dezinfectanti

200404

500.00

125.00

125.00

125.00

125.00

55.71

444.29

194.29

125.00

125.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.30)

2005

301.75

135.44

55.44

55.44

55.43

99.42

202.33

91.46

55.44

55.43

Lenjerie si accesorii de pat

200503

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

9.12

50.88

20.88

15.00

15.00

Alte obiecte de inventar

200530

241.75

120.44

40.44

40.44

40.43

90.30

151.45

70.58

40.44

40.43

Deplasari, detasari, transferari (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.02

17.98

7.98

5.00

5.00

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.02

17.98

7.98

5.00

5.00

Materiale de laborator

2009

25.00

10.00

5.00

5.00

5.00

4.80

20.20

10.20

5.00

5.00

Pregatire profesionala

2013

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.75

15.25

5.25

5.00

5.00

Protectia muncii

2014

15.00

5.00

5.00

2.50

2.50

2.17

12.83

7.83

2.50

2.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

270.00

88.00

78.00

52.00

52.00

62.86

207.14

103.14

52.00

52.00

Prime de asigurare non-viata

203003

10.00

5.00

5.00

-

-

2.92

7.08

7.08

-

-

Chirii

203004

250.00

80.00

70.00

50.00

50.00

50.61

199.39

99.39

50.00

50.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

10.00

3.00

3.00

2.00

2.00

9.33

0.67

- 3.33

2.00

2.00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+70+84)

D

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

260.22

2,081.00

650.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

260.22

2,081.00

650.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02+71.03)

71

2,995.00

4.00

260.00

2,081.00

650.00

3.78

2,991.22

260.22

2,081.00

650.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod

71.01.01 la 71.01.30)

7101

1,448.00

4.00

18.00

1,426.00

-

3.78

1,444.22

18.22

1,426.00

-

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,448.00

4.00

18.00

1,426.00

-

3.78

1,444.22

18.22

1,426.00

-

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

1,547.00

-

242.00

655.00

650.00

1,547.00

242.00

655.00

650.00