Hotărârea nr. 33/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 219950 mp teren identificat cu nr. cadastral 167378 înscris în CF 167378 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 219950 mp teren identificat cu nr. cadastral 167378 înscris în CF 167378 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40569 din data de 13.01.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 219.950 mp teren identificat cu nr. cadastral 167378 înscris în CF 167378 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea administrat de ”S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.”,

Conform CF 167378 Oradea suprafața de 219950 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167378, este proprietatea Municipiului Oradea,

Prin H.C.L. Oradea 670/31.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - sos. Borșului, nr. cad.167878 - Oradea,

Conform Raportului procedurii privind licitația publică organizată în vederea concesionarii unor parcele în Parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea și a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune încheiate, administratorul s-a angajat să realizeze lucrările de infrastructură. În acest sens este necesară dezmembrarea suprafeței de 219850 mp identificată cu nr. cadastral 167378 în vederea delimitării drumului interior de loturile ofertate spre concesionare,

Pentru înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a nr. cadastrale cu suprafețele de 7824; 50573; 106415; 24809; 3618 și 26711 mp destinate drumului interior de loturilor ofertate spre concesionare este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului și propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 167878 Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de suprafeței de 219950 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16378 înscris în CF 167378 Oradea astfel:

Nr. cadastral desmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în

CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

167878

167378

219950

LOT 1

7824

Teren pentru construcții

LOT 2

50573

Drum interior în Parcul Industrial

LOT 3

106415

Teren pentru construcții

LOT 4

24809

Teren pentru construcții

LOT 5

3618

Teren pentru construcții

LOT 6

2617

Teren pentru construcții

TOTAL

219950

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a șase noi coli de Carte Funciară, a nr.


cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând Lot-ul 1 Lot-ul 3, Lot-ul 4, lot-ul 5 și Lot-ul 6 cu suprafețe de 7824 mp; 106415 mp; 24809 mp; 3618 mp și 26711 mp, teren proprietate publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții” și , Lot-ul 2 în suprafață de 50573 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Drum interior în Parcul Industrial”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •  S.C. COMPANIA DE APAORADEA

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 33

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.