Hotărârea nr. 333/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 42334 mp teren identificat cu numerele topografice 9219, 9177,9072, 9201,9202, 9189, 9190, 9191, 9196, 9197, 9175 înscrise în cărţile funciare 7497, 17724 Oradea şi adeverinţa nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 42334 mp teren identificat cu numerele topografice 9219, 9177,9072, 9201,9202, 9189, 9190, 9191, 9196, 9197, 9175 înscrise în cărțile funciare 7497, 17724 Oradea și adeverința nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47494 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificate cu numerele topografice 9219, 9177,9072, 9201,9202, 9189, 9190, 9191, 9196, 9197, 9175 înscrise în Cărțile Funciare 7497, 17724 Oradea și Adeverința nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor,

Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Statului Român sau în proprietatea municipiului Oradea. Acestea vor fi utilizate pentru realizarea de investiții de interes public respectiv amenajarea unor locuri de parcare.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor,

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând străzi și parcări de domiciliu:

 • •   Terenul identificat cu numărul topografic 9072 înscris în cartea funciară 7497 care reprezintă Strada Feldioarei;

 • •   Conform adeverinței nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor terenul identificat cu numărul topografic 9189 care reprezintă Strada Grigore Ureche;

 • •   Conform adeverinței nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor terenul identificat cu numărul topografic 9175 care reprezintă Strada Vaporului;

 • •   Terenurile identificate cu nr. topografice 9219, 9177, 9201,9202, 9190, 9191, 9196, 9197 înscrise în cărțile funciare 7497, 17724 Oradea care reprezintă parcări de domiciliu.

Art.2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de carte funciară pentru înscrirea în proprietatea publică a municipiului Oradea a nr. topografice:

 • •   Conform adeverinței nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor terenul identificat cu numărul topografic 9189 care reprezintă Strada Grigore Ureche;

 • •   Conform adeverinței nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor terenul identificat cu numărul topografic 9175 care reprezintă Strada Vaporului.

Art.3. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public a Municipiului Oradea capitolul străzi și parcări cu amplasamentele identificate la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegari de Gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Terenuri,

- O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 333

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.