Hotărârea nr. 327/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 32689 mp teren şi identificate cu numerele topografice 4869,4870,5110/1,5134/22,5123/35,5123/36 înscrise în cărţile funciare 18614, 6017 şi 6018 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 32689 mp teren și identificate cu numerele topografice 4869,4870,5110/1,5134/22,5123/35,5123/36 înscrise în cărțile funciare 18614, 6017 și 6018 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47453 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificate cu numerele topografice 4869, 4870, 5110/1, 5134/22, 5123/35, 5123/36 înscrise în cărțile funciare 18614,6017 și 6018 Oradea.

Terenurile luate în studiu reprezintă terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea pe care municipalitatea are posibilitatea de a realiza investiții de interes public respectiv amenajarea unor locuri de joacă,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo. 4869, 4870, 5110/1 înscrise în C.F. 18614 Oradea în suprafață de 4377 mp.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 5134/22 înscris în C.F. 18614 Oradea, în suprafață de 27500 mp.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo. 5123/35, 5123/36 înscrise în CF 6018 și 6017 Oradea, în suprafață de 812 mp.

Art.4. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public a Municipiului Oradea, capitolul terenuri și locuri de joacă cu următoarele amplasamente:

 • •   Terenul public identificat cu nr. topo. 4869,4870,5110/1 înscrise în CF 18614 Oradea în suprafață de 4377 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Iza.

 • •   Terenul public identificat cu nr. topo. 5134/22 înscris în CF 18614 Oradea, în suprafață de 27500 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Șelimbărului.

 • •   Terenul public identificat cu nr. topo. 5123/35,5123/36 înscrise în CF 6018 și 6017 Oradea, în suprafață de 812 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str.Traian Lalescu.

 • •   Locul de joacă identificat cu nr. topo. 4869,4870,5110/1 înscrise în CF 18614 Oradea în suprafață de 317 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Iza.

 • •   Locul de joacă identificat cu nr. topo. 5134/22 înscris în CF 18614 Oradea, în suprafață de 613 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Șelimbărului.

 • •   Locul de joacă identificat cu nr. topo. 5123/35,5123/36 înscrise în CF 6018 și 6017 Oradea, în suprafață de 368 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str.Traian Lalescu.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Arhitectul Șef,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegari de Gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Terenuri,

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 327


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila