Hotărârea nr. 329/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Prinyi Zoltan, reprezentînd suprafaţa de 114 mp teren identificat cu nr. cadastral 20659 înscris în C.F. 168716 Oradea situat în Oradea în zona str. Episcop Ioan Alexi cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Prinyi Zoltan, reprezentînd suprafața de

114 mp teren identificat cu nr. cadastral 20659 înscris în C.F. 168716 Oradea situat în Oradea în zona

str. Episcop Ioan Alexi cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47451 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 114 mp teren identificat cu nr.cadastral 20659 înscris în C.F. 168716 Oradea situat în Oradea str.Episcop Ioan Alexi cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.214/02.03.2011 domnul Prinyi Zoltan donează Municipiului Oradea suprafața de 114 mp teren identificat cu nr.cadastral 20659 înscris în C.F. 168716 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Prinyi Zoltan reprezentând suprafața de 114 mp teren identificat cu nr.cadastral 20659 înscris în C.F.168716 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Domnul Prinyi Zoltan, prin grija Serviciului Terenuri.

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 329


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.