Hotărârea nr. 332/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str.Roman Ciorogariu nr.33 reprezentând suprafaţa de 13 mp teren cu construcţii - spaţiu cu altă destinaţie - proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str.Roman Ciorogariu nr.33 reprezentând suprafața de 13 mp teren cu construcții - spațiu cu altă destinație - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47490 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 13 mp, situat în Oradea, Str.Roman Ciorogariu nr.33 și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea asupra suprafeței de 13 mp teren cu construcție,

În conformitate cu schița cadastrală, imobilul se constituie din 13 mp teren constituit din nr.topo. 859/3, înscris în CF.4020 Oradea și corpul de clădire, cu suprafața construită la sol de 13 mp.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se probă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 13 mp.

\Nr- Topo din care se constituie nr.

Cadastrar\

Nr. CFîn care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral -mp-

Observații

859/3

4020 Oradea

13

13

Municipiul Oradea asupra terenului și construcțiile

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 13 mp cu un corp clădire -spațiu cu altă destinație, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegare gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 332


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila