Hotărârea nr. 330/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2991 mp teren public, reprezentând strada Gutuilor – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 2991 mp teren public, reprezentând strada Gutuilor - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47450 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 1439 mp teren public reprezentând strada Gutuilor - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Gutuilor împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.315 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Gutuilor având suprafața măsurată de 2991 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 1061/1, înscris în CF.4409 Ep.Bihor.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art..1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 2991 mp.

^Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1061/1

4409 Ep.Bihor

40998

2991

Drum - teren public Strada Gutuilor

Total

2991

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 2991 mp teren public cu destinația Strada-Gutuilor, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Gutuilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Directia Tehnică,

 • - Instituția Arhitetului Șef,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Cadastru,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Compania de Apa Oradea.

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 330


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.