Hotărârea nr. 323/2011

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 89.754 din 21.04.2011 prin care se propune

Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, ca urmare a reorganizării activității instituției;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 23.02.2011 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

 • - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 838 din 15.10.2009, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.121/25.02.2010 și Hotărârea Consiliului Local nr. 685 din 30.09.2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Local nr. 838/ 15.10.2009, nr.121 /25.02.2010 și nr. 685 din 30.09.2010.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectul județului Bihor

 • -  Biroul Resurse Umane

- Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, prin grija Biroului Resurse Umane

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 323


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

9

CAPITOLUL II - STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ - APARATUL DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

CAPITOLUL III - DIRECȚIA JURIDICA

9

CAPITOLUL IV - DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

CAPITOLUL V - DIRECȚIA TEHNICĂ

9

CAPITOLUL VI - COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

CAPITOLUL VII - INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

CAPITOLUL VIII - DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE

9

INTERNATIONALA

CAPITOLUL IX - STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI

CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1. Aparatului de specialitate al primarului, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Constitutia Romaniei;

 • -   Legea nr.215/2001-privind administrația publică, republicata;

 • -   Legea nr.188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările ulterioare;

 • -   Legea nr.161/2003- privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - Secțiunea a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -  Legea nr.53/2003 -Codul Muncii;

- Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

- Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice;

Art.2. Municipiul Oradea este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Art.3. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Oradea sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.

Art.4. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice, în condițiile legii.

Art.5. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art.6. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile și atribuțiile administrației publice locale reieșite din legi, ordonanțe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarului.

Art.7. Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna organizare și funcționare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziții. Aceastea devin executorii după ce au fost aduse la cunoștința publică sau a persoanelor interesate. Primarul reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu personae fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție. Primarul este ordonatorul principal de credite.

Art.8. Viceprimarii municipiului îndeplinesc atribuțiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziție, și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale administrației locale, conform organigramei.

Art.9. Secretarul municipiului îndeplinește urmatoarele atribuții principale:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărărilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar.

Art.10. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale organizate la nivel județean.

În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al primarului, sprijină activitatea societăților comerciale, instituțiilor publice bugetare și extrabugetare din subordinea Consiliului Local.

În problemele de specialitate, compartimentele funcționale din componența Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă Primarului, viceprimarilor sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuții în domeniul juridic. Compartimentele funcționale răspund în fața Primarului de aplicarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organisme sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, viceprimarilor sau secretarului în concordanță cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public și a Dispoziției Primarului emisă în acest sens.

Art.11. Serviciile publice înființate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le coordonează direct sau prin viceprimari și secretar potrivit competențelor stabilite prin organigramă și Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.12. Actele care se eliberează de către Primărie vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de viceprimari în limita delegării atribuțiilor stabilite de către Primar, secretar, precum de către șeful structurilor funcționale în cadrul cărora au fost întocmite și de funcționarul public direct implicat .

Art.13. Conducerea direcțiilor este asigurată de un director executiv care este sprijinit în realizarea sarcinilor de regulă de un director executiv adjunct, după caz, de șefii de servicii, birouri și coordonatori ai compartimentelor subordonate.

Art.14. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:

Directorii executivi (directorii executivi adjuncți), pe lângă activitatea profesională proprie, organizează activitatea și urmărește realizarea sarcinilor de către funcționarii din compartimentele direcției, în acest sens, îndeplinesc următoarele atribuții:

 • primesc corespondența repartizată direcției de către conducerea primăriei și o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul direcției;

 • urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul direcției, precum și despre problemele din activitatea instituțiilor și agenților economici de interes local care au legatură cu activitatea direcției;

 • participă la ședințele Comisiilor CL și a Consiliului Local;

 • asigură rezolvarea problemelor curente ale direcției;

 • asigură cunoașterea și studierea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competență și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate conform fișei postului în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • asigură și răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la cetățeni în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • asigură elaborarea proiectelor de hotărâri și dispoziții;

 • urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a compartimentelor direcției respective;

 • realizează colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu toate direcțiile de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • urmăresc întocmirea fișei fiecărui post al personalului din subordine și fac propuneri primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a acestora, ocupate sau vacante din subordine, avansări și promovări ale personalului din subordine.

 • urmăresc asigurarea abonamentelor de specialitate pentru direcție, abonamente la edituri pentru lucrări de interes local, realizarea colecțiilor de acte normative, precum și urmărirea aplicării dispozițiilor legale de către personalul direcției;

 • îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;

 • acordă audiențe cetățenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcții;

 • în limita competențelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relațiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice;

 • asigură evaluarea personalului din subordine și dispun măsuri de ridicare a competenței acestora.

 • realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii pentru personalul din subordine precum și verifică asimilarea acestor cunoștințe.

Art.15. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de compartimente (servicii și birouri):

 • organizează activitatea, atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine;

 • întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare directorului executiv sau directorului executiv adjunct care coordonează activitatea, stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;

 • urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;

 • urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în indeplinirea sarcinilor încredințate;

 • asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • repartizează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • veghează și răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local;

 • răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;

 • întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor; stabilesc formele de perfecționare profesională necesare bunei desfășurări a activității.

 • răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificarile și completările ulterioare;

 • îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.

 • realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii pentru personalul din subordine precum și verifică asimilarea acestor cunoștințe.

În cazul coordonatorilor de compartimente (subordonate direct primarului indiferent de structura organizatorică) care nu fac parte din nici o direcție, la sarcinile acestora se adaugă și cele specifice Directorilor executivi. Directorii executivi, directorii executivi adjuncți, șefii de servicii și birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament. Ei răspund în ordine ierarhică față de Primar, viceprimari sau secretar, după caz, respectiv față de directori.

Art.16. Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin Regulamentul Intern aprobat prin dispoziția Primarului. Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine și alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislatiei in vigoare.

Art.17. Personalul din cadrul aparatului de specialitate își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz și are următoarele responsabilități generale:

 • - răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter cofidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • - răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituției;

 • - răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportare a modului de realizare;

 • - răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • - răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului.

Pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil, sau penal.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art.18. Aparatulul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea este organizat in compartimente de specialitate astfel:

 • -  direcții cu un număr minim de 15 posturi de execuție si un post de director executiv ;

 • -  servicii constituite din minimum 7 posturi de execuție și post de șef serviciu;

 • -  birouri constituite din minimum 5 posturi de execuție și un post de șef birou;

 • -  compartimente constituite din minim un post de executie ;

(2) În cadrul direcțiilor sunt organizate și funcționează, în condițiile legii servicii, birouri și compartimente;

Art.19. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului este

Direcția Juridică are în componență:

Director executiv

 • -  Serviciul Juridic - Contencios;

- Compartiment Fond Funciar;

 • -  Compartimentul Consiliul Local.

Director executiv adjunct

- Compartiment Asociații de Proprietari;

- Compartiment Agricol;

- Compartiment Autoritate Tutelară;

- Compartiment Gestiune Date.

Direcția Economică având în componență :

 • 1) Director executiv al Direcției Economice;

 • 2) Director executiv adjunct - venituri

 • - Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • - Compartiment Contestatii Falimente;

 • - Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • - Serviciul Impunere Persoane Fizice;

 • - Serviciul Incasare-Compensare;

 • - Serviciul Executare Silita;

 • - Serviciul Inspecție Fiscală - Comp. Inspecție Fiscală Persoane Fizice

 • 3) Director executiv adjunct - cheltuieli

 • - Serv. Buget - Ordonanțări

 • - Serviciul Contabilitate Publică - Situații financiare

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune - Comp. PPP, Datorie Publică, Rating de municipiu

 • - Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative- Comp. Deservire

Direcția Tehnică are în componență :

Director Executiv al Direcției Tehnice

 • - Compartiment Gestiune Date

Director Executiv Adjunct

 • - Serviciul Lucrări și Servicii Publice - Compartimentul Spatii Verzi

 • - Compartimentul Protecția Mediului

 • - Compartimentul Transport Public Local

Director Executiv Adjunct

 • - Serviciul Construcții și Drumuri Publice - Biroul Drumuri Publice

 • - Compartimentul Eficiență Energetica

Compartiment Management Spitale

Instituția Arhitectului Șef are în componență:

Arhitect Sef

 • - Serviciul G.I.S - Compartiment Gestionare Date

 • -  Serviciul Autorizari Construcții

 • - Compartiment Avizari

 • - Compartiment Autorizări Retele

Director Executiv Adjunct

 • -  Compartiment Finalizări în Construcții

 • -  Compartiment Autorizări Publicitate

Directia Mangement Proiecte cu Finanțare Internatională are în componență :

 • - Serviciul Elaborare și Dezvoltare Proiecte

 • - Biroul Implementare și Monitorizare Proiecte

 • - Unitate de Management a proiectului

- Birou Turism, Cultura, Regenerare Urbana

 • - Compartimentul Relații Internationale

Compartimentele din subordinea directa a Primarului sunt:

 • - Cabinetul Primarului

 • - Serviciul Relații cu Publicul (Ghiseu Unic)

 • - Serviciul Informatica - Biroul Administrare Infrastructura IT

 • - Biroul Resurse Umane - Compartimentul Gestiune Date Primar

 • - Biroul Achiziții Publice

 • - Compartiment de Presa

 • - Compartiment Audit Public Intern

 • - Compartiment Protectie Civila, PSI

Art.20. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea este alcătuit din funcționari publici numiți în funcții publice prin dispoziția Primarului municipiului Oradea și din personalul angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii.

Art.21. Funcțiile publice sunt de execuție și de conducere. Acestea se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.22. Funcționarilor publici li se aplică prevederile Legii nr.188/1999, republicată cu modificările ulterioare, răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică prevederile legislației muncii.

Art.23. Atribuțiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite prin fișa postului și prin dispoziții ale Primarului municipiului Oradea. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine cu aprobarea Primarului Municipiului Oradea, și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.24. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern aprobat de catre primar, în baza actelor normative în vigoare.

Art.25. Ordinele de deplasare în interes de serviciu se aprobă de catre primar.

Art.26. Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate se face prin conducătorii acestora, iar cu prefectura, consiliul județean, celelalte servicii publice care funcționează în municipiu și cu conducerile instituțiilor publice și agenților economici numai prin primar, viceprimar și secretarul municipiului Oradea.

Art.27. Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziția consilierilor locali materialele necesare activității de documentare în vederea îndeplinirii mandatului acestora, în conformitate cu reglementarile în vigoare.

CAPITOLUL III

DIRECȚIA JURIDICĂ

9

Art.28. Structura organizatorică a Direcției Juridice este următoarea:

Direcția Juridică are în componență: Director executiv al Direcției Juridice;

 • -  Serviciul Juridic - Contencios;

 • -  Compartiment Fond Funciar;

 • -  Compartimentul Consiliul Local.

Director executiv adjunct al Direcției Juridice;

 • -  Compartiment Asociații de Proprietari;

 • -  Compartiment Agricol;

 • -  Compartiment Autoritate Tutelară;

 • -  Compartiment Gestiune Date.

Art.29. (1) Direcția Juridică este condusă de un Director Executiv și un Director Executiv Adjunct care sunt subordonați Secretarului Municipiului Oradea și Primarului municipiului Oradea.

(2) Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct răspund de activitatea și reprezinta direcția, îndeplinesc atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de Secretarul Municipiului Oradea, Primarul Municipiului Oradea, Viceprimari și de Consiliul Local.

Art.30. Atribuțiile Direcției Juridice se realizează prin următoarele servicii și compartimente de specialitate:

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS se subordonează directorului executiv și îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. promoveaza actiuni în justiție în reprezentarea Municipiului Oradea, Consiliului Local al Municipiului Oradea, a instituțiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea, la dispoziția directorului executiv, a secretarului municipiului și a primarului;

 • 2. întocmește dosare de instanță și tine evidența acestora;

 • 3. in calitate de reprezentant, depune diligentele necesare pentru formularea apararilor in cauzele respective si pentru administrarea probelor utile solutionarii acestora;

 • 4. exercita caile de atac prevazute de lege atunci cand solutiile instantelor impun aceasta situatie;

 • 5. exercita caile extraordinare de atac, atunci cand se impune;

 • 6. informeaza in legatura cu desfasurarea cursului judecatii precum si asupra situatiei dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

 • 7. solicita informatiile necesare de la directia de specialitate cu care colaboreaza in vederea pregatirii apararii;

 • 8. asigura reprezentarea intereselor Municipiului Oradea sau a institutiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea in justitie si pune concluzii conform pozitiei precizate in apararile formulate in scris;

 • 9. pentru actiunile promovate de unitatea administrativ-teritoriala sau a institutiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea, ia masurile necesare pentru timbrarea corespunzatoare;

 • 10. comunica directiilor de specialitate hotararile definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti pentru punerea lor in executare;

 • 11. ia masuri pentru inchiderea dosarelor solutionate definitiv si predarea acestora spre arhivare;

 • 12. intocmeste referate pentru plata cheltuielilor de judecata;

 • 13. intocmeste referate privind motivarea neexercitarii cailor de atac;

 • 14. verifica citatii la arhiva instantelor;

 • 15. studiaza dosare la arhiva instantelor;

 • 16. participa la organizarea si desfasurarea licitatiilor publice, in vederea achizitionarii de bunuri si servicii, precum si a lucrarilor de investitii;

 • 17. elaboreaza modele de contracte in procedura demarata vizand intocmirea documentatiei de atribuire;

 • 18. in perioada cuprinsa intre organizarea licitatiei si semnarea contractelor, urmareste si informeaza asupra respectarii termenelor stabilite in documentatia de atribuire;

 • 19. participa la negocierea clauzelor contactuale;

 • 20. avizeaza pentru legalitate contractele incheiate;

 • 21. acorda asistenta juridica in toate problemele juridice ce decurg din executarea contractelor;

 • 22. participa la elaborarea si semnarea actelor izvorate din eventualele modificari contractuale;

 • 23. ia masurile legale si indeplineste toate operatiunile legate de denuntarea unilaterala a contractelor, rezilierea contractelor, incetarea contractelor;

 • 24. asigura reprezentarea in justitie in litigiile ce au ca obiect contracte incheiate de autoritatea contractanta;

 • 25. depune toate diligentele pentru indeplinirea procedurilor prealabile, formularea apararilor, admnistrarea probelor, exercitarea cailor de atac, in cauzele de natura celor descrise mai sus;

 • 26. vizeaza acte juridice (cu exceptia dispozitiilor primarului si hotararilor Consiliului Local, care sunt date prin lege in competenta secretarului municipiului);

 • 27. vizeaza juridic contractele incheiate de Municipiul Oradea sau de alte institutii cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea ;

 • 28. informeaza seful ierarhic asupra tuturor problemelor ivite in desfasurarea activitatii proprii;

 • 29. primeste corespondenta repartizata spre competenta solutionare;

 • 30. raspunde la notele interne transmise de directiile din cadrul Primariei;

 • 31. raspunde la adresele transmise de institutiile cu sau fară personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea ;

 • 32. asigura asistenta juridica tuturor directiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Muncipiului Oradea si/sau institutiilor cu sau fară personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea ;

 • 33. ofera consultanta juridica in vederea transpunerii corecte a normelor legale in activitatea practica a acestora;

 • 34. raspunde in scris cetatenilor si/sau persoanelor juridice care au formulat petitii sau diferite cereri, in termen legal;

 • 35. formuleaza raspuns la notele de audienta si-l comunica petitionarilor;

 • 36. intocmeste modele de acte administrative;

 • 37. implementază standardul de calitate ISO în cadrul serviciului ;

 • 38. participa la sedintele de lucru ale Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr. 10/2001 si Legea nr.18/1991;

 • 39. instrumenteaza dosare administrative formate ca urmare a notificarilor depuse de petenti in temeiul Legii nr. 10/2001;

 • 40. depune toate diligentele pentru rezolvarea dosarelor care au ca obiect Legea nr. 10/2001;

 • 41. intocmeste referate de fundamentare a Dispozitiilor Primarului; COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR se subordonează directorului executiv îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. soluționează cereri privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate formulate de către cetățeni in temeiul legilor fondului funciar, întocmesc documentația aferenă propunerii eliberării titlului de proprietate ;

 • 2. participă la punerea în posesie a suprafețelor de teren reconstituite prin eliberarea titlurilor de proprietate;

 • 3. participă la ședințele Comisiei Locale de Fond Funciar, fac propuneri privind soluționarea cererilor depuse în temeiul legilor fondului funciar și supun dezbaterii modalitatea de soluționare a acestora;

 • 4. încheie procese-verbale de punere în posesie cu persoanele îndreptățite la beneficiul legilor fondului funciar;

 • 5. întocmesc puncte de vedere către Serviciul Juridic Contencios privind litigiile formulate in temeiul legilor funciar;

 • 6. manifestă preocupare în perfecționarea profesională prin studierea legislației și a literaturii de specialitate;

 • 7. manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției;

 • 8. răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • 9.  ține evidența titlurilor de proprietate eliberate.

Relațiile interne :

PRIMAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Serviciului Juridic-Contencios

 • -  transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii, corespondență, note de audiență.

SECRETAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității Serviciului Juridic-Contencios;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea serviciului precum si cele pentru care Primarul i-a delegat dreptul de semnatura ;

 • -  transmite corespondență și sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii;

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -  primește informări privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios;

 • -  primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios inclusiv cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnătura conform dispozitiei Primarului precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • -  transmite corespondența cu caracter juridic și sarcini de serviciu în legatură cu specificul activității;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

9

Serviciul Juridic acordă asistență juridică, avize juridice consultative, corespondență juridică tuturor direcțiilor și compartimentelor din primărie precum și instituțiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la scrisori, sesizări, reclamații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe :

CETĂȚENII:

primește cereri, sesizări, reclamații cu caracter juridic și uneori le asigură asistență juridică în fața notarilor publici;

transmite răspunsuri la petițiile acestora;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

9     ’                             9

 • - Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie

 • - Curtea de Conturi;

 • - Notari Publici;

 • -  instituții cu sau fară personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea

COMPARTIMENT CONSILIU LOCAL se subordonează directorului executiv îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. organizarea si desfasurarea în bune conditii a sedintelor comisiilor de specialitate si a sedintelor Consiliului Local.

 • 2. participarea si intocmirea proceselor verbale de la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 • 3. solicitarea de la compartimentele de specialitate a materialelor necesare dezbaterii proiectului de hotarare (CF -uri, expertize, note de evaluari etc).

 • 4. convoacarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialisti din cadrul PRIMĂRIEI municipiului Oradea pentru informatii si date suplimentare la rapoartele de specialitate dezbatute.

 • 5. intocmirea listei cu observatii si propuneri de la ședințele comisiilor de specialitate și de la plenul Consiliului Local pe care le trimite la compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local.

 • 6. primirea materialelor urgente, intocmirea proiectelor de hotărâri, prezentarea acestora spre verificare si semnare la secretar.

 • 7. intocmirea adresei si predarea Hotărârilor Consiliului Local la Prefectură in vederea verificării legalității acestora.

 • 8. intocmirea adresei și predarea Hotărârilor Primarului municipiului Oradea.

 • 9. transmiterea pentru publicare în presă a Hotărârilor Consiliului Local de interes general.

 • 10. indosarierea tuturor materialelor originale, care presupune intocmirea opisului de dosar, aranjarea si numerotarea paginilor si semnarea etichetelor de arhivare;

 • 11. completarea dosarului cu Hotărârile Consiliului Local originale.

 • 12. intocmirea răspunsurilor la adrese, petitii referitoare la activitatea INSTITUȚIIlor din cadrul Consiliului Local adresate sau repartizate spre solutionare Consiliului Local.

 • 13. intocmirea in baza aprobării, a hotărârilor în forma finală, care ulterior se dau spre semnare secretarului si președintelui de ședință.

 • 14. intocmirea avizelor pentru adunările publice organizate pe raza municipiului Oradea.

 • 15. răspunde de ducerea la îndeplinire a Legii 54/20023.

Relații interne:

PRIMAR:

 • - primește: - informări, rapoarte, privind activitatea Biroului Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local actele emise de acesta;

 • - transmite: Hotărârile Consiliului Local; dispoziția de convocare a Consiliului local; SECRETAR

Primește : - informări, rapoarte privind activitatea Compartiment Consiliu Local si semneza actele emise de acesta.

DIRECTOR EXECUTIV

 • - primește informări privind activitatea biroului ;

 • - transmite corespondența și sarcini în legatura cu specificul activitatii;

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

 • - inregistrează și expediază corespondența redactată de Compartimentul Agricol

Directia Economica

Directia Tehica

Serviciul Juridic Contencios

Relații externe:

CETĂȚENI:

 • - primește cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite răspunsuri la cererile CETĂȚENILOR;

RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII:

Administratia Imobiliara Oradea

Administratia Social Comunitara Oradea.

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

Consiliul Județean Bihor

Presa Oradea

RA Oradea Transport Local

SC ELECTROCENTRALE SA

SC COMPANIA DE APĂ SA

COMPARTIMENTUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI se subordonează directorului executiv adjunct și îndeplinește următoarele atribuții: :

 • 1. formularea răspunsurilor legate de acestea și păstrarea dosarelor de Legea 112/1995

 • 2. îndruma și controleaza asociațiile de proprietari de pe raza mun.Oradea;

 • 3. procedeaza la atestarea administratorilor si eliberarea adeverintelor de atestare;

 • 4. acordarea de asistenta privind înființarea și modificarea statutului și acordului de asociere a asociatiilor de proprietari;

 • 5. păstreaza dosarele de înființare a asociațiilor de proprietari precum și intocmeste evidența acestora ;

 • 6.  participarea la adunări generale ale proprietarilor, în urma invitațiilor asociațiilor de proprietari sau a proprietarilor, pentru a acorda proprietarilor consultanță privind legile în vigoare;

 • 7. efectueaza verificari financiar-contabile si de gestiune a asociatiilor de proprietari

 • 8. tine evidenta situației soldurilor elementelor de activ și pasiv de la asociatiile de proprietari;

 • 9. intocmeste și prezenta informări și referate, pe baza verificărilor în teren a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • 10. verifică lunar la furnizorii de servicii de utilități situația asociațiilor de proprietari restante și iau măsuri pentru verificarea acestora;

 • 11. desfasoara activitati privind pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor generale si locale, prezidentiale, europarlamentare si a referendumurilor, conform legilor in vigoare.

Relațiile interne

PRIMAR :

-primește răspunsuri, informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

-transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii , corespondență, note de audiență.

SECRETAR :

 • - primește informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

 • - transmite sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii,corespondență, note de audiență.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT :

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Asociații de Proprietari si semneaza actele emise de acestea inclusiv cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnatura conform dispozitiei Primarului ;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI: Compartimentul Asociatii de Proprietari, desfășoară în colaborare cu toate direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele, activități legate de organizarea din punct de vedere tehnic și desfășurarea alegerilor generale și locale, prezidențiale, alegerilor euro-parlamentare, referendumului și orice alte activitati necesare realizării atribuțiilor de serviciu.

Relațiile externe

CETĂȚENI :

9

 • - primește cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite răspunsuri la cererile cetățenilor;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

Institutia Prefectului

Consiliul Judetean Bihor

Politia Municipiului Oradea

Societatii,regii autonome prestatoare de servicii publice ;

Asociatiile de Proprietari din Municipiul Oradea;

Instantele de judecata;

Birourile executorilor judecatoresti, Institutii bancare

Oficiul pentru Protectia Consumatorului

Inspectoratul Teritorial de Munca

D.G.F.P.S Bihor

COMPARTIMENTUL AGRICOL se subordonează directorului executiv adjunct și îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. transcrierea și completarea pe anul în curs în noile registre agricole a pozițiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și animale;

 • 2. deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținători de animale;

 • 3. modificări ale acestor poziții survenite ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moștenirii, donații, schimbări ale categoriilor de folosință a terenurilor;

 • 4. evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri agricole șI animale,

 • 5. înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;

 • 6. conduce evidențele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;

 • 7. eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă în registrul agricol,

 • 8. elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidențelor pe care le dețin dupa o prealabila verificare in teren ;

 • 9. comunicarea lunară la Administrația Financiară a modificărilor survenite la vechile proprietății înscrise în registrul agricol precum și comunicarea noilor proprietari;

 • 10. comunicarea săptămânală la Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăți înscrise în Registrul Agricol precum și comunicarea noilor proprietari.

 • 11. vizeaza declaratiile de Impunere Fiscala conform situatiei existente in Registrul Agricol

 • 12. colaborează cu organele specializate privind combaterea șI prevenirea epizootiilor,

 • 13. verifică în teren reclamațiile șI sesizările privind registrul agricol,

 • 14. conduce evidența contractelor de arendare între persoane fizice șI persoane juridice,

 • 15. eliberează adeverințe (pășuș) pentru vânzări de animale ( la piață șI abator),

 • 16. întocmirea lunară a informărilor privind mișcarea efectivelor de animale și înaintate

D.A.D.R. BIHOR;

 • 17. conduce evidența fătărilor la animale din gospodăriile populației;

 • 18. întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situații din registrul agricol și care sunt înaintate Direcției Județene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege;

 • 19. conduce evidența asociațiilor agricole cu personalitate juridică;

 • 20. eliberează adeverințe de șomaj, ajutor social, handicap, succesiune și burse;

 • 21. verificări în teren a verigidității datelor declarate în registru agricol;

 • 22. centralizează toate datele înscrise în registrul agricol,

 • 23. întocmește răspunsuri la corespondența privind registrul agricol,

 • 24. relații cu publicul privind registrul agricol,

 • 25. actualizeaza zilnic baza de date privind evidentele de Registru Agricol.

Relații interne:

PRIMAR:

-primește: - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentului Agricol si semneza actele emise de acest compartiment ;

-transmite dispoziții ;

 • - avizează dări de seamă statistice,

 • - avizează certificate de producător cu regim special

SECRETAR

-primește : - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentului Agricol .

-transmite: - dispoziții

-avizează certificate de producător cu regim special și toată corespondența redactată de Compartimentul Agricol

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea compartimentului;

 • - transmite corespondența și sarcini in legatura cu specificul activitatii;

CONSILIUL LOCAL

Primește: - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentul Agricol.

Transmite: - hotărâri

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

-inregistrează și expediază corespondența redactată de Compartimentul Agricol

SERVICIUL PATRIMONIU (A.I.O.)

 • - informații privind proprietatea publică sau privată asupra terenurilor.

BIROUL REGULARIZARI TAXE SI NOTARI CONSTRUCTII informatii privind terenurile din intravilan aferente constructiilor

DIRECTIA ECONOMICA

 • - transmite declaratiile de impunere cu documentatia aferenta SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

- schimb de informatii in situatiile litigioase privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

SERVICIUL GIS

- schimb de informații privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

Relații externe:

CETĂȚENI:

9

 • - primește cereri, sesizări, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite răspunsuri la cererile CETĂȚENIlor;

RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII:

9                                                           9

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

O.C.A.O.T.A.-Bihor

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Politia,Procuratura,Tribunal

O.C.P.I.-Bihor

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ se subordonează directorului executiv adjunct și îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicție

 • 2. Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuși sub interdicție, în vederea reprezentării acestora în fața instanțelor judecătorești, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicție, în fața notarilor publici

 • 3. Verifică de câte ori este necesar, modul în care curatorul a administrat pensia bolnavilor psihici nepuși sub interdicție

 • 4. Efectuează pe teren un control efectiv și continuu asupra modului în care părinții își îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana și bunurile copilului minor (conform art.108 Cod Familiei)

 • 5. Solicită instanțelor judecătorești în calitate de delegat al autorității tutelare, punerea sub interdicție a unei persoane care nu are aparținători și este bolnavă psihic

 • 6. Verifică pe teren și întocmește anchete sociale privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoși, conform Legii nr.487/2002

 • 7. Asistă persoanele vârstnice în fața notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000

 • 8. Verifică pe teren situația bolnavilor puși sub interdicție și întocmește anchete sociale privind situația bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela

 • 9. Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici

 • 10. Verifică de câte ori este necesar socotelile privitoare la veniturile bolnavilor puși sub tutelă și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestora și cu administrarea bunurilor sale și dacă sunt regulat întocmite și corespund realității va da descărcare tutorelui

 • 11. Verifică darea de seamă generală prezentată de tutore la încetarea tutelei

 • 12. Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării sau asistării acestora la diferite instituții de stat la acceptarea unei succesiuni,la ridicarea pensiei de urmaș, la cumpărarea sau vânzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donații, etc.

 • 13. Asistă minorii în cursul procedurii speciale de anchetare a acestora la cele mai importante acte procedurale, conform art. 475, 476, Cod proc. Penală

 • 14. Întocmește și comunică instanțelor judecătorești avizele date în problema încredințării minorilor în caz de divorț, de stabilire a domiciliului acestora sau de reîncredințare, după efectuarea verificărilor pe teren la domiciliile părinților

 • 15. Întocmește referate și redactează proiectul de dispoziție privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav, nedeplasabil, în vederea ridicării și administrării în favoarea bolnavului a indemnizației lunare cuvenite conform Ordinului 380/2002

 • 16. Verifică pe teren și efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor de întreținere și îngrijire a persoanei vârstnice, obligații asumate prin încheierea unui contract de întreținere în temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000

 • 17. Verifică pe teren și întocmește grile de evaluare medico-sociale a persoanelor care se internează în unitățile de asistență medico-sociale

 • 18. Verifică pe teren și întocmește anchete sociale privind situația familială a persoanelor condamnate care solicită amânarea executării pedepsei sau întreruperea executării pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedură penală)

 • 19. Primește publicul pentru consultanță și pentru clarificarea unor situații, zilnic

 • 20. Îndeplinește orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fișa postului, în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului său direct, participând și la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații

 • 21. Efectuează studiu individual și documentare, în domeniul legislației aplicabile.

RELAȚII interne:

PRIMAR:

 • - primește la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului Autoritate Tutelara;

 • - transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

SECRETAR:

primește pentru vizat legalitatea tuturor proiectelor de dispozitii rezultate din activitatea compartimentului;

- transmite corespondenta si sarcini.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

 • - primește pentru semnat toate lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

 • - transmite sarcini.

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

- C.I.P. - pentru înregistrarea, eliberarea si expedierea actelor;

- Oficiul de stare civila;

- Serviciul juridic contencios;

-Asociatia Social Comunitara Oradea.

RELAȚII externe:

CETĂȚENII:

9

 • - primește cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite răspunsuri la cererile cetățenilor;

RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII:

9                                                           9

 • - Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului: pentru adoptii,

- Instantele judecatoresti;

- Inspectoratul Teritorial pentru Protectia Persoanelor cu handicap;

- Spitalele de neuropsihiatrie: Oradea, Stei, Nucet .“

COMPARTIMENTUL GESTIONARE DATE se subordonează directorului executiv adjunct și îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. redacteaza răspunsurile la sesizarile formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 • 2.  afișaza și întocmește procesele-verbale a citațiilor, publicațiilor de licitație, și a sentințelor penale, minute, copii minute penale;

 • 3. repartizeaza si inregistreaza corespondența în cadrul Direcției Juridice;

 • 4.  intocmeste și prezinta informări și referate, pe baza cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • 5. verifica in vederea vizarii declarațiile de întreținere și declarațiile pentru forța de muncă sezonieră;

 • 6. întocmeste adresele de înaintare în copie xerox a comunicărilor persoanelor condamnate la interzicerea drepturilor electorale;

 • 7. întocmeste procesele-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul serviciului;

 • 8. tehnoredacteaza, editeaza si listeaza pe calculator note interne, adrese, informari

 • 9. multiplica, indosariaza si distribuie acte specifice activitatii Directiei Juridice

 • 10. preluarea actelor de la Serviciul RELAȚII cu Publicul si predarea de acte catre functionarii din cadrul Directiei Juridice

 • 11. tine evidenta zilnica a corespondentei la nivelul Directiei Juridice

 • 12. da numar din oficiu actelor, la solicitarea functionarilor din cadrul Directiei Juridice

 • 13. asigura pastrarea in bune conditii a dosarelor constituite in baza Legii nr.10/2001 si formuleaza răspunsuri la cererile adresate in legatura cu aceste dosare de catre CETĂȚENI, INSTITUȚII publice, etc.

 • 14. inregistreaza dosare, modificari ale acestora si solutii in baza de date a Legii nr. 10/2001

 • 15. expediaza răspunsurilor, printr-un borderou, catre Serviciul RELAȚII cu Publicul si a notelor interne catre alte compartimente

 • 16. afisaza citatii, publicații de vânzare cumpărare si intocmeste procese verbale in acest sens.

 • 17. inregistreaza cereri, sesizări, reclamații, adrese și note de audiență, repartizate de către conducerea PRIMĂRIEI Municipiului Oradea spre soluționare Directiei Juridice, repartizarea acestora birourilor si serviciilor din subordine

 • 18. desfasoara activitatea legata de obtinerea vizei pentru declarații de întreținere și pentru munca sezonieră.

 • 19. identifica si consemneaza solutiile instantei de judecata in baza de date si in registrele Serviciului Juridic Contencios

 • 20. inregistreaza dosare in programul de evidenta a dosarelor de instanta, precum si in registrele Serviciului Juridic Contencios

 • 21. asigura prin intocmirea de note interne catre Serviciul Administrativ, a necesarului de materiale

 • 22. raspunde de pastrarea confidentialitatii documentelor si informatiilor continute de acestea

 • 23. intocmeste situatii legate de dosarele aflate pe rolul instantelor precum si a dosarelor administrative formulate in baza notificarilor depuse in temeiul Legii nr. 10/2001.

RELAȚII interne:

PRIMAR:

 • - transmite dispoziții, corespondență, note de audiența.

SECRETAR:

 • - transmite corespondență și sarcini.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

-- primește pentru semnat toate lucrarile rezultate din activitatea compartimentului; -- transmite sarcini.

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

9

 • - C.I.P. - pentru înregistrarea, eliberarea și expedierea actelor;

 • - Serviciul juridic-contencios.

RELAȚII externe: CETĂȚENII:

9

 • - primește cereri, sesizări, reclamații;

 • - transmite răspunsuri la cererile petiționarilor.

CAPITOLUL IV DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

Art.31. Directia Economică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura prin serviciile si compartimentele de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile in vederea stabilirii si impunerii contribuabililor-persoane juridice si persoane fizice (populatie) - cu impozite si taxe locale, surse de venituri ale bugetului local. Direcția Economica este condusă de un director și doi directori adjuncti, coordonata de catre un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local. Actioneaza in aceste conditii prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, urmarind realizarea veniturilor bugetului local prin organizarea si conducerea evidentei analitice pe categorii de venituri. Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor ce-i revin colaboreaza cu celelalte directii din cadrul Primariei Oradea, precum și cu alte organe ale administratiei locale. Intocmeste si prezinta la termene stabilite situatii statistice, informari si raportari cu privire la stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si rezultatele verificarilor pe linie fiscala a contribuabililor bugetului local.

Art.32. Pentru realizarea sarcinilor si atribuțiilor ce îi revin Directia Economică are urmatoarea structura organizatorica:

 • 1) Director al Directiei Economice;

 • 2) Director Adjunct - venituri

 • a. Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • b. Compartiment Contestatii Falimente;

 • c. Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • d. Serviciul Impunere Persoane Fizice;

 • e. Serviciul Incasare-Compensare;

 • f. Serviciul Executare Silita;

 • g. Serviciul Inspecție Fiscală

 • 3) Director Adjunct - cheltuieli

 • a. Serv. Buget - Ordonanțări

 • b. Serviciul Contabilitate Publică - Situații financiare

 • c. Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • d. Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative

(1) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE - ARHIVA:

Obiect de activitate:

 • - registratura

 • - arhivare

Atributii specifice departamentului:

 • 1. Organizarea activitatii de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței)

 • 2. Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate invederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor.

 • 3. Transmite intermena hotararilor luate privind rezolvarea cererilor, conform cerintelor legale in materie.

 • 4. Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

 • 5. Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • 6. Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

 • 7. Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • 8. Primeste de la compartimentele de specialitate dosarele cu documente ce urmeaza a fi arhivate.

 • 9. Asigura organizarea arhivei conform legii.

 • 10. Elibereaza actele solicitate si inscrierea in registru de corespondenta-arhiva informatii privind data cand a fost eliberat, continutul actului eliberat, persoana si compartimentul din care face parte, numele si actul de identitate a beneficiarului

actului cu acordul sefului serviciului(compartimentului) creator al actului care se elibereaza.

Relațiile interne :

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Economice care necesita semnatura primarului

 • - transmite documentele inaintate spre semnare

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei

Economice

DIRECTOR:

 • - transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Economice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Serviciul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare; Serv. Buget - Odonanțări; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind comunicarea datelor specifice activitatii serviciului.

Relațiile externe:

9

CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • - transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Economice, solicita programari in audienta

 • - primescraspunsuri la adresele inaintate, programari in audienta

 • (2) COMPARTIMENT CONTESTATII FALIMENTE

Obiectul de activitate al compartimentului :

Reprezentarea Instituției Primăriei - Direcția Economica în justiție la toate gradele de jurisdicție și în fața altor autorități în condițiile legii; apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Instituției Primăriei - Direcția Economică; asigurarea legalității actelor adoptate și emise de autoritățile Direcției Economice.

Atributiile specifice compartimentului:

 • 1 - promovează acțiuni în justiție în calitate procesuală activă (de reclamant) în reprezentarea institutiei, la dispoziția conducerii, luand masuri necesare pentru administrarea probelor si facand demersurile ce se impun prin actiunea formulata;

 • 2 - formulează apărări în justiție în calitate procesuală pasivă (de pârât) și depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor in cauzele respective si pentru administrarea probelor utile soluționării acestora;

 • 3 - asigură transmiterea spre comunicare direcțiilor și serviciilor de specialitate a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile pronunțate de instanțele judecătorești pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 4 - reprezintă instituția în toate cauzele în care institutia este parte în proces, indiferent de calitatea procesuală (activă sau pasivă), cauze ce decurg din procedura instituită prin Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5 - soluționează contestațiile adresate primarului, conform legislației în vigoare, formulate împotriva actelor de control sau de impunere printr-o “dispoziție motivată”, preocupandu-se de emiterea și transmiterea în termenul legal prevăzut a dispozițiilor primarului prin care s-au soluționat (în numele acestuia) contestațiile formulate împotriva actelor de control sau de impunere pe cale administrativ-jurisdicțională de atac, în temeiul Codului de procedură fiscală;

 • 6 - formulează apărările și le susține în justiție la: acțiunile în anulare formulate impotriva dispoziției primarului (emisă pe cale administrativ-jurisdicțională); contestațiile la executare formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva oricărui act de executare silita; contestațiile formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva titlurilor executorii (în temeiul prevederilor Codului de procedură fiscală coroborate cu dispozițiile Codului de procedură civilă);

 • 7 - formulează apărările împotriva “plângerilor contravenționale” făcute de contravenienții, persoane fizice sau juridice, împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor contravenționale întocmite de către persoanele abilitate din cadrul institutiei;

 • 8 - reprezintă instituția la instanțele judecătorești în litigiile instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

 • 9 - depune “declarațiile de creanță” întocmite de compartimentele de specialitate și participă la adunările creditorilor, la sediul lichidatorilor, în cauzele aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolventei;

 • 10 - exercită căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege atunci când soluțiile pronunțate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești impun această situație (apel, recurs, recurs în anulare, după caz).

Relații interne:

- PRIMAR :

 • - primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • - primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea compartimentului;

 • - transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii.

 • - SECRETAR :

 • - primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității compartimentului;

 • - primește la semnat si vizat pentru legalitate toate dispozitiile intocmite de catre compartiment.

 • - DIRECTOR :

 • - primește informări privind activitatea compartimentului;

 • - primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic ce rezulta din activitatea compartimentului, precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • - transmite corespondența cu caracter juridic și dispozitii in legatura cu specificul activitatii.

 • - RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • - Compartimentul Contestatii Falimente acordă consultații juridice ce au legatura cu obiectul sau de activitate direcțiilor și compartimentelor din primărie care solicita aceasta. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la contestații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe:

 • - cu cetatenii:

 • - primește contestatii formulate pe cale administrativ - jurisdictionala ce au legatura cu problematica de care raspunde;

 • - transmite răspunsuri la contestatiile formulate pe cale administrativ - jurisdictionala prin transmiterea dispozitiei emisa de primarul municipiului;

 • - cu alte institutii si autoritati :

- Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie:

- depune intampinari, raspunsuri la intampinari, cereri de deschidere a procedurii insolventei, precizari la intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, apeluri, recursuri, declaratii de creanta intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006, adrese privind societatile aflate in procedura insolventei care nu au debite fata de Primaria municipiului Oradea, adrese de inaintare a actelor, adrese de raspuns, cereri de comunicare a incheierilor /sentintelor/ deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de investire cu formula executorie a incheierilor/sentintelor /deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de amanare;

- primeste citatii, diverse actiuni, intampinari, raspunsuri la intampinari, recursuri, apeluri, contestatii in anulare, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti investite cu formula executorie, adrese de solicitare privind depunerea de acte in diverse cauze.

- Lichidatori/administratori judiciari:

- transmite declaratii de creanta intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, diverse adrese de raspuns la solicitarile lichidatorilor /administratorilorjudiciari ;

- primeste notificari privind deschiderea procedurii insolventei in temeiul Legii nr. 85/2005 impotriva debitorilor persoane juridice, diverse adrese.

(3) SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale, eliberarea, vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica barrestaurant,).

Atributii:

 • 1 - identificarea materiei impozabile si calcularea impozitelor pe baza declaratiilor de impunere

 • 2 - verificarea declarațiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului și stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale (în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor

 • 3 - inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale ;

 • 4 -transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care și-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale;

 • 5 - confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale;

 • 6 - eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport

 • 7 - raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala dupa caz, pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu;

 • 8 - asigurarea respectarii normelor PSI si protectiei muncii;

 • 9 - intocmirea si asigurarea gestionarii dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor juridice, pregateste arhivarea documentelor;

 • 10 - aplicarea in mod corect, unitar si cu profesionalism a legislatiei fiscale cu privire la impozitele si taxele datorate de contribuabilii - persoane juridice si de îndeplinirea corecta, la termen a sarcinilor stabilite

 • 11 - emiterea , vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica baruri - restaurante.

 • 12 - preluarea, analiza dosarului si intocmirea raportului de specialitate pentru aprobarea scutirilor la plata impozitului pe cladiri si teren

Relațiile interne :

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri ale acestora

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Serviciul Impunere Persoane Juridice

DIRECTOR:

- primeste spre semnare: adrese privind confirmare/restituire de debite, note interne, raporte specifice, etc.;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii biroului; RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef;Serviciul Relații cu Publicul;Serviciul Inspecție Fiscală;Serviciul Executare Silita; Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment arhiva;

Compartimentul Facilități - Fiscale;Serv. Buget - Ordonanțări;Serviciul Financiar

Decontari- Salarizare;Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune; ServiciulMonitorizare Cheltuieli Administrative;Compartimentul Linie de Tipărire și Multiplicare privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoane juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

9

CETATENI - contribuabili persoane juridice:

 • - transmit declaratii de impunere, sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii biroului

 • - primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii biroului

INSTITUTII - AUTORITATI:

-Primarii din tara

-Instante judecatoresti , lichidatori

-Inspectorate de politie

-Institutii bancare

-Directii din cadrul Ministerului de Finante

-Alte institutii, ex: Directia de Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(4) SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale).

Atribuții:

 • 1 - efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice,conform declarațiilor acestora date pe proprie răspundere în conformitate cu legislația în vigoare si emiterea proceselor verbale-instiintare de plata,

 • 2 - analiza, întocmirea și eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice.

3- debitarea în baza de date a amenzilor primite și confirmarea amenzilor către organul emitent,

 • 4 - stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislația fiscală în sfera sa de competență,

 • 5 - înlăturarea deficiențelor constatate prin recalcularea impozitelor și taxelor locale în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma declaratiilor rectificative depuse de contribuabili

 • 6 - analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu privire la inlesnirea la plata taxelor si impozitelor locale,

 • 7 - analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice, precum și a solicitărilor altor persoane- instituții financiare, banci, primării ,instanțe judecătorești,etc- cu privire la impozitele și taxele locale,

 • 8 - furnizarea de relații publicului cu privire la modul de calcul al impozitelor și taxelor locale,

 • 9 - studierea si insusirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea fiscala,

 • 10 - întocmirea și transmiterea la termenele stabilite a informațiilor solicitate de șefii ierarhici superiori,

 • 11 - îndeplinirea oricaror atribuții repartizate de șeful de serviciu sau de conducerea Direcției Economice (dispoziții legale scrise sau verbale) în cadrul dispozițiilor legale.

Relațiile interne :

PRIMAR

- primeste toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri ale acestora in legatura cu debitele persoanelor fizice.

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului Impunere Persoane Fizice

DIRECTOR:

- primeste spre semnare: adrese privind confirmari, note interne, adrese, raporte specifice, etc ;

-transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Serviciul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment Gestionare Date -Arhiva; Serv. Buget- Ordonanțări; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice, comunicarea datelor specifice activitatii serviciului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

CETATENI - contribuabili persoane fizice:

 • - transmit declaratii de impunere, sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii serviciului

 • - primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, cerficate fiscale, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii serviciului

INSTITUTII, ORGANISME:

-primarii din tara

-instante judecatoresti

-inspectorate de politie

-institutii bancare

-directii din cadrul Ministerului de Finante

-alte institutii

(5) SERVICIUL INCASARI COMPENSARI

Obiect de activitate:

Incaseaza veniturile din impozite, taxe, amenzi si alte venituri, asigura restituirea impozitelor platite în plus de catre persoanele fizice sau compensarea acestora cu alte debite existente, elibereaza certificate fiscale persoanelor fizice

Atributii:

 • 1. -colectarea creanțelor fiscale ce constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale și se efectuează în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz.

 • 2. -stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire, după caz;

 • 3. incasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 4. -elibereaza certificate de atestare fiscala persoanelor fizice

 • 5. -realizarea borderourilor zilnice privind încasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 6. -verificarea zilnică a borderourilor de încasare a impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local cu chitanțele emise ;

 • 7. -depunerea numerarului încasat zilnic la caserie ;

 • 8. -organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și predarea celui de-al doilea exemplar al chitanței spre arhivare;

 • 9. -indeplinește orice alte atribuții rezultate din HCL și dispozițiile conducerii

Relatii interne:

PRIMAR

- primeste rapoarte privind activitatea serviciului.

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Serviciului Incasări

Compensari

Director

 • - primeste spre semnare: note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei:

 • - Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Serviciul Impunere Persoane Juridice; Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice; Compartiment Gestionare Date - Arhivă; Serviciul Buget - Ordonanțări; Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative privind verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice si juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc)

Relatii externe:

 • - cu cetatenii:

- transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii serviciului

- primesc documentatii de incasare, compensare sau restituire, pentru activitatea de casierie a serviciului, raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, alte informatii specifice activitatii serviciului

- persoanele fiizice primesc cerificatul de atestare fiscala

- cu alte institutii si autoritati:

 • - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

 • - Administrația Financiară Oradea

 • - Alte institutii, ex: Directia De Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(6) SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ

Obiectul de activitate:

Incasarea creantelor bugetare, neachitate la termen, de catre debitorii-persoane fizice si juridice, prin efectuarea procedurii de executare silita pentru fiecare debitor, prin parcurgerea tuturor etapelor de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala (somatie, poprire, sechestru asupra bunurilor mobile si imobile).

Asigură aplicarea procedurilor specifice de executare silită pentru creanțele bugetare restante, prin următoarele atribuții:

 • 1 - emiterea și comunicarea somațiilor către contribuabilii-rai platnici, prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 2 - întocmirea și transmiterea adreselor de înființare a popririi asupra veniturilor banesti ale debitorilor, precum si instiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz;

 • 3 - întocmirea proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor care nu și-au onorat obligatiile catre bugetul local;

 • 4 - transmiterea adreselor de inscriere a inscriptiilor ipotecare catre OCPI si a adreselor de inscriere a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garantii reale;

 • 5 - întocmirea anunțului de vânzare la licitație a bunurilor sechestrate și publicarea acestuia într-un cotidian local și național de largă circulație;

 • 6 - organizarea și asigurarea desfășurarii licitației la ora și data anunțată, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

 • 7 - comunicarea adreselor de suspendare temporara sau incetare a popririlor precum si a adreselor de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare

 • 8 - aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor care nu respecta prevederile Codului de procedura fiscala privitor la executarea silita si urmarirea incasarii acestora, inclusiv parcurgerea tuturor etapelor executarii silite in vederea stingerii debitului;

 • 9 - întocmirea dosarelor de insolvabilitate si trecerea in evidenta separata a persoanelor declarate insolvabile, conform legii;

 • 10 - transmiterea dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de executare, conform prevederilor legale in vigoare.

Relațiile interne :

PRIMAR:

- primeste documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice, agentii, ministere, privitor la imbunatatirea legislatiei, incheierea de protocoale, altele decat cele privind activitatea curenta propriu-zisa, de executare silita;

- transmite dispozitii ce vizeaza sfera de activitate a serviciului.

DIRECTOR ADJUNCT:

- primeste spre semnare: adrese, note interne, raspunsuri la adrese si cereri, adrese de infiintare a popririlor, adrese de suspendare temporara sau incetare a popririlor, adrese catre OCPI privind inscrierea inscriptiilor ipotecare, adrese de inscriere a gajurilor mobiliare în Arhiva Electronica de garantii reale, adrese de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare, adrese de transmitere a dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale, procese verbale de insolvabilitate;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii. CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Relații cu Publicul:

- primeste corespondenta transmisa de catre serviciu spre a fi comunicata destinatarilor;

- transmite corespondenta, inclusiv confirmarile de primire sau plicurile returnate;

Serviciul Inspecție Fiscală:

- primeste informatii privind unele bunuri neimpuse in baza de date;

- comunica stadiul inspectiei fiscale la anumite persoane;

Serviciul Impunere Persoane Fizice si Serviciul Impunere Persoane Juridice:

- primesc informatii privind domiciliul fiscal si patrimoniul contribuabililor;

- transmit titlurile executorii in vederea emiterii somatiilor si date din dosarele fiscale; Compartimentul Contestatii, Falimente;

- primeste informatii privind societatile aflate in faliment, precum si copii ale documentelor din dosarele de executare aflate pe rolul instantelor de judecata;

- transmite informatii privind stadiul dosarelor avand ca obiect contestatie la executare, suspendarea executarii si faliment, precum si hotarari definitive;

Serviciul Incasare-Compensare:

- primeste informatii in vederea realizarii compensarii unor sume;

- transmite date privind stingerea unor debite prin incasare si compensare; Compartimentul Gestionare Date-Arhiva:

- primeste spre pastrare dosarele de executare silita;

- transmite date si copii ale actelor din dosarele fiscale si dosarele de executare silita; Serviciul Contabilitate Publica:

- primeste situatia privind constituirea fondului de stimulente;

- transmite informatii privind descarcarea ordinelor de plata;

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Adminstrative:

- primeste referate privind achitionarea de materiale;

- distribuie materialele necesare desfasurarii activitatii de executare silita;

Serviciul Administratie Publica Locala:

- primeste publicatii de vanzare in vederea afisarii acestora la avizierul institutiei;

- transmite documente si informatii ce privesc activitatea de executare silita.

Totodata, pentru buna desfășurare a activitatii, Serviciul Executare Silita răspunde si transmite note interne oricarui departament din cadrul institutiei.

Relațiile externe:

CETATENII:

- primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, raspunsuri la adrese, cereri si sesizari;

- transmit adrese, cereri, sesizari, acte doveditoare ale achitarii debitelor;

AGENTII ECONOMICI:

- primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, adrese de infiintare, suspendare temporara sau incetare a popririi asupra veniturilor angajatilor, raspunsuri la adrese, cereri;

- transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, acte doveditoare ale achitarii debitelor; INSTITUTII SI AUTORITATI:

Principalele instituții și autorităti sunt: bancile, O.C.P.I., Registrul Comertului, D.G.F.P. Bihor, Casa de Pensii, Casa de Asigurări Sociale, Administratia Imobiliara Oradea, Directia de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, executorii judecătorești, executorii bancari, alte organe fiscale; - primesc adrese, cereri, raspunsuri la adrese, adrese de infiintare, suspendare temporara si incetare a popririlor, adrese privind inscrierea inscriptiilor ipotecare si a gajurilor mobiliare precum si de radiere a acestora, dosare de executare silita;

- transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, dosare de executare silita.

(7) SERVICIUL INSPECTIE FISCALA

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului local

Obiectul si principalele atributii ale inspectiei fiscale sunt stabilite de Codul de procedură fiscală prin OG 92/2003.

Modalitatea desfașurării activității de Inspecție Fiscală este detaliată în PROCEDURA-REGULAMENT aprobată prin Referatul nr. 102687 din 26.01.2009

Obiectul inspectiei fiscale:

- verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;

- verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili,

- verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,

- verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, si a accesoriilor aferente acestora.

Atribuțiile inspecției fiscale:

 • -  constatarea și investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

 • -  analiza și evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

 • -  sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor sale organul de inspectie fiscala va proceda la:

- examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

- verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

- discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

- solicitarea de informatii de la terti;

- stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si / sau stabilita, dupa caz,la momentul inceperii inspectiei fiscale;

- stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

- verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

- dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

 • -  efectuarea de investigații fiscale;

 • -  aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.

- urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

 • -  întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele juridice ;

 • -  întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale care intră în competența serviciului;

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a. Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • b. să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c. semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • d. se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • e. răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • f.  răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • g. se conformează prevederilor referitoare la securitatea muncii, care le-au fost prelucrate, în întelesul Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;

 • h. implementează standardul de calitate ISO în cadrul serviciului.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • a. Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor .

 • b. Reprezintă și angajează direcția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • c. Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

Sfera relațională

9

 • 1. Sfera relațională internă:

9

 • a) Relații ierarhice:

 • - subordonat față de - șeful de serviciu

 • - superior pentru -

 • b) Relații funcționale: cu personalul din cadrul serviciilor , compartimentelor Direcției Economice, serviciul de relații cu publicul , Cooperare cu Instituția Arhitectului Șef ; Compartiment agricol ; sau alte compartimente,servicii, direcții din cadrul P.M.O. în cazul în care activitatea necesită astfel de relații.

 • c) Relații de control: este controlat de seful serviciului, directorul adjunct, directorul directei economice, viceprimar, primar.

 • d) Relații de reprezentare:reprezintă Serviciul de Inspecție Fiscală Persoane Juridice atât în relația cu persoanele juridice cât și în relația cu Direcția Juridică privind legalitatea decizională.

 • 2. Sfera relațională externă:

9

 • a) cu autorități și instituții publice: în limita aprobată de conducere

 • b) cu organizații internaționale: dacă este cazul.

 • c) cu persoane juridice private: în conformitate cu atribuțiile de serviciu cu contribuabilii care sunt cuprinși în inspecție fiscală.

 • 7.a) COMPARTIMENT INSPECTIE FISCALA PERSOANE FIZICE

Principalele atributii

 • 1. Efectuează, pe bază de programare , verificarea contribuabililor, persoane fizice care dețin proprietăți pe raza municipiului Oradea, și datorează impozite și taxe locale precum și accesoriile aferente acestora.

 • 2. Constată și efectuează investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

 • 3. Analizeză și evaluează informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • 4. Sancționează potrivit legii faptelor constatate și dispune măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale.

 • 5. Verifică locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale organul de inspecție fiscală va proceda la:

 • -  întocmirea Avizului de Inspectie Fiscală și transmiterea acestuia contribuabililor cuprinși în programul de inspecție fiscală,

 • -  examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

 • -  verificarea concordanței dintre datele din declaratiile fiscale, evidențele fiscale și cele din evidența contabilă a contribuabilului;

 • -  discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor sau imputerniciții acestora, după caz;

 • -  solicitarea de informații de la terti;

 • -  stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fată de creanta fiscala declarată si / sau stabilită, dupa caz,la momentul inceperii inspectiei fiscale;

 • -  stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora;

 • -  verificarea tuturor bunurilor impozabile de pe raza municipiului Oradea;

- aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.

 • -  urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

 • -  întocmește notele de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale care intră în competența compartimentului;

 • -  întocmește raportul de inspecție fiscală în care va consemna toate datele și faptele verificate , constatările efectuate în urma verificării documentelor și evidențelor contabile ale contribuabililor cuprinși în programul de inspecție fiscală.

 • -  procedează la impunerea în evidențele fiscale a bunurilor impozabile nedeclarate de contribuabilii persoane fizice, ca urmare a inspecției fiscale.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a. Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • b. să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c. semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • d. se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • e. răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • f. răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • g. se conformează prevederilor referitoare la securitatea muncii, care le-au fost prelucrate, în întelesul Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;

 • h. implementează standardul de calitate ISO în cadrul serviciului.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • a. Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor .

 • b. Reprezintă și angajează direcția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • c. Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

Sfera relațională

9

1. Sfera relațională internă:

9

 • a) Relații ierarhice:

 • - subordonat față de- șeful de serviciu

 • - superior pentru -

 • b) Relații funcționale: cu personalul din cadrul serviciilor , compartimentelor Direcției Economice, serviciul de relații cu publicul , Cooperare cu Instituția Arhitectului Șef ; Compartiment agricol ; sau alte compartimente,servicii, direcții din cadrul P.M.O. în cazul în care activitatea necesită astfel de relații.

 • c) Relații de control: este controlat de seful serviciului, directorul adjunct, directorul directei economice, viceprimar, primar.

 • d) Relații de reprezentare:reprezintă Compartimentul de Inspecție Fiscală Persoane Fizice atât în relația cu persoanele fizice cât și în relația cu Direcția Juridică privind legalitatea decizională

2. Sfera relațională externă:

9

 • a) cu autorități și instituții publice: în limita aprobată de conducere

 • b) cu organizații internaționale: dacă este cazul.

 • c) cu persoane fizice în conformitate cu atribuțiile de serviciu cu contribuabilii care sunt cuprinși în inspecție fiscală.

(8) SERVICIUL BUGET - ORDONANȚĂRI

Acest departament asigură elaborarea și fundamentarea politicilor bugetare; parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive : elaborarea, aprobarea, execuția, încheierea exercițiului bugetar, controlul execuției și aprobarea execuției bugetului, selectia si derularea proiectelor finantate de la bugetul local conform L.350/2005 precum și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, îndeplinind în acest sens următoarele atribuții:

 • 1. Fundamentează si intocmeste anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobarii bugetului anual, respectand termenele si procedurile legale de elaborare si adoptare a bugetului, antrenând toate serviciile publice si instituțiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului ;

 • 2. Centralizeaza si asigura pe baza documentatiei tehnico-economice propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la companiile si institutiile din subordinea Consiliului local cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor;

 • 3. Urmareste periodic realizarea bugetului local, verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite. Intocmeste analize si prognoze multianuale privind evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului local ;

 • 4. Verificarea executiei de casa zilnice in vederea intocmirii deschiderilor de credite bugetare

 • 5. Intocmirea dispozitiilor bugetare pentru deschideri de credite

6 Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele care stau la baza angajarii platilor privind cheltuielile institutiei;

 • 7. Tine evidenta contractelor de achizitii în original ;

 • 8. Urmareste respectarea termenilor contractuali aferenți contractelor de asociere, a parteneriatelor incheiate de instituție, etc;

 • 9. Conduce evidenta si urmareste sub aspect valoric și al termenelor de executie derularea contractelor de furnizare de bunuri, de prestari servicii și executie de lucrari incheiate de Primaria Municipiului Oradea;

 • 10. Monitorizeaza contractele multianuale incheiate de catre municipiu cu diferiti parteneri, urmareste indeplinirea de catre parti a obligatiilor care decurg din aceste contracte ;

11 Intocmeste „Operativa pentru investitii''pentru plata lucrarilor din aceasta categorie, pe surse de finantare ;

 • 12. Întocmește ordonanțările la plata pentru documentațiile care au respectat faza de lichidare a cheltuielilor operationale;

 • 13. Contabilizează și înregistrează pentru Casa de Cultura a Municipiului Oradea operațiunile și documentele aferente fondurilor alocate din bugetul local și din surse proprii;

 • 14. Întocmește statul de funcții, de personal și de plată pentru personalul Casei de Cultură a Municipiului;

 • 15. Întocmește declarațiile pentru contribuțiile: de asigurări sociale, de sănatate, pensii și FNUASS, impozit pe venit pentru Casa de Cultură a Municipiul Oradea,

 • 16. Întocmește situații financiare lunare, trimestriale și anuale pentru Casa de Cultură a Municipiului Oradea;

 • 17. Întocmește situații lunare și trimestriale cu privire la cheltuielile de personal (monitorizarea cheltuielilor de personal) ale institutiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea;

 • 18. Intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobarii Consiliului local ;

 • 19.  In executia cheltuielilor bugetare asigura executia urmatoarelor etape: angajare, lichidare,ordonantare;

 • 20. Analizeaza si centralizeaza solicitarile de finantare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

 • 21. Intocmeste contractele de finantare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

 • 22. Tine evidenta platilor privind finanțarea si a documentelor justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din buget pt. programele cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

 • 23. Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniiile de activitate ale serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local ;

 • 24.  Centralizează dările de seamă primite de la unitățile de învățămînt preuniversitar de stat.

Relațiile interne:

9

Primar:

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind aprobarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea, rapoartele privind virarile de credite, bugetele unitatilor subordonate care au calitatea de ordonatori de credite, informari

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. Director:

 • -  primeste spre semnare: rapoarte de specialitate privind aprobarea si modificarea prevederilor bugetare, solicitari deschidere credite bugetare, dispozitii bugetare, angajamente bugetare si legale, ordonantari, adrese catre furnizori/asociatii/institutii, contracte de finantare, situatii statistice

 • -  transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primăriei: toate compartimentele/serviciile din cadrul Primariei Oradea.

Relațiile externe:

9

 • -  cu cetatenii: adrese,solicitari

 • -  cu agenti economici:

 • -  companiile subordonate consiliului local Oradea:solicitari virare sume pentru investitii

 • -  diversi furnizori/prestatori:adrese,solicitari

 • -  cu organizatii neguvernamentale si persoane fizice: cereri finantare, rapoarte, solicitari

 • -   cu alte institutii si autoritati:

 • -  Trezoreria Oradea:bugete, liste investitii invatamant, dispozitii bugetare, deschideri de credite, prognozarea veniturilor si cheltuielilor bugetare,

 • -  Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat:solicitari sume defalcate din TVA, monitorizarea cheltuielilor de personal, bugete, liste investitii, diverse sitiuații

 • -  Directia de Statistica Bihor:raportari

 • -  Inspectoratul Scolar Judetean Bihor: adrese, solicitari

 • -   Institutii de invatamant:bugete, lista investitii, solicitari, dari de seama

 • -  Directia de Sanatate Publica Bihor: adrese, bugete

 • -  Unitati sanitare cu paturi subordante Consiliului Local al Municipiului Oradea: solicitari, dari de seama, situatii privind ,,Monitorizarea cheltuielilor de personal'', elaborare buget,rectificari bugetare

 • -  Organe ale administratiei publice centrale:raportari

 • -  Alți ordonatori de credite din bugetul local:bugete, solicitari

(9) SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICĂ SITUATII FINANCIARE

Atributii:

 • 1. -intocmirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, in mod sistematic si cronologic;

 • 2. -evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 3. -urmarirea si verificarea viramentelor bancare; urmarirea si verificarea registrului de casa;

 • 4. -intocmirea dispozitiilor de plata si incasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmarirea decontarii acestora;

 • 5.     -asigură contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor fixe și a materialelor și obiectelor de inventar;

 • 6.    -inregistrarea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

 • 7. -primirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor din magazie;

 • 8. -verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

 • 9. -verificarea si inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul fiecarui trimestru;

 • 10. -intocmirea si verificarea balantei de verificare lunare, avandu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice;

 • 11. -realizarea zilnic a punctajului cheltuielilor efectuate, comparand situatia la zi intocmita de biroul contabilitate cu executia trezoreriei si se confrunta cu extrasele de cont pentru urmatoarele capitole de cheltuieli:

 • a.   51 - „Autoritati publice si executive”

 • b.   54 - „Alte servicii publice generale”

 • c.   55 - „Dobanzi”

 • d.   56 - „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”

 • e.   61 - „Ordine publica si siguranta nationala”

 • f.   65 - „Invatamant”

 • g.   66 - „Sanatate”

 • h.   67 - „Cultura, recreere si religie”

 • i.    68 - „Asigurari si asistenta sociala”

 • j.    70 - „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

 • k.   74 - „Protectia mediului”

 • l.    81 - „Combustibili si energie”

 • m.  84 - „Transport”

 • 12.   - verificarea și întocmirea lunar, trimestrial și anual ale contului de execuție al bugetului Administrației Spitalelor, pentru spitalele preluate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (Spitalul Clinic Municipal „Gavril Curteanu”, Spitalul de Obstetrică - Ginecologie, Spitalul de Neurologie, Spitalul de Pneumoftiziologie);

 • 13.    - verificarea și centralizarea la termenele stabilite a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari ai Municipiului Oradea:

 • ■ Administrația Imobiliară Oradea

 • ■ Administrația Social - Comunitară Oradea

 • ■ Poliția Comunitară

 • ■ Direcția de Evidență a Persoanelor oradea

 • ■ Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • ■ Clubul Sportiv Municipal Oradea;

 • 14.    - întocmirea situațiilor financiare lunare, ale Primăriei Municipiului Oradea și a situațiilor financiare consolidate ale Municipiului Oradea, și anume:

 • ■ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli

 • ■ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri

 • ■ Situația lunară și nota explicativă privind plățile restante

 • ■ Situația lunară privind unii indicatori din bilanțul contabil, cuprinși în OMFP nr. 2.941/ 22.10.2009;

 • 15.   - elaborarea și depunerea la termenele stabilite de către Direcția Generală a Finanțelor Bihor, a situațiilor financiare trimestriale și anuale, pentru Muncipiul Oradea, cu următorul cuprins:

 • ■ Bilanțul

 • ■ Contul de rezultat patrimonial

 • ■ Situația fluxurilor de trezorerie

 • ■ Veniturile, cheltuielile și excedentele bugetelor locale pe unități administrativ -teritoriale

 • ■ Contul de execuție a bugetului local

 • ■ Contul de execuție a bugetelor fondurilor externe nerambursabile

 • ■ Contul de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate intergal din venituri proprii

 • ■ Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

 • ■ Situația disponibilului din mijloace cu destinație specială

 • ■ Detalierea cheltuielilor pe capitole și subcapitole

 • ■ Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor

 • ■ Situația activelor și datoriilor;

 • ■ Raportul explicativ la situațiile financiare consolidate.

 • 16.   - decontarea cheltuielilor încadrate la capitolele bugetului proiectului cu finanțare externă nerambursabilă, corespunzătoare tipurilor de cheltuieli din care fac parte; realizarea monitorizării tuturor plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțare alocată de la bugetul de stat, contribuție proprie, atât în lei, cât și în euro; elaborarea documentației contabile necesare secțiunii financiare din Rapoartele intermediare și finale privind justificarea utilizării asistenței financiare nerambursabile primite și a contribuției proprii utilizate în procesul implementării proiectului; realizarea operațiunilor privind închiderii finanțării;

 • 17.   - acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie;

 • 18.   - elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata biroului;

 • 19.    - inregistreaza constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitate de gestionari;

 • 20.   - evidențierea lunară a salariilor personalului unității, a indemnizațiilor pentru consilieri;

 • 21.    - conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv si registrul inventar;

 • 22.   - urmareste si raspunde de respectarea actelor normative in materie si de aplicarea hotararilor Consiliului Local;

 • 23.    - urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

 • 24. - asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;

 • 25. - colaboreaza cu celelalte directii si compartimente pentru buna desfasurare a platilor;

 • 26. - îndeplinirea altor atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului;

 • 27. - asigura organizarea si conducerea contabilitatii operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetare;

 • 28. - asigura preluarea corecta a notelor contabile automate din aplicatiile informatice de administrare a creantelor fiscale;

 • 29. - raspunde de intocmirea si preluarea notelor contabile manuale in conformitate cu procedurile de lucru aprobate;

 • 30. - face analize pe baza soldurilor conturilor contabile de creante bugetare si sesizeaza compartimentul de evidenta pe platitori pentru toate aspectele care trebuie clarificate cu acesta

 • 31. - urmarirea colectarii de venituri fiscale si nefiscale precum si inregistrarea analitica a veniturilor bugetului local, pe surse de venituri, conform clasificatiei bugetare, pe capitole si subcapitole;

 • 32. - raspunde de intocmirea lunara a balantelor sintetice si analitice ale conturilor de creante bugetare;

 • 33. - evidenta documentelor primare care stau la baza contabilitatii veniturilor bugetare, ordine de plata, extrase de cont intocmite de trezorerie, referate si note interne privind restituiri si compensari de impozite si taxe locale; .

 • 34. - informarea corecta a contribuabililor

 • 35. - gradul de conformare in executia bugetului local;

 • 36. - intocmirea unor documente de sinteza privind evolutia si dinamica veniturilor pe o anumita perioada de timp, precum si o prognoza a acestora; întocmirea situației de raportare zilnică cu privire la executia veniturilor bugetului Municipiului Oradea (venituri proprii și prelevări de la bugetul de stat), precum și execuția comparativă a veniturilor la fiecare trimestru și pe anul în curs față de anii precedenți;

 • 37. - incadrarea in termenele legale pentru depunerea raportarilor financiar contabile;

 • 38. - realizarea zilnica a punctajului la venituri intre situatia la zi realizata de serviciul venituri si executia trezoreriei municipiului Oradea si se confrunta cu extrasele de cont pentru toate categoriile de venituri;

 • 39. - tine evidenta sumelor reprezentand garantiile de buna executie si garantiile de participare la licitatii si intocmeste documentele de restituire a acestor sume la termenele stabilite in contracte.

Relațiile interne :

9

PRIMAR

- primeste situatiile financiare periodice intomite de ordonatorii secundari, referate privind deplasarile aprobate in tara si strainate, in vedere intocmirii ordinului de deplare.

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: situatiile financiare periodice, referate privind deplasari in tara si strainanate in interesul autoritatii publice, dispozitii de plata/incasare, rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Direcției economice; Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Serviciul Informatică; Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea; Serviciile, Birourile și Compartimentele din subordinea Primarului, privind activitatea operationala a autoritatii publice cu implicatii in fluxuri de trezorerie, in numerar sau prin virament bancar.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

-Trezoreria Oradea; Administratia Financiara a Municipiului Oradea;

-Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Oradea;

-Regiile autonome subordonate Consiliului Local;

-Institutii de asistenta sociala; institutii de sanatate;

-Institutii de invatamant; institutii de cultura;

-Cluburi sportive ;

-Regiile autonome locale si companiile subordonate Consiliului Local Oradea;

-Banci comerciale si alte institutii financiare romanesti sau straine;

-Organe ale administratiei publice centrale;

-Ordonatori de credite ai bugetul local al Municipiului Oradea.

