Hotărârea nr. 326/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 41107 mp teren şi identificate cu numerele topografice 9685/4,9687/1,4799/13,4799/22,1063/1,1064/4, înscrise în cărţile funciare 7837, 7838, 11056, 8923 Oradea şi 4389 Episcopia Bihor,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 41107 mp teren și identificate cu numerele topografice 9685/4,9687/1,4799/13,4799/22,1063/1,1064/4, înscrise în cărțile funciare 7837, 7838, 11056, 8923 Oradea și 4389 Episcopia Bihor,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47455 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificate cu numerele topografice 9685/4,9687/1,4799/13,4799/22,1063/1,1064/4, înscrise în cărțile funciare 7837, 7838, 11056, 8923 Oradea și 4389 Episcopia Bihor,

Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Statului Român sau în proprietatea municipiului Oradea. Acestea vor fi utilizate pentru realizarea de investiții de interes public respectiv amenajarea unor locuri de joacă.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică

locală,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo. 9685/4, 9687/1 înscrise în C.F. 7837 Oradea și 7838 Oradea în suprafață de 691 mp.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo. 4799/13, 4799/22 înscris în CF 8923 Oradea și 11056 Oradea, în suprafață de 716 mp.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo. 1063/1,1064/4 înscrise în CF 4389 Episcopia Bihor, în suprafață de 39700 mp.

Art.4. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea - capitolul terenuri și locuri de joacă cu următoarele amplasamente:

o Terenul public identificat cu nr.topo. 9685/4, 9687/1 înscrise în CF 7837 Oradea și 7838 Oradea în suprafață de 691 mp situat în zona Cartierului Ioșia, Str. Octavian Goga.

o Terenul public identificat cu nr. topo. 4799/13, 4799/22 înscris în CF 8923 Oradea și 11056 Oradea, în suprafață

de 716 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Aluminei.

o Terenul public identificat cu nr.topo. 1063/1,1064/4 înscrise în CF 4389 Episcopia Bihor , în suprafață de 39700

mp situat în zona Cartierului Episcopia , Str. Matei Corvin.

o Locul de joacă identificat cu nr.topo. 9685/4, 9687/1 înscrise în CF 7837 Oradea și 7838 Oradea în suprafață de 368 mp situat în zona Cartierului Ioșia , Str. Octavian Goga.

o Locul de joacă identificat cu nr. topo. 4799/13, 4799/22 înscris în CF 8923 Oradea și 11056 Oradea, în suprafață

de 550 mp situat în zona Cartierului Rogerius, Str. Aluminei.

o Locul de joacă identificat cu nr.topo. 1063/1, înscrise în CF 4389 Episcopia Bihor, în suprafață de 734 mp situat

în zona Cartierului Episcopia, Str. Matei Corvin.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea,

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -    Instituția Arhitectul Șef,

 • -   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 326

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.