Hotărârea nr. 340/2011

privind darea acordului de principiu pentru iniţierea proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru inițierea proiectului de investiții cu denumirea: înființarea unui

Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care

urmează a fi finanțat în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.95303 din data de 27.04.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune unele măsuri pentru darea acordului de principiu pentru inițierea proiectului de investiții cu denumirea: Înființarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanțat în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările si completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), lit. e) alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. c) și ale art.45, alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investiții: Înființarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea și finanțarea acestuia din fonduri nerambursabile asigurate în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

Art.2. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: Înființarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficuluiautoînmunicipiulOradea,înconformitatecuprevederileH.G.nr.28/2008.

Art.3. Se aprobă valorea estimativă a documentației tehnico-economice de 50.000 de lei fără TVA și alocarea din bugetul local a acestei sume pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru proiectul: Înființarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea.

Art.4. Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice, pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru înființarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în Oradea, pentru a asigura accesarea de fonduri europene în cadrul POC RO-HU.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotârâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bibor și pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 340


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.