Hotărârea nr. 328/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2037 mp teren public, reprezentând strada Carol Davila – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 2037 mp teren public, reprezentând strada Carol Davila - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47452 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 2037 mp teren public - strada Carol Davilaproprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Carol Davila împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.119 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Carol Davila având suprafața măsurată de 2037 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 7592/55 înscris în CF.4293 Oradea, teren aflat în proprietatea numitului Alexandru Sebeștyen.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În temeiul art.26 din Legea nr.18/1991privind fondul funciar, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă mandatarea Administrației Imobiliare Oradea în vederea efectuării procedurii privind declanșarea succesiunii vacante în cazul imobilului înscris în CF.4293 Oradea identificat cu nr.topo. 7592/55 și transferarea suprafeței de 5250 mp. în domeniul public al Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 2037 mp.

''Nr^Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr.topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

7592/55

4293 Oradea

5250

2037

Drum - teren public Strada Carol Davila

Total

2037

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată 2037 mp teren public cu destinația Strada-Carol Davila, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Gutuilor.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

- Directia Tehnică,

  • - Institutia Arhitetului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

- Biroul Cadastru,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 328


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila