Hotărârea nr. 324/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Crişan Gelu Şerban şi soţia Crişan Loredana Mariana, reprezentând suprafaţa de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 168551 înscris în C.F.168551 Oradea situat în Oradea în zona str. Calea Aradului cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Crișan Gelu Șerban și soția Crișan Loredana

Mariana, reprezentând suprafața de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 168551 înscris în C.F.168551 Oradea situat în Oradea în zona str. Calea Aradului cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47459 din data de 27.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 168551 înscris în C.F. 168551 Oradea situat în Oradea str.Calea Aradului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.846/21.03.2011 domnul Crișan Gelu Șerban și soția Crișan Loredana Mariana donează Municipiului Oradea suprafața de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 168551 înscris în C.F. 168551 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Crișan Gelu Șerban și soția Crișan Loredana Mariana reprezentând suprafața de 49 mp teren identificat cu nr.cadastral 168551 înscris în C.F.168551 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul domnul Crișan Gelu Șerban și soția Crișan Loredana Mariana prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 324 SECRETAR

Ionel Vila