 • (10) SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, DELEGARE DE GESTIUNE -Compartimentul PPP, Datorie Publică, Rating Municipiu

Obiectul de activitate:

 • - gestiunea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea

 • - controlul derulării contractelor de delegări de gestiune, contractelor de asociere /ppp,

 • - evidența participațiilor Municipiului Oradea în societăți comerciale

 • - contractarea de datorie publică și urmărirea acesteia

 • - pregatirea sedintelor di documentelor in vederea acordarii ratingului de municipiu

Atribuții specifice biroului:

1. evidența domeniului public și privat al Municipiului Oradea:

 • •  conducerea evidenței patrimoniului Municipiului Oradea

 • •  întocmirea recepțiilor de active fixe, înregistrarea acestora în evidențele contabile și structurarea pe locuri de folosință

 • •  întocmirea proceselor verbale de scoatere din funcțiune a activelor fixe și evidențierea acestora în contabilitate

 • •  calculul și înregistrarea amortizării activelor fixe

 • •  întocmirea balanței lunare a activelor fixe pe domenii și locuri de folosință

 • •  organizarea și înregistrează rezultatele inventarierii anuale și a celorlalte inventare

 • •  asistență acordată membrilor comisiilor și subcomisiilor de inventariere

 • •  întocmirea de certificate de valoare în vederea stabilirii nivelului de impozitare a spațiilor închiriate de către Administrația Imobiliară Oradea

întocmirea rapoartelor de specialitate privind acceptarea donațiilor de la terți(exceptând donațiile care privesc alte servicii din cadrul Primăriei Municipiului Oradea) și înregistrarea acestora în evidențele contabile

 • 2. analiza financiară (tarife, redevențe, indicatori de performanță, liste de investiții, participații capital social)

 • 3. fundamentare/urmărire prețuri și tarife practicate de operatorii de servicii de utilități publice

 • 4. urmărirea contractelor de delegare de gestiune/asociere/ppp și a convențiilor încheiate între Municipiul Oradea și operatorii serviciilor de utilități publice și alți parteneri

 • •  contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice

 • •  prețuri, tarife pentru prestarea serviiciilor

 • •  regulamente/caiete de sarcini ale serviciilor de utilități publice

 • •  verificarea deconturilor privind redeventa lunara datorată de operatorii de servicii de utilități publice.

 • 5. evidența titlurilor de participare deținute de Municipiul Oradea în diverse societăți comerciale

 • •  urmărirea participațiilor deținute de municipalitate

 • •  urmărirea drepturilor și obligațiilor Municipiului Oradea, în calitate de acționar, față de aceste societăți

 • •  analiza și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Oradea a bugetelor, listelor de investiții, situațiilor financiare, probleme legate de organizarea și performanța acestor societăți

 • 6. participarea ca membri în diverse comisii de recepție și licitații

 • 7. gestionarea corespondenței legată de misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi

COMPARTIMENT PPP, DATORIE PUBLICA, RATING DE MUNICIPIU - din cadrul Direcției Economice-Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune - are următoarele atribuții:

 • - promovarea, identificarea, elaborarea și implementarea de parteneriate public -private

 • -  elaborarea strategiei municipale și a unor analize economice curente

 • -  asigurarea managementului datoriei publice:

 • •  realizarea de analize in vederea stabilirii conditiilor de contractare a datoriei publice (alegere instrument datorie publica, stabilire maturitate, alegere moneda, garantii, incadrarea in limitele impuse de legislatia specifica etc...)

 • •  intocmire documentatie de achizitie publica pentru selectarea finantatorului

 • •  organizarea procedurii publice de selectie pentru stabilirea finantatorului

 • •  intocmire documentatie pentru autorizarea datoriei publice de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale organizata la Ministerul finantelor Publice

 • •  negocierea și monitorizarea condițiilor finanțărilor rambursabile contractate și garantate

 • •  intocmirea raportărilor lunare către Ministerul Finanțelor Publice privind datoria publica

 • •  actualizarea permanenta a informatiilor publice privind datoria publica - de pe site-ul propriu

 • •  urmarirea clauzelor contractelor de credit bancar/obligatar in vigoare

 • •  pregatirea actelor premergatoare efectuarii tragerilor, platilor de dobanzi si comisioane, rambursarilor de rate

 • •  raportari catre DGFPB privind baza de date referitoare la finantarile rambursabile contractate si/sau garantate fara garantia statului de catre Municipiul Oradea;

 • •  conducerea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garntiilor locale;

 • •  informari finantatori privind contractarea de noi finantari

 • •  monitorizarea gradului de îndatorare al municipiului Oradea

 • •  actualizarea indicatorilor economici, întocmirea documantației pentru aprobarea împrumuturilor de către Ministerul Economiei și Finanțelor Publice

 • •  menținerea relației cu instituțiile financiare internaționale și autoritățile centrale

 • •  elaborarea previziunilor privind serviciul datoriei pe termen lung

 • - gestionarea relației și circuitul informațional cu Fitch Ratings în vederea obținerii calificativelor de rating ale municipalității

 • •  organizarea de întâlniri cu reprezentanții agenției de rating (stabilirea agendei întâlmirii, antrenarea celorlalte departamente ale PMO pentru participarea și pregătirea informațiilor întâlnirii)

 • •  culegerea de informații, centralizarea și furnizarea acestora în vederea obținerii calificativului(informațiile au în vedere multe domenii-forța de muncă, populație, procent etnii, învățământ, sănătate, execuție bugetară, participații deținute de municipalitate, datorie publică, investiții, realizări, strategii, tarife utilitați etc...)

Relații interne:

PRIMAR

 • - primeste rapoarte de specialitate, adrese, informari privind administrarea domeniului public si privat al Municipiului Oradea (concesionari, inchirieri, dari in administrare, modificari de aporturi la capitalul social al societatilor comerciale la care Municipiul Oradea este actionar), prețurile și tarifele practicate de operatorii de servicii de utilități publice, datoria publică, rating.

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. DIRECTOR:

 • - primeste spre semnare: rapoarte de specialitate, adrese, situatii, informari privind conducerea evidentei bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Oradea, privind titlurile de participare ale municipiului în diverse societăți, datoria publică, rating

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DINCADRULPRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Directiei economice; Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Serviciul Informatic;. Departamente din subordinea Primarului privind activitatea operationala a autoritatii publice de evidenta si administrare a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Oradea, note interne, etc.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - SC Drumuri Orășenești SA,

 • - Regiile autonome subordonate Consiliului Local,

 • - Societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat

 • - Operatorii de servicii de utilități publice,

 • - Asociațiile în care Municipiul Oradea este asociat

 • - Casa de Cultură,

-- Poliția Oradea,

- alte autorități și instituții publice, colaborare cu alte unități subordonate Consiliului Local

(11) SERVICIUL MONITORIZARE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Obiect de activitate:

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative funcționează în cadrul Direcției Economice, având în componență un număr total de 28 angajați (2 funcționari publici, 26 persoane contractual), din care 23 compun compartimentul de deservire (portari, șoferi, curieri poștali, personalul de întreținere - curățenie, magazioner, persoană centrală telefonică, tâmplar, electrician), având ca și obiect principal de activitate asigurarea desfășurării în bune condiții a instituției primarului.

Atribuții și responsabilități care cad în sarcina serviciului sunt:

 • 1. asigură evidența tuturor spațiile din incinta instituției urmărind gradul de ocupare asigurând spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din toate departamentele instituției;

 • 2. pentru chiriași (instituții ce funcționează în clădirea primăriei) transmite suprafețele aprobate de către Administrația Imobiliară Oradea prin contractele încheiate, în vederea achitării cotelor din cheltuielile de funcționare;

 • 3. asigură ordinea în incinta instituției primăriei și a pazei, pe toată durata programului de lucru și după terminarea acestuia, prin colaborarea permanentă cu organele de poliție și gardienii publici;

 • 4. asigură accesul ordonat în incinta instituției a personalului propriu și a publicului;

 • 5. asigură respectarea normelor legale privind necesarul de spațiu pentru arhivarea bunurilor și dosarelor ce aparțin instituției;

 • 6. controlează modul de utilizare a bunurilor mobile și imobile din cadrul instituției;

 • 7. urmărește respectarea contractelor încheiate pentru spațiile ce aparțin instituției și avizează modul de decontare a cheltuielilor către terți pentru lucrările contractate și executante;

 • 8. efectuează împreună cu personalul desemnat din cadrul instituției inventarierea periodică a obiectelor de inventar, a materialelor consumabile, a noilor achiziții și casarea celor disponibilizate prin valorificarea sau distrugerea lor;

 • 9. asigură buna desfășurare a activitățile centralei telefonice (convorbirile) precum și a celorlalte echipamente tehnice, asigurând service-ul necesar;

 • 10. organizează și coordonează activitatea de multiplicare documente, prin exploatarea liniei de copiere și tipărire laser deținută de instituție;

 • 11. încheie contractele cu operatorul / operatorii de telefonie mobila si fixa;

 • 12. face propuneri privind lucrările de reparații și întreținere necesare în incinta clădirii instituției și a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor și utilizarea rațională, participând la recepția finală;

 • 13. încheie, urmărește și controlează modul de derulare a contractelor cu furnizorii precum și verificarea periodică a alimentării cu energie electrică și termică, a alimentării cu apă, salubritate și operează toate modificările care apar din acest punct de vedere;

 • 14. efectuează repartizarea cheltuielilor pe fiecare chiriaș din clădire ca și cotă parte și transmite datele la Serviciul contabilitate pentru reținerea sumelor, pentru energie electrică, energie termică, apă canal, telefoane directe și telefoane mobile;

 • 15. urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat pentru primărie;

 • 16. întocmește și completează la zi evidența obiectelor aflate în utilizarea personalului angajat, prin completarea fișelor de magazie pentru materiale și obiecte de inventar;

 • 17. ține evidența și asigură confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și a sigiliilor din instituție;

 • 18. urmărește și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de transport pentru mijloacele din dotare;

 • 19. întocmește lunar FAZ - urile pentru autoturismele din dotare urmărind km. parcurși și încadrarea în consumul normat de benzină pe fiecare autoturism;

 • 20. verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculelor din parcul auto propriu și urmărește starea tehnică a acestora precum și repectarea normării parcului auto;

 • 21. urmărește împreună cu personalul din subordine, respectiv conducătorii auto, realizarea întreținerilor periodice, reparațiilor curente și capitale ale autoturismelor din dotare;

 • 22. asigură, organizează și răspunde de starea de curățenie a instituției, precum și de respectarea normelor de igienă a încăperilor și a spațiilor adiacente;

 • 23. asigură pentru sediul instituției, întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces;

 • 24. asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de întreținere;

 • 25. răspunde de necesarul de aprovizionare materială pentru o bună funcționare a tuturor compartimentelor din cadrul instituției, urmărind lunar stocurile de materiale din magazie în vederea unei aprovizionări ritmice cu materialele necesare bunei funcționări a activității tuturor serviciilor, birourilor, compartimentelor, conducerii primăriei și întreținerea corespunzătoare a clădirii instituției;

 • 26. în baza referatelor aprobate și a facturilor, efectuează recepțiile tuturor materialelor consumabile și a obiectelor de inventar;

 • 27. efectuează achiziții de bunuri materiale de natura obiectelor de inventar (rechizite, consumabile calculatoare, imprimate tipizate, etc. ) în conformitate cu prevederile din O.G. 34/2006, necesare pentru funcționarea tuturor compartimentelor din instituție, a Consiliului Local și a conducerii primăriei în funcție de structura de personal aprobată prin organigramă de Consiliul Local;

 • 28. întocmește bonurile de dare în folosință și listele de inventar, pe fiecare compartiment în parte;

 • 29. eliberează materiale din magazie în baza bonurilor de consum la toate serviciile din cadrul primăriei;

 • 30. operează în Programul “ INDECO SOFT “ toate intrările de materiale în baza facturilor și ieșirile de materiale în baza bonurilor de consum;

 • 31. asigură depozitarea materialelor pe tipuri și categorii de materiale;

 • 32. întocmește bugetul primăriei pe structuri de cheltuieli pentru întreținerea clădirii, funcționarea aparatului propriu, ținând cont de asigurarea tuturor utilităților (energie electrică, termică, telefoane, apă-canal, reparții curente, întreținere clădire, întreținere și funcționare autoturisme, consumabile, calculatoare, rechizite birou, xerox, întreținere ceas turn și protocol);

 • 33. urmărește încadrarea în structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare capitol și răspund de acest lucru;

 • 34. asigură distribuirea presei și ridicarea corespondenței de la poștă, ducerea corespondenței primăriei la poștă și predarea ei pe bază de borderou, ridicarea tuturor coletelor de la C.F.R. care sosesc pe adresa instituției;

 • 35. asigură prin firmele specializate toate remedierile la deranjamente la telefoane și centrală;

 • 36. asigură și organizează activitățile de protocol intern ale conducerii Primăriei;

 • 37. organizează acțiunile de reprezentare a Primăriei cu ocazia sărbătorilor legale, comemorări sau ziua orașului, etc.;

Relațiile interne:

9

Conducerea instituției (primar, viceprimar, directori);

Celelelate direcții, servicii, birouri, compartimente din cadrul instituției;

Circuitul activității:

 • - toate comenzile, solicitările, necesarul de materiale consumabile, obiecte de inventar, dotări, protocol, referatele, etc. sunt obligatoriu a fi avizate de către SMCA favorabil sau nefavorabil în funcție de posibilitatea și legalitatea acestora, urmând a fi înaintate ulterior spre avizare finală către directorul al Direcției Economice în vederea derulării procesului de achiziție;

Relațiile externe:

9

 • - Instituții și organisme;

 • - Agenți economici furnizori de materiale, lucrări sau servicii, etc.;

 • - Regii autonome subordonate Consiliului Local Oradea;

- Alte instituții și persoane cu care necesită a lua contact

CAPITOLUL V

DIRECTIA TEHNICA

Art. 33. Structura organizatorică a Direcției Tehnice este următoarea:

Director Executiv al Direcției Tehnice

 • - Compartiment Gestiune Date

Director Executiv Adjunct

 • - Serviciul Lucrari și Servicii Publice - Compartimentul Spatii Verzi

 • - Compartimentul Protectia Mediului

 • - Compartimentul Transport Public Local

Director Executiv Adjunct

 • - Serviciul Constructii si Drumuri Publice - Biroul Drumuri Publice

 • - Compartimentul Eficiență Energetica

Art.34. Direcția Tehnica este condusă de un director executiv si doi directori executivi adjuncti și este coordonată de către un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local.

Art.35. Directia Tehnică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura, prin serviciile si compartimentele de specialitate, administrarea serviciilor publice de interes local,. Prin serviciile de administrare a domeniului public se satisfac nevoile comunității locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort.

Pentru realizarea sarcinilor si atributiilor ce îi revin, Directia Tehnică are urmatoarea structura organizatorica:

(1) SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

îndeplinește următoarele atribuții:

- de control și inspecție cu privire la gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta si modul de respectare a contractelor de concesiune / delegare a gestiunii de catre operatorii care presteaza servicii publice pentru:

 • •  asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  asigurarea serviciului de dezinsectie,dezinfectie,deratizare

 • •  alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale

 • •   producția ,distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat

 • •  serviciul de asigurare a iluminatului public

 • •  de gestionare a problemei cainilor comunitari

 • •  de ecarisaj ( colectarea cadavrelor animalelor si pasarilor de pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusiv aliniamente stradale,alte spatii verzi de pe teritoriul municipiului Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice, activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

 • •  administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare si pentru comercializarea de produse/marfuri nealimentare

 • •   gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

 • •  administrarea pepinierei dendrologice

 • •  administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

 • •  administrarea grupurilor sanitare publice

 • •  administrarea Cimitirului Municipal

- de control si coordonare a lucrarilor ,care sunt in competenta Directiei Tehnice, privind întretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la mobilierul urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat pe domeniul public; razuit afise de pe panourile de afisaj amplasate pe domeniul public , de pe stalpii de iluminat public, cladiri publice,etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

 • -   de verificare si coordonare ,in calitate de reprezentat al achizitorului ,administratia publica locala, cu privire la modul de realizare/indeplinire a obligatiilor contractuale de catre executanti /prestatori a unor lucrari pe teritoriul municipiului Oradea , prin care se asigura extinderea , modernizarea , exploatarea ,intretinerea ,repararea si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice.

 • -    de asigurare a exploatarii/functionarii in conditii de siguranta a podului de pontoane amenajat peste raul Crisul Repede ,in Municipiul Oradea

 • -   specifice in calitate de Unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice si potrivit carora elaborează și actualizează anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și planurile locale de implementare aferente acestora.

 • -   de constatare si sanctionare contraventionala, in cazul persoanelor fizice și juridice , pentru săvârșirea unor fapte contravenționale pentru incalcarea prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Oradea, Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea, altor fapte contraventionale potrivit atributiilor stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local si/sau in calitate de imputerniciti ai Primarului Municipiului Oradea potrivit prevederilor legale.

- alte atribuții prevăzute în prezent potrivit Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipilui Oradea.

Indeplinirea atributiilor ce revin Serviciului Lucrari si Servicii Publice se realizeaza, prin control si coordonare,astfel:

în mod direct cu privire la :

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta si modul de respectare a contractelor de concesiune/delegare a gestiunii de catre operatorii care presteaza servicii publice pentru :

1.     Alimentarea cu apa potabila a populatiei :

- Solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

- Actioneaza pentru remedierea operativa a cazurilor depistate pe retele de alimentare cu apa prin comunicare cu dispeceratul Companiei de Apa si verificarea in teren.

- Intocmeste corespodenta necesara continand sarcini concrete spre Compania de Apa pentru rezolvarea tuturor problemelor.

- Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru cismele publice, semneaza situatiile de lucrari aferente.

- Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru fantani arteziene si retele hidranti pentru spatii verzi, semneaza situatiile de lucrari aferente.

- colaboreaza cu A.B.A. Crisuri Oradea pentru executarea de lucrari de indiguiri pe cursuri de apa impotriva pericolelor de inundatii.

- Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

2.    Canalizare menajera si pluviala :

-Solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Actioneaza pentru remedierea operativa a avariilor depistate in reteaua de canalizare menajera si pluviala transmitand Companiei de Apa sarcini concrete si verificand rezolvarea problemelor.

-Verifica starea tehnica a canalelor pluviale si gurilor de preluare a apelor pluviale ,precum si stadiul de colmatare a acestora consemnand in fisa de monitorizare constatarile.

-Stabileste programul lunar de decolmatare/curatire a canalizarii pluviale si gurilor de preluare a apelor pluviale si verifica modul de realizare al programului .

-Verifica respectarea contractului cu Compania de Apa urmarind calitatea, cantitatea si respectarea documentatiilor prezentate si aprobate.

-Verifica legalitatea actelor intocmite de Compania de Apa: procese verbale de receptie, parametri tehnico-economici.

-Semneaza lunar situatii de lucrari pentru curatire guri de scurgere, montari de guri noi de scurgere, intretinere instalatii de canalizare, pasaje subterane.

-Asigura intocmirea lunara a programelor de lucru pentru intretinere retea menajera si pluviala.

Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

3.    Iluminatul public:

-Urmareste si raspunde de asigurarea bunei functionari a iluminatului public calitativ si cantitativ,

- Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

- Transmite operativ la S.C. Luxten si S.C. Electrica S.A. sarcinile concrete de rezolvare a defectiunilor sesizate sau constatate.

- Efectueaza doua controale pe saptamana , pe zone ,conform programului anual, constatand modul de rezolvare a defectiunilor semnalate anterior si deficientele existente la data controlului, respectiv a eventualilor terti racordati la sistemul de iluminat public, care nu au contract de furnizare a energiei electrice, cu SC ELECTRICA SDFEE ORADEA - Verifica starea tehnica a corpurilor de iluminat public si le consemneaza in fisa de monitorizare,

- Intocmeste procese verbale si note de control prin care consemneaza deficientele din teren stabilind termenul de remediere si urmareste solutionarea acestora

- Verifica in teren si semneaza situatiile de lucrari lunare pentru mentinere si intretinere iluminat public.

- Verifica si semneaza lunar situatiile de lucrari privind consumul de energie electrica a iluminatului public tinand cont de consumurile aferente tertilor racordati la iluminatul public ( reclame luminoase).

- Asigura si participa la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale,pentru lucrarile de investitii realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Oradea

 • - întocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale

 • - Urmareste transmiterea (de către executant ) a tuturor documentelor aferente întocmirii cărții tehnice a construcției , pentru lucrarile de investitii realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Oradea,raspunde de pastrarea cartii tehnice in conditii de siguranta.

 • - Indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,inclusiv in relatia cu Curtea de Conturi,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie,ordinele de lucru si comenzile emise si aspectelor identificate si stabilite la predarea amplasamentelor executantilor pentru lucrarile de investitii realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Oradea

 • - Verifica și urmăreste realizarea proiectării documentațiilor tehnico-economice in toate fazele de proiectare pentru lucrarile de investitii realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Oradea

 • - Participa în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru lucrarile de investitii realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Oradea modernizare,

 • - Asigura secretariatul si pune la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și recepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.;

 • - Monitorizeaza lucrările de investitii: denumirea lucrărilor, faza de executie /stadii fizice, asigurachizitie lucrari suplimentare/aditionale prin acte adiționale la contract , plăți , etc.

 • - Asigurarea obținerii, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire prin depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construire (AC),asigura urmărirea procedurilor de obținere a acestor acte;

- Urmareste lucrarile de iluminat ornamental de sarbatori si semneaza situatiile de lucrari aferente.

- Urmareste buna functionare a iluminatului arhitectural pentru Primaria Municipiului Oradea, Teatrul de Stat, statuia lui Mihai Viteazul.

- Intocmeste studii,sinteze,informari, rapoarte, caiete de sarcini,note justificative,rapoarte de specialitate , proiecte de HCL,

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

4.Termoficare, apa calda menajera

 • - Solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

- Identifica avariile la retelele de termoficare ,lipsa capacelor care acopera caminele de vizitare

- Transmite operativ la S.C. Electrocentrale Oradea sarcinile concrete de rezolvare operativa a avariilor aparute privind alimentarea cu energie termica sau apa calda menajera si verifica in teren rezolvarea acestora.

- Urmareste asigurarea conditiilor de functionare la parametrii optimi a retelelor de termoficare primara, secundara, puncte termice.

- Urmareste realizarea contorizarii energiei termice la nivel de bransament.

- Urmareste si raspunde de alimentarea cu energie termica geotermala

- Transmite operativ la S.C. Transgex sarcinile concrete de rezolvare operativa a avariilor aparute privind alimentarea cu energie termica geotermala si verifica in teren rezolvarea acestora.

- Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, note justificative,rapoarte de specialitate , proiecte de HCL,

6. Serviciul de salubritate

Asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea :

 • a). Serviciul de salubritate stradala,cu privire la :

- maturatul mecanic si maturatul manual pe strazile din municipiul Oradea

- spalatul mecanic

- stropitul mecanic

- maturatul trotuare

- maturatul statiilor mijloacelor de transport in comun si al statiilor taxi

- maturatul si spalatul pasajelor pietonale subterane din municipiul Oradea

- realizarea activitatii de asigurare a salubrizarii (colectare deseuri si mentinerea unei stari corespunzatoare a starii vegetatiei ierboase si arboricole pe spatiile verzi aferente cailor de comunicatie rutiera in Municipiul Oradea

- transportul deseurilor colectate din cosurile stradale conform frecventelor stabilite prin contract si necesitatilor rezultate potrivit situatiei din teren

- starea tehnica a cosurilor de gunoi si masurile necesare inlocuirii celor deteriorate

- mentinerea curateniei pe strazi (carosabil si trotuare ) ,spatii verzi ,pe alei si terenuri apartinand domeniului public in cvartale de locuit

- necesitatea completarii / montarii suplimentare de cosuri de gunoi stradal pe artere circulabile, spatii verzi ,locuri de joaca, alte amplasamente aferente domeniului public.

- monitorizarea sesizarilor formulate de cetateni cu privire la serviciul prestat de operatorul licentiat si urmarirea aplicarii prevederilor contractului incheiat de administratia publica locala si operatorul licentiat la concesionarea serviciului de salubritate.

-solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice cu privire la salubrizarea in zona cailor de rulare , a peroanelor de asteptare din statiile aferente mijloacelor de transport in comun , starea tehnica a cosurilor de colectarea gunoiului montate in statii aferente mijloacelor de transport in comun si a mobilierului urban / dotarilor aferente acestor statii.

-verifica starea de salubrizare a statiilor de tramvai si autobus,golirea cosurilor de gunoi, inlocuirea celor defecte aferente acestor statii

 • b). Serviciul de salubritate menajera,cu privire la :

- detinerea de catre utilizatori a contractelor incheiate cu operatorul de salubritate licentiat pentru servicii pe teritoriul Municipiului Oradea,SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA

- colectarea selectiva a deseurilor conform Regulamentului de salubritate

- respectarea prevederilor contractuale de catre operatorul de salubritate si utilizator

- deficiente constatate in executarea serviciului public de catre operatorul de salubritate si utilizator ,inclusiv prin intalniri periodice cu utilizatorii si legatura permanenta cu aceștia sau cu reprezentanții acestora - asociațiile de proprietari

 • - identificarea amplasamentelor ,cu respectarea conditiilor stabilite prin legislatia in vigoare privind distanta fata de locuinte si in colaborare cu utilizatorii reprezentati de asociatiile de proprietari/locatari,cu asigurarea racordarii platformelor amenajate la reteaua de canalizare a municipiului Oradea

 • - initierea realizarii platformelor amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari din municipiul Oradea

 • - asigurarea salubrizarii (maturat ,spalat) platformelor amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari

 • - monitorizarea starii tehnice a platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari

 • - initierea masurilor/lucrarilor necesare repararii / intretinerii platformelor si dotarilor aferente acestora , inclusiv imprejmuirilor realizate pentru amplasarea containerelor de deseuri

 • - controlul transportului containerelor de colectare a deseurilor din demolari de pe amplasamentele stabilite pentru acoperirea nevoilor cetatenilor din municipiul Oradea si verificarea salubrizarii acestor amplasamente

 • - monitorizarea sesizarilor formulate de utilizatori cu privire la serviciul prestat de operatorul licentiat si urmarirea aplicarii prevederilor contractului incheiat de administratia publica locala si operatorul licentiat la concesionarea serviciului de salubritate.

 • c). Starea de intretinere a curateniei pe spatiile verzi cuprinse in Caietul de Sarcini si Contractul incheiat cu operatorul de salubrizare SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA ,cu privire la :

 • - starea de salubritate a aliniamentelor stradale

- colectarea si transportul deseurilor de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera,gradul de curatenie asigurat de operatorul licentiat, gradul de asigurare a intretinere a vegetatiei ierboase si arboricole de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera (iarba cosita , starea de vegetatie a arborilor ce constituie perdelele vegetale , starea de intretinere pentru aliniamente de gard viu si necesitati de inlocuire/ completare/taieri de intretinere a acestuia, necesitatea interventiilor de toaletare la aliniamente verzi stradale sau de taiere in cazul unor arbori uscati si / sau care prezinta risc pentru populatie,cladiri , autovehicule ,retele aeriene de alimentare cu utilitati sau de asigurare a iluminatului public,etc.),malurile cursurilor de apa

- starea de salubritate a spatiilor verzi existente in cvartalele/cartierele de blocuri si alte zone rezidențiale

- cvartale de blocuri -colectarea si transportul deșeurilor de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera si alei pietonale , gradul de curatenie asigurat de operatorul licentiat.

-Intocmeste studii, sinteze, informari, rapoarte, caiete de sarcini,note justificative, rapoarte de specialitate, proiecte de HCL,

-Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

6. Serviciul de dezinsectie , dezinfecție și deratizare si tratamente fitosanitare în municipiul Oradea.

 • - Asigura, prin mijloace mass-media locale si prin postare pe site-ul Primariei municipiul Oradea, informarea persoanelor fizice si juridice din Municipiul Oradea cu privire la tipul actiunii, perioada desfasurarii, tipul de substante si gradul de toxicitate al acestora,mijloace de aplicare a tratamentelor, recomandari, interdictii pe perioada desfasurarii actiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in municipiul Oradea .

 • - Urmăreste activitatile/ lucrarile specifice pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare, urmărind calitatea, cantitatea și respectarea programului, locatiilor de desfasurare, contractului de concesionare si caietului de sarcini, specificatiilor tehnice pentru produsele utilizate de operator, a documentațiilor prezentate și aprobate.

 • - Realizează recepția lucrărilor executate conform contractului de concesiune a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare si tratamente fitosanitare , urmărind calitatea, cantitatea și respectarea documentațiilor prezentate și aprobate

-Verifica si valideaza, lunar/periodoc, situațiile de lucrări realizate pentru desfasurarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție, deratizare si tratamente fitosanitare și le prezintă spre avizare Direcției Tehnice

 • - Intocmeste studii,sinteze,informari, rapoarte, caiete de sarcini,note justificative,rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL.

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

7. Activitati ale domeniului public administrate de RAPAS

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la activitatile domeniului public administrat de RAPAS.

 • - Urmareste buna desfasurare a activitatilor domeniului public administrate de RAPAS precum si validarea lunara a situatiilor de lucrari si cheltuieli privind activitatea acestora: grupuri sanitare de uz public , gestionarea activitatii de detinere in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice, Pepiniera, Strandul Municipal, Strandul Iosia, respectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de ecarisaj (colectarea, manipularea,transportul pana la spatiile special amenajate, a cadavrelor animalelor si pasarilor de pe teritoriul municipiului Oradea, inclusiv gestionarea cadavrelor in spatii special amenajate pe perioada pana la predarea catre SC PROTAN SA).

- Urmareste modul de ducere la indeplinire a contractului incheiat intre Primaria municipiului Oradea si SC PROTAN SA cu privire la transportul la eliminare finala a cadavrelor de animale de pe teritoriul municipiului Oradea

- Urmareste buna desfasurare a activitatilor domeniului public administrate de RAPAS privind administrarea Cimitirului Municipal, administrarea Pietelor pentru produse agroalimentare si pentru comercializarea de produse/marfuri nealimentare.

- Intocmeste studii, sinteze, informari, rapoarte, caiete de sarcini, note justificative, rapoarte de specialitate, proiecte de HCL.

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

8. Alte activitati

 • - Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si/sau telefonice si /sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la functionalitatea fantanilor publice amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si aflate in exploatarea Directiei Tehnice (amplasate adiacent cailor de comunicatie, in scuaruri , parcuri, etc)

- Asigura verificarea functionarii fantanilor publice amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si aflate in exploatarea Directiei Tehnice, asigurand realizarea interventiilor necesare remedierii deficientelor constatate, prin prestatori de servicii/ lucrari specializati care detin contract in acest sens cu Directia Tehnica

- Propune si asigura implementarea masurilor necesare pentru extinderea numarului de amplasamente amenajate si instalarea de fantani publice in alte zone ale municipiului Oradea, corelat cu necesitatile privind acest domeniu.

B. Gradul de respectare a prevederilor legale in activitati de interes public, starea dotarilor edilitare realizate pe domeniul public, modul de respectare si indeplinire a contractelor incheiate de administratia publica locala pentru realizarea lucrarilor necesare cu privire la întretinerea, repararea si executarea de lucrari noi privind mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj , stalpi de iluminat public, cladiri,etc. , amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice, pentru:

 • 1. Modul de respectare a prevederilor legale privind cainii comunitari si cainii cu stapan - Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

- Urmareste si verifica activitatea fundatiei pentru protectia cainilor comunitari.

-Transmite spre solutionare sesizarile primite de la cetateni privind prezenta cainilor fara stapan.

- Asigura respectarea regulamentului de detinere a cainilor luand masuri si aplicand sanctiuni conforme.

- Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

2.Pasaje subterane

- Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

- Verifica periodic buna functionare a iluminatului public in pasaje, starea tehnica a cailor de acces (trepte ,balustrade etc), curatenia, paza asigurata de Politia Comunitara.

- Verifica situatiile de lucrari de reparatii si intretinere pasaje.

- Tine legatura cu Politia Comunitara pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de buna functionare si paza pasajelor.

3.Pod Pontoane

- Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

- Urmareste si raspunde de buna stare de functionare a podului de pontoane transmitand prestatorului de servicii cu care a fost incheiat contract in aceswt sens, sarcini pentru remedierea eventualelor defectiuni.

- Verifica si raspunde de realizarea lucrarilor necesare mentinerii unei stari tehnice si de siguranta care sa nu puna in pericol integritatea utilizatorilor ,verifica si valideaza situatiile de lucrari de reparatii, intretinere.

4.Activitatile desfasurate de Gardienii publici, pe baza contractelor derulate prin Directia Tehnica

- Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice,cu privire la activitatea Gardienilor publici la obiective pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

- Urmareste si verifica activitatea de paza a obiectivelor de pe domeniul public, pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

- Valideaza situatiile de plata pentru activitatile de paza desfasurate de gardienii publici, pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

- Tine legatura cu Corpul Gardienilor Publici pentru stabilirea si indeplinirea sarcinilor de paza ale acestora la obiectivele pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici.

Starea mobilierului urban si a lucrarilor executate pe domeniul public in Municipiul Oradea cu privire la întretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc. , amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice :

- Verifica starea tehnica a mobilierului urban existent ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate aferent aleilor pietonale, inclusiv celor din cartierele de blocuri si celor amplasate pe strada Republicii - zona pietonala, cailor de comunicație rutiera, alte amplasamente pe domeniul public.

- Verifica starea tehnica a aparatelor de joaca instalate in spatii amenajate in acest scop si care sunt gestionate de Directia Tehnica, asigurand realizarea, prin prestatorii de servicii care detin un contract in acest sens cu Directia Tehnica, a lucrarilor necesare de intretinere, reparare sau ridicarea de pe amplasament a celor deteriorate in vederea unor lucrari de reparatii complexe sau inlocuirea acestor aparate de joaca.

 • - Verifica și asigura realizarea si menținerea in stare tehnica corespunzătoare a panourilor instalate pentru informarea utilizatorilor cu privire la reguli de utilizare si privind riscurile specifice pentru fiecare aparat de joaca amplasat pe locatii amenajate prin Directia Tehnica ,potrivit prevederilor legale in domeniu.

 • - Asigura identificarea necesitatilor de lucrari ,amplasamentelor,cantitatilor de lucrari de executat si termenului de realizare cu privire la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), lucrari de confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; activitatii de razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc., lucrari de amenajare a locurilor de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice,

- Emite comenzile pentru executarea lucrarilor

 • - Asigura si participa la predarea amplasamentului către executantul lucrarilor

 • - Urmareste si verifica calitativ si cantitativ executia lucrarilor,inclusiv prin masuratori in teren , indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare

- Urmareste si verifica executia lucrarilor cu privire la respectarea caietelor de sarcini,standardelor si conditiilor de calitate impuse prin standardele aplicabile

 • - întocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

 • - Organizeaza receptia lucrarilor executate si finalizate, în termenul prevazut in contractile încheiate cu executantii, potrivit cerintelor comenzii de lucru, caietelor de sarcini, standardelor si conditiilor de calitate impuse prin standardele aplicabile.

 • - întocmește procesul verbal de recepție și asigură semnarea lui de către toți membrii comisiei de recepti

 • - Asigura îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepție

 • - Verifica situațiile intocmite de către executant si transmise spre semnare achizitorului (în termen de maxium cinci zile de la primire), admițându-le la plată numai dacă corespund cantitativ și calitativ, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini , comenzii emise si realitatii din teren;

 • - Asigura transmiterea situațiilor de lucrări la Direcția Economică în vederea efectuării plăților

 • - Asigura intocmirea evidențelor privind lucrărilor finalizate si a celor în execuție;

 • - Intocmeste rapoarte și informări privitoare la stadiul fizic al lucrărilor în curs de execuție;

 • - Asigura cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor;

6. Alte activităti

 • 6.1. Elaborează planul de salubritate anuală în funcție de sumele alocate de la buget, inclusiv pentru dezinsecție, dezinfecție , deratizare si tratamente fitosanitare.

