Hotărârea nr. 338/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 5883 mp teren şi construcţii identificate cu numerele topografice 4921/1, 4922/4, 4922/11, 4922/12, 4922/14, 4922/15, 4922/16, 4919/7 înscrise în cărţile funciare 2946 şi 2268 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 5883 mp teren și construcții identificate cu numerele topografice 4921/1, 4922/4, 4922/11, 4922/12, 4922/14, 4922/15, 4922/16, 4919/7 înscrise în cărțile funciare 2946 și 2268 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47491 din 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificate cu numerele topografice topo 4921/1, 4922/4, 4922/11, 4922/12, 4922/14, 4922/15, 4922/16, 4919/7 înscris în CF 2946 și 2268 Oradea,

Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Statului Român sau în proprietatea municipiului Oradea. Acestea vor fi utilizate pentru realizarea de investiții de interes public respectiv amenajarea unor locuri de parcare,

Pe terenul identificat cu numărul topografic 4922/15 înscris în cartea funciară 2268 se află amplasat Punctul Termic nr.124 cu suprafața de 290mp,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară și de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4921/1, 4922/4,4922/11,4922/12,4922/14,4922/16,4919/7 înscris în CF 2946 Oradea, în suprafață de 5883 mp.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 290 mp teren identificat cu nr. topografic 4922/15 înscris în CF 2268 Oradea reprezentând teren public - Punctul Termic nr.124.

Art.3. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea capitolul puncte termice terenuri și parcări cu următoarele amplasamente:

 • •   Terenul public identificat cu nr. topo 4922/15 înscris în cartea funciară 2268 pe care se află amplasat Punctul Termic nr.124 cu suprafață de 290 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Corneliu Coposu

 • •   Terenul publicidentificatcu nr. topo4921/1, 4922/4, 4922/1 1, 4922/12, 4922/14, 4922/16, 4919/7 înscris în CF 2946 Oradea, în suprafață de 5593 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Corneliu Coposu -curtea interioară a blocurilor X5 și AN 17

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Instituția Arhitectului Șef Oradea

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -PMO

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 338


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.