Hotărârea nr. 331/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1439 mp teren public, reprezentând strada Valea Nucului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața

măsurată de 1439 mp teren public, reprezentând strada Valea Nucului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47449 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 1439 mp teren public reprezentând strada Valea Nucului - proprietate publică a Municipiului Oradea,

StradaValeaNuculuiîmpreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.765 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Valea Nucului având suprafața măsurată de 1439 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 1059/9, înscris în CF.4188 Ep.Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art..1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 1439 mp.

''Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CFîn care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1059/9

4188 Ep.Bihor

71925

1439

Drum - teren public Strada Valea Nucului

Total

1439

Art.2.Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 1439 mp teren public cu destinația Strada-Valea Nucului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Valea Nucului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Instituția Arhitetului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

- Biroul Cadastru,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Compania de Apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 331


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.