 • 6.2. Intocmește programe lunare pentru lucrarile de salubrizare a străzilor, cailor de acces, a scuarurilor, a trotuarelor si a spatiilor verzi aferente cailor publice cuprinse in Caietul de Sarcini si Contractul incheiat cu operatorul de salubrizare SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA ,de lucrari necesare pentru care intra in responsabilitatea Directiei Tehnice Realizeaza recepția zilnică a lucrărilor menționate mai sus

 • 6.3. Intocmește programe lunare pentru lucrarile necesar a fi executate cu privire la întretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la mobilierul urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj , stalpi de iluminat public, cladiri,etc. , amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice. Realizeaza recepția lucrărilor menționate mai sus conform prevederilor din contractele de achizitie a lucrarilor.

 • 6.4. Asigura propunerea si implementarea măsurilor necesare privind extinderea si diversificarea a activităților de colectare a deșeurilor, pe tipuri de deșeuri, astfel încât în cel mai scurt timp toate gospodăriile particulare, persoanele juridice și asociațiile de proprietari să devina, pe langa utilizatori si beneficiari ai serviciului public si operatori activi de mediu prin participarea directa a acestora la colectarea selectiva a deseurilor

 • 6.5. Controleaza modul de gestionare a deșeurilor în Depozitul Ecologic administrat de SC ECOBIHOR SRL , de catre operatorul de salubritate, respectiv valorificarea materialelor reciclabile.

 • 6.6. Asigura si raspunde de pregatirea amplasamentelor pentru containere, a racordarii la retelele de utilitati necesare pentru punctele de prim ajutor organizate de Primaria municipiului Oradea in vederea asigurării asistentei medicale in perioadele de canfcula.

Asigura si raspunde de realizarea masurilor necesare restabilirii situatiei initiale, inclusiv a transportului de la punctele de amplasare a containerelor special amenajate pentru punctele de asistenta in peritada de canicula si deconectarii de la retele de utilitati, la terminarea perioadei caniculare.

 • 6.7. Inaintează Directiei Juridice contestațiile la procesele verbale de contravenție. Înaintează procesele verbale de contravenție Serviciului de Urmărire, Încasare și Executare.

Emite invitatii la sediul Primariei Oradea pentru lamurirea unor situatii care nu au putut fi clarificate in teren si somații în conformitate cu actele normative Solutioneaza în termenul legal prevăzut la petitiile repartizate .

 • 6.8. Sancționarea contravențională a persoanelor fizice si juridice conform H.C.L. 876/2005 si H.C.L. 725/2006, pentru săvârșirea următoarelor contravenții:

 • - depozitarea ilegală de reziduuri industriale si menajere;

 • - neîncheierea de contracte de salubritate cu societățile de profil;

 • - taiere de arbori;

 • - nerespectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare operatorilor de salubritate;

 • - nerespectarea conditiilor/obligatiilor impuse de reglementarile si regulamentele in vigoare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubritate

 • 6.9. Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie ,redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,conform sarcinilor stabilite de sefii ierarhici ,la termenele stabilite.

 • 6.10. In calitate de Unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice

 • -    Elaboreaza si realizeaza anual strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice precum si planurile locale de implementare a acestora;

 • -   Fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • -   Pregătește, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă Consiliului local, spre aprobare;

 • -  Asista operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • -  Pregăteste și transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • -   Pregăteste strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii existenți și le prezinta Consiliului local spre aprobare;

 • -  Asigura implementarea strategiilor locale,pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

 • -  Asigura conformitatea clauzelor atașate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei naționale;

 • -   Pregăteste și trimite raportului de activitate către biroul de monitorizare al Institutiei Prefectului —județul Bihor;

 • -  Asista operatorii de interes local, în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;

 • -  Prezinta rapoarte de activitate și le supune spre aprobare Consiliului Local

 • -  Pregăteste și supune spre aprobare ajustarile strategiei locale, prin consultări cu autoritățile responsabile;

 • -  Administreaza relatia cu reprezentanți ai UE, ai instituțiilor financiare internaționale, ai băncilor și ai autorităților administrației publice centrale;

 • - Promoveaza privatizarea operatorilor producatori si distribuitori de energie termica precum si realizarea si exploatarea de noi capacitati de productie a energiei termice bazate pe co-generare si pe resurse naturale nepoluante si regenerabile(energie geotermala, energie solara, biomasa, gaz de fermentatie);

 • - Implementeaza programul de contorizare a energiei termice la bransamentul utilizatorului prin montarea de contoare la nivel de scara sau bloc, pentru cazurile nefinalizate pana la termenul prevazut de HG 933/2004;

 • - Initiaza si finalizeaza demersurile legale pentru preluarea de catre SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA a tuturor retelelor de distributie de pe domeniul publicaflate in proprietatea utilizatorilor;

 • 6.11. Elaborează proiectul de buget pentru activitatile aferente serviciilor publice si inclusive activitatilor prestate pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiul Oradea, pentru intretinerea ,modernizarea,reabilitarea ,extinderea spatiilor verzi si amenajarailor / dotarilor edilitare specifice acestora, inclusiv achizitia, montarea, repararea, intretinerea, inlocuirea aparatelor de joaca din locurile de joaca amenajate pe domeniul public si aflate in responsabilitatea Directiei Tehnice pe teritoriul municipiului Oradea ,a dotarilor edilitare specifice acestora cu privire la bancile de odihna dinspatii verzi , instalatii de irigare / udare, investiitilor realizate îninfrastructura, specifica acestor domenii, apartinand domeniului public si finantate din bugetul local sau alte surse de finantare derulate prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, în domeiile specificate anterior și potrivit atributiilor stabilite pentru Serviciul Lucrari si Servicii Publice.

 • 6.12. In cazul unor situatii de urgenta (incendii) inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea ,sprijina Compartimentul Protectia Mediului si responsabilul pentru situatii de urgenta din Primaria Municipiului Oradea in realizarea masurilor necesare pentru eliminarea cauzelor si efectelor care au generat situatia de urgenta.

6.13.Indeplineste si alte atributii:

- Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizările petentilor, răspunde de soluționare în termen legal a adreselor si petițiilor repartizate, conform legislației în vigoare;

 • - Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • - Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

 • - Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • - Formuleaza propuneri pentru solutionarea unor aspecte care influenteaza negativ asupra starii mobilierului urban si starii de amenajare si functionalitate a dotarilor si mobilierului urban de pe domeniul public al municipiului Oradea si care nu este in administrarea altor personae juridice.

si prin :

1.1. COMPARTIMENTUL SPAȚII VERZI

9

structura subordonata SERVICIULUI LUCRARI SI SERVICII PUBLICE care are următoarele atribuții:

- Asigura controlul serviciului public de amenajare , intretinere si exploatare a spatiilor verzi (parcuri,scuaruri, aliniamente stradale altele decat cele cuprinse in Caietul de Sarcini si Contractul incheiat cu operatorul de salubrizare SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA ,activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public) ,a locurilor de joaca amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice , cu respectarea prevederilor legale si normelor in vigoare in aceste domenii ,in acest scop:

 •  Întocmeste studii și propuneri pentru extinderea suprafeței de spații verzi precum și caiete de sarcini pentru modernizarea și reamenanjarea zonelor verzi.

 • •  Întocmeste studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi.

 • •  Verifică în teren și consemnează deficiențelor constatate, stabilește modalitățile de realizare a lucrărilor de întreținere și momentul oportun pentru realizarea lor.

 • •  Verifica gradul de asigurare a intretinerii vegetatiei ierboase si arboricole de pe spatiile verzi din cartiere si alte zone rezidentiale (iarba cosita , starea de vegetatie a arborilor ce constituie perdelele vegetale , starea de intretinere pentru aliniamente de gard viu si necesitati de inlocuire/completare/taieri de intretinere a acestuia, necesitatea interventiilor de toaletare la arbori sau de taiere in cazul unor arbori uscati care prezinta risc pentru populatie,cladiri , autovehicule ,retele aeriene de alimentare cu utilitati sau de asigurare a iluminatului public,etc.)

 • •  Întocmeste programelor de lucrări lunare pentru activitatea de amenajare , întreținere si extindere a spațiilor verzi,pentru activitatea de doborat arbori.

 • •  Verifica în teren amplasamentele si stabileste ,prin programme si comenzi de lucru, lucrările ce urmează a fi efectuate în funcție de sezonul de vegetație.

Urmărireste zilnic activitatea de spații verzi, întreținere, exploatare, amenajare pe baza programelor întocmite

 • •  Realizează recepția lucrărilor executate conform contractului cu privire la întreținere, exploatare, amenajare spații verzi, doborat arbori,urmărind calitatea, cantitatea și respectarea documentațiilor prezentate și aprobate

 • •  Verifica si valideaza , lunar/periodoc, situațiile de lucrări realizate pentru activitatea de întreținere, exploatare, amenajare spații verzi , pentru activitatea de doborat arbori și le prezintă spre avizare conducerii Direcției Tehnice

 • •  Urmărireste lucrarile executate conform prevederilor contractuale incheiate pentru achizitii de produse si/sau lucrari legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • •  Monitorizeaza gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre operatorii carora le-au fost concesionate serviciile publice de amenajare , intretinere si exploatare a spatiilor verzi

Intocmeste raportarile solicitate cu privire la realizarea indicatorilor de performanta si modul de asigurare a serviciului public de catre operatorii din domeniul sau de competenta ,orice alte sinteze,rapoarte necesare privind aceste servicii si le inainteaza catre Unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul Serviciului Lucrari si Servicii Publice

Verifica si stabileste masurile necesare eliminarii eventualelor deficiente, constatate de catre Serviciul Lucrari si Servicii Publice, in functionarea Pepinierei dendrologice a Municipiului Oradea , aflata în administrarea RAPAS Oradea

Inventariaza/evalueaza starea fiziologica a arborilor de pe aliniamentele stradale, alte spatii verzi si categorii de terenuri din cartiere de blocuri sau zone rezidentiale pe terenuri apartinand domeniului public ,inclusiv la solicitare sau din proprie initiativa, a celor care se afla pe domeniul public al municipiului Oradea in administrarea regiilor, companiilor,alte entitati aflate in subordinea Consiliului Local Oradea

Asigura transmiterea comenzilor/ordinului de incepere a lucrarilor/autorizeaza lucrarile cu privire la aliniamentele de arbori/arborii din municipiul Oradea situate/ situati pe domeniul public al municipiului Oradea care nu se afla in administrarea regiilor, companiilor, alte entitati aflate in subordinea Consiliului Local Oradea, pentru lucrari de toaletare si doborare arbori, asigurand conservarea fondului arboricol existent si prevenirea unor situatii accidentale cu potential negativ asupra persoanelor fizice, bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice si juridice pe teritoriul municipiului Oradea

Asigura evaluarea/autorizarea necesitatii lucrarilor cu privire la aliniamentele de arbori/arborii din municipiul Oradea situate/situati pe domeniul public al municipiului Oradea care se afla in administrarea regiilor, companiilor, alte entitati aflate in subordinea Consiliului Local Oradea, pentru lucrari de toaletare si doborare arbori, asigurand conservarea fondului arboricol existent si prevenirea unor situatii accidentale cu potential negativ asupra persoanelor fizice, bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice si juridice pe teritoriul municipiului Oradea

Asigura evaluarea/autorizarea necesitatii lucrarilor cu privire la aliniamentele de arbori/arborii din municipiul Oradea situate/ situati pe domeniul privat al municipiului Oradea care se afla in administrarea unor personae fizice sau juridice, pentru lucrari de toaletare si doborare arbori, asigurand conservarea fondului arboricol existent si prevenirea unor situatii accidentale cu potential negativ asupra persoanelor fizice, bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice si juridice pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  întocmește, gestionează si actualizeaza Registrul spatiilor verzi din municipiul Oradea, conform prevederilor legale in vigoare cu privire la atributiile administratiei locale in acest domeniu. Intocmeste raportarile solicitate de autoritatile competente in domeniu.

 • •  Verifica modul de functionare/exploatare ,integritatea instalatiilor realizate pentru irigarea/udarea spatiilor verzi (parcuri, scuaruri,aliniamente verzi, alte zone verzi dotate cu acest tip de instalatii si asigura realizarea lucrarilor necesare eliminarii deficientelor constatate in legatura cu acestea prin concesionarul spatiului verde sau prin prestatorii de servicii care detin un contract in acest sens cu Directia Tehnica pentru amplasamentele care sunt gestionate de Directia Tehnica sau pentru care Directia Tehnica a incheiat un Acord de parteneriat pentru intretinerea spatiului verde respective

 • •  In caz de necesitate solicita sprijin Serviciului Lucrari si Servicii Publice pentru constatarea deficientelor privind instalatiile realizate pentru irigarea / udarea spatiilor verzi (parcuri,scuaruri,aliniamente verzi,alte zone verzi dotate cu acest tip de instalatii)

 • •  Intocmeste referate,note interne, rapoarte de specialitate,proiecte de HCL în vederea promovării spre aprobare în Consiliul Local, note justificative, rapoarte, sinteze

 • •   Analizeaza documentațiile primite in domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament .

 • •  Concepe și redactează caietele de sarcini,participa in comisii de licitatii potrivit Dispozitiilor emise de Primarul municipiului Oradea

 • •  Soluționează legal adresele oficiale repartizate in domeniul sau de competenta, verifică pe teren și redactează răspunsurile la sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament

 • •  Urmareste si verifica punerea in aplicarea a hotararilor Consiliului Local in domeniul specific activitatii de spatii verzi.

 • •  Aplică hotărârile Consiliului Local în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi din municipiului Oradea.

 • •  Propune prioritățile - proiectele ce vor fi realizate în funcție de banii alocați realizînd: analizarea proiectelor propuse a fi realizate si repartizarea bugetului pe proiecte propuse

 • •  Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție/alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice serviciului său sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • •  Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament .

 • •  Îndeplinește orice alte sarcini, în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct, legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament.

 • •  Formuleaza propuneri si le inanteaza Serviciului Lucrari si Servicii Publice pentru proiectul de buget aferent serviciilor publice si activitatilor prestate pentru ,pentru intretinerea , modernizarea,reabilitarea ,extinderea spatiilor verzi si amenajarailor / dotarilor edilitare specifice acestora ,activitatilor de toaletare/doborat arbori, potrivit atributiilor stabilite Compartimentului Spatii Verzi prin prezentul Regulament.

Pentru SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

Relațiile interne :

PRIMAR:

- primeste informări privind

 • •  asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  asigurarea serviciului de dezinsectie,dezinfectie,deratizare

 • •  alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale

 • •   producția ,distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat

 • •  serviciul de asigurare a iluminatului public

 • •  de gestionare a problemei cainilor comunitari

 • •  de ecarisaj ( colectarea cadavrelor animalelor si pasarilor de pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusivaliniamente stradale,alte spatii verzi de pe teritoriul municipiului Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice, activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

 • •  administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare si pentru comercializarea de produse/marfuri nealimentare

 • •   gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

 • •  administrarea pepinierei dendrologice

 • •  administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

 • •  administrarea grupurilor sanitare publice

 • •  administrarea Cimitirului Municipal

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Lucrari si Servicii Publice

 • -  transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

VICEPRIMAR:

primeste informari privind

 • •  asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  asigurarea serviciului de dezinsectie,dezinfectie,deratizare

 • •  alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale

 • •   producția ,distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat

 • •  serviciul de asigurare a iluminatului public

 • •  de gestionare a problemei cainilor comunitari

 • •  de ecarisaj ( colectarea cadavrelor animalelor si pasarilor de pe teritoriul municipiului Oradea

 • •  amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul publical municipiului si caresuntin responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusivaliniamente stradale,alte spatii verzi de pe teritoriul municipiului Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice, activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

 • •  administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare si pentru comercializarea de produse/marfuri nealimentare

 • •   gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

 • •  administrarea pepinierei dendrologice

 • •  administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

 • •  administrarea grupurilor sanitare publice

 • •  administrarea Cimitirului Municipal

 • - primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Lucrari si Servicii Publice inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de

semnatura

 • - transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

DIRECTOR EXECUTIV și DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

 • - primește informări privind activitatea Serviciului Lucrări si Servicii Publicei

 • - primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Lucrari si Servicii Publicei, inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul la semnatura

 • - primește pentru semnat notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție

 • - transmite corespondența și repartizeaza sarcini de servici

 • - transmite dispoziții, note de audiență, etc.

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul Primariei Municipiului Oradea:

SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

 • - solicita directiilor documentele insotite de punctul de vedere de specialitate necesare solutionarii problemelor din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament. DIRECTIA ECONOMICA

 • - semnarea situatiilor de lucrari privind iluminatul public, canalizare pluviala, activitati ale domeniului publicadministratedeRAPAS, caini comunitari, gardieni publici, intretinere spatii verzi si doborat arbori, salubrizare stradala, mobilier stradal, instalații de/ udat, serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare ;

 • - asigura plata lucrarilor rezultate din activitatea Serviciul Lucrari si Servicii Publicei

 • - semnarea referatelor intocmite de Serviciul Lucrari si Servicii Publicei

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

 • - primirea corespondentei, sesizarilor de la populatie etc.

 • - expedierea corespondentei, a raspunsurilor catre populatie

 • - inregistrarea actelor redactate in cadrul Serviciului Lucrari si Servicii Publice

Relațiile externe :

CU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

 • - primeste cereri, sesizări, reclamații cu probleme din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ;

 • - transmite răspuns in termen legal;

- propune si urmareste modul de solutionare a problemelor specifice din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament, sanctioneaza contraventional persoanele ce incalca legislatia specifica in vigoare.

- emite în termenul legal avizele solicitate

 • - urmărește desfășurarea lucrărilor specifice conform programului de lucrări recepționează lucrările finalizate

ALTE INSTITUTII , AUTORITATI ,FURNIZORI DE SERVICII SI / SAU UTILITATI PUBLICE :

 • - primește cereri și informații cu caracter specific din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament și transmite răspunsuri potrivit competentelor legale

-primeste cereri si informatii cu caracter specific si solicita solutionarea unor probleme din domeniile de activitate ce le revin ,pentru : SC COMPANIA DE APA ORADEA

DIRECTIA APELE ROMANE

SC ELECTRICA SA ORADEA

SC LUXTEN

SC ELECTROCENTRALE ORADEA

SC TRANSGEX

RAPAS

SC O.T.L. SA ORADEA

POLITIA LOCALA ORADEA

POLITIA MUNICIPIULUI ORADEA

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA

SC DERATON SRL TIMISOARA

FUNDATIA SOS DOGS

DIRECTIA PUBLICA DE PAZA

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

ALTE PERSOANE JURIDICE CARE PRESTEAZA SERVICII PUBLICE SAU EXECUTA LUCRARI PE BAZA DE CONTRACT

(2) SERVICIUL CONSTRUCTII SI DRUMURI PUBLICE asigura conducerea si coordonarea celor doua structuri subordonate, BIROUL DRUMURI PUBLICE si COMPARTIMENTUL EFICIENTA ENERGETICA, asigurand indeplinirea atributiilor ce îi revin, prin:

2.1 BIROUL DRUMURI PUBLICE

care îndeplinește următoarele atribuții:

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • - Obținerea unde este cazul, ale acordurilor/avizelor necesare in vederea obtinerii AC pentru lucrarile de investitii din domeniul sau de activitate,

 • - Predarea documentației, prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice,la Compartimentul Achizitii Publice pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor;

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice,propune anual lucrările privind infrastructura/suprastructura arterelor de circulație, poduri, pasaje, obiective de utilitate publica .

 • - Asigura si participa la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale

 • - întocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale

 • - Asigură transmiterea (de către executant ) a tuturor documentelor aferente întocmirii cărții tehnice a construcției ,

 • - Asigură dirigintia de santier ,indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,inclusiv in relatia cu Curtea de Conturi,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie,ordinele de lucru si comenzile emise si aspectelor identificate si stabilite la predarea amplasamentelor executantilor lucrarilor si potrivit dispozitiilor legale ale sefilor ierarhici, pentru toate lucrarile de investitii noi,modernizari,reabilitari,intretinere ,reparatii privind toate categoriile de drumuri (drumuri modernizare si nemodernizate ,strazi ,alei circulabile ,poduri,podete , etc.) lucrari de realizare ,modernizare, reabilitare, reparatii, intretinere,aferente trotuarelor,aleilor pietonale,amenajari specifice pentru parcare autovehicule,lucrarilor si activitatilor specifice pentru siguranta circulatiei ,alte tipuri de lucrari la alte obiective de utilitate publica sau realizarea de lucrari necesare aferente acestora , care se deruleaza prin Directia Tehnica si nu intra in domeniul de competenta / atributie ale altei structuri functionale din cadrul Directiei Tehnice , pe teritoriul municipiului Oradea

 • - Prin Serviciul Constructii și Drumuri Publice, propune lucrări anuale la obiective de investiții din categoriile mentionate mai sus

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice,propune lucrări anuale cu privire la reparații curente la obiective din categoriile mentionate mai sus

-Avand in vedere si obligatiile ce revin ,potrivit legislatiei in vigoare,administratiei publice locale in calitate de administrator al cailor rutiere de comunicatie , Serviciul Constructii si Drumuri Publice prin Biroul Drumuri Publice, asigura si raspunde de identificarea cailor de circulatie rutiera pe care starea carosabilului modernizat sau nemodernizat ,a dotarilor aferente retelelor edilitare din carosabil (camine de vizitare , guri de preluare ape meterice ,trasee aferente retelelor edilitare si bransamente necorespunzator efectuate sau nefinalizate ,etc.),lipsa semnelor de circulatie , marcajelor rutiere,limitatoarelor de viteza , semafoarelor existente sau lipsa unor astfel de dotari legale si necesare raportant la conditiile de trafic ,vizibilitate ,zona, categorie de drum sau deteriorarea tehnica a acestora , reprezinta risc pentru siguranta participantilor la trafic si are obligatia promovarii cu prioritate si maxima urgenta a lucrarilor necesare eliminarii deficientelor constatate si restabilirii sigurantei pentru toti particiapntii la traficul rutier.

 • - Asigură recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală,pentru toate lucrarile de investitii noi,modernizari,reabilitari,intretinere, reparatii privind toate categoriile de drumuri de pe teritoriul municipiului Oradea(drumuri modernizare si nemodernizate, strazi ,alei circulabile ,poduri,podete, pasaje, etc.) lucrari de realizare, modernizare, reabilitare, reparații, întretinere, aferente trotuarelor, aleilor pietonale, amenajari specifice pentru parcare autovehicule parcarilor;

 • - Intocmește procesul verbal de recepție și asigură semnarea lui de către toți membrii comisiei de receptie;

 • - Urmareste ducerea la indeplinire de catre executantul lucrarilor a masurilor stabilite de comisia de receptie,daca sunt stabilite astfel de masuri prin procesul verbal de receptie

 • - Distribuie procesul verbal de recepție la: executant și Direcția Economică .

 • - Intocmește Cartea Tehnică a Construcției pentru toate obiectivele derulate prin birou,asigurand si raspunzand de pastrarea acestora in conditii de siguranta;

- Asigura urmărirea comportării în timp a podurilor, pasajelor.

- Întocmeste referate, rapoarte de specialitate, note de fundamentare pentru aprobarea (avizarea) obiectivelor, potrivit competențelor legale,pe care le inanteaza conducerii Directiei Tehnice prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice;

-Inștiințeaza Inspectoratului de Stat in Constructii de începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte de aceasta;

 • - Asigura organizarea și participarea la predarea-primirea amplasamentului către constructor la lucrări, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize, conform prevederilor legale

 • - Urmărire și verificare cantitativ și calitativ a execuției lucrărilor (în conformitate cu proiectele de execuție) prin:

 • - măsurători pe teren și verificarea caietului de atașament

 • - participă la recepția pe faze a lucrărilor ce devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislației în vigoare

 • - verificarea situațiilor elaborate de către antreprenor (în termen de trei zile de la primire), admițându-le la plată numai dacă corespund cantitativ și calitativ, în conformitate cu prevederile în contract;

 • - evidența lucrărilor în execuție;

 • - însușirea și acceptarea dispozițiilor de șantier elaborate de proiectant dacă corespund cu realitatea ,cu inaintarea lor imediata catre ;

 • - confirmarea Notelor de Comandă Suplimentară și a Notelor de Renunțare elaborate de către proiectant, în caz de necesitate și supunerea imediata spre aprobare către șefii ierarhici;

 • - participarea la recepția la terminarea lucrărilor, respectiv finală în calitate de membri ai comisiei de recepție;

 • - îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepție

 • - întocmire de rapoarte și informări privitoare la stadiul fizic al lucrărilor în curs de execuție;

 • - cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor;

 • - Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, raspunde de soluționare în termen legal a adreselor si petitiilor repartizate, conform legislației în vigoare;

 • - Asigura transmiterea situațiilor de lucrări prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice. la Direcția Economică în vederea efectuării plăților

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL note justificative ,note de fundamentare ,in domeniul de competenta , conform sarcinilor stabilite de sefii ierarhici prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, la termenele stabilite.

 • - Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • - Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

- Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

- Intocmeste referatele de necesitate si a temele de proiectare pentru lucrarile de investitii privind semaforizarea intersectiilor

- Formuleaza propuneri pentru solutionarea unor aspecte care influenteaza negativ asupra fluentei traficului si sigurantei cetatenilor si/sau conducatoerilor auto pe teritoriul municipiului Oradea si supune propunerile dezbaterii Comisiei consultative pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice.

- Asigura secretariatul Comisiei consultative pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea ,asigura convocarea membrilor comisiei la ora si locul stabilit pentru desfasurarea sedintei ,pregateste materialele pentru sedinta si asigura comunicarea deciziilor Comisiei catre cei interesati cu maxima celeritate

- Intocmeste comenzi pentru lucrari de intretineri, reparatii drumuri ,poduri , pasaje, trafic rutier etc si prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice le supune aprobarii Directorului Adjunct coordonator si Directorului Executiv

- Intocmeste Liste de cantitati de lucrari , respectiv devize de lucrari,verifica ofertele de lucrari

2.2. COMPARTIMENTUL EFICIENTA ENERGETICA, care îndeplinește următoarele atribuții:

- Asigura implementarea masurilor ce rezulta ca si atributii pentru autoritatile administratiei publice locale in domeniul reabilitării termice a blocurilor, necesitatea initierii,elaborarii,monitorizarii si implementarii programelor și proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuit de tip condominiu in municipiul Oradea, conform legislației în vigoare;

- Asigura implementarea masurilor ce rezulta ca si atributii pentru autoritatile administratiei publice locale in domeniul utilizarii energiei regenerabile in municipiul Oradea ,conform legislației în vigoare;

- Asigura punerea in practica a masurilor stabilite de Primaria municipiului Oradea pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin administrației publice locale în promovarea și gestionarea Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

 • -   Monitorizeaza fondurile aprobate în buget de catre Consiliul Local ca și contribuție a administrației publice locale la finanțarea Planului în toate componentele sale

 • -   Raspunde de elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții prevazute in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte a căror proiectare urmează a se licita,

 • -  Raspunde de verificarea și urmărirea realizării proiectării documentațiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare , derularea procedurilor legale pentru achizitia lucrarilor de executie

 • -  Asigura verificarea și recepționarea documentațiilor de proiectare - împreună cu membrii comisiei de verificare și recepționare,stabiliti prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea - pentu corespondenta în întregime cu prevederile din tema de proiectare și realitatea de pe teren,

 • -  Raspunde si asigura supravegherea lucrarilor si realizarea acestora la parametrii cantitativi si calitativi din contracte, indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie,ordinele de lucru si comenzile emise si aspectelor identificate si stabilite la predarea amplasamentelor executantilor lucrarilor si potrivit dispozitiilor legale ale sefilor ierarhici, pentru toate lucrarille de interventie si /sau consolidare executate in cadrul proiectelor privind reabilitarea termica a blocurilor finantate integral sau partial din bugetul local,alte tipuri de lucrari la alte obiective de utilitate publica sau pentru realizarea de lucrari necesare aferente acestora, care se deruleaza prin Direcția Tehnica -Serviciul Construcții si Drumuri Publice si nu intra in domeniul de competenta/atributie ale altei structuri functionale din cadrul Directiei Tehnice, pe teritoriul municipiului Oradea

 • - Verifica si valideaza, situațiile de lucrări realizate conform prevederilor contractuale incheiate pentru executia lucrarilor de reabilitare temica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea, lucrari finantate in comun prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local si de catre asociatiiloe de proprietari, conform legislatiei in vigoare și le prezintă, prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, spre aprobare conducerii Direcției Tehnice.

 • - Verifica si accepta dispozițiile de șantier elaborate de proiectant doar dacă acestea corespund cu realitatea si raspunde de inaintarea lor imediata prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, spre aprobare conducerii Direcției Tehnice ;

 • - Raspunde de confirmarea Notelor de Comandă Suplimentară și a Notelor de Renunțare elaborate de către proiectant, în caz de necesitate și asigura supunerea imediata prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice ,spre aprobare conducerii Direcției Tehnice ;

 • - Asigura inaintarea documentatiei necesare pentru derularea procedurilor legale de achizitie a lucrarilor suplimentare sau de renuntare la lucrari contractate daca este cazul si le transmite structurii de specialitate privind achizitiile publice prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice ,cu aprobarea conducerii Directiei Tehnice

 • - Asigura recepția lucrarilor executie pentru reabilitare temica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea ,împreună cu membrii comisiei de recepție ,comisie stabilita prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea verficand corespondenta în întregime a lucrarilor receptionate cu prevederile proiectului si contractului incheiat pentru executia lucrarilor

 • - Asigura intocmirea cartii tehnice pentru fiecare imobil din program si raspunde de pastrarea acesteia in conditii de siguranta;

 • -  Intocmeste si gestioneaza la zi ,,Registrul de evidenta a certificatelor energetice,, si ,,Registru de eliberare a certificatelor energetice,,

 • -   Deruleaza actiunile si masurile stabilite pentru realizarea obiectivului strategic al administratiei publice locale in cresterea gradului de asigurare din surse de energie neconventionala a necesitatilor energetice pentru municipiul Oradea prin initierea, elaborarea si monitorizarea promovarea unor programe, proiecte și strategii de utilizare a energiilor neconvenționale (energie geotermală, solară, eoliană, biomasa, pompe de caldura , gaz de fermentație).etc.) în vederea utilizării acestora în interesul comunității locale;

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • - Asigura obținerea ,unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism / autorizațiilor de construire;

 • - Asigura predarea documentației catre, prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor, cu aprobarea conducerii Directiei Tehnice;

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, propune anual Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, propune anual Planul local pentru utilizarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea;

 • -  Asigura elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții cuprinse anual in Planul local pentru utilarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea;

 • - întocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare pentru obiectivele aprobate pentru a fi cuprinse in Planul local pentru utilizarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea, prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice le supune aprobarii conducerii Directiei Tehnice

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice ,propune, anual, cuprinderea fondurilor necesare utilizarii energiei regenerabile în bugetul local.

 • - Participare la predarea amplasamentului către constructor,

 • - întocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ( și recepția finală );

 • - Asigură transmiterea , către persoana imputernicita, a tuturor documentelor aferente întocmiri cărții tehnice a construcției pentru blocurile reabilitate termic

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice,initiaza procedurile legale de achizitie a serviciului de dirigentie de santier pentru lucrarile de investitii care intra in domeniul sau de competenta,corelat cu prevederile contractuale privind termenele de incepere si finalizare a lucrarilor.

- Indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie si ordinelor de incepere a lucrarilor

 • - Asigura elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții cuprinse anual in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

 • - întocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare pentru obiectivele aprobate pentru a fi cuprinse in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea si le transmite structurii de specialitate privind achizitiile publice prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice ,cu aprobarea conducerii Directiei Tehnice

 • - Prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, initiaza cuprinderea fondurilor necesare în listele de investiții a Primăriei municipiului Oradea, pentru demararea lucrărilor de proiectare aferente Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

- Asigura si raspunde de derularea in colaborare si cu participarea Asociatiilor de proprietari, a actiunilor ce presupun inventarierea blocurilor si supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru inscrierea, prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice, in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea, pentru blocurile de locuinte care indeplinesc criteriile stabilite in acest sens prin legislatia in vigoare si Regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul Local al Municipiului Oradea

- Urmareste indeplinirea obligatiilor ce revin Serviciul public de interes local

« GEOTERM « potrivit Contractului de asociere intre Consiliul Local Oradea si SC TRANSGEX SA Oradea, serviciu care asigura producerea , transportul si distributia energiei geotermale si apei calde menajere pentru consumul populatiei si agentilor economici din municipiul Oradea , prin punctele termice din zona arondata serviciului public « GEOTERM »

 • -  întocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,in domeniul de competenta

 • -  Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta

sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

- Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • - Preluarea corespondenței repartizate ,prin Serviciul Constructii si Drumuri Publice ,cu privire la sesizările, adresele, plângerile cetățenilor și soluționarea acestora;

 • - Participarea la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

Pentru Serviciul Constructii si Drumuri Publice

Relații interne:

PRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor de pe raza municipiului Oradea privind starea carosabilului, aleilor și a infrastructurii;

 • -  emite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

 • -  primește informări privind stadiul derularii Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

 • -   emite dispozitii , corespondenta , note de audienta, corespondența;

VICEPRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor , de pe raza municipiului Oradea ;

 • -  primește informări privind stadiul derularii Planuuil local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea

 • -  primeste la semnat situatiile de lucrari, toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Constructii si Drumuri Publice ,inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  transmite dispozitii , corespondenta , note de audienta ,corespondența; DIRECTOR EXECUTIV

 • -  primeste informari privind activitatea Serviciului Constructii si Drumuri Publice si structurilor functionale ale acestuia

- primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

- transmite corespondenta si repartizeaza sarcini de serviciu ;

- primeste la semnat ordinele de inceperea lucrului ,comenzile de lucrari situatiile de lucrari efectuate in cadrul programului de investitii, reparatii străzi si poduri ; pasaje,inclusiv trafic rutier etc.

 • -  asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații drumuri poduri si trafic rutier

 • -  primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea Serviciului Constructii si Drumuri Publice

 • -  avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri si siguranta circulatiei (trafic rutier);

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - coordoneaza in mod direct Serviciului Constructii si Drumuri Publice

- primeste informari privind activitatea Serviciului Constructii si Drumuri

Publice si structurilor functionale ale acestuia

- avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri,reabilitare termica a blocurilor,altor obiective de investitii din domeniul de activitate a Serviciului Constructii si Drumuri Publice si structurilor functionale ale acestuia ;

- primeste la semnat ordinele de inceperea lucrului ,comenzile de lucrari situatiile de lucrari efectuate in cadrul programelor de investitii, reparatii străzi si poduri ; pasaje,reabilitare blocuri ,etc.

 • -  asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații drumuri, poduri si trafic rutier,reabilitare blocuri

 • -  vizeaza corespondenta externa ;

 • -  primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea Serviciului Constructii si Drumuri Publice si structurilor functionale ale acestuia

SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

 • -  preluarea sesizărilor inspectorilor de teren privind starea drumurilor, pasajelor, podurilor, dotarilor aferente semnelor de circulatie si semafoarelor, amenajarilor pentru parcarea autovehiculelor, alte aspecte corelat cu atributiile si domeniul de activitate

DIRECȚIA ECONOMICA

 • -  primește informări privind stadiul derularii Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;;

 • -  semnarea situațiilor de lucrările contractate;

 • -  asigură plata tuturor lucrărilor rezultate din activitatea serviciului;

 • -  semnarea referatelor, rapoartelor,notelor justificative întocmite în cadrul serviciului;

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

 • -  primirea corespondenței, sesizărilor de la populație etc.;

 • -  expedierea corespondenței, a răspunsurilor către populație;

 • -  înregistrarea actelor redactate în cadrul serviciului;

ARHITECT SEF

 • -  obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor pentru lucrările care urmează a se executa

 • -  obținerea aviz C.M.U.A.T

 • -  colaborări pentru obiective de interes major

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI :

 • -   Primește și solicită direcțiilor din cadrul Primăriei documente privind rezolvarea unor probleme de investiții si avizare lucrari . În acest sens colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Relațiile externe:

CETĂȚENII, ASOCIATIILE DE PROPRIETARI :

 • - primește cereri, petitii, sesizări, reclamații privind problemele legate de domeniile de activitate enumerate mai sus potrivit atributiilor ce ii revin prin cele doua structuri subordinate elaborarea si finantarea

 • - transmite răspunsuri la cererile contribuabililor.

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

SC OTL SA ORADEA

S.C. ELECTRICA

S.C. ROMTELECOM

S.C. ELECTROCENTRALE S.A. ORADEA (CET)

ADMINISTRATIA NATIONALA ,, APELE ROMÂNE

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ

SC DISTRIGAZ VEST

RDS-RCS

POLITIA LOCALA

POLIȚIA RUTIERĂ

REGISTRUL AUTO ROMAN

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA

ASOCIATII DE PROPRIETARI

SOCIETATI DE ASIGURARI SI REASIGURARI

COMPANIA NATIONALA C.F.R.

COMPANIA NATIONALA DEAUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SOCIETATI COMERCIALE EXECUTANTI A UNOR LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

 • - ministere: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor; Ministerul Finanțelor; Ministerul Integrării Europene; Ministerul Transporturilor.

 • - alte instituții: Institutia Prefectului Județului Bihor, Consiliul Județean, Direcția Regională de Statistică, ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA; RAPAS;

SC COMPANIA DE APĂ SA, Asocierea ,,GEOTERM” ,Curtea de Conturi, diferite persoane fizice si /sau juridice

(3) COMPATIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI îndeplinește următoarele atribuții:

 • - Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrațiilor publice locale privind protecția mediului și a hotărârilor referitoare la protecția mediului emise de Consiliul Local al municipiului Oradea.

 • - Elaborează proiectul de buget pentru investiții in domeniul protectiei mediului și activități de educație ecologică la nivelul municipiului Oradea .

 • - Întocmește teme de proiectare și caiete de sarcini pentru obiectivele de investiții privind protecția mediului .

 • - Monitorizează cantitatea lunară, și tipurile, de deșeuri care se depozitează în Depozitului ecologic de deseuri Oradea.

 • - Urmărește realizarea etapelor de investitii din contractul de parteneriat public privat pentru Depozitul Ecologic de Deșeuri Oradea

 • - Colaborează cu agenți economici subordonați administrației publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor.

 • - Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deșeurilor municipale-colectare-transport-depozitare( 2007-Punctul de Colectare DEEE) .

 • - Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului.

 • - Verifică pe teren ,soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări,reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislața în vigoare.

-Urmărește respectarea regulamentului de închidere la Halda de gunoi din Episcopia Bihor.

 • - Urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Oradea, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației.

 • - Colaborează cu diferite instituții și organisme (Universitate, ONG-uri, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția mediului Bihor, Direcția Apelor Crișuri, Inspectoratul Școlar Bihor, Institute de cercetare și proiectare) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului.

 • - Raportează lunar, Consiliului Județean Bihor și Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, cantitatea de deșeuri generată în municipiul Oradea.

 • - Elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deșeurilor.

 • - Urmareste si raspunde de realizarea masurilor si actiunilor prevazute in Planul Local de Actiune pentru Mediu ,potrivit termenelor stabilite in sarcina Municipiului Oradea si a Primariei Municipiului Oradea

 • - Asigură servicii cu specialiști în ecologia urbană și protecția mediului și colaborează în acest scop cu autoritățile competente (centrale și teritoriale) pentru protecția mediului.

 • - Emite avize de principiu pentru infiintarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile, verificând in teren dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 • - Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al municipiului Oradea în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.

 • - Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative la nivel national.

 • - Asigura derularea contractului de prestari servicii (etape,continut,finantare,receptie lucrari/documentatii,etc.)in vederea intocmirii Hartii de zgomot si a Planului de actiune pentru municipiul Oradea.

- Asigura derularea contractelor de prestari servicii si/sau lucrari (etape,continut, finantare, receptie lucrari/documentatii,etc.) achizitionate de Municipiul Oradea prin Directia Tehnica in domeniul sau de competenta privind protectia mediului si gospodarirea apelor.

 • - Colaborează cu celelalte compartimente, servicii, sau direcții pentru rezolvarea atributiilor specifice.

 • - Primește documentele repartizate pe probleme de protectia mediului Direcției Tehnice, le înregistrează în registrul intrări-ieșiri, le analizează, le soluționează și le îndosariază corespunzător.

 • - Urmareste si verifica activitatea de paza a Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea , pentru care Directia Tehnica a incheiat contract cu Corpul Gardienilor Publici

- Controleaza periodic modul de respectare a regulamentului de paza si interventie in caz de situatii de urgenta (incendii) la Halda veche de deseuri a municipiului Oradea

- In cazul unor situatii de urgenta (incendii)inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea, anunta conducerea Directiei tehnice, responsabilul pentru situatii de urgenta din Primaria Municipiului Oradea precum si autoritatatea competenta pentru intervenție -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor

- In cazul unor situatii de urgenta (incendii)inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea ,informeaza cu privire la producerea evenimentelor cu impact negativ asupra mediului Agentia de Protectie a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul .

- Asigura reprezentarea din partea Primariei Municipiului Oradea in calitate de responsabil cu asigurarea activitartii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor in timpul actiunilor , activitatilor ,derulate ,organizate,solicitate Primariei Municipiului Oradea de autoritatile cu atributii de monitorizare,coordonare,indrumare,reglementare si control in domeniu (Agentia de Protecție a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul Bihor ,A.N.A.R.- A. B.Crisuri Oradea ) ,prezentand spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii Directiei Tehnice .

 • - Participa in calitate de responsabil cu asigurarea activitartii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate (Agentia de Protectie a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul Bihor, A.N.A.R.-A.B.. Crisuri Oradea ) la Primăria Municipiului Oradea sau in legatura cu atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice locale din Municipiul Oradea, prezentand spre analiza, insusire , semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii Directiei Tehnice .

 • - In calitate de responsabil cu asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor solicita rapoarte,informari Politiei Locale, cu privire la modul de respectare pe teritoriul municipiului Oradea a prevederilor legale in domeniu ,respectiv actiunilor de control derulate de aceasta, sanctiuni aplicate, masuri dispuse persoanelor fizice si /sau juridice pentru conformare.

 • - In calitate de responsabil cu asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor solicita/primeste propuneri ale Politiei Locale cu privire la adoptarea unor HCL in domeniu, in vederea cresterii gradului de conformare a municipiului Oradea cu prevederile si cerintele legale .

 • - Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de Primăria Municipiului Oradea sau alte instituții nonguvernamentale.

 • - Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza, concepe și redactează caiete de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative ,note de fundamentare, indomeniul de competenta

 • - Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • - Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament.

 • - Participa la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

 • - Îndeplinește orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitările conducerii prmăriei sau ale șefului direct, participând la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații, proiecte.

Relațiile interne:

PRIMAR

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

 • - primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului

VICEPRIMAR

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

 • - primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • - totodată transmite compartimentului dispoziții, corespondență, note de audiență, etc.

DIRECTOR EXECUTIV

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

 • - primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • - transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici

DIRECTOR ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

 • - primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului

 • - transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici

CU DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

 • - Compartimentul Protectia Mediului colaborează cu toate direcțiile din primarie pentru a solutiona în mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate.

 • - Compartimentul Protectia Mediului colaborează cu Politia Locala cu privire la modul de respectare pe teritoriul municipiului Oradea a prevederilor legale in domeniu, respectiv actiunilor de control derulate de aceasta,sanctiuni aplicate,masuri dispuse persoanelor fizice și/sau juridice pentru conformare,necesitatea adoptarii/modificarii unor reglementari in domeniu prin promovarea unor HCL.

Relații externe:

9

CU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

 • - primește cereri, sesizări, reclamații, documetații pentru emitere avize, etc.

 • - transmite răspuns în termen legal

 • - emite în termenul legal avizele solicitate

- participa in calitate de responsabil privind reglementarea pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate la Primaria Municipiului Oradea sau in legatura cu atributii in domeniu ale administratiei publice locale din Municipiul Oradea

 • -  urmărește desfașurarea lucrărilor specifice conform programelor de lucrări, recepționeaza lucrările finalizate

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

 • - primește cereri și informații cu caracter specific domeniului de activitate și transmite răspunsuri potrivit competențelor legale

(4) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII ȘI AVIZARE LUCRĂRI

are următoarele atribuții :

A                                              9

 • - Întocmirea programelor de investiții publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru Primăria municipiului Oradea

 • - Analizarea propunerilor de investiții în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru instituțiile și regiile subordonate Consiliului Local:Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; S.C. O.T.L. S.A. , S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al mun. Oradea ; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea;Poliția Locala Oradea

 • - Întocmirea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, pe capitole și subcapitole de cheltuieli bugetare, inclusiv eșalonarea pe trimestre în urma aprobării bugetului de venituri și cheltuieli în Consiliul Local al municipiului Oradea pentru : Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; S.C. O.T.L. S.A; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea; Centrul de Zi; Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al mun. Oradea; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea; Poliția Locala Oradea, precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

 • - Întocmirea anexelor 1B pe surse de finanțare , pe capitole și subcapitole de cheltuieli bugetare pentru categoria de investiții”Alte cheltuieli de investiții“ pentru Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; S.C. O.T.L. S.A; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al mun. Oradea; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea, Poliția Locala Oradea

 • - Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget a Primăriei municipiului Oradea;

 • - Transmiterea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget aprobată tuturor celor interesați : Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor, Serviciului Contabilitate Publică,Situații Financiare ,Serviciului Buget - Ordonanțări, beneficiari , alți solicitanți ;

 • - Întocmirea notelor de fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor și dispozițiilor primarului pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;

 • - Refacerea listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, pentru: Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; S.C. O.T.L. S.A; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea; Centrul de Zi; Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al mun. Oradea; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea;Poliția Locala Oradea, precum și pentru societățile comerciale comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, împreună cu eșalonarea pe trimestre la fiecare rectificare de buget ;

 • - Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în listele de investiții refăcute în urma rectificării bugetului;

 • - Întocmirea de rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Oradea, a documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, indiferent de sursa de finanțare pentru Primăria municipiului Oradea și pentru instituțiile și regiile subordonate Consiliului Local

 • - Coordonarea și urmărirea realizării investițiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru : Primăria municipiului Oradea.; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; S.C. O.T.L. S.A; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Serviciul Public Geoterm ; precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

 • - Elaborarea anuală a programelor de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programe pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la direcțiile Primăriei municipiului Oradea , cât și de la regiile și societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

 • - Raportări trimestriale, anuale și de câte ori sunt solicitări privind investițiile realizate de Primăria municipiului Oradea în cursul unui an bugetar , pentru Direcția Regională de Statistică Oradea;Instituția Prefectului etc;

 • - Întocmirea de rapoarte , informări , note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei municipiului Oradea și a Consiliului Local;

 • - Elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita,

 • - Cuprinderea fondurilor necesare în listele de investiții a Primăriei municipiului Oradea, pentru demararea lucrărilor de proiectare;

 • - Intocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare;

 • - Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • - Verificarea și urmărirea realizării proiectării documentațiilor tehnico - economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-se la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;

 • - Întocmire referate și dispoziții pentru aprobarea componenței comisiilor de recepție a documentațiilor tehnico-economice;

 • - Participarea în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare străzi, poduri, amenajare girații, parcări, alei, trotuare ,alte constructii etc., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;

 • - Asigurarea secretariatului si punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și recepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.;

 • - Monitorizarea lucrărilor de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/acordurilor, contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți, alte evenimente ale proiectării;

 • - Asigurarea obținerii, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire prin depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construire (AC), asigura urmărirea procedurilor de obtinere a acestor acte;

 • - Asigurarea predarii AC către structurile Directiei Tehnice în a caror domeniu de competenta se afla investitia , în vederea demarării lucrărilor de execuție;

 • - Întocmirea de adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism;

- Elaborarea rapoartelor de specialitate, proiectelor de HCL, notelor de fundamentare aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea, (avizarea) acestora în ședințele Consliliului Local al municipiului;

 • - Asigurarea verificării de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;

 • - Inaintarea la Direcția Economică a procesului verbal de receptie pentru plata facturilor privind serviciile de proiectare;

- Înaintarea către Compartimentul Elaborare si Monitorizare Acte Consiliul Local a rapoartelor de specialitate, proiectelor de hotărâri, notelor de fundamentare privind investițiile care necesită aprobarea Consiliului Local;

 • - Predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor, întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziție, punerea la dispoziția Compartimentului de Achiziții a documentației necesare în format scris și electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice);

 • - Participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;

 • - Eliberare de avize de desfacere pavaje (avize pentru începerea lucrărilor), în conformitate cu legislația în vigoare, verificând în prealabil documentele prezentate, pentru extinderi/reabilitări/racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/gaze naturale;

 • - Intocmirea evidentei si responsabilitatea privind conditiile de emitere (continut, conditii, termene) și prelungire a termenelor (daca se justifica) a Avizelor desfacere a pavajului pentru extindere, reabilitari,racorduri de apa-canalizare menajera si pluviala, termoficare,telefonie fixa-mobila, electrice, gaze naturale, rescpectiv avizele pentru inceperea lucrarilor ce urmeaza a se executa in regim de urgenta(avarie) prin:

 • •  La primirea acestora verifica daca sunt completate corespunzător si aprobate;

 • - daca la formular este atasat planul de situatie cu specificarea exacta a locului unde exista avaria;

 • - daca sunt specificati pe formular: responsabilul tehniccu executia, inspectorul de santier si responsabilul lucrarii.

 • - daca la cerere sunt anexate toate documentele solicitate pe verso.

 • •  Intocmeste si gestioneaza evidentele si raspunde de prelungirile (lucrari in continuare) Avizelor de desfacere a pavajelor si Avizelor pentru inceperea lucrarilor ce urmeaza a se executa in regim de urgenta, prin:

-la primirea acestoraa verifica daca prelungirea este solicitata de la data terminarii lucrarilor specificata in avizul initial si daca cererea este aprobata; -planul de situatie anexat trebuie sa fie identic cu cel initial;

 • - Eliberare de avize/acorduri solicitate Directiei Tehnice prin certificatele de urbanism, in procedura de obtinere a Autorizatiei de construire / demolare;

 • - Solicita punct de vedere Biroului Drumuri Publice,altor structuri din cadrul Directiei Tehnice in a caror domeniu de competenta se deruleaza proiectele supuse avizarii, la eliberarea de avize/acorduri solicitate Directiei Tehnice prin certificatele de urbanism in procedura de obtinere a Autorizatiei de construire/demolare sau in baza acestor autorizatii pentru inceperea lucrarilor de extinderi/ reabilitări/ racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/electrice/gaze naturale, pentru cazul in care traseele prevazute pentru aceste lucrari este propus pe drumuri publice de orice fel din municipiul Oradea,pe alte terenuri din domeniul public al municipiul Oradea pe care structuri din Directia Tehnica desfasoara direct sau prin delegare de gestiune activitati de intretinere si /sau amenajare.

 • - Asigurarea monitorizarii desfacerilor de pavaje, a termenelor de refacere a pavajelor și urmărirea finalizării lucrărilor la termenele specificate în avizele pentru începerea lucrărilor cu posibilitatea accesarii la datele monitorizate ;

 • - Raspunde de finalizarea lucrarilor executate in baza avizelor de desfacere de pavaj de catre constructori si a celor in regim de urgenta de catre: SC COMPANIA DE APA SA; SC ELECTROCENTRALE SA (inclusiv sectia de TERMOFICARE); SC ELECTRICA SA; SC DISTRIGAZ VEST SA; SC ROMTELECOM si alti detinatori de retele tehnico-edilitare subterane si/sau aeriene prin:

- urmareste finalizarea lucrarilor in termenele aprobate prin aviz;

- verifica pe teren stadiul lucrarilor, corespondenta intre cele mentionate pe planse si realitatea de pe teren si ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea termenelor din avize si/sau executarea defectuoasa/incompleta a lucrarilor;

- participa la receptia lucrarilor la terminarea acestora(privind aducerea terenului la starea initiala)

- Raspunde de redactarea pe calculator a adreselor, informarilor, a formularelor privind: Avizele de desfacere a pavajului /Cererea pentru prelungirea Avizelor de desfacere a pavajului /Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (privind aducerea la starea initiala a lucrarilor),etc.

 • - Participă la recepția pe faze determinante a lucrărilor ce devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislației în vigoare

 • - Evidența lucrărilor în execuție;

 • - Participarea in comisiile de receptie constituite pentru lucrari pentru care au fost emise avize de inceperea lucrarilor in baza autorizatiilor de construire

 • - Sancționarea societăților comerciale și persoanelor fizice care nu respectă prevederile legale cu privire la desfacerile și refacerile pavajelor;

 • - Raspunde de intocmirea in conformitate cu prevederile legale privind regimul contraventiilor, a proceselor-verbale de contraventie , pentru nerealizarea in termen a lucrarilor sau a altor deficiente constatate in teren referitoare la neaducerea zonei afectate la starea initiala

 • - La elaborarea avizelor de desfaceri de pavaje pentru lucrările de rețele tehnico-edilitare se ține seama de lucrările de investiții și de modernizare /reabilitare executate de Primăria municipiului Oradea pe teritoriul municipiului;

 • - Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor

 • - Preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile cetățenilor și soluționarea acestora, inclusiv solutionarea lor

Relații interne:

PRIMAR:

 • -  primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • - primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari

 • - transmite dispoziții, corespondența;

VICEPRIMAR:

 • -  primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • - primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari

 • - transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ’ ECONOMICĂ

 • - primește informări privind necesitatea investițiilor din municipiu;

 • - primește la semnat, lista de investitii cu anexele aferente respectiv toate lucrarile din cadrul Compartimentului Investiții si Avizare lucrari;

 • - transmite dispoziții,

DIRECTOR EXECUTIV ȘI DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECȚIA TEHNICA

 • - primește informări privind activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari

 • - primește la semnat toate lucrările din cadrul Compartimentului Investiții si Avizare lucrari ;

 • - transmite corespondența, dispoziții și repartizează sarcini de serviciu RELAȚII CU CELELALTE’ COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI :

 • - Compartimentul Investiții si Avizare lucrari primește și solicită direcțiilor din cadrul Primăriei documente privind rezolvarea unor probleme de investițiisi avizare lucrari. În acest sens colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Relații externe:

CETĂȚENII :

 • - primește cereri, sesizări, reclamații privind problemele de investiții si de executarea lucrarilor desfacere pavaje, pentru inceperea lucrarilor de extinderi/ reabilitări/ racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/ gaze naturale, in conformitate cu avizele si acordurile emise de Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari si privind modul de conformare a acestor lucrari cu conditiile si termenele avizate sau specificate in acord, pe teritoriul municipiului Oradea;

 • - transmite răspunsuri la cererile contribuabililor.

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

 • - ministere: Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei ; Ministerul Finanțelor Publice ; Ministerul Integrarii Europene; Ministerul Transporturilor si Infrastructurii; Ministerul Administratiei si Internelor.

ALTE INSTITUTII:

 • - Institutia Prefectului Județului Bihor, Consiliul Județean, Direcția Regională de Statistică, AIO; RAPAS; S.C. O.T.L. S.A; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al mun. Oradea; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA;CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA , POLITIA LOCALA ORADEA, SC ELECTRICA SA; SC DISTRIGAZ VEST SA; SC ROMTELECOM, Curtea de Conturi, Directia Generala a Finantelor Publice Bihor , diferite persoane juridice și fizice, școli, licee, etc,.

(5) COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Compartimentul de control si reglementare a transportului public local reprezinta autoritatea de autorizare in domeniul serviciilor de transport public local, pentru functionarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, autorizat prin ordinul nr. 130/2008 de A.N.R.S.C. si indeplineste urmatoarele atributii:

- Reglementarea serviciilor de transport public desfasurate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Oradea ,pentru activitatea de transport :

- de persoane efectuat cu tramvaie;

- de personae efectuat cu autobuse

- de persoane in regim de taxi;

- de marfuri in regim de taxi;

- de persoane in regim de inchiriere;

- de marfuri in regim contractual;

- de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

- efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

- alte servicii de transport public local, definite conform legii.

- de transport pentru categoria trafic greu

- Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate in municipiul Oradea , pentru activitatea de transport :

- de persoane efectuat cu tramvaie;

- de personae efectuat cu autobuse

- de persoane in regim de taxi;

- de marfuri in regim de taxi;

- de persoane in regim de inchiriere;

- de marfuri in regim contractual;

- de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

- efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

- alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Reglementarea serviciilor de transport public desfasurate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Oradea presupune redactarea si parcurgerea tututor etapelor necesare si legale in vederea adoptarii regulamentelor de organizare a activitatilor specificate mai sus si procedurilor de acordare ,autorizare,prelungire ,suspendare si retragere a autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate in municipiul Oradea, inclusiv supunerea acestora regulamente si proceduri aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

- Coordonarea si controlul serviciilor de transport public local;

- Urmareste prin controale periodice, consemnate prin Note de control ,respectarea programului mijloacelor de transport in comun , afisarea acestora in statii, identificarea liniilor si traseelor,curatenia interioara in mijloacele de transport, starea compostoarelor si transmite la S.C. O.T.L. S.A, deficientele constatate pentru remedierea situatiilor

- Verifica starea indicatoarelor amplasate si existenta graficelor orare in statiile mijloacelor de transport in comun

- Urmareste realizarea lucrarilor de intretinere a liniilor de tramvai

- Urmareste starea tehnica a copertinelor si mobilierului ,inclusiv a spatiilor publicitare aferente acestora

- Reglementarea modalitatii de inregistrare si radiere a tramvaielor, mopedelor, tractoarelor care nu se supun inmatricularii, masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere.

- Emiterea certificatelor de inregistrare si eliberarea placutelor cu numar pentru tramvaie, mopede, tractoare care nu se supun inmatricularii, masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere.

- Elibereaza, persoanelor fizice si juridice, adeverinte pentru radierea, la cerere, a autovehiculelor.

 • - Verifica sesizările, redactează și transmite răspunsurile la sesizările petenților în probleme legate de transportul public local.

 • - Aplica sanctiuni conform competentelor pentru incalcarea ( nerespectarea) prevederilor Legii 92/2007, Legii 38/2003, HCL 874/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Transmite Administratiei Fiscale sanctiunile aplicate , in vederea incasarii amenzilor

- Transmite Directiei Juridice contestatiile, spre competenta solutionare

- Asigura constituirea bazelor de date cu informatiile necesare desfasurarii atributiilor legale ce ii revin in calitate de autoritate de autorizare pentru toate activitatile in domeniul sau de reglementare ,autorizare ,avizare,coordonare ,control si sanctionare ,continand in mod obligatoriu informatiile / datele minimale stabilite prin legislatia in vigoare precum si toate informatiile si datele ce rezulta din activitatea autoritatii.

- Asigura si raspunde de gestionarea in siguranta si cu completarea la zi a bazelor de date gestionate

- Asigura si raspunde de pastrarea in conditii depline de securitate si siguranta a documentelor si datelor primite in derularea activitatii Compartlmentului transport public local;.

 • -  întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie, redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative, note de fundamentare, in domeniul de competenta

 • -  Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora

 • -  Participa în in echipe mixte de control impreuna cu Politia Locala ,Politia,alte autoritati cu atributii de control privind transportul local ,potrivit legislatiei in vigoare.

- Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament .

 • -  Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • -  Preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile transportatorilor ,cetățenilor pentru aspecte din domeniul sau de competenta și asigura soluționarea acestora in termenul stabilit de legislatia in vigoare ;

 • -  Participarea la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

Relatii interne:

PRIMAR:

- primeste la semnat local;.

- transmite dispozitii, VICEPRIMAR

- primeste la semnat local;

lucrarile rezultate din activitatea Compartlmentului transport public corespondenta, note de audienta, etc.

lucrarile rezultate din activitatea Compartlmentului transport public

-transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta,etc.

SECRETAR

- primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului transport public local;

DIRECTOR EXECUTIV si DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- primeste informari privind activitatea Compartlmentului transport public local;.

- primeste la semnat toate lucrarile din cadrul Compartlmentului transport public local;.

- transmite corespondenta, dispozitii si repartizeaza sarcini de serviciu.

CU DIRECTIILE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORADEA

Compartimentul transport public local colaboreaza cu toate directiile si compartimentele din Primaria municipiului Oradea pentru a solutiona in mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate

Relatii externe:

 • a) CU CETATENII , PERSOANE FIZICE SI / SAU PERSOANE JURIDICE :

- primeste cereri, sesizari, reclamatii, documentatii pentru emitere autorizatii pentru transport public local; transmite raspuns in termen legal;

 • b) cu toti transportatorii, care sunt autorizati sa efectueze transport public local

 • c) CU ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI

(6). COMPARTIMENTUL GESTIONARE DATE are următoarele atribuții:

 • - Organizarea activității de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței)

 • •  Pentru structuri subordonate Directorului Executiv:

 • - Compartiment Gestionare Date - repartizeaza Directorul Executiv

 • - Predarea corespondentei primite se face catre Directorul Executiv (inlocuitorului acestuia cand Directorul Executiv nu este in localitate-Directorul Adjunct nr.1)si dupa repartizare se preda catre cei doi Directori adjuncti .

 • - Dupa repartizarea ,in functie de domeniul de competenta a structurilor subordonate ,prin rezolutia Directorilor Adjuncti,Compartimentul Gestionare Date repartizeaza corespondenta direct catre :

 • •  Pentru structuri subordonate Directorului Adjunct nr.1 :

 • - Serviciului Constructii si Drumuri Publice —►Biroul Drumuri Publice

—►Compartiment Eficienta Energetica

 • - Compartiment Investitii si Avizare Lucrari

 • •  Pentru structuri subordonate Directorului Adjunct nr.2 :

 • - Serviciului Lucrari si Servicii Publice —►Compartiment Spatii Verzi

 • - Compartiment Protectia Mediului

 • - Compartiment Transport Public Local

 • - Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate in vederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor

 • - Asigura relatia cu publicul a conducerii directiei

 • - Realizeaza multiplicari a unor documentatii specifice activitatii directiei

 • - Transmite in termen a hotararile luate privind rezolvarea acestora, conform cerintelor legale in materie.

 • - Întocmeste referatele de necesitate pentru rechizite.

 • - Raspunde de buna și permanenta functionare a aparatelor din dotare: calculator, imprimanta; telefon, fax.

 • - Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

 • - Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • - Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

 • - Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • - Indeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Directiei Tehnice in limita contractului de munca și a normelor legale in vigoare.

Relațiile interne :

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Tehnice care necesita semnatura primarului

 • - transmite documentele inaintate spre semnare

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei Tehnice

DIRECTOR EXECUTIV:

- transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Tehnice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Lucrari si Servicii Publice;Serviciul Constructii si Drumuri Publice ;Compartiment Protectia Mediului ; Compartiment Investitii si Avizare Lucrari; Compartiment transport public local; Directii si compartimente din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

Relațiile externe:

9

 • - CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • - transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Tehnice, solicita programari in audienta

 • - primesc raspunsuri la adresele inaintate, informatii specifice activitatii Directiei Tehnice , programari in audienta

Capitolul VI COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Art.37.Obiectul de activitate al Compartimentul Management Spitale îl constituie asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice cu paturi din reteaua sanitara proprie a Municipiului Oradea.

Art.38.Compartimentul Management Spitale, în cadrul structurii organizatorice -organigrama în vigoare - a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, cuprinde o structură de 3 posturi.

Art.39.In vederea realizării obiectului său de activitate Compartimentul Management Spitale asigura managementul pentru unitățile sanitare publice cu paturi a caror management a fost transferat.

Art.40 Pentru realizarea obiectului său de activitate Compartimentul Management Spitale are următoarele atribuții:

 • -  asigura derularea procedurilor privind infiintarea si functionarea consiliilor de administratie la nivelul unitatilor sanitare;

 • -  asigura derularea procedurilor privind numirea si revocarea din functie a managerilor si managerilor interimari;

 • -  asigura derularea procedurilor privind asigurarea conducerii interimare pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor;

 • -  îndeplinește formalitățile necesare pentru incheierea si derularea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;

 • -  asigura evaluarea indicatorilor de performanta privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în domeniul său de competență, cuprinsi in contractele de management;

 • -  participă la identificarea căilor de îmbunătățire a indicatorilor de performanță specifici, împreună cu managerii unităților sanitare ;

 • -  propune măsuri de redresare a activității medicale și financiar - bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii concrete pentru atingerea obiectivului de eficiență maximă a managementului spitalicesc;

 • -  asigura activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicala din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;

 • -  participa la controlul de fond al unităților sanitare;

 • -  propune spre aprobare statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrare în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • -  propune spre aprobare modificarea statelor de funcții aprobate la propunerile managerului unitatii;

 • -  propune spre aprobare organigrama și modificarea acesteia;

 • -  înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.

 • -  propune strategii de dezvoltare a unităților sanitare, în funcție de nevoile identificate si urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio -economică la nivelul comunităților locale;

 • -  participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de

specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice pentru organizarea concursului   sau licitatiei   publice pentru selectionarea

managerului,respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii sanitare;

 • -  participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;

 • -  participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la derularea procedurilor necesare aprobarii bugetului de venituri și cheltuieli al unităților sanitare cu paturi din subordine si a anexelor acestuia, la propunerea managerului spitalului, conform legii;

 • -  asigura organizarea bazei de date privind informatiile legate de activitatea spitalelor ,in vederea fundamentarii deciziilor de politica sanitara,conform normrlor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • -  stabilește și propune solutii pentru politica sanitară spitalicească la nivelul municipiului, prin colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bihor, Consiliul Județean Bihor, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentelor, Sindicatul Sanitas, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, Medicii de Familie, Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie,pentru incadrarea in Strategia nationala de rationalizare a spitalelor.

 • -  sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio - economică la nivelul comunităților locale;

 • -  evaluează posibilitatea de accesare a fondurilor europene disponibile pe acest domeniu;

 • -  monitorizează stadiul îndeplinirii condițiilor prevăzute in metodologia de acreditare a spitalelor,in vederea acreditarii acestora;

 • -  asigură întocmirea rapoartelor de sinteză privind activitatea unitatilor sanitare cu paturi si activitatea compartimentului la solicitarea altor structuri din cadrul institutiei;

 • -  alte activitati specifice domeniului de competenta.

Relații interne:

PRIMAR/VICEPRIMAR

 • •  primește rapoarte privind activitatea compartimentului;

 • •  transmite dispoziții și corespondență ce vizează sfera de activitate a compartimentului ;

 • •  primește spre semnare: rapoarte de specialitate, răspunsuri la adrese privind sesizări ale cetățenilor, etc.;

RELAȚII CU DIRECȚIILE /SERV./BIR. ȘI COMP. DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

9                       9                              7

 • •  Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe, Serviciul Relații cu Publicul,Directia Juridica, Biroul Resurse Umane, Cabinet Primar, Biroul de Presă.

Relații externe:

CU CETATENII:

 • •  transmit sesizari/petiții privind asistenta medicală din unitățile sanitare

 • •  primesc răspunsuri la sesizarile/petițiile depuse

CU ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI:

 • •  Ministerul Sănătății

 • •  Direcția de Sănătate Publică Bihor

 • •  Instituția Prefectului - jud. Bihor

 • •  Consiliul Județean Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  Colegiul Medicilor

 • •  Ordinul Asistentelor

 • •  Sindicatul Sanitas

 • •  Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor

 • •  Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie

Capitolul VII Institiția Arhitectului Șef

Art.41. Instituția Arhitectului Șef funcționează în baza Legii nr. 50/1991- lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ordinul MTCT nr. 1430/2005- privind

Normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, legea nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului si urbanism

Art.42 Instituția Arhitectului Șef are următoarea structură:

Arhitectul Șef are în subordine următoarele compartimente de specialitate:

Instituția Arhitectului Șef are în componență:

Arhitect Sef

 • - Serviciul G.I.S - Compartiment Gestionare Date

 • -  Serviciul Autorizari Construcții

 • - Compartiment Avizari

 • - Compartiment Autorizări Retele

Director Executiv Adjunct

 • -  Compartiment Finalizări în Construcții

 • -  Compartiment Autorizări Publicitate

Art.43. Institutia Arhitect Sef este condusa de Arhitectul Sef al municipiului, functionar public subordonat direct primarului. Arhitectul Sef raspunde de activitatea si reprezentarea institutiei pe care o conduce, el indeplineste atributiile prevazute in fisa postului precum si orice alte atributii legale din domeniul de competenta incredintate de primar, pentru care are la dispozitie personal si instrumente necesare. El are in subordine un director executiv adjunct care indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului precum si orice alte atributii legale incredintate de arhitectul sefsi de primar.

Art.44. Arhitectul Sef al municipiului Oradea conduce activitatea structurii specializate în domeniul autorizarii executarii lucrarilor de construire in domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului din cadrul primariei îndeplinește atribuții stabilite prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului și prin actele normative în vigoare.

Art.45. Atributiile Institutiei Arhitect Sefsunt:

 • 1. asigura, controleaza si raspunde de implementarea instrumentelor dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății)

 • 2. asigura consultarea populatiei în elaborarea instrumentelor dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății) inițiate de administrația publică locală

 • 3. urmăreste și evalueza permanent rezultatele din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului (pe masură ce necesitățile și resursele evoluează) și propune soluții si acțiuni eficiente de corectare a acestora ținând cont de realitatea economică și de dezvoltarea durabilă

 • 4. asigura si raspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu (autorizații de construire/desființare, autorizații de luare in folosinta

 • 5. asigura si raspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desființarii, operațiuni notariale / comasări/ parcelări / dezmembrari în vederea construirii, certificate, adeverinte )

 • 6. asigura si raspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate - din domeniile de activitate - supuse spre analizare, dezbatere și aprobare Consiliului Local

 • 7. reprezintă municipalitatea în relația cu cetățenii și alți factori interesați pe problemele aflate în sfera sa de competență

 • 8. propune emiterea dispozițiilor Primarului în probleme specifice activității

 • 9. asigură respectarea legalității și a termenelor legale pentru soluționarea cererilor, adreselor, petitiilor care se află în domeniul său de competență

 • 10. asigură informarea ierarhica prin rapoarte anuale sau solicitate specific, pentru întreaga activitate a directiei

 • 11. organizează concursuri de urbanism, arhitectură pentru clădiri și spații publice

 • 12. formulează opinii - privind ridicarea calității activității de autorizare a executarii lucrarilor de constructii si de amenajare a teritoriului

 • 13. alte atribuții prevăzute de lege

Art.46. Atribuțiile Institutiei Arhitectului sef se realizează prin următoarele compartimente de specialitate:

A. In subordinea directa a Arhitectului Sef:

 • (1) SERVICIUL AUTORIZĂRI îndeplinește următoarele atribuții:

 • - relații cu publicul - ofera toate informațiile din domeniul de activitate (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • - efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren asupra imobilulului pentru care se solicita eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare

 • - colaboreaza cu Compartimentului Disciplina in Constructii din cadrul Politiei Locale pe probleme de disciplina in constructii

 • - verifica documentatiile depuse pentru eliberarea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare

 • - intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare

 • - intocmeste referate pentru lucrarile sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca se solicita)

 • - asigura aplicarea legislatiei specifice domeniului autorizarii constructiilor cat si domeniilor conexe, inclusiv cel al functiei publice,

 • - executa dispozitiile Primarului si a Hotararilor Consiliului Local (din domeniul de activitate, care i se comunica pentru ducerea la indeplinire)

 • - intocmirea, operarea si prelucrare pe calculator a actelor specifice: certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare si a adreselor

 • - raspunde de rezolvarea corespondentei in termenele legale

 • - participa la receptia lucrarilor de construire in calitate de membru (delegat al primariei) in comisia de receptie- conform prevederilor legale in vigoare -asiguraarhivareaactelorpedosare,conformreglementarilorinvigoare

 • - intocmeste, referate, rapoarte, informari si situatii statistice, lunar, trimestrial si anual catre Directia Judeteana de Statistica sau catre alte institutii la cererea acestora

 • - orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

 • - asigurara functionarea in conditii optime a GHISEULUI UNIC in conformitate cu organigrama aprobata si sarcinile de serviciu

 • - solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al documentatiilor eliberate conform procedurii stabilite

Relațiile interne:

PRIMAR

 • - primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare, si orice alte documente specifice domeniului.

 • - primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si regulamente pe probleme specifice domeniului

VICEPRIMAR -

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare ARHITECT SEF

- repartizeaza corespondenta si cererile de eliberare a documentelor din domeniul autorizarii executarii lucrarilor de construire

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de construire, in etapa certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare

- (vizeaza) notele de constatare - incheiate in urma verificarilor in teren DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- repartizeaza in vederea solutionarii: sesizarile (petitiile), notele interne, notele de audienta si cererile de eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire

- primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire

- primeste pentru verificare (prealabila emiterii) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese (privind solutionarea lucrarilor repartizate)

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- colaboreaza cu acestea pentru solutionarea unor probleme comune CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- transmite hotarari care vizeaza activitatea serviciului (aprobarea unor documentatii de urbanism: PUD, PUZ, PUG, Regulamente de Urbanism, alte tipuri de regulamente ce vizeaza direct domeniul, taxe locale, etc)

Relațiile externe:

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri pentru eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare

- primeste documentatiile tehnice in vederea eliberarii actelor specifice domeniului, respectiv informatii de interes public sau individual precum si cele privind reglementarile legale in domeniu

Alte institutii

- Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

- Curtea de conturi

- Directia Judeteana de Statistica

- Administratia Imobiliara Oradea

- Institutiile avizatoare:

- Sc Compania de Apa Oradea SA

- Sc Romtelecom SA

- Sc Electrica SA

- Sc Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • - Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 • - Inspectoratul de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • - Sc Distrigaz Vest SA

 • - alte institutii, la cererea acestora

(2) COMPARTIMENTUL AVIZARI îndeplinește următoarele atribuții:

Stabilirea coordonatelor dezvoltarii urbane si amenajarii teritoriului la nivelul municipiului Oradea prin asigurarea avizarii si aprobarii planurilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD):

 • - planifica - esaloneaza in timp a operatiunilor urbanistice - proiecte de dezvoltare urbana a municipiului Oradea.

 • - pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobare in consiliul local, pentru care exista surse de finantare: teme de proiectare, caiete de sarcini;

 • - asigura consultarea proiectantului pe perioada elaborarii proiectelor initiate, urmareste contracte in derulare;

 • - asigura informarea si consultarea populatiei privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului inclusiv regulamentele aferente, aprobate conform legislatiei in vigoare;

 • - asigura pregatirea, intocmirea rapoartelor de specialitate in vederea prezentarii documentatiilor de urbanism, spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea

 • -  asigura analizarea, insusirea, aplicarea tuturor documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, prin informarea serviciului / biroului / compartimentului din structura directiei/primariei;

 • - acorda consultanta de specialitate privind documentatiile de urbanism avizate si/sau aprobate investitorilor interesati;

 • - colaboreaza direct cu Administratia Imobiliara Oradea, in pregatirea rapoartelor de specialitate care implica imobile/terenuri aflate in administrarea lor;

 • - asigura gestiunea informatizata a proiectelor de urbanism si amenajare a teritoriului

 • - asigura functionarea sedintelor CMUAT:

 • - redacteaza borderoul de sedinta si buletinele de vot pentru fiecare membru al comisiei

 • - redacteaza procesul verbal de sedinta

 • - redacteaza avizele CMUAT

 • - asigura gestionarea informatizata a avizelor CMUAT

 • - intocmeste rapoarte statistice, rapoarte anuale de activitate, solicitate de consiliul local sau de alte institutii;

 • - verifica si solutioneaza in termenele legale reclamatiile, sesizarile, notelor de audienta repartizate;

 • - întocmeste note interne, referate catre alte compartimente din primarie, ori de cate ori este cazul;

 • - solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al actelor eliberate si al documentatiilor avizate/aprobate conform procedurii stabilite

Relațiile interne :

9

PRIMAR

 • -  primește la semnat avizele CMUAT și corespondenta externa elaborate de Compartimentul Avizari

 • - primește spre aprobare rapoartele de specialitate privind documentatiile de urbanism ce urmeaza a fi supuse analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea si

 • - transmite notele de audienta ce vizeaza activitatea compartimentului

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta specifica activitatii compartimentului si cererile de eliberare a avizelor CMUAT, respecctiv cele privind propunerea spre aprobare (de catre consiliul local) a documentatiilor de urbanism elaborate pentru zone ale municipiului

- primeste informari si raportari privind activitatea compartimentului

- primeste la semnat avize CMUAT, rapoartele de specialitate referitoare la PUD-uri, PUZ-uri, studii de urbanism, ce urmeaza a fi propuse aprobarii consiliului local, corespondenta externa privind activitatea biroului;

CELELALTE SERVICII BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- colaboreaza in vederea identificarii amplasamentului parcelelor pentru care se vor studia conditiile de construire in conformitate cu reglementarile urbanistice in vigoare;

- colaboreaza pentru asigurarea furnizarii materialelor informative privind reglementarile in domeniul dezvoltarii urbane solicitate de potentiali investitori, firme de proiectare sau alte parti interesate;

BIROUL DE PRESĂ

- primeste spre publicare materiale informative privind PUZ-urile care urmeaza sa fie propuse spre aprobare consiliului local

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la activitatea desfasurata de Compartimentului Avizari transmite raspunsuri la notele interne primite, privitor la activitatea specifica

CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind documentatiile de urbanism propuse aprobarii

- transmite hotararile privind aprobarea documentatiilor de urbanism

Relațiile externe :

CETATENII / PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri privind eliberarea avizelor CMUAT, cereri pentru aprobarea in consiliul local a documentatiilor de urbanism elaborate pentru zone ale municipiului.

- solicita informatii privind reglementarile urbanistice in vigoare pentru anumite zone ale municipiului

- primesc avizele CMUAT, respectiv hotararile consiliului local referitoare la documentatiile de urbanism elaborate si pentru care au solicitat aprobarea consiliului local.

- Firme de Proiectare

- Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului

- Institutii Avizatoare:

- SC Compania de Apa Oradea SA

- SC Romtelecom SA

- SC Electrica SA

- SC Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • - Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul general pentru situatii de

Urgenta - Inspectoratul de urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • - SC Distrigaz Vest SA

 • - SC Luxten Lighting Company S.A

ALTE INSTITUȚII

9

 • - Consiliului Judetean Bihor,

 • - Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu a Judetului Bihor

 • - Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

 • - Directia Judeteana de Statistica

 • - Curtea de Conturi

(3) COMPARTIMENTUL AUTORIZARI RETELE

 • - relatii cu publicul - ofera toate informatiile din domeniul de activitate (în limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • - efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren a zonei pentru care se solicita eliberarea certificatelor de urbanism pentru retele, autorizatiilor de construire pentru retele

 • - verifica documentatiile depuse pentru eliberarea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii

 • - intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire

 • - intocmeste referate in vederea eliberarii autorizatiilor de bransamente si racorduri pentru furnizorii de utilitati

 • - întocmeste referate pentru lucrarile sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca se solicita)

 • - asigura aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in domenii conexe, inclusiv cel al functiei publice,

 • - executa dispozitiile Primarului si Hotararile Consiliului Local (din domeniul de activitate, care i se comunica pentru ducerea la indeplinire)

 • - asigura intocmirea, operarea si prelucrarea pe calculator actelor specifice:

certificate de urbanism, autorizatii de construire si adrese

 • - redacteaza raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren si raspunde de rezolvarea acestora in termenele legale

 • - participa la receptia lucrarilor de construire in calitate de membru (delegat al primariei) in comisia de receptie- conform prevederilor legale in vigoare

 • - asigura arhivarea actelorpe dosare,conform reglementarilorin vigoare

 • - intocmeste, referate, rapoarte, informari si situatii statistice, lunar, trimestrial si anual catre Directia Judeteana de Statistica sau catre alte institutii la cererea acestora

 • - orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

 • - asigurara functionarea in conditii optime a GHISEULUI UNIC in conformitate cu organigrama aprobata si sarcinile de serviciu

 • - solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al documentatiilor eliberate conform procedurii stabilite

Relațiile interne:

PRIMAR

- primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si orice alte documente specifice domeniului.

- primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si regulamente pe probleme specifice domeniului

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire ARHITECT SEF

- transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de lucrari de construire

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de autorizare a executarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de construire, in etapa certificatului de urbanism si a autoriatiei de construire

- vizeaza notele de constatare - incheiate in urma verificarilor in teren DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii: sesizarile (petitiile), notele interne, notele de audienta si cererile de eliberare a actelor specifice domeniului autorizarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri bransamente la acestea pe raza municipiului

- primeste pentru verificare (prealabila emiterii) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese (privind solutionarea lucrarilor repartizate)

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor problemele din domeniu

- colaboreaza cu acestea pentru solutionarea unor probleme comune CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire

- transmite hotarari care vizeaza activitatea compartimentului (aprobarea unor documentatii de urbanism: PUD, PUZ, PUG, Regulamente de Urbanism, alte tipuri de regulamente ce vizeaza direct domeniul, taxe locale, etc)

Relațiile externe:

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri pentru eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii executarii lucrarilor de lucrarilor de extindere retele publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste documentatiile tehnice in vederea eliberarii actelor specifice domeniului, respectiv informatii de interes public sau individual precum si cele privind reglementarile legale in domeniu

Alte institutii :

 • - Inspecția Judeteana în Construcții Bihor

 • - Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

 • - Curtea de conturi

- Directia Judeteana de Statistica

- Administratia Imobiliara Oradea

- Institutiile avizatoare:

- SC Compania de Apa Oradea SA

- SC Romtelecom SA

- SC Electrica SA

- SC Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • - Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 • - Inspectoratul de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • - SC Distrigaz Vest SA

 • - alte institutii, la cererea acestora

(4) SERVICIUL GIS îndeplinește următoarele atribuții:

 • - elaborează strategia de realizare a sistemului GIS la nivelul PMO și ZMO

 • - coordonează implementarea sistemului GIS la nivelul PMO, ZMO și consorțiu GIS

 • - colaborează cu toate direcțiile din PMO și ZMO pentru implementarea și întreținerea sistemului GIS

 • - propune anual bugetul necesar întreținerii și dezvoltării sistemului GIS la nivel PMO

 • - asigură asistența tehnică și coordonează implementarea la nivelul tuturor utilizatorilor sistemului

 • - colaboreaza cu institutii interesate in implementarea GIS la nivelul municipiului Oradea

 • - asigura asistenta tehnica utilizatorilor GIS

 • - realizeaza, intretine si dezvolta permanent hartile digitale necesare sistemului GIS, precum si baza de date aferenta acestuia;

 • - acorda consultanta de specialitate in cazul achizitionarii tehnicii de calcul

 • - asigura salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

 • - asigură scrierea de aplicații necesare creerii și dezvoltării sistemului informational de management al teritoriului

 • - asigură coordonarea implementării sistemului la nivelul consorțiului GIS - municipiul Oradea și ZMO

 • - asigură și coordonează schimbul de date între PMO, ZMO și membri consorțiului GIS

 • - asigură și răspunde de siguranța bazelor de date conform clasificării acestora

 • - asigură informarea cetățenilor și mass - media în conformitate cu prevederile legale privind evoluția sistemului și utilitatea acestuia

 • - propune și răspunde de modalități de atragere de venituri pentru bugetul local, conform legislației în vigoare pe domeniul de competență (proiecte, etc.)

 • - răspunde de atragere de venituri pentru bugetul local conform HCL și legislației în vigoare pe domenii de competență

 • - asigura in totalitate realizarea, dezvoltarea, intretinerea sistemului informatic al Institutiei Arhitectului Sef

- asigura gestionarea informatica a bazelor de date PUD, PUZ, PUG, PAT pentru Municipiul Oradea si Zona Metropolitana

- asigura crearea, dezvoltarea si intretinerea standardelor necesare creerii bazei de date unice necesare consortiului GIS, ZMO si PMO in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

- asigura standardizarea bazei de date pentru digitizarea tuturor proiectelor: PUD, PUZ, PUG, PAT

 • - colaborează direct cu toți membri consorțiului asigurând transmiterea/primirea de date care să asigure buna funcționare a sistemului GIS

 • - răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și a tuturor celorlalte documente necesareachizițiilor publice destinate bunei funcționări a sistemului

 • - colaborează ca reprezentant al PMO cu firme de specialitate în proiectarea de aplicații necesare sistemului

 • - realizează, actualizează și întreține pagina Web a INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF la nivel PMO, ZMO, consorțiu GIS

 • - asigura prin intermediul paginii web accesul transparent al cetatenilor la informatie conform legislatiei in vigoare

- asigura realizarea interoperabilitatii intre toate departamentele din cadrul Institutiei Arhitectului Sef

- raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

- salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

- raspunde si justifica evidenta lucrarilor nedescarcate

- verificari, referate, informari si situatii statistice

- orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici.

Relațiile interne :

9

PRIMAR

- solicita informari privind evolutia GIS

- primeste informari privind evolutia GIS

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta specifica activitatii SERVICIULUI GIS,

- aproba continutul si forma de prezentare a paginii web a Institutiei Arhitectului sef

- primeste informari privind activitatea serviciului GIS

CELELALTE SERVICII, BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- transmit solicitari pentru aplicatii utile activitatii desfasurate

- primesc aplicatiile solicitate si consultanta de specialitate in exploatarea acestora

- primesc acces de consultare a bazei de date GIS precum si asistenta tehnica in exploatarea GIS

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date GIS

- primesc acces de consultare a bazei de date GIS precum si asistenta tehnica in exploatarea GIS

Relațiile externe :

9

CETATENI, FIRME DE PROIECTARE SAU ALTI AGENTI ECONOMICI, INSTITUTII

- transmit cereri privind harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date GIS existente

- primesc harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date GIS existente INSTITUTII INTERESATE IN IMPLEMENTAREA GIS LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA

- transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date GIS

- primesc acces de consultare a bazei de date GIS precum si asistenta tehnica in exploatarea GIS

(5) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE este subordonat Serviciului GIS si îndeplinește următoarele atribuții:

- asigura tehnoredactarea si editarea actelor informative si de autoritate: certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare

- asigura relatia cu publicul a Institutiei Arhitect Sef: ofera informatii, raspunde la telefon, transmite fax, activitati de secretariat

- asigura distribuirea corespondentei directiei: registratura interna, evidenta actelor, inventariere si arhivare documente

- asigura activitati de multiplicare

 • - răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • - colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor directiei si a Institutiei Arhitectului sef ca reprezentant al Primariei Municipiului Oradea

 • - indeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Institutiei Arhitectului Sef inlimita normelor legale in vigoare

Relațiile interne :

9

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise in cadrul Institutiei Arhitectului sef care necesita semnatura primarului (certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, rapoarte de specialitate, caietele de sarcini, temele de proiectare si corespondenta externa)

- primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Institutia Arhitectului sef

- transmite documentele inaintate spre semnare

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Institutiei ArhitectSef VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat certificate de urbanism, autorizatii de construire

- transmite dupa semnare certificate de urbanism, autorizatii de construire,

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta, in vederea distribuirii, directorului executiv adjunct, Compartimentului Avizari si Serviciului Gis

- transmite certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, avizele CMUAT, rapoartele de specialitate etc., si corespondenta externa semnate

- primeste in vederea repartizarii corespondenta transmisa de Serviciul Relatii cu publicul, destinata Institutiei Arhitectului sef

- primeste informari, raportari privind activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Institutiei Arhitectului sef, ori de cate ori se solicita DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii notelor interne, notelor de audienta si cererilor pentru eliberarea actelor ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire si a reclamatiilor ce privesc nerespectarea autorizatiilor de construire

- primeste corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire pe raza municipiului Oradea

- primeste certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- pregateste pentru semnare note interne, adrese, regularizari taxe de autorizare, adeverinte, certificate, autorizatii

CELELALTE SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- transmite raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii

- primeste corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, cereri pentru eliberarea actelor specifice sferei de activitate a Institutiei Arhitect sef

- colaboreaza pentru solutionarea in termenele legale ale actelor din sfera de competenta a Institutiei Arhitect Sef

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)

- transmite pe baza de opisuri zilnice corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, scadentare saptamanale, numere de inregistrare pentru actele ce privesc activitatea interna a primariei cat si pentru adresele externe

- primeste raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, acorduri unice, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii, scadentare saptamanale, anual documente destinate arhivarii

CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Institutiei Arhitect Sef

- primeste note interne, informari, raspunsuri privind aspecte din sfera de activitate a Institutiei Arhitect Sef

Relațiile externe:

9

CETATENI, REPREZENTANTI AI AGENTILOR ECONOMICI,

INSTITUTII DE STAT

- transmite reclamatiile, cererile privind informatiile specifice activitatii Institutiei Arhitect Sef, inregistreaza programarile in audienta

- primeste raspunsuri la reclamatiile inaintate si informatii solicitate

B. In subordinea Directorului Executiv Adjunct:

(1) COMPARTIMENTUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII îndeplinește următoarele atribuții:

9

 • - relații cu publicul - ofera toate informațiile legale în cadrul unui program (zilnic) stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • - preluarea, rezolvarea si arhivarea lucrarilor specifice Compartimentului Finalizari Constructii aflate in competenta sa de rezolvare: regularizari taxe autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan/extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii constructiei in cartea funciara

 • - pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobate in consiliul local referitoare la Sistemul informational specific domeniului imobiliar - edilitar si bancilor de date urbane , pentru care exista surse de finantare de la bugetul local sau /si de stat: caiete de sarcini

 • - pregateste, intocmeste si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea rapoartele de specialitate referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi in municipiul Oradea

 • - colaboreaza direct cu Serviciul Inspectie Fiscala- persoane juridice, si Compartimentul Inspectie Fiscala - persoane fizice in intocmirea regularizarilor la taxele de autorizatii de construire

 • - transmite Directiei Finante Publice Locale, în vederea initierii executării silite, lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au plătit regularizarile taxelor de autorizare si penalizările stabilite conform legii

 • - asigura introducerea in baza de date a Institutiei Arhitectului sef, evidenta informatizata a documentelor: Regularizari taxe Autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan / extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii in cartea funciara

 • - intocmeste de rapoarte statistice trimestriale si anuale catre Directia Judeteana de Statistica, rapoarte de activitate, solicitate de consiliul local sau conducerea Institutiei Arhitectului Sef

 • - verifica si solutioneaza reclamatii, sesizari, note de audienta; raspund de legalitatea solutiilor si de respectarea termenelor legale de rezolvare a acestora

 • - intocmirea de note interne, referate catre compartimentele , birourile sau serviciile din primarie cu care compartimentul colaboreaza

 • - executa dispozitiile Primarului si Hotararile Consiliului Local

 • - participa la receptia lucrarilor de constructii - locuinte, beneficiari persoane fizice

 • - orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

Relații interne:

9

PRIMAR

- primeste la semnat actele specifice rezultate din procesul de finalizare a constructiiilor, incepute in baza autorizatiilor de construire, precum si documentele elaborate de compartiment in sfera sa de atributii

- primeste spre aprobare rapoartele de specialitate din domeniul de activitate al compartimentului

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat documentele elaborate de compartiment in vederea inaintarii spre Institutia Prefectului - jud. Bihor a propunerilor de atribuire a terenului aferent locuințelor, in baza art. 36 din Legea 18/1991 - republicata

ARHITECT SEF

 • - transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice procesului de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • - primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare

 • - primeste la semnat corespondenta privind activitatea de finalizare a constructiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare, note de constatare privind desfiintarea constructiilor precum si rapoartele de specialitate

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - transmite spre repartizare in vederea solutionarii notele interne, notele de audienta si cererile pentru eliberarea documentelor ce vizeaza activitatea de finalizare a constructiilor precum si a actele specifice activitatii compartimentului

 • - primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de finalizare a constructiiilor pe raza municipiului Oradea

 • - primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTEDIRECTII DINCADRULPRIMARIEI

 • - primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • - transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • - colaboreaza cu toate compartimentele pentru solutionarea problemelor comune CONSILIUL LOCAL

 • - primeste rapoarte de specialitate privind aspectele specifice domeniului de finalizare a constructiiilor referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi din municipiul Oradea

 • - transmite hotararile adoptate referitoare la aspecte specifice domeniului finalizarii constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si a celor referitoare la acordarea/ schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea

Relații externe :

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • - primeste cereri privind eliberarea documentelor de finalizare a constructiiilor si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi din municipiul Oradea si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea denumirilor de strazi in municipiul Oradea

- primeste documentele de autorizare a activitatii de finalizare a constructiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea, respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniu la nivelul municipiului Oradea

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bihor

Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

Curtea de Conturi

Directia Judeteana de Statistica

(2) COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI PUBLICITATE are urmatoarele atributii:

 • - relații cu publicul - ofera toate informațiile (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • - efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren inainte de intocmirea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire si autorizațiilor de desființare - pentru publicitate

 • - colaboreaza cu Compartimentului Disciplina in Constructii din cadrul Politiei Locale pe probleme de disciplina in constructii

 • - verifica documentatiile tehnice pentru emiterea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • - intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • - intocmeste referate pentru obtinerea avizelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • - verificarea pe durata valabilitatii autorizatiei de construire a respectarii stricte a documentatiei vizate spre neschimbare

 • - cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in cel al functiei publice,

 • - executarea dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • - urmareste aplicarea Regulamentului de publicitate

 • - participa ca membru in comisii de licitatie pentru adjudecare teren in vederea amplasarii de panouri publicitare

 • - raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • - asigura arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

 • - raspunde de legalitatea solutiilor si incadrarea in termene

 • - intocmeste verificari, referate, informari si situatii statistice ori de cate ori se solicita

 • - orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici.

Relațiile interne:

9

PRIMAR

 • - primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

 • - primeste spre aprobare rapoartele de specialitate pentru reglementarea activitatii de publicitate

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta si cererile pentru eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de publicitate

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de publicitate

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de publicitate, documentele de autorizare a activitatii de publicitate si reclama, note de constatare privind disciplina in domeniul publicitatii precum si rapoartele de specialitate si proiectele normelor de reglementare a activitatii de publicitate si reclama inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama pe raza municipiului Oradea

- primeste pentru verificare certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate si reclama

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului de publicitate

- transmite hotarari adoptate referitor la aspecte specifice domeniului de publicitate

Relațiile externe :

CETATENII

- transmite cereri privind eliberarea documentelor de autorizare a activitatii de publicitate si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de publicitate

- primeste documentele de autorizare a activitatii de publicitate , respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniul publicitatii la nivelul municipiului Oradea FIRME DE PUBLICITATE ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

- colaboreaza in domeniul avizarii si autorizarii activitatilor de publicitate si reclama Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

Curtea de Conturi

Directia Judeteana de Statistica

CAPITOLUL VIII

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

S                      **                                                                  f                             f

Art.47. Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională asigură prin serviciile, birourile și compartimentele de specialitate îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea de finanțări nerambursabile, documentare în vederea redactării cererilor de finanțare, precum și gestionarea respectiv monitorizarea proiectelor care au obținut finanțare.

Art.48. Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională are urmatoarea structură organizatorică:

 • 1. Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecte

 • 2. Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte

 • 3. Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană

4. Compartiment Relatii Internationale

I.Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte - are următoarele atribuții stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare :

 • -      propune și realizează proiecte care să răspundă necesităților comunității locale, urmărind implementarea proiectelor și evaluarea rezultatelor

 • -      stabilește și întreține relații de parteneriat / serviciu cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale, atragerii de noi parteneri, întocmind documentația aferentă

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitate

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele specifice, asigurând organizarea internă si pregătind documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -      asigură legătura cu instituțiile vizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de întărirea capacității instituționale

 • -      asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -      realizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

 • -      propune modificări/completări la procedurile existente de desfășurare a activității în cadrul Biroului de Asistență Tehnică Programe, respectiv în cadrul celorlalte servicii din Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

2. Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecteare următoarele atribuții :

 • -      oferirea de consultanță de specialitate către departamentele interne și instituțiile externe care sunt subordonate Consiliului Local și care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanțare pentru susținerea programelor și proiectelor proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unități de învățământ, unități de sănătate, centre sociale, infrastructură generală, infrastructură de afaceri, etc., care sunt în proprietatea și administrarea Municipiului Oradea

 • -      propune și realizează proiecte în domeniul infrastructurii, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale, urmărește implementarea proiectelor derulate

 • -      stabilește relații de parteneriat cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale, întocmește documentația aferentă

 • -      asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -      asigură organizarea internă, pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse, asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

3.Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană - îndeplinește, următoarele atribuții:

 • -      configurarea și susținerea prin mijloace media (clasice și IT) a imaginii și a oportunităților turistice și culturale (inclusiv educație), conservarea și promovarea a patrimoniului arhitectural-istoric și al celui de divertisment al orașului Oradea și de introducere în sistemul turistic integrat național și internațional

 • -      crearea și gestionarea unei baze de date cu partenerii reali și cei potențiali din domeniile de interes și din cele sinergetice lor, susținerea legăturilor cu partenerii, asigurarea suportului tehnico-documentar și consultativ, logistic a elaborării și implementării strategiilor pe turism, cultură, educație, a întrunirilor și evenimentelor proprii

 • -      crearea / actualizarea unei baze de date turistice, ce va fi pusă la dispoziția Centrului de Informare Turistică (CIT); girează refuncționalizarea și revitalizarea CIT

 • -      colaborează cu alte instituții locale și naționale, cu domeniile sinergetice ale turismului și culturii în vederea atingerii intereselor comune și promovării / introducerii în circuitul turistic a monumentelor de istorie și de arhitectură, precum și a celor naturale

 • -      propune și realizează proiecte în domeniul turismului, culturii și regenerării urbane, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale , urmărește implementarea proiectelor

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele specifice, asigurând realizarea și transmiterea în termen a raportărilor tehnice / financiare

 • -      vizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -      oferă informații și colaborează cu instituții de la nivel regional, național sau internațional în vederea inserției valorilor patrimoniului antropic, cultural și natural local în circuitul de valori regionale, naționale și internaționale

 • -      asigură la cerere ghidaje în Muncipiul Oradea, precum și setul de informații necesare unui turism civilizat și responsabil, participând activ la acțiunile educative pe teme de patrimoniu și cultură locală din școlile orădene

 • -      girează, alături de alte instituții locale, punerea în practică a strategiilor sectoriale pe domeniul turism, cultură și regenare urbană, elaborează materiale de promovare.

4. Compartiment Relații Internationale

 • - Inițiază și promovează relații de colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale, precum și înfrățirea cu alte autorități ale administrației publice locale naționale sau internaționale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele și ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată în anul 2007;

 • - Întocmește documentația necesară înfrățirii între Municipiul Oradea și alte orașe din lume, precum și protocolul propriu-zis

 • - Solicită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative avizarea proiectelor de text pentru Acordurile de parteneriat și Protocoalele de înfrățire;

 • - Întocmește raportul de specialitate pentru aprobarea parteneriatului de către Consiliul Local al municipiului Oradea

 • - Organizează ședințele festive ocazionate de semnarea Acordurilor de Cooperare sau a Protocoalelor de Infrățire

 • - Menține legătura cu partenerii externi (telefonic, email, fax) pentru a-i informa asupra procesului de avizare și pentru a stabili un calendar de acțiuni comune, întocmește fișa de activități pentru fiecare colaborare în parte

 • - Propune conducerii Primăriei municipiului Oradea un calendar de acțiuni comune cu partenerul extern, după analizarea și investigarea posibililor participanți locali

 • -  Colaborează pe plan local cu instituții de stat, agenți economici, instituții neguvernamentale, organizații și asociații, persoane fizice,etc în scopul realizării acțiunilor comune și parteneriate cu instituții similare din orașele infrățite sau în curs de infrățire

 • - Solicită, analizează și sintetizează materiale de studiu și documentare privind organizarea și funcționarea administrației publice locale din statele membre ale Uniunii Europene, cu precădere din orașele care au încheiat acorduri de cooperare ori protocoale de înfrățire cu autoritățile publice din Oradea;

 • - Colaborează cu Asociația Zona Metropolitană și cu structurile de specialitate ale Primăriei în vederea desfășurării operațiunilor necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizarii obiectivelor prioritare în diverse domenii de interes local

 • - Promovează imaginea municipiului Oradea pe plan extern prin diverse activități și programe care se desfășoară în țară și în străinătate;

 • - Traduce în limba engleză și actualizează pagina web a Primăriei în colaborare cu Serviciul Informatica și Compartimentul de presă al Primăriei

 • - Întocmește, redactează, traduce și trimite scrisorile oficiale ale primarului, viceprimarilor, directorilor de direcții din cadrul Primăriei municipiului Oradea si asigură corespondența externă a instituției (conducere și direcții) în limba engleză / franceză.

 • - Organizează, în colaborare cu Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative, vizitele oficiale ale unor delegații și personalități din strainatate în Oradea

 • - Asigură logistica necesară deplasărilor oficiale ale reprezentanților Primăriei Municipiului Oradea în străinătate, la nivel de primar, reprezentanți ai Consiliului Local și personal cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Întocmește referatele și rapoartele de specialitate și asigură, în colaborare cu Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Economice, logistica necesară acestor evenimente și acțiuni, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, modificata de Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004;

 • - Întocmește fișe de contact cu partenerii externi și asigură relații permanente la nivel interinstituțional, pe calea corespondenței poștale și prin schimburi informaționale pe cale electronică, folosind forme moderne de comunicare;

 • - Primește și centralizează rapoartele de activitate ale delegațiilor externe la întoarcerea în țară.

 • - Asigură documentarea și informarea compartimentelor de specialitate și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu privire la evenimentele și acțiunile cu caracter de extraneitate, incidente domeniului de competență al acestora;

 • - Păstrează și arhivează corespunzator documentele intrate, ieșite sau întocmite pentru uzul intern al compartimentului, în conformitate cu prevederile legii, inclusiv corespondența curentă, precum și cea generată de organizarea evenimentelor speciale.

Relații interne:

9

 • -   Serviciul/Biroul/Compartimentul este subordonat directorului Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri

 • -    Serviciul/Biroul/Compartimentul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

9

 • - locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • - Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, MIMMCTPL, Agenția Regională de Dezvoltare Nord -Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România; Ambasade ale țărilor străine în România;

 • - Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor.

Capitolul XI

STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI CABINETUL PRIMARULUI

Art.49. Cabinetul Primarului este constituit în temeiul art. 66 din Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată si actualizată, conform căruia, primarii municipiilor reședință de județ pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din maximum 4 persoane.

Personalul din cadrul Cabinetului Primarului este numit și eliberat din funcție de către primar. Acesta își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului primarului.

Atribuțiile personalului personalului angajat în cadrul Cabinetului primarului se stabilesc prin dispoziție a primarului.

SERVICIUL INFORMATICĂ

Art. 50. Structura organizatorică a Serviciului Informatică este următoarea:

 • - Serviciul Informatică

 • -  Biroul Administrare Infrastructură IT

Art. 51. Serviciul Informatică asigură informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților prelucrabile pe calculator, propunând strategia creerii și funcționării sistemului, necesarul de echipamente și personal, urmărind buna funcționare a acestuia, realizată prin activitatea unor funcționari publici, aflată în directa subordonare a primarului și are ca obiective:

 • - Informatizarea administrației publice locale (Primăria Municipiului Oradea și instituțiile subordonate Consiliului Local ) conform legislației în vigoare;

 • - Asigurarea securității   datelor atât în Intranet cât și prin Internet;

 • - Urmărirea cu strictețe a prevederilor legii drepturilor de autor pentru achizițiile software;

 • - Elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt și mediu;

 • - Asigurarea accesului la informațiile cu caracter public prin site-ul propriu al instituției;

Art.52. Serviciul Informatică este condus de un șef de serviciu care este subordonat primarului municipiului Oradea și răspunde de activitatea și reprezentarea serviciului, îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de primarul municipiului Oradea și de Consiliul Local.

Art.53. Atribuțiile Serviciului Informatică sunt:

 • 1. - Realizează analiza, implemetarea, modernizarea și service pentru softurile din dotare sau care urmează să fie elaborate de programatorii din serviciu;

 • 2. - Realizează sistemul informatic al Primăriei Oradea și a altor instituții subordonate Consiliului Local (la cerere);

 • 3. - Prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistența de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor și a softurilor necesare Primăriei Municipiului Oradea și instituțiilor subordonate Consiliului Local ;

 • 4.  - Elaborează în colaborare cu directori executivi, șefii de servicii, birouri și compartimente lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziționarea de la terți) și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • 5. - Coordonează, îndrumă și supraveghează activitatea de:

 • - Editare și arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primăriei;

 • -  Colaborare pentru realizare a bazei de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul Primăriei în colaborare cu alte firme interesate în domeniu;

 • - Realizarea, implementarea, asigurarea de service pentru softurile din direcțiile și serviciile Primăriei Municipiului Oradea .

- Realizarea si asigurarea de service în colaborare cu firme private, a unor softuri pentru instituțiile subordonate Consiliului Local (Serviciul Comunitar Local de Evidență a Persoanei, Administrația Social Comunitară Oradea, Administrația Imobiliară Oradea, Poliția Locală, Clubul Sportiv Municipal, Casa de Cultură a Municipiului ).

 • 6. - Administrarea rețelei informatice a Primăriei Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate Consiliului Local cu sediul în clădirea primăriei și alte locații din municipiu,

 • 7. - Asigură instruirea continuă a personalului:

 • - Acordă asistență de specialitate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;

 • - Acordă asistență de specialitate pentru recrutarea personalului;

 • - Răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

- Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind conduita și modul de utilizare a calculatorului în cadrul rețelei sau a noilor aplicații instalate;

 • 8. - Controlează activitatea de menținere a echipamentelor informatice în stare de funcționare,

 • 9. - Prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea Serviciului, în termenul și forma solicitată;

 • 10. - Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;

 • 11. - Prezintă rapoarte de specialitate comisiilor Consiliului Local la solicitarea acestora;

 • 12. - Analizează și rezolvă în limita atribuțiilor (competențelor) corespondența și sesizările repartizate

 • 13. - Întocmește situații și rapoarte de specialitate la solicitarea conducerii primăriei;

 • 14. - Asigură arhivarea documentelor Serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea;

 • 15. - Prezintă la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea de informatizare;

 • 16.  - Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al Primăriei Municipiului Oradea;

- Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pt achiziționarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii, etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 17. - Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 18. - Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de organele în drept;

 • 19. - Colaborează cu structurile asociative ale municipiilor (Asociația Municipiilor din România și structurile asociative de specialitate (Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică) în vederea dezvoltării de proiecte sau programe comune la nivel local;

 • 20. - Întocmirea, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, a unor rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea la termenele prevăzute de lege sau stabilite de către primar Consiliului Local;

 • 21. - Realizează machete, documente sau materiale de prezentare a municipiului pe suport hârtie, multimedia, cu conținut grafic deosebit, care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • 22. - Coordonează și monitorizează implementarea la nivel local a proiectelor de finanțare aprobate cu specific informatic;

 • 23. - Urmărește și aplică, prevederile cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice locale, elaborate pe baza Programului de Guvernare;

 • 24. - Răspunde de realizarea activităților în conformitate cu Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice aprobată prin H.G.R. nr. 1007/2001 și implementarea procedurilor privind Sistemul Electronic Național conform prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările ulterioare;

 • 25. - Prezintă fundamentat propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea cu echipamente și software a sistemului informatic;

 • 26. -În colaborare cu Serviciile Buget-Ordonanțări și Contabilitate Publică Situații Financiare stabilește necesarul fondului pentru achiziții echipamente, software și consumabile, în vederea înscrierii în proiectul de buget și urmărește folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

 • 27. -Serviciul Informatică exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului și lucrări de specialitate încredințate spre realizare de conducerea Primăriei Municipiului.

Relații Interne :

9

PRIMAR

- primeste toate documentele emise in cadrul Serviciului Informatică care necesită semnătura primarului: rapoarte de specialitate, dispoziții, delegații, cerere de concediu șef serviciu, caiete de sarcini, adrese externe,

 • - primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Serviciul Informatică,

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului

Informatică

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

- transmite sarcini de serviciu si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului SECRETAR

 • - transmite și primește dispoziții.

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • - transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Serviciului Informatică și a departamentelor primăriei privind activitatea informatică,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sesizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind activitatea informatică.

Relații Externe :

9

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele :

INSTITUȚII:

 • - Prefectura Județului Bihor

 • - Consiliul Județean Bihor

 • - Ministerul Administrației și Internelor

 • - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • - Institutul Național de Statistică

 • - Direcția Județeană de Statistică;

 • - Asociația Municipiilor din România

 • - Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică

 • - Instituții de asistență socială;

 • - Instituții de învățământ;

 • - Instituții de cultură;

 • - Instituțiile Publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local;

 • - Firmele partenere pentru contractele în derulare.

CETATENI, REPREZENTANTI AI FIRMELOR DE PRIVATE, AGENTI ECONOMICI

 • -  primesc sesizări, solicitări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției

 • -  transmit răspunsuri, informări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției. Art. 53 Atribuțiile Serviciului Informatică se realizează prin următoarele departamente

de specialitate :

(1) SERVICIUL INFORMATICĂ

 • 1. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în Primăria Municipiului Oradea și Administrația Social Comunitară Oradea (ASCO).

 • 2. Preluarea datelor pe calculator și centralizarea rezultatelor alegerilor locale prin folosirea aplicației implementate împreună cu Direcția Județeană de Statistică pentru optimizarea actvității biroului electoral.

 • 3. Scrierea de programe care să permită generarea de situații statistice pentru departamentele Primăriei.

 • 4. Proiectează și implementează aplicații noi, analizează și scrie aplicații.

 • 5. Gestionarea aplicațiilor informatice implementate în Primăria Municipiului Oradea și ASCO de către parteneri externi.

 • 6. Administrează linia de tipărire digitală.

 • 7. Elaborează și actualizează Manualul de Identitate Vizuală

 • 8. Administrează rețeaua informatică a ASCO :

 • -   Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • -   Realizează instalarea echipamentelor și software-ului licențiat pe serverele și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente și software, din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

 • -  Organizează și ține evidența sistemului informatic operând toate mișcările referitoare la echipamente și personalul utilizator al tehnicii de calcul;

 • - Reglementează, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul în rețeaua internă a instituției a utilizatorilor prin măsurile prevăzute în regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • -  Monitorizarea și controlul sistematic ale activității utilizatorilor;

 • - Asigură respectarea prevederilor legale privind deținerea de licențe pentru fiecare program de calculator ce rulează pe stații individuale și servere;

 • -  Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • -  Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare și utilizare a sistemului informatic;

 • - Supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul și pentru extinderea rețelei;

 • -  Stabilește configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele și drepturile de acces în rețea la nivel individual;

 • -  Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

 • 9.   Menține echipamentele informatice din ASCO în stare de funcționare:

 • - Răspunde de instalarea și integrarea echipamentelor în rețea.

 • - Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează lunar modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • 10. Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al ASCO:

 • - Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pentru achizitionarea sistemelor IT;

- Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii,etc.

 • -  Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 11. Administrează bazele de date din ASCO.

 • 12. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în ASCO, referitor la bazele de date.

 • 13. Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a sistemului informatic și a bazelor de date, indexări, copieri, listări.

 • 14. Instruire profesională, accesare documentație pe internet, literatură de specialitate.

 • 15. Efectuează rapoarte ocazionale.

 • 16. Aplicarea si executarea legilor, studii, control, consiliere, conducere, elaborarea de reglementari, luarea deciziilor sau alte activitati care necesită cunoștințe superioare de specialitate.

Relații interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI

 • -  transmit note interne, răspunsuri, referate, informări referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Serviciului Informatică și a departamentelor primăriei și ASCO privind buna funcționare a aplicațiilor informatice, a liniei de tipărire digitale, a rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind buna funcționare a aplicațiilor informatice și a liniei de tipărire digitale.

(2) BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA IT

 • 1. Centralizează principalii indicatori realizați și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • 2. Administrează rețeaua informatică a Primăriei Municipiului Oradea din sediul central și locațiile din municipiu:

 • -  Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • -  Realizează instalarea echipamentelor și software-ului licențiat pe serverele și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente și software, din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

 • - Organizează și ține evidența sistemului informatic operând toate mișcările referitoare la echipamente și personalul utilizator al tehnicii de calcul;

 • - Reglementează, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul în rețeaua internă a primăriei a utilizatorilor prin măsurile prevăzute în regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • - Monitorizarea și controlul sistematic ale activității utilizatorilor;

 • - Evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație;

 • - Asigură respectarea prevederilor legale privind deținerea de licențe pentru fiecare program de calculator ce rulează pe stații individuale și servere;

 • - Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la o utilizare corectă a sistemului informatic;

 • - Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare și utilizare a sistemului informatic;

 • - Supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul și pentru extinderea rețelei;

 • - Stabilește configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele și drepturile de acces în rețea la nivel individual;

 • - Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

 • 3. Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:

 • - Răspunde de instalarea și integrarea echipamentelor în rețea.

 • - Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;

 • - Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează lunar modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • 4. Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pentru achizitionarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii,etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 5. Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 6. Administrează bazele de date din Primărie.

 • 7. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în Primărie referitor la bazele de date.

 • 8. Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a bazelor de date, indexări, copieri, listări.

 • 9. Administrează, întreține serverul si conturile de e-mail in cadrul PMO

 • 10. Administrează și actualizează web site-ului Primariei, www.oradea.ro cu informații de interes public

 • 11. Desfășoară activități de studiu și de documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor în domeniul informatic și a posibilităților de implementare a acestora în sistemul informatic local;

 • 11. Generarea de rapoarte ocazionale

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Biroului Administrare Infrastructură IT și a departamentelor primăriei privind aspecte legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a site-ului primăriei și a bazelor de date

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a site-ului primăriei și a bazelor de date

Serviciul Relații cu Publicul

f

Art. 54. Serviciul Relații cu Publicul este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

 • -  oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea primăriei și consiliului local;

 • -  oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe), care intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei;

 • -   în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a rezolvării petițiilor, conform Legii 233/2002:

 • -   efectuează servicii de preluare, verificare și înregistrare electronică a cererilor și documentațiilor anexate necesare rezolvării unor probleme ce intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei în conformitate cu normele metodologice stabilite și legislația în vigoare, sosite prin poștă, fax, curier sau direct din partea cetățenilor;

 • -  urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor, conform scadențarelor;

 • -  eliberează răspunsurile cetățenilor prin ghișeu și înregistrează electronic eliberarea acestora conform opisurilor de eliberare;

 • -  redirecționează conform prevederilor legale corespondența ce nu intră în sfera de competență a instituției;

 • -  clasează conform prevederilor legale petițiile anonime

 • -  întocmește anual registrul de intrare-ieșire a corespondenței instituției;

 • -  întocmește anual raportul de activitate privind petițiile;

 • -  expediază corespondența prin poștă și poșta specială;

 • -  preia și verifică corespondența conform borderourilor de expediere;

 • -  prelucrează plicurile pt expediere (înregistrare expeditor, timbrare, completare borderouri);

 • -  predă corespondența curierilor pt expediere;

 • -  preia, înregistrează și distribuie borderourile expediate, corespondența returnată și confirmările de primire;

 • -  gestionează și ține evidența timbrelor poștale, conform borderourilor de expediere;

 • -  întocmește lunar raport privitor la gestiunea timbrelor (situația borderourilor și a facturilor)

 • -  coordonează activitatea din domeniul audiențelor la conducerea primăriei (înscriere în audiență, participare la audiență și consemnare în registru de audiente, emitere notă de audiență cu soluția propusă de conducător, înregistrare răspuns, urmărire acordare răspuns în termenul legal,întocmire rapoarte anuale privind audiențele);

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • -  concepe, redactează, editează și distribuie gratuit fluturași informativi cetățenilor;

 • -  asigură circuitul documentelor în instituție până la nivel de direcție de specialitate, realizând evidența acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură asistență tehnică privind funcționarea aplicației informatice;

 • -  asigură activitatea de secretariat a comisiei cu atribuții de pregătire a documentației în vederea exproprierilor pentru realizarea unor lucrări de interes local de utilitate publică (constituire registre și arhive speciale);

 • -  asigură afișajul citațiilor pt.direcția juridică, verifică actualitatea documentelor existente pe panourile de afișaj și elimină documentele expirate;

 • -  realizează activitățile privind funcționarea sistemului de management integrat calitate-mediu (elaborarea ,îmbunătățirea și difuzarea documentelor sistemului, coordonarea auditului de sistem)

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001 (exceptând mass-media);

 • -   oferă verbal informații de interes public;

 • -   pune la dispoziția celor interesați , gratuit, formulare-tip;

 • -   preia și înregistrează solicitările de informații de interes public;

 • -   preia și înregistrează reclamațiile administrative;

 • -  emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -   redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -   comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -  publică anual un buletin informativ ce cuprinde informațiile de interes public;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  întocmește registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  realizează arhivarea documentelor la nivel de instituție (exceptând documentele create de direcția economică-sectiunea finanțe locale și Biroul de Evidență a Persoanelor), conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naționale;

 • -  întocmește nomenclatorul dosarelor arhivate;

 • -  verifică și preia, pe bază de inventar și proces-verbal de predare- primire documentele emise de direcțiile/serviciile/compartimentele primăriei spre arhivare;

 • -  evidențiază în registrul de evidență curentă intrările-ieșirile unităților arhivistice;

 • -  asigură activitatea de selecționare a documentelor;

 • -  asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • -  asigură activitatea de păstrare a documentelor;

 • -  eliberarează copii ale documentelor existente în depozitul de arhivă, certificate sau adeverințe solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

 • -  pune la dispoziție pentru cercetare și consultare documentele din depozitul de arhivă compartimentelor creatoare;

 • -  respectă normele PSI și de protecție a muncii;

Relațiile interne ale Serviciului Relații cu Publicul sunt următoarele:

PRIMAR:

 • - transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului, lista cu persoanele înscrise în audiență, mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura primarului, rapoarte solicitate;

 • -  primește: dispoziții, corespondența cu rezoluția primarului ce urmează a fi distribuită direcțiilor și compartimentelor de specialitate, mapele serviciului cu documentele semnate, anual dispozițiile primarului pentru arhivare, corespondența pentru expediere prin poștă;

VICEPRIMARI:

 • -  transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora, lista cu persoanele înscrise în audiență, mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura viceprimarilor, rapoarte solicitate;

 • -  primește: corespondenta cu rezoluția viceprimarilor ce urmeaza a fi distribuită pe direcții, mapele cu actele semnate ce urmeaza a fi eliberate; corespondența pentru expediere prin poștă;

SECRETAR:

 • -  transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia, lista cu persoanele înscrise la audiență, mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura secretarului;

 • -  primește: corespondență destinată expedierii prin poștă, note interne destinate serviciului;

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -  transmite: pe baza de opisuri zilnice, corespondența înregistrată; corespondența returnată, note de audiență, note interne ;

 • -  primește: răspunsuri ce urmează a fi eliberate prin ghișeu, răspunsuri, adrese ce se expediază prin poștă, bibliografia pt susținerea examenului de atestare administratori asociații de proprietari, copia răspunsurilor la notele de audiență, adrese spre rezolvare, note interne, anual documente destinate arhivării;

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -  transmite: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată, note de audiență, note interne;

 • -  primește: răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, anual documente destinate arhivării (cu excepția documentelor referitoare la finanțele locale);

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -  transmite: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată, note de audiență, note interne, ;

 • - primește: răspunsuri ce urmează a fi eliberate prin ghișeu, răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, anual documente destinate arhivării;.

ARHITECTUL ȘEF: ’

 • -  transmite: pe baza de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată, note de audiență, note interne;

 • -  primește: răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de constructie, avize, autorizatii de luare in folosință, adeverințe, certificate de nomenclatură stradală ce urmează a fie liberate prin ghișeu, anual documente destinate arhivării;

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ:

 • -  transmite: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată, note de audiență, note interne;

 • -  primește: răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, anual documente destinate arhivării;

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -  transmite: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată, note de audiență, note interne;

 • -  primește: răspunsuri, adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, caiete de sarcini pentru licitații, anual documente destinate arhivării;

Relațiile externe ale serviciului sunt :

CETĂȚENII:

 • -  transmite: informații privind procedura ce trebuie urmată pentru soluționarea cererilor ce intră în competența primăriei și a consiliului local; fluturași informativi privind actele necesare a fi anexate cererilor în vederea obținerii de autorizații; certificate, adeverințe, autorizații, avize, răspunsuri prin ghișeu, răspunsuri, adrese expediate prin poștă.

 • -   primește: petiții și solicitări de informații de interes public. PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ:

 • -  colaborare privind activitatea serviciilor de relații cu publicul pentru o cât mai bună desfășurare a activității.

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

 • -  transmite: informații privind modul de implementare a legislației, răspunsuri la solicitări de informații publice;

 • -   primește: oferte de participare în proiecte, petiții și solicitări de informații de interes public.

REGII, FIRME, INSTITUTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL:

 • -  transmite: informații, note de audiență;

 • -  primește: petiții, răspunsuri la note de audiență.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

 • -  transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acesteia, cereri de depozitare materiale de construcții pe domeniul public, note de audiență;

 • -  primește: informări, copia răspunsurilor la notele de audiență, corespondența ce urmează a fi expediată prin poștă.

ARHIVELE NAȚIONALE

 • - transmite: nomenclator acte pentru avizare; proces-verbal selecționare.

Biroul Achiziții Publice

f

Art. 56. Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Oradea a fost înființat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 51 din 28.01.2010, prin unificarea structurilor de achiziții publice existente la nivelul Primariei Municipiului Oradea, a Administrației Imobiliare Oradea și a Adminsitrației Sociale Comunitare Oradea, prin preluarea si transferul unor posturi și a unor persoane din cadrul compartimentelor de specialitate ale acestora, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 •  Legea nr.215/2001 privind administrația publică, republicata;

 • •  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

 • •  Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 din 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de , lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • •  Legea nr. 337/2006 (actualizată) pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • •  Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 925/2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (actualizată);

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 51/2010 privind înființarea unui compartiment unic de achiziții publice la nivelul Municipiului Oradea.

Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Oradea are în componență un număr de 7 posturi de execuție si un post de sef birou.

Coordonarea, îndrumarea și controlul activității Biroului Achiziții Publice sunt asigurate de către Primarul Municipiului Oradea, potrivit organigramei aprobate.

Scopul infiintarii Biroului Achizitii Publice in cadrul Primariei Municipiului Oradea îl constituie buna administrare a domeniului public, privat si a serviciilor din subordinea Municipiului Oradea, centralizarea tuturor achizitiilor in vederea corelarii cheltuielilor din bugetul local, cheltuirea cat mai eficienta a banului public, precum si pentru a exista unitariat in materie de achizitii publice la nivelul Municipiului Oradea.

Atributiile salariatiilor din cadrul Biroului Achizitii Publice privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică consta în:

- intocmirea programului anual al achizitiilor publice in baza listelor de investitii primite de la Institutiile pentru care se organizeaza procedurile de achizitie publica;

 • - primirea și analizarea referatelor de necesitate;

 • - primirea si analizarea caietelor de sarcini întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică (din cadrul Primariei Municipiului Oradea, a Administratiei Imobiliare Oradea, a Administratiei Sociale Comunitare Oradea, a Directiei de Evidenta a Persoanelor si a Politiei Comunitare);

- primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică (din cadrul Primariei Municipiului Oradea, a Administratiei Imobiliare Oradea, a Administratiei Sociale Comunitare Oradea, a Directiei de Evidenta a Persoanelor si a Politiei Comunitare); sau (proiecte) ;

- primirea si analizarea temelor de proiectare întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică (din cadrul Primariei Municipiului Oradea, a Administratiei Imobiliare Oradea, a Administratiei Sociale Comunitare Oradea, a Directiei de Evidenta a Persoanelor si a Politiei Comunitare);

- verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

- alegerea procedurii de achizitie publica in functie de valoarea estimata aprobata prin referate;

- stabileste prin nota justificativa aprobata de ordonatorul principal de credite criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;

 • - elaborarea, inaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fiselor de date, care va cuprinde:

-informatii generale privind autoritatea contractanta, -data limita care trebuie respectate;

-cerintele minime de calificare solicitate ofertantilor;

-caietul de sarcini;

-modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

-criteriul de atribuire aplicat,clauze contractuale obligatorii;

 • - elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice;

 • - transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro) și verificarea modului de publicare a invitatiilor/anunțurilor prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice;

 • - transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a VI-a si, dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 • - elaborarea și înaintarea spre semnare a referatelor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea expertilor cooptati pentru fiecare achizitie in parte, precum si nominalizarea membrilor de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare;

 • - elaborarea și înaintarea spre semnare a Dispozitiei Primarului pentru numirea presedintelui comisiei, a membrilor comisiei de evaluare si numirea expertilor cooptati pentru fiecare achizitie in parte;

 • - transmiterea în termen, către organele competente, a informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

 • - participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

 • - primirea și soluționarea, în scris, în termenul prevazut de legislatia specifica, a solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire sosite din partea potențialilor ofertanți;

 • - primirea ofertelor depuse și păstrarea până la data si ora stabilită pentru deschiderera acestora de către Comisia de evaluare;

 • - participa la deschiderea ofertelor depuse la data si ora stabilită pentru deschiderea acestora prevazuta in invitatiile/anunturile de participare publicate si, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

 • - în calitate de membri ai Comisiei de evaluare duc la îndeplinire toate atribuțiile stabilite prin lege și prin Documentația de atribuire;

 • - redactarea proceselor verbale și a rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice;

 • - participarea la ședințele Comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați (în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire), a calificării și adjudecării acestora;

 • - verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

 • - verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica respectiv;

 • - stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în categoria respectiva;

 • - stabilirea ofertelor admisibile;

 • - redactarea și transmiterea adreselor prin care participanții la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică sunt înștiințați cu privire la derularea/finalizarea procedurilor de achiziții publice;

 • - primirea și înaintarea în vederea soluționării contestațiilor depuse de către ofertanți;

 • - redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluționează, pe cale administrativă, contestațiile depuse de către ofertanții participanți;

 • - elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor de achiziție publică catre ambele parti, inclusiv multiplicarea si repartizarea acestora in vederea urmaririi si ducerii la indeplinire a clauzelor contractuale;

 • - intocmirea notelor interne catre Directia Economica, Administratia Imobiliara Oradea, Administratia Sociala Comunitara, Directia de Evidenta a Persoanelor si Politia Comunitare pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;

- stabilirea si organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice;

- intocmirea si transmiterea invitatiilor catre membrii comisiei Municipale de Monitorizare

a Achizițiilor Publice;'

 • - participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

 • (2) Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Oradea mai are urmatoarele atributii:

 • - preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de receptie partiala si finala in termen de 3 zile lucratoare de la intocmirea acestora;

 • - intocmirea actelor constatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale partiale sau finale.

 • (3) Alte atribuții:

 • - primește referatul de valorificare active (terenuri, locuințe fond de stat, locuințe fond municipal, spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta etc) și alte documente întocmite de compartimente de specialitate din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea si a Primariei Municipiului Oradea;

 • - elaborează și supune aprobării șefului ierarhic superior documentația aferentă procedurilor de vânzare, concesionare sau închiriere;

 • - elaborează, în termen legal, anunțurile publicitare sau invitațiile necesare;

 • - transmite spre publicare, anunțurile publicitare sau invitațiile;

 • - urmărește modul de publicare a anunțurilor aferente procedurilor de valorificare;

 • - redactează procesele verbale de deschidere a ofertelor;

 • - redacteaza hotărârile comisiei de adjudecare pentru vânzari, concesionari sau închirieri;

 • - redactează și transmite adrese către participanții la procedurile de vânzare, concesionare și închiriere sau către alți factori interesați, conform legii;

 • - transmite copii după contractele de achiziție publică și contractele de valorificare active către serviciul financiar contabil, serviciile, birourile sau compartimentele care initiaza referatele de necesitate în vederea organizarii procedurii de achiziție publică si care vor urmari contractele;

 • - elaborează, în baza documentației de justificare, actele adiționale la contractele de achiziție publică sau valorificări active și le înaintează spre semnare părților contractate;

 • - înaintează spre verificare și semnare către Primarul municipiului direct toate documentele elaborate;

 • - ia măsuri, din proprie inițiativă sau la sesizarea oricărui factor interesat pentru desfășurarea în bune condiții a procedurilor de achiziții publice și valorificări active;

 • - duce la îndeplinire sarcinile sau atribuțiile încredințate de Primarul municipiului;

 • - preluarea corespondentei interne si externe repartizate ce vizeaza domeniul de activitate;

 • - participa la activitati extraprofesdionale: alegeri locala, alegeri generale, calamitati, recensamant etc.

Relatii interne:

PRIMAR:

-primește spre aprobare toate documentele elaborate si intocmite de catre Biroul Achiziții Publice conform prevederilor art. 5.1 din prezentul regulament;

 • - primeste informări, rapoarte privind activitatea specifica biroului;

-transmite corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității biroului.

VICEPRIMARI:

 • - participa ca presedinte al comisiei la procedurile organizate pentru Primaria Municipiului Oradea pentru care a fost numit prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea;

 • - semnează raportul de atribuire a procedurilor pentru care a fost numit in calitate de presedinte;

 • - primeste informari, rapoarte privind activitatea specifica biroului.

DIRECTORI GENERALI Administratia Imobiliara Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea:

- participa ca presedinte al comisiei la procedurile pentru care a fost numit prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea;

 • - semnează raportul de atribuire a procedurilor pentru care a fost numit in calitate de presedinte.

Relații externe:

9

Locale:

 • - compartimentele/birourile/serviciile din cadrul Primariei Municipiului Oradea si a celor subordonate Consiliului local Oradea.

 • - Prefectura Județului Bihor;

 • - Directia Generala a Finantelor Publice Bihor.

Naționale:

- Autoritatea Nationala Pentru Reglementarea Si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

- Regia Autonoma Monitorul Oficial.

Atribuțiile salariatiilor din cadrul biroului Achizitii Publice sunt stabilite prin fișa postului și prin Dispozitia Primarului Municipiului Oradea.

Prin Dispozitie, Primarul Municipiului Oradea poate stabili pentru salariatii din subordine și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

BIROUL RESURSE UMANE

Art. 58. Biroul Resurse Umane este un departament funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Oradea, în subordinea directă a Primarului municipiului. Este format dintr-un post de sef birou - funcție publică de conducere, 3 posturi de consilier I superior - funcții publice de execuție.

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate, conform cu politica de management a resurselor umane stabilită de către Primar. Se autoperfecționează continuu și este proactiv în executarea atribuțiilor. Își însușește legislația specifică, o cunoaște aprofundat având capacitate ridicată de consiliere și îndrumare. Răspunde de cunoașterea și respectarea legislației specifice domeniului de activitate.

Biroul Resurse Umane răspunde de elaborarea și implementarea politicii de personal aprobată de către Primar precum și de crearea unei culturi organizaționale propice funcționării la standarde de înalt profesionalism al Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și Casa de Cultură a municipiului Oradea.

 • -    În baza analizei și a dispoziției primarului, precum și a propunerilor primite de la directorii de direcții, aprobate de către acesta, a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentației privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului și Serviciului Public Comunitar local de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea, Casa de Cultură a municipiului Oradea, a numărului total de posturi și a statului de funcții, conform prevederilor legale;

 • - Asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, aprobate de către Primar din cadrul Aparatului de specialitate, SPCLEP a mun. Oradea, Casa de Cultură a municipiului Oradea și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor - recrutarea și selecția candidaților pentru funcții publice și contractuale. Răspunde și se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs în Monitorul Oficial, pe pagina de Internet a instituției, în mass-media locală și la sediul instituției, conform legii.

 • -  Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, SPCLEP a mun. Oradea și al Casei de Cultură a municipiului Oradea. Întocmeste documentațiile privind întocmirea referatelor și dispozițiilor privitoare la nașterea raporturilor de serviciu și a contractelor individuale de muncă pentru candidatii declarati admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs /examen în conformitate cu prevederile legale;

 • -  Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu,și/sau a contractului de muncă pe perioada nedeterminată și determinată pentru întreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului și SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea.

 • - Realizeaza salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea , conform prevederilor legale.

 • - Asigură calculul și virarea drepturilor bănești ale angajaților permanenți sau încadrați pe perioadă determinată, cu regim normal de lucru sau cu timp parțial și a componentelor salariale: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, ordonanțări, ordine de plată, contribuțiile la Fondul de șomaj, la Asigurările sociale, Asigurările sociale de sănătate, penalizări, rețineri, deduceri, impozitul lunar, impozitul pe venitul global, etc...

 • - Întocmește și predă declarația unică formular D 112 și Declarația 100.

 • - Colaborează cu personalul cu funcții de conducere din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea în vederea întocmirii fișelor de post, ține evidența acestora pentru posturile din cadrul aparatului de specialitate, și al instituțiilor mai sus menționate conform prevederilor legale;

 • - Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea, conform prevederilor legale. Se asigură de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege, precum și de angajamentele încheiate cu administrația publică - prin intermediul Primariei - în cazul cursurilor de perfecționare în condițiile legii;

 • -   Gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă și la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuții corect și în termenul legal;

 • - Răspunde de întocmirea și trimiterea către Agenția Națională a Funcționarilor Publici București a planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea, aprobate de către primar, și ulterior pe baza înștiințării întocmește raportul de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local a acestui document;

 • - Răspunde de actualizarea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avanasarea în gradație, a diferențelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii.

 • - Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget cu conducerea Direcției Economice și Serviciul Buget - Ordonanțări;

 • - Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor apobate ale acestora de către șeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situației privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar și umărește respectarea ei. Răspunde de evidența tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată și nevoi personale aprobate conform prevederilor legale;

 • - Ține evidența orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea, pe baza pontajelor cu asigurarea încadrării în plafonul legal;

Răspunde de evidența orelor suplimentare efectuate, conform legii.

 • - Întocmește, verifică și avizează foile de prezență colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcții;

 • - Eliberează, vizează legitimații de serviciu, ecusoane, cartele de pontaj și urmărește recuperarea lor la plecarea din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea a salariaților. Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute;

 • - Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate, pentru personalul din Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea. Eliberează angajatilor instituțiilor mai sus menționate, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Bihor;

 • - Întocmește și actualizează Registrul de evidenta al salariaților și Registrul de evidență al funcționarilor publici, conform legislației în vigoare;

 • - Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite în cadrul direcțiilor de către personalul de conducere din cadrul acestora și de către serviciile subordonate direct primarului, în condițiile legii.

 • - Actualizează formularul de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale funcționarilor publici și a personalului contractual, la modificări legislative și le postează pe rețeaua internă a instituției;

 • - Solicită întocmirea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale de către șefii de compartimente, în condițiile legii.

 • - Pe baza Rapoartelor de evaluare - al funcționarilor publici și a personalului contractual întocmește Centralizatorul : „Planul de perfecționare profesională pe anul ( în curs)“ pe care îl trimite ANFP conform legislației în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecționare profesională anual" în termenele legale. Ține evidența cursurilor de perfecționare, masterate, sau orice alte forme de perfecționare profesională; Centalizează situația la zi;

 • - Asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenții care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituția de învățământ și Primărie, sau în nume personal prin cerere și eliberează adeverințe de stagiu în acest sens, în condițiile legii.

 • - Întocmește referate și dispoziții ale primarului privind sancționarea disciplinară a personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de primar și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților în ceea ce privește mustrarea scrisă sau avertismentul scris cu respectarea prevederilor legale;

 • - La solicitarea justificată a directorilor aprobată de către primar, întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcții, și ulterior intrării în vigoare trimite ANFP București înștiințare asupra modificărilor;

 • - Asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului și a SPCLEP a mun. Oradea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici București de către care este coordonat metodologic.

 • - Asigură legătura SPCLEP a mun. Oradea cu Direcția de Evidența Persoanelor și Administrare Baze de Date București în problematici care țin de funcțiile publice din cadrul Serviciului.

 • - Propune primarului membrii în comisiile de concurs, de contestații, secretarii de comisii , precum și membrii din partea conducerii în comisiile de disciplină și comisia paritară si secretarii acestora; Întocmește referatele și dispozițiile care stau la baza constituirii acestor comisii;

 • - Centralizează la cererea primarului date statistice referitoare la personalul din cadrul Instituțiilor subordonate Consiliului Local în vederea luării unor decizii în ceea ce privește strategia de personal.

 • - Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcționarilor publici Legii 7/2004 și a Codului de conduită al personalului contractual din instituții publice Legii nr. 477/2004, precum si Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, a SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea;

 • - Răspunde de imaginea personalului Primăriei municipiului Oradea, în domeniul de competențe delegate.

 • - Întocmește statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale lunare sau noi angajări în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, a SPCLEP a mun. Oradea și a Casei de Cultură a municipiului Oradea;

 • - Are obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților și ale candidaților la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum și confidențialitatea asupra activității biroului în afara celor care un sunt în contradicție cu principiul trasparenței în administrația publică; Trebuie să ofere funcționarului public și personalului contractual, în baza principiului transparenței toate informațiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum și informațiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • - Întocmește baza de date, trimisă ca raportare către ANFP, pe problematici specifice; răspunde de corectitudinea și validitatea bazei de date trimisă catre ANFP București.

 • - întocmește anexele privind numărul de personal utilizând programul pus la dispoziție și solicitat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor;

 • - Întocmește diferite evidențe sau situații statistice privind salariații, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea primarului;

 • - Funcționarii publici din cadrul Biroului semnează toate actele pe care le întocmesc și răspund de corectitudinea actelor întocmite.

 • -  Solicită și centralizează delarațiile de avere și cele de interese a funcționarilor publici precum și a personalului contractual, în condițiile legii. Ține evidența lor în format electronic; Transmite declarațiile Serviciului Informatică în vederea publicarea lor în condițiile Legii 176/2010, prin scanare și postare pe site-ul instituției conform termenelor în condițiile legii, după caz; Răspunde de elibearea dovezii de depunere a declarațiilor.

 • - Înmânează angajaților sub semnătură de primire dispozițiile în original care privesc raporturile de serviciu și de muncă precum și numirea în diferite comisii în termenul legal; Ahivează la dosarul profesional dispoziția cu semnătura de primire; Răspunde de comunicarea tuturor dispozițiilor referitoare la angajați, în termenul legal.

 • - Trimite ANFP București dispozițiile privind modificarea rapoturilor de serviciu al funcționarilor publici în condițiile legii; Răspunde de transmiterea către ANFP a dispozițiilor;

 • - Ține evidența personalului prin registrul de numere matricole.

 • - Verifică prezența zilnică a salariaților în baza înregistrărilor cartelelor de proximitate prin programul Key Pont; Întocmește pontajul zilnic și lunar pentru toate direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din subordinea primarului, și a SPCLEP a mun. Oradea;

 • - Pregătește în vederea arhivării și predă Compartimentului Arhivă din cadrul Serviciului Relații cu publicul, documentele din cadrul biroului, în condițiile legii;

 • - Centralizează datele referitoare la planificarea concediilor de odihnă, primite de la departamente; Realizează centralizatorul - Planificarea concediilor pe anul calendaristic următor.

 • - Asigură formalitățile necesare întocmirii și depunerii jurământului al funcționarilor publici definitivi de execuție sau conducere; Ahivează în dosarul profesional jurământul;

 • - Intocmește documentația, conform legii, referitoare la funcționarii publici debutanți. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării șefului compartimentului în care sunt recrutați debutanți asupra legislației specifice. La sfârșitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcție publică definitivă sau eliberării după caz;

 • - Intocmește note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către Directorii de direcții și aprobate de către Primar, la reorganizarea activității, înființări, desființări, transformări de posturi și a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul Local prin Hotărâre, privitoare la acestea.

 • -  Functionarii publici din cadrul Biroului raspund de legalitatea acțiunilor întreprinse, de corectitudinea informațiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acțiuni. Isi folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum si cel birotic pentru realizarea atributiilor de serviciu.

 • -  Gestionează și răspunde de intocmirea dosarelor demnitarilor institutiei - primar si viceprimari, modificări ale indemnizațiilor, eliberarea adeverințelor, la cererea acestora.

 • - Elaborează reglementări cu caracter intern - Regulamentul Intern, Regulamentul de proximitate și realizează Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului impreuna cu Directia Juridica;

 • -  Asigură comunicarea dintre conducerea Instituției și salariați cu privire la: drepturile salariale, prevederile Acordului de muncă si a Contractului colectiv de munca, a Regulamentului Intern, a dispozițiilor referitoare la organizarea activităților.

Relații interne:

9

PRIMAR

 • - transmite Biroului Resurse Umane dispoziții cu caracter obligatoriu sub rezerva legalității în ceea ce privește strategia și problematica de personal ale instituției;

 • - emite dispoziții cu privire la raporturile de serviciu și la raporturile de muncă ale angajaților ;

 • - repartizează și transmite corespondența către Birou.

 • - primește la semnat de la Biroul resurse umane pentru aprobare : statul de personal, documentele privind demararea procedurilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante -definitiv sau temporar- din statul de funcții, Regulamentul Intern al instituției elaborat de către Birou, Planul de ocupare al funcțiilor publice, Planul de perfecționare profesională al angajaților si orice alt document rezultat din activitatea acestuia.

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

9

 • - transmite Biroului resurse umane : corespondența repartizată de către primar

 • - transmite note interne cu privire la Legea 544/2001 - transparența în vederea întocmirii răspunsurilor

 • - primește din partea Biroului documente spre arhivare

 • - înregistreaza actele redactate în cadrul Biroului Resurse Umane, după caz , conform organizării programului Circuitul Intern al Documentelor.

ANGAJAȚI:

9

 • - eliberează la cerere adeverințe privitoare la drepturi salariale brute, vechimea în muncă, calitatea de salariat al instituției, etc.

