Hotărârea nr. 341/2011

privind realizarea documentaţiei tehnico-economice necesare realizării proiectului cu finanţare nerambursabilă pentru „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60”,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind realizarea documentației tehnico-economice necesare realizării proiectului cu finanțare nerambursabilă pentru „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor- Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60”,

Ținând cont de raportul de specialitate înregistrat cu nr. 95.049 din 27.04.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru realizarea documentației tehnico-economice necesare realizării proiectului cu finanțare nerambursabilă pentru „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60,

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile și finanțării acestui proiect în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Prioritatea 1: Îmbunătățirea condițiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă, comună a zonei de cooperare prin intermediul domeniului major de intervenție 1.1. Îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier, 1.1.1 Dezvoltare rutieră.

Ținând cont de prevederile Legii nr.376/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2 lit.b, d, alin.4 lit. a, d, alin. 6 lit.a pct. 13 și ale art.45, alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă realizarea proiectului „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor- Hajdu-Bihar prin

realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60”.

Art.2. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate, a documentației pentru obținerea avizelor necesare, a proiectului tehnic, a proiectului pentru obținerea autorizației de construire și a caietelor de sarcini pentru achiziția publică a lucrărilor de execuție, pentru lucrările prevăzute pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60 și a contractării acestora conform O.U.G. nr. 34/2006.

Art.3. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea a sumei de 200.000 de lei, fără TVA pentru elaborarea documentației tehnico-economice si mandatarea Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru a opera modificările în bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea, astfel încât suma de 200.000 lei fără TVA să poată fi utilizată ca sursă de finanțare pentru realizarea documentației tehnico-economice menționate mai sus.

Art.4. Se împuternicește directorului executiv al Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională pentru a lua toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea documentaței și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru elaborarea documentației menționate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea;

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • -   Directia economică

 • -   Instituția Arhitectului Șef Oradea

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 341


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.