Hotărârea nr. 334/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipiere a suprafeţei de 4.966 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8812 înscris în C.F. 6759 NDF Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Guttemberg nr.8 şi transmiterea suprafeţei de 1.692 mp. în folosinţa Asociaţiei Smile pentru înfiinţarea unui serviciu de suport şi cazare în regim de urgenţă pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipiere a suprafeței de 4.966 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8812 înscris în C.F. 6759 NDF Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Guttemberg nr.8 și transmiterea suprafeței de 1.692 mp. în folosința Asociației Smile pentru înființarea unui serviciu de suport și cazare în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47456 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipiere a suprafeței de 4.966 mp teren identificat cu nr. cadastral 8812 înscris în C.F.6759NDF Oradea,

Terenul luat în studiu este proprietatea Municipiului Oradea situat în Oradea, str. Guttemberg nr.8.

Asociația Smile intenționează să înființeze un serviciu de suport și cazare în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea, în condițiile Acordului de parteneriat încheiat între Asociația Smile și Administrația Socială Comunitară Oradea. Asociația Smile va obține acordurile, avizele, autorizațiile și va efectua demersurile necesare, înființării și funcționării serviciului de suport și cazare în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, În baza art. 36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) și art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipiere a suprafeței

de 4.966 mp, astfel :

Nr. cadastral dezmembrat

C.F. în care este înscris nr. Cadasral

Suprafaț a înscrisă în CF - mp -

Nr.

Cadastral nou

constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

8812

6759NDF Oradea

4.966

LOT1

2.274

- Municipiul Oradea proprietar asupra terenului

LOT 2

1.692

LOT 3

1.000

TOTAL

4.966

TOTAL

4.966

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară, prin deschiderea de trei noi coli de Carte funciară, pentru nr.cadastrale reprezentând Lot-urile 1-3, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipiere aprobat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă transmiterea suprafeței de 1.692 mp. teren identificat cu Lot-ul 2 constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipiere aprobat la Art.1 din prezenta hotărâre, în folosința Asociației Smile, pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.05.2011.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • - OCPI Bihor - Serviciul de Carte Funciară,

  • - Asociația Smile, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 334


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.