Hotărârea nr. 337/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 15 mp, constituit din nr. topo.1623/12, înscris în CF nr. 3596 Sântandrei, situat în Oradea, Erofte Grigore, nr.1 şi concesionarea directă a suprafeţei de 15 mp în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL în vederea extinderii blocului S60, prin construirea casei liftului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 15 mp, constituit din nr. topo.1623/12, înscris în CF nr. 3596 Sântandrei, situat în Oradea, Erofte Grigore, nr.1 și concesionarea directă a suprafeței de 15 mp în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL în vederea extinderii blocului S60, prin construirea casei liftului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47492 din data de 27.04.2011prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 15 mp teren și concesionarea suprafeței de 15 mp teren situat în Oradea, Erofte Grigore, nr.1 în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL,

Prin Certificatul de Urbanism nr.3277/22.10.2010 și Avizul CMUAT nr.233/16.03.2011 s-a avizat favorabil etajarea și mansardarea blocului S60 și construirea liftului necesar deservirii apartamentelor amenajate de SC Anvelope Sibiu SRL,

În vederea construirii casei liftului pentru deservirea birourilor și apartamentelor de la mansardă, s-a întocmit planul de amplasament și delimitare a terenului cu suprafața de 15 mp, constituit din nr. Topo 1623/12, înscris în CF nr.3596 Sântandrei, proprietatea Statului Român,

În conformitate cu art. (15) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. a) și art. 46 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 15,00 mp, teren situat în Oradea, str. Erofte Grigore nr.1 lângă blocul nr.S60, astfel: funciară a imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în proprietatea Statului Român.

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr.cadastral

-mp-

Observații

1623/12

3596 Sântandrei

1681

15,00

Proprietate Statul Român

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publici

tate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte


Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 15,00 mp. teren identificat la art. 1. în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL. în vederea construirii casei liftului la blocul S60 din Erofte Grigore, nr.1, în condițiile respectării documentaților cadastrale, de urbanism, a avizelor și acordurilor emise.

Art.4. Durata concesionării este de 25 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate din partea Prefecturii Județului Bihor pentru prezenta Hotărâre.

Art.5. Se aprobă redevența de 35,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.6. Redevența menționată la art. 5 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Concesionarul va obține Autorizația de construire respectiv va începe construcția în maxim un an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului - Județul Bihor

o Direcția Tehnică

o Arhitectul Șef

o Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

o Administrația Imobiliară Oradea

o Serviciul Terenuri

o O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

o SC Anvelope Sibiu SRL , prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 337


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.