Hotărârea nr. 342/2011

privind unele măsuri pentru realizarea unei rețele de utilități publice în – Parc Industrial Eurobusiness II Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru realizarea unei rețele de utilități publice în - Parc Industrial

Eurobusiness II Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 98556 din 27.04.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru realizarea unei rețele de utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea;

Ținând cont că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, Axa 3 - Infrastuctura de Afaceri;

Având în vedere H.G.R.1561/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Manastirea "Sfintei Cruci" din Oradea in domeniul public al municipiului Oradea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre, avizul comisiei de specialitate a consiliului local și propunerile formulate si aprobate in plenul ședinței de consiliu,

În temeiul art.36, alin.(2), lit. b, c, alin.4 lit.a, d, și ale art.45, alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă destinația suprafeței de teren de 23,8 hectare și a unei suprafețe de 8.674 mp identificate conform H.G.R.1561/2008, prin numerele topo 4632, 4634, 4641, 4642, 4645, 4646, 4649, 4650, 8601, 8595, 8593, 8601, 8586 și 8602 - CF 3174 Oradea, situat în Oradea, str. Umbrei nr.4, (potrivit schiței anexă la prezenta hotărâre), pentru realizarea Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, care va funcționa ca structură de afaceri administrată de S.C. Eurobusiness Oradea S.R.L.

Art.2. Se aprobă realizarea pe terenul identificat conform art.1 din prezenta hotărâre, a rețelei de drumuri interioare, rețelei de alimentare cu apă și canalizare, rețelei de alimentare cu energie electrică, a rețelei de alimentare cu energie termică, precum și a rețelei de alimentare cu gaz, inclusiv racordul la sursele de utilități publice existente în imediata apropiere a amplasamentului pe care urmează a se realiza Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea.

Art.3. Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice necesare realizării rețelei de utilități publice, respectiv elaborarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic de execuție și analizei cost-beneficiu, elaborarea Planului Urbanistic Zonal, inclusiv a altor documentații care sunt necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria.

Art.4. (1) Se aprobă valorea estimată pentru elaborarea documentației tehnico-economice de 100.000 lei fără T.V.A., care include elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic de execuție și a analizei cost-beneficiu precum și a oricăror altor documente care sunt necesare pentru accesarea de fonduri nermabursabile.

  • (2) Se mandatează Direcția Economică pentru a efectua modificările care sunt necesare în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, astfel încât să se poată asigura finanțarea documentației tehnico-economice necesară realizării infrastructurii de utilități publice.

  • (3) Se aprobă suportarea contravalorii documetației tehnico-economice din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă depunerea proiectului cu denumirea ”Realizarea unei rețele de utilități publice în cadrul Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea” în cadrul apelului de proiecte care

va fi deschis pentru finanțarea infrastructurii din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea și S.C. Eurobussines Oradea S.R.L.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Direcția Juridică

  • -   Instituția Arhitectului Șef Oradea

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

-  S.C. Eurobussines Oradea S.R.L.

- Se publică pe pagina de web a municipiului Oradea www.oradea.ro;

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 342


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila