Hotărârea nr. 325/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 33 mp situat în Oradea, Str. George Călinescu nr. 3 şi concesionarea directă a suprafeţei de 33 mp teren, în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea S.C. ARTPEL GRUP S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 33 mp situat în Oradea, Str. George Călinescu nr. 3 și concesionarea directă a suprafeței de 33 mp teren, în vederea extinderii construcției existente, în favoarea S.C. ARTPEL GRUP S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.474458 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 33 mp, teren situat în Oradea, str. George Călinescu nr. 3 și concesionarea acestui teren către S.C. Artpel Grup S.R.L. în vederea extinderii construcției existente cu terasă,

Terenul pe care se va realiza extinderea se constituie din nr. topo. 4840/7 conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 72558/15.11.2010, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În baza art. 15 lit.e) din Legea nr. 50 /1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), lit.b); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru suprafața de 1146 mp identificată cu nr. topo. 4840/7 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public - drum, trotuar, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea, identificat cu Adeverința nr. 72558/15.11.2010 emisă de O.C.P.I. Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 33 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

Observații

4840/7

Adev. OCPI Bihor Nr. 2558/15.11.2010

1146

33

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 33 mp teren constituit conform Art.2 din prezenta hotărâre, situat în Oradea, str.George Călinescu nr.3 bloc AN 96, în vederea extinderii construcției existente cu o terasă în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 8583/ 03.12.2010 și Avizul CMUAT favorabil nr. 1244/30.11.2010.

Art.5. Durata concesionării este pe o perioada de 20 ani începând cu data întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate emis de Instituția Prefectului Bihor.

Art.6. Se aprobă redevența de 33,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data atribuirii dreptului de concesiune.

Art.7. Redevența menționată Art.6 din prezenta hotărâre, rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar - Contabil,

  • - OCPI Bihor,

- S.C. Artpel Grup S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 325


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.