Hotărârea nr. 339/2011

privind aprobarea realizării proiectului cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea realizării proiectului cu denumirea: ”CentrudeMonitorizarea Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 96384 din data de 27.04.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea realizării proiectului cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”,

Ținând cont de prevederile O.U.G. 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), lit. d), lit. e) alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (7) lit. e) și ale art.45, alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă realizarea proiectului cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”.

Art.2. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic de execuție, a analizei cost-beneficiu precum și a documentației tehnico-economice prevăzută de HGR 28/2008 pentru amenajarea clădirii dispeceratului de monitorizare a pierderilor și suportarea elaborării acestei documentații din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă valoarea estimată a documentației tehnico-economice necesare pentru amenajarea clădirii dispeceratului de monitorizare a pierderilor, în valoare de 75.000 lei fără T.V.A. care include studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție, inclusiv piese desenate.

Art.4. Se aprobă elaborarea planului de afaceri necesar pentru înființarea Centrului de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă funcționarea Centrului de Monitorizare a Pierderilor și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic la sediul operatorului de servicii din str. Jean Calvin, nr.5;

Art.6. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între S.C. Electrocentrale S.A. și Universitatea din Oradea pentru a elabora, implementa și a desfășura activitate de cercetare în cadrul Centrului de Monitorizare a Pierderilor și de cercetare a acțiunii agentului coroziv.

Art.7. Se aprobă ca proiectul cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică” să fie dezvoltat pe trei direcții principale și anume:

- dotarea cu echipamente de monitorizare a tuturor punctelor termice din municipiul Oradea și realizarea unui dispecerat pentru intervenții operative, inclusiv dotarea acestuia cu echipamente de verificare a contoarelor de citire;

- dotarea cu echipamente, utilaje și autoutilitare necesare intervențiilor operative determinate de existența pierderilor în rețeaua de transport și distribuție energie termică;

- dotarea cu echipamente necesare pentru cercetare factorilor activi din agentul termic care determină coroziunea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice;

Art.8. Se aprobă ca măsurile necesare pentru realizarea centrului de monitorizare a pierderilor, inclusiv de cercetare a factorilor activi din agentul termic care determină coroziunea rețelei de transport și distribuție să fie puse în aplicare de Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea;

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

-  S.C. Electrocentrale S.A.;

- Se publică pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 339


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.