 • - eliberează legitimații, pe care le și vizează pe anul în curs;

 • - eliberează carduri prin care se face pontajul zilnic electronic - ecusonul;

 • - asigură accesul la dosarul profesional personal, la drepturile salariale, ale angajatului, orice alte informatii in legatura cu relatia de serviciu si de munca;

 • - înmânează dispozițiile privitoare la drepturi salariale, comisii de concurs, comisii de lucru, numiri sau încetări ale raporturilor de serviciu, etc, pentru luare la cunostinta;

 • - orice alte informații neconfidențiale care tin de raportul de serviciu, de munca sau legislatia aplicabila acestuia;

Relațiile externe:

9

Instituții publice centrale :

 • -  Agenția Națională a Funcționarilor Publici Bucuresti;

 • -  Direcția de Evidența Persoanelor și Administrare Baze de Date București

 • -  Centrul Național și Centrele Regionale de formare continuă a funcționarilor publici ale Institutului Național de Administrație;

 • -  Ministerul Administrației și Internelor;

 • -  Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;

 • -   Ministerul Finanțelor Publice;

Instituții publice locale, deconcentrate:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • -  Consiliul Județean Bihor;

 • -  Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor,

 • -  Direcția de Muncă si Solidalitate Sociala Bihor;

 • -  Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor;

 • -  Casa Județeană de Pensii Bihor;

 • -  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

 • -  Direcția de Statistică Bihor

 • -  CAS Bihor

- CASS Bihor

- Trezoreria Oradea

 • -   Bănci Comerciale și alte instituții financiare

Instituțiile publice subordonate Consiliului Local:

 • -  Administrația Social Comunitară Oradea,

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Poliția Comunitară Oradea,

 • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea;

 • -   Serviciului Public Comunitar local de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea pentru activitatea specifică de resurse umane, salarizare și securitate și sănătate în muncă;

 • -  Casa de Cultură a municipiului Oradea; pentru activitatea specifică de resurse umane și securitate și sănătate în muncă;

Biroul Resurse Umane colaborează cu toate departamentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea și instituțiilor cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

COMPARTIMENT DE PRESĂ

Art. 60. COMPARTIMENT DE PRESĂ este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

 • -  oferă informații de presă cu privire la activitatea primăriei și Consiliului Local Oradea;

 • -  monitorizează articolele de presă ;

 • -  organizează și gestionează informația și diseminarea ei cu ocazia conferințelor și briefingurilor de presă;

 • -  în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a corespondenței electronice cu cetățenii și instituțiile de presă;

 • -  urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările de informații publice venite din partea presei și a organizațiilor nonguvernamentale abilitate;

 • -  organizează și gestionează manifestări cu caracter public care implică PMO;

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile;

 • -  înregistrează documentele legate de activitatea internă a serviciului;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public,conform Legii 544/2001;

 • -  oferă verbal informații de interes public;

 • -   preia și înregistrează solicitările presei legate de informații de interes public;

 • -  emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -   redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -  comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -   actualizează cu informații publice site - ul instituției;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  respectă normele PSI și de protecție a muncii.

Relații interne:

9

PRIMAR:

 • -      primește la semnat corespondența înregistrată la nivelul serviciului, rapoarte solicitate, monitorizări săptămânale de presă și rapoarte de analiză;

 • -      transmite dispoziții; corespondența cu rezoluția primarului pe linia competențelor specifice

VICEPRIMARI:

 • - primește: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora;rapoarte solicitate;

 • -       transmite: corespondenta pe linia specifică cu rezoluția viceprimarilor SECRETAR:

 • -       transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia;

 • -        primește: note interne cu informații specifice

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -       transmite: note interne;

 • -        primește: răspunsuri,; note interne;

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF:

 • -       transmite: note interne,;

 • -        primește:răspunsuri, adrese, anunțuri ce urmează a fi publicate în presă;

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -       transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • -        primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -        transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA INFORMATICĂ:

 • -          transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -        transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

Relații externe:

 • - MASS-MEDIA LOCALĂ și CENTRALĂ

 • - primește: solicitări de informații în baza legii 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public

 • - transmite: informatii de interes public, informări, anunțuri

 • - CETĂȚENII:

 • -  transmite: informatii de interes public, informări, anunțuri;

 • - PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ

 • - ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

 • - REGII, FIRME , INSTITUȚII

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art.61. Auditul public intern la entitatile publice reprezinta activitatea functional independenta si obiectiva menita sa dea asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Conform art.10, alin (1), din Legea 672/2002 privind auditul intern, “compartimentul de audit public intern se constituie in subordinea directa a conducerii entitatii publice si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern”.

In baza art.16 din Legea 672/2002 “auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu”.

Personalul de conducere si de executie din structura auditata are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate, in termenele stabilite, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata. Totodata auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice si juridice orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalitatii si a regularitatii activitatii respective.”

Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

 • - elaborează norme metodologice specifice entitatii publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitatilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

 • - elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

 • - efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entitatii publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;

 • - informează UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • - raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • - elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

 • - în cazul identificării unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entitatii publice și structurii de control intern abilitate;

 • - verifica respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitatii publice în cauza.

Activitatile de consiliere desfasurate de catre auditorii interni cuprind urmatoarele tipuri de consiliere:

 • - consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;

- facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

- formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii.

In baza art. 5 din Ordinul 1702/2005 “Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub forma de:

 • - misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice și metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat

 • - misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora;

 • - misiuni de consiliere pentru situații excepționale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluarii activităților ca urmare a unei situații de forta majoră sau altor evenimente excepționale, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora.

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publica, inclusiv asupra activităților entitatilor subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • - angajamentele bugetare și legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanta, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • - alocarea creditelor bugetare;

 • - sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • - sistemul de luare a deciziilor;

 • - sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • - sistemele informatice.

Conform prevederilor art. 19 din Legea 672/2002 privid auditul public intern:

 • - Auditorii interni trebuie sa își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.

 • - Pentru acțiunile lor, întreprinse cu buna-credința în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în alta funcție.

 • - Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legatura cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

 • - Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat la o entitate publica.

 • - Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizarii recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparține conducerii entitatii publice.

 • - Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern.

 • -  Auditorii interni au obligația perfecționării cunoștințelor profesionale; șeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura condițiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.”

Relatii interne

PRIMAR:

 • -         Compartimentul audit public intern al Primariei Municipiului Oradea se subordoneaza si raporteaza conducatorului institutiei publice (primar) rezultatele analizelor si verificarilor efectuate asupra activitatilor desfasurate de institutie si institutiile subordinate privind gestionarea resurselor financiare, umane si materiale - conform Legii 672/2002 privind auditul public intern;

DIRECTIILE SI COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

-         Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea

desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

Relatii externe

INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE

REGIILE AUTONOME

COMPANIILE SI SOCIETATILE COMERCIALE la care Primaria detine actiuni sau cu care este asociata si utilizeaza bani publici;

ASOCIATII SI FUNDATII finantate din fonduri publice

- Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CARE UTILIZEAZA BANII PUBLICI.

COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILA , P.S.I

Art. 62. COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILA , P.S.I are în componenta: - 1 post consilier - pentru protecția civilă și PSI

Este direct subordonat primarului municipiului Oradea, iar pe linia specialitatii, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență “Crișana” .

Atribuțiile compartimentului:

 • - Să planifice și să conducă activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative :

- planul de evacuare a municipiului

 • - planul de analiză și acoperire a riscurilor,

-plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale

-plan de intervenție și apărare împotriva incendiilor,

-plan de pregătire a personalului instituției și a celor din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență);

 • - planurile de organizare și funcționare a punctelor de decontaminare echipament, personal, a materialelor și tehnicii ;

 • - dosarul de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de protecție civilă ;

 • -  Să întocmească și să propună spre aprobare structura organizatorică a activității de apărare împotriva situațiilor de urgență la nivelul localității.

 • -  Să întocmească planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

 • -  Să propună înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, întocmește regulamentul de organizare și funcționare a acestora.

 • -  Să asigure, să verifice și să mențină în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă, de protecție civilă și să le doteze cu materiale și documente;

 • -  Să asigure măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea personalului de conducere la sediul instituției în caz de situații de urgență sau la ordin;

 • -  Să conducă lunar pregătirea personalului serviciilor voluntarea pentru situații de urgență și să le verifice prin exerciții practice;

 • -  Să organizeze și să conducă prin celulele de urgență de la agenții economici, acțiunile formațiilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre sau atacuri aeriene;

 • -  Să conducă prin șefii celulei de urgență, pregătirea acesteia, a comandaților, formațiunilor și salariaților; să țină lunar evidența pregătirii acestora și să raporteze datele despre acestea la Inspectoratul județean;

 • -  Să întocmească planul de cooperare și colaborarea cu localitățile învecinate și organismele neguvernamentale pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative;

 • -   Să întocmească situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din unitățile din municipiu care pot fi folosite în caz de dezastre și situații speciale și să o actualizeze permanent;

 • -  Să asigure pregătirea, mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și a grupelor de cercetare;

 • -  Să urmărească asigurarea condițiilor de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor de înzestrare realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • -   Să participe obligatoriu la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități conduse de eșaloanele superioare;

 • -  Să întocmească documentațiile tehnice de amenajare a spațiilor de adăpostire, evidența lor, menținerea în stare operativă a acestor adăposturi, controlul acestora conform legislației în vigoare;

 • -  Să verifice modul cum sunt întreținute și cum funcționează mijloacele de transmisiuni alarmare din municipiu;

 • -  Să asigure desfășurarea lunară a ședințelor de analiză privind activitățile de situații de urgență cu cadrele tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • -  Să efectueze lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul județean;

 • -   Să execute atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia situațiilor de urgență.

 • -  Îndeplinește atât atribuțiile principale cât și cele specifice a centrului operativ din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comitetului local pentru situații de urgență;

 • -  Să participe la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului ;

 • -  Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • -  Să întocmească reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor, actualizarea acestora ori de câte ori situația o cere;

 • -  Să întocmească planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorității de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu ;

 • -  Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentelor de protecție specifice;

 • -  Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare ;

 • -  Ține evidența rezerviștilor și a recruților din rîndul salariaților primăriei;

 • -  Întocmește și actualizează documentele privind mobilizarea la locul de muncă;

 • -  Întocmește , actualizează și transmite situația privind bunurile rechiziționabile aflate în proprietatea persoanelor juridice și fizice din municipiu;

 • -  Întocmește și actualizează documentele referitoare la planul de mobilizare (situația agenților economici care asigură produsele raționalizate și balanța produselor, rețeaua de magazine pentru distribuirea lor, necesarul de produse raționalizate în raport cu populația municipiului);

 • -  Întocmește și actualizează datele cerute în monografia municipiului ;

 • -  Realizează evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea

 • -  Elaborează instrucțiuni privitoare la securitatea și sănătatea în muncă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și SPCLEP a mun. Oradea , pe departamente;

 • -  Asigură și realizează auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a municipului Oradea , la modificări semnificative ale condițiilor de muncă.

 • -  Controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și SPCLEP a mun. Oradea și în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

 • -  Realizează la angajarea personalului instructajul introductiv general, și verifică asimilarea acestuia.

 • -  Elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecție și de lucru, acolo unde este cazul.

 • -  Participă la cercetarea-evenimentelor, accidentelor de muncă și să ține evidența acestora.

 • -  Elaborează tematicile de prevenire în colaborare cu șefii de departamente în funcție de specificul activității desfășurate.

 • -  Elaborează materialele referitoare la Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă.

 • -  Colaborează cu Comisia Paritară a instituției pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului,

 • -  Colaborează cu serviciul medical, medicul de medicina muncii, în fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiții privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • -  Colaborează cu reprezentanții cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă și cu reprezentanții Sindicatului Civica, pe problematicile specifice acestei activități.

 • -  Realizează informarea angajaților referitoare la riscurile din cadrul instituției

 • -  Alte sarcini privitoare la domeniul securității și sănătății în muncă, conform legii.

(2) Relatii interne

PRIMAR

 • -  primeste informari privind activitatea de protectie civila , P.S.I și SSM din municipiul Oradea;

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului de Protectie Civila, P.S.I.

- transmite dispozitii, corespondenta, sesizari.

SECRETAR

- primeste informari privind activitatea compartimentului;

- primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

- transmite corespondenta si sarcini.

COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

- Compartimentul de Protectie Civila, P.S.I. colaboreaza cu celelalte compartimente si directii din cadrul primariei în vederea respectarii legislatiei în vigoare cu privire la protectia populatiei, a valorilor culturale si imobiliare ale municipiului.

- prin serviciul Relatii cu Publicul transmite raspunsuri la scrisori, reclamatii si sesizari ale cetatenilor si persoanelor juridice si expediaza corespondenta transmisa altor institutii sau autoritati, potrivit competentelor legale.

 • (3) Relatii externe:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ “Crișana” AL JUDEȚULUI BIHOR

 • -   transmite dispozitii si instructiuni specifice activitatii de situații de urgență;

 • -  avizeaza documentele de specialitate întocmite la nivelul municipiului;

 • -  controleaza activitatea de prevenire a situațiilor de urgență în municipiu.

 • -  informeaza cu modalitatile de aplicare a instructiunilor si normativelor specifice activitatii de P.S.I.;

- verifica, aproba si emite avize si autorizatii privind functionarea, din punct de vedere al P.S.I., a obiectivelor din municipiu;

- controleaza activitatea privind respectarea masurilor P.S.I. în zona de jurisdictie a consiliului local municipal.

SERVICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE

- trimite dispozitii privind pregatirea personalului agentilor economici, institutiilor pentru mobilizarea la locul de munca;

- avizeaza planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor. CENTRUL MILITAR ZONAL JUDETUL BIHOR

- aproba planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor din cadrul Consiliului Local Municipal.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI BIHOR

 • -  Informează despre modalitățile de aplicare a instrucțiunilor și normativelor specifice activității

de protecție a muncii.

 • -  Verifică, aprobă și emit avize și autorizații privind funcționarea, din punct de vedere a protecției securității și sănătății in muncă, a obiectivelor din municipiu.

 • -  Controlează activitatea privind respectarea măsurilor de protecție a securității și sănătății în muncă în zona de jurisdicție a consiliului local municipal.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

9

Art.63. Directorii, șefii de servicii și birouri - pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament - vor stabili sau completa, după caz, prin fișa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale și funcției detinute.

Art.64. Directorii, șefii de servicii și birouri vor studia, analiza și propune măsuri pentru îmbunătățirea permanentă a activității, simplificarea evidenței, reducerea timpului de circulație a documentelor, urmărirea creșterii operativității în obținerea informațiilor necesare, fundamentării dispozițiilor emise de primar.

Art.65. Directorii, șefii de servicii și birouri vor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din subordine, întocmind totodată și evaluarile anuale (evaluarea performanțelor) pentru persoanele din structura coordonată.

Art.66. Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru funcționarii aparatului de specialitate al Primarului.

Art.67.Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecarul compartiment functional.

Art.68. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune prin HCL.

Art.69. Personalul de conducere este obligat sa asigure cunoșterea și respectarea de către întregul personal din subordine a regulamentului de față iar acesta este obligat să-l cunoască și să-l respecte.

La întocmirea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare s-au avut în vedere următoarele norme legislative:

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ TUTUROR DEPARTAMENTELOR

Nr.crt

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

Constituția României

9

2

L 215/2001

legea administrației publice locale - republicata

3

L 188/1999

privind statutul funcționarilor publici (republicată)

4

L 161/2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

5

L 7/2004

privind Codul de conduita al functionarilor publici

6

L 477/2004

privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

7

O G 27/2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

8

L 233/2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

9

O G 33/2002

privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

10.

L 486/2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite

11.

L 554/2004

privind Contenciosul administrativ

12.

L 16/1996

a Arhivelor Nationale

13.

L 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

14.

L 52/2003

privind transparenta decizionala in administratia publica

DIRECȚIA JURIDICĂ

9

Nr. crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1.

L 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

2.

L 247/2005

privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

3.

L 18/1991

privind fondul funciar, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

4.

L 31/1990

privind societățile comerciale republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

5.

L 514/2003

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

6.

L 50/1991

privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

7.

L 114/1996

privind locuința, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

8.

L 7/1996

cadastrului si a publicitatii imobiliare republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

9.

OUG 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

10.

OUG 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

11.

Codul Civil

Codul civil, actualizat

12.

Codul de

Prcedură

Civilă

Codul de Procedură Civilă, actualizat

13.

Codul Penal

Codul Penal, actualizat

14.

Codul de

ProcedurăPen

ală

Codul de Procedură Penală, actualizat

15.

Codul Fiscal

Codul Fiscal, actualizat

16.

Codul de

Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală, actualizat

17.

Codul familiei

Codul Familiei, actualizat

18.

Codul Comercial

Codul Comercial, actualizat

19.

L 51/2006

a serviciilor publice de gospodarie comunala, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

20.

D 393/2003

privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului

21.

L 82/1991

Legea Contabilității republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

22.

OMPF 2329/2001

privind contabilitatea la asociațiile de proprietari

23.

O.G 230/2007

privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare

24.

H.G.

1588/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

25.

H.G. 933/2004

privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

26.

O 233/2004

pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

27.

L 35/2008

privind alegerea camerei Deputaților și Senatului

28.

L 67/2004

privind alegerea autorităților administrației publice locale

29.

L 112/1995

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului actualizată, cu modificările și completările ulterioare

30.

O.G. 27/2002

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

31.

L. 487/2002

Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

32.

L 17/2000

privind asistența socială a persoanelor vârstnice

33.

L 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului

34.

L. 273/2004

privind regimul juridic al adopției

35.

O 380/2002

privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal

36.

0 491/2003

pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

37.

D 31/1954

privitor la persoanele juridice și persoanele fizice.

38.

D 32/1954

pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

39.

O.G.1/1992

privind registrul agricol, norme tehnice privind completarea registrului agricol, cu modificările și completările ulterioare.

40.

H.G. 661/2001

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările și completările ulterioare.

41.

H.G.

1334/2004

privind întărirea ordinii și disciplinei în piețele agroalimentare.

42.

L. 16/1994

privind arendarea, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

43.

H.G:

1853/2005

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

44.

H.G. 679/2006

pentru modificarea HG 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

45.

L. 253/2006

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate de infiintare si intretinere a unor culturi agricole ce se infiinteaza in primavara anului 2006,

46.

O.U.G. 65/2006

privind unele masuri de sprijin financiar care se acorda producatorilor agricoli pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2006

47.

H:G:

1487/2005

privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

48.

0 125/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor si a produselor de origine animala.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.crt.

Actul normativ

Denumirea actului normativ

1.

L 273/2006

privind finantele publice locale

2.

L.500/2002

privind finantele publice

3.

OUG 64/2007

privind datoria publică

4.

O 1059/2008

privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice

5.

HG 9/2007

privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale

OUG ..146/2002

privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

6.

O.1235/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 0rdonantei de Urgenta nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003

7.

OUG.34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

8.

HG.925/2006

privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 0UG nr.34/2006

9.

L.350/2005

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general

10.

H.G. 1447/2007

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

11.

O.130/2006

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiior pe ramura de sport judetean si ale mun. Bucuresti

12.

L.1/2011

a educației naționale

13.

HG 1917/2005

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de costuri pentru instituțiille publice și instrucțiuni de aplicare a acestora

14.

HG .2192/2004

pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

15.

O.4925/2005

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

16.

OUG 79/2008

Privind măsuri financiare la nivelul unor operatori economici

17.

L.51/2006

serviciilor comunitare de utilitati publice

18.

HG. 246/2006

pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice

19.

OG. Nr.71/2002

privind organizarea si functionarea serviciillor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

20.

L 92/2007

Privind serviciile de transport public local

21.

01917/2005

pentru aprobarea normelormetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

22.

L 571/2003

Codul fiscal

23.

O.G. 92/2003

Codul de procedura fiscala

24.

0 1954/2005

pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

25.

L 82/1991

legea contabilitatii

26.

L 22/1969

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste

27.

D 209/1976

Regulamentul operatiilor de casa

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1.

L 426/2001

pentru aprobarea OUG78/2000 privind regimul deseurilor-modificata si completata

2.

O.U. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii actualizată până la data de 23.06.2009

3.

Ordin ANRSC 110/2007

Aprobarea Rgulamentului -cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare

4.

Ordin ANRSC 112/2007

Aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

5.

Ordin ANRSC 111/2007

Aprobarea Caietului-cadru de sarcini pentru serviciul de salubrizare

6.

Legea 51/2006

A serviciilor publice de salubritate

7.

L 101/2006

A serviciului de salubrizare a localitatilor

8.

L 348/2003

Legea pomiculturii

9.

L 24/2007

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

10.

L 343/2007

Privind aprobarea OUG 59/2007 privind instituirea Programului de imbucatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

11.

OUG 114/2007

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

12.

O.U.G. 59/2007

privind instituirea Programului de imbucatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati-actualizat pana pe 16 oct.2007

13.

Ordin 1549/2008

Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

14.

L 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

15.

O 2 /2001

Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor actualizata 2007

16.

L 182/2006

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

17.

HG 933/2004

Hotarare privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica modificata

18.

H.G. 609/2007

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

19.

L 475/2003

Legea privind aprobarea ord. Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public

20.

L 227/2002

Legea pentru aprobarea OU nr. 155/2001 privind aprobarea programului de

gestionare a câinilor fara stapan

21.

OU55/2002

Ordonanța privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi

22.

L 60 /

11.03.2003

Legea pentru aprobarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi .

23.

HG 1102/2002

Hotararea Guvernului privind introducerea pe piața si exploatarea mijloacelor de agrement

24.

OUG34/2006

Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

25.

HG

nr.71/24.01.200

7

Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in OUG 34/2006

26.

H.G.353/2005

HOTĂRÂRE nr. 353 din 21 aprilie 2005 pentru modificarea unor dispoziții legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

27.

H.G.346/2004

Hotararea Guvernului nr. 346 din 18 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune

28.

OUG 195/2002

OUG privind circulația pe drumurile publice, republicată, actualizată

29.

L 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

30.

L.10/1995

Legea privind calitatea in constructii - actualizata la 12.05.2007

31.

L.50/1991

Legea privind autorizarea executarii lucrarilorde constructii - republicata, actualizata

32.

OAP 597/2007

Ordin privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

33.

HG 273/1994

Hotararea Guvernului privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - actualizata pana la data de 31.10.2007

34.

HG. nr 1072/2003

Hotararea privind avizarea de catre Inspectotratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obectivele de investitii finantate din fonduri publice - acualizata pana la data de 23.08.2007

35.

OAP. nr.2815/C/

2006

Ordin privind atributiile ordonatorilor de credite in domeniul obectivelor noi de investitii, lucrarilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotarilor

36.

L.nr.184/ 2008

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

37.

OG. nr. 43/1997

Ordonanta Guvernului privind regimul drumurilor - actualizata pana la data de 14.05.2007

38.

HG. nr.28/2008

Hotararea Guvernului privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii

39.

OAP. nr.

863/2008

Ordin pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii”

40.

OAP nr.

597/2008

Ordin privind stabilirea continutului - cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

41.

OUG 195/2002

OUG privind circulatia pe drumurile publice, republicata, actualizata

42.

OUG 109/2005

Ordonanta de Urgenta 109 privind transporturile rutiere, actualizata

43.

HG 1391/2006

HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata

44.

L.49 /2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

45.

L. 49/2006

Legea pentru aprobarea privind circulatia pe drumurile publice Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

46.

L 102/2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

47.

L.10/1995

Legea privind calitatea in constructii - actualizata la 12.05.2007

48.

L.50/1991

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata, actualizata

49.

HG 273/1994

Hotararea Guvernului privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - actualizata pana la data de 31.10.2007

50.

HG. nr 1072/2003

Hotararea privind avizarea de catre Inspectotratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice - acualizata pana la data de 23.08.2007

51.

L.nr.184/ 2008

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

52.

OG. nr. 43/1997

Ordonanta Guvernului privind regimul drumurilor - actualizata pana la data de 14.05.2007

53.

HG. nr.28/2008

Hotararea Guvernului privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii

54.

OAP. nr.

Ordin pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din

863/2008

Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilorpublice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții si lucrari de intervenții”

55.

L 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

56.

O. 2 /2001

Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor actualizata 2007

57.

L 182/2006

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

58.

HG 925/1995

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si experizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

59.

Ordin1792/2002

Ordinul Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

60.

HG/1337/27.09.

2006

Privind completarea HG 925/2006

61.

L500/2002

Legea privind finantele publice - actualizata pana la data de 12.10.2009

62.

L. 273/2006

Legea privind finantele publice locale actualizata pana la data de 12.10.2009

63.

OAP nr. 1169/1997

Ordin pentru modificarea și completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrului finanțelor nr:2487/1996

64.

OAP. nr.2815/C/

2006

Ordin privind atributiile ordonatorilor de credite in domeniul obectivelor noi de investitii , lucrarilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotarilor

65.

L. nr.554/2004

Legea privind contenciosul administrativ - actualizata pana la data de 19.05.2008

66.

OAP nr.

597/2008

Ordin privind stabilirea continutului - cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si /sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

67.

OAP 595/2007

Ordin privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, actualizatpana la 15.10.2008

68.

O.U. 34/2006

Ordonanță de Urgență (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii -actualizată până la data de 23.06.2009

69.

Legea nr. 372/2005

privind performanta energetica a clădirilor

70.

OUG nr. 18/2009

privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

71.

Ordinul MDRL nr. 163/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

72.

HG 1391/2006

HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata

73.

L

102/25.04.2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

74.

L38/20.01.2003

Legea privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere -actualizata

75.

OAP

206/29.10.2007

OAP pentru aprobarea Regulantului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

76.

OAP

356/29.11.2007

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchidere

77.

OAP 207/

29.10.2007

OAP pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizatiei de transport in domeniul serviciilor de transport public

78.

Legea nr. 52 /

2003

privind transparenta decizionala în administrația publica

79.

Ordin nr.1892/2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.

80.

Legea

nr.92/2007

Privind serviciile de transport public local

81.

Ordin nr.353/2007

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

82.

Ordin nr.972/2007 MIN.TRANSPO RTURILOR

pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

83.

Ordin nr.761/1999

privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier

84.

Ordin nr.263/2007

A.N.R.S.C.

privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

85.

Ordin nr.243/2007

A.N.R.S.C.

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

86.

Ordin nr.272/2007

A.N.R.S.C.

pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

87.

OUG 195/2002

OUG privind circulația pe drumurile publice, republicata, actualizata

88.

O.G.nr.92/2003, republicată

privind Codul de procedură fiscală

89.

HG 621/2005

Hotararea Guvernului privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

90.

Ord.927/2005

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

91.

OUG 16/2001

Ordonanța de urgenta privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile(actualizata pana la 11.12.2009)

92.

L 465/2001

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile

93.

HG 731/2004

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei

94.

HG 899/2004

Hotararea Guvernului pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

95.

HG. 543/2004

Hotărârea Guvernului privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului

96.

OAP.117/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

97.

L 107/1996,

Legea apelor (actualizata)

98.

L 112/2006

Legea pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

99.

HG 88/2004

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere

100.

OUG 243/2000

Ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei

101.

L 655/2001

Legea pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei

102.

L 3/2001

Legea pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

103.

OAP 536/1997

Pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei(actualizata pana la 30.04.2008)

104.

OG 18/2005

Ordonanta Guvernului pentru modificarea Legii nr.98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica

105.

HG 878/2005

Privind accesul publicului la informatia privind mediul

106.

L 27/2007

Legea privind aprobarea OUG nr.61/2006 pentru modificarea si completarea oUg nr.78/2000 privind regimul deseurilor

107.

HG 1037/2010

Hotararea Guvernului privind deseurile de echipamente electrice si electronice

108.

L 132/2010

Privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

109.

HCL 264 /2003

Hotarare de consiliu privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea s utilizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte, caldura si apa calda de consum

110.

HCL 164/2003,

HCL 751/2004

Regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

111.

HCL nr.

438//2003

Hotararea Consiliului Local privind inregistrarea tramvaielor, masinilor autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii

112.

HCL 927 /2004

Completare Regulament functionare Cimitir municipal

113.

H.C.L. 725/2006

Regulament privind serviciile publice , parcurile si zonele verzi, norme specifice privind protectia mediului

114.

HCL 481/2009

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 36 blocuri de locuințe cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

115.

H.C.L. 428/2009

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea

116.

H.C.L 502/2006

Privind aprobarea Regulamentului privind regimul de detinere a cainilor din alt erase decat cele prevazute in Ordonanta de Urgenta nr 55/2002

117.

H.C.L. 563/2009

Regulament de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport în regim de taxi, a autorizatiilor taxi și a autorizatiilor de dispecerat taxi

118.

H.C.L. 909/2009

Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza municIpiului Oradea

119.

H.C.L 386/2009

Privind aprobarea Regulamentului -Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

120.

H.C.L 725/2006

Privind aprobarea Regulamentului privind Seviciile Publice ,parcurile si zonele verzi

121.

H.C.L 760/2009

Privind aprobarea modificarii Regulamentului privind Seviciile Publice ,parcurile si zonele verzi aprobat prin HCL nr.725/2006

122.

H.C.L 429/2009

Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea,dezvoltarea si intretinerea spatiilor verzi din municipiul Oradea si a protocolului de transmitere in folosinta gratuita a terenurilor cu destinatia spatii verzi

123.

H.C.L.45/2010

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea

124.

H.C.L.71/2010

privind aprobarea aplicării procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a lucrărilor de proiectare și execuție pentru realizarea investițiilor viitoare în iluminatul public din municipiul Oradea

125.

H.C.L.397/2010

pentru aprobarea Raportului Comisiei de negociere, a raportului de audit privind starea sistemului de iluminat public in Oradea si a încheierii contractului pentru proiectarea si execuția lucrărilor pentru realizarea investițiilor viitoare in iluminatul public din municipiul Oradea

126.

H.C.L.398/2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere / modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea”

127.

H.C.L.509/2010

privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 5 la Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in Municipiul Oradea incheiat cu SC Luxten Lighting Company SA

128.

H.C.L.527/2010

pentru aprobarea, înaintea semnării, a Contractului de lucrări de proiectare si execuție obiectiv de investiție „Extindere/modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea.

129.

H.C.L.541/2010

privind aprobarea programului de lucrări privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi prin procedura de achiziție, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2011-31.12.2013) cuprinzând 4 loturi (Lot1,Lot2,Lot3 si Lot4).

130.

H.C.L.647/2010

privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP              ’

131.

H.C.L.734/2010

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.106.588/ 22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, pentru introducerea unor străzi modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire.

132.

H.C.L.866/2010

Privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea

COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. crt

Act normativ

Denumirea actului normativ

28.

L 215/2001

Legea administrației publice locale -republicata și actualizată

29.

L 477 / 2004

privind codul de conduită a persoanelor contractuale din autoritățile și instituțiile publice.

30.

O 27 / 2002

privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

31.

L 233 / 2002

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

32.

L 554 / 2004

Contenciosului administrativ

33.

L 544 / 2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

34.

L 52/2003

privind transparenta decizionala in administrația publica

35.

O.U.G.162/2008

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale

36.

H.G. 56/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale

37.

L. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății (actualizata)

38.

L.46/2003

privind drepturile pacientului

39.

H.G.562/2009

pentru aprobarea Strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate

40.

OUG 48/2010

Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii;

41.

HGR 529/2010

Pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot,precum si a Listei unitatilor sanitare cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile publice locale

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr.crt

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

HCL 163/2010

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice

2

Ord.

2361/2010

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute

3

Ord.2701/2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

4

OUG

7/2011

oentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

5

L 50/1991 R, A

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

6

OG 1430/2005

oentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

7

L 350/2001 A

privind anenajarea teritoriului si urbanismului

8

HG 525/1996 R

oentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

9

L 114/1996 R, A

privind locuintele

10

OMCC 2314/2004

privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute

11

HG 273/1994 A

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si nstalatii aferente acestora

12

HG 940/2006

oentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/94

13

Codul civil -sectiunea III despre vederea in proprietatea vecinului; sectiunea IV despre picatura streasinilor

14

L571/2003 A

Codul fiscal

15

L 10/1995 A

privind calitatea in constructii

16

L 7/1996 A

privind cadastrul si publicitatea imobiliara

17

O 63/2002

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

18

L18/1991 R

privind fondul funciar

19

L63/2002

privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 35/2000 pentru modificarea Legii 118/96 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

20

L10/2001 R,A

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

21

OG 2/2001 A

privind regimul juridic al contraventiilor

22

L 148/2000

privind publicitatea

23

OMS 235/2002

privind abrogarea OMS 862/2001, completarea OMS 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

24

OMS 536/1997

pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

25

OMT 571/1997

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

26

L117/2007

pentru modificarea art.11 alin.11 litb din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

27

OG

Ordonanta pentru modificarea alin3 al art.51 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriuluisi urbanismului

28

OMTCT

Ordin al ministrului transporturilor constructiilor si turismului pentru complectarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1746/2005 privind aprobarea listei organismelorrecunoscutein domeniul produselor pentru constructii.

29

OIGSISC 74/2007

Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -ISC pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

30

L123/2007

Legea 123 - pentru modificarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii

31

HG 1067/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice.

32

L 279/2007

Legea 279/2007 pentru complectarea art.1 din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

9                                                                                                                      9                                            9

Nr. Crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

T ratat de aderare

Tratatul de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană semnat în 25 aprilie 2005 la Luxembourg

2

Lege - ratificarea

Tratatului de la

Lisabona

Legea nr. 13 din 7 februarie 2008

pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

3

Regulamentul nr.

2110/2005

Regulamentul nr. 2110/2005 emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 14 decembrie 2005, privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

4

Regulamentul nr.

2112/2005

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2112/2005 privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

5

Regulamentul nr. 1605/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002 privind Regulamenul Financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene cu referire în special la Cap. IV al Părții a II-a ce privește acțiunile externe ale Uniunii Europene

6

Regulamentul nr. 2342/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2342/2002 privind regulile de aplicare a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002

7

PRAG

Ghid practic de proceduri contractuale pentru asistența externă acordată de Uniunea Europeană - PRAG 2003 (actualizat în 2006)

8

Legea

nr. 315/2004

Lege privind dezvoltarea regională în România

9

Ord. nr. 120/1998

Ordonanță privind Convenția-cadru de la Madrid privind cooperarea transfrontalieră

10

Legea nr. 544/2001

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

11

OUG nr. 34/2006

Ordonanță de urgență privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

12

Ord. 155/2006

Ordin ANRMAP privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică

13

Regulamentul nr. 1080/2006

Regulamentul (Ce) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

14

Regulamentul nr. 1081/2006

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999

15

Regulamentul nr. 1082/2006

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

16

Regulamentul nr. 1083/2006

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

17

H.G.

nr. 497/2004

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale

18

H.G.

nr. 759/2007

Hotărârea Guvernului României regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

19

HG 552/1991

Hotarare de Guvern privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol

20

OUG 80/2001

Ordonanță de Urgență a Guvernului privind Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

21

HG 1241/2004

Hotărâre de Guvern pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la OG 80/2001

22

L 590/2003

Legea privind tratatele

23

O.U.G. 117/ 2006

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

24

H.G. nr. 1164/ 2007

Hotărâre de Guvern privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

25

L 500 / 2002

Lege privind finanțele publice

26

L 273 / 2006

Lege privind finanțele publice locale

27

H.G.

1213/2006

Hotărâre de Guvern privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private

28

O.G. 29/2007

Ordonanța de Guvern privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

29

L 249/2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

30

Ord. MEF

Nr.911/2007

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007

31

O.G.

79 / 2003

Ordonanță de Guvern privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

32

O.G. 94/2004

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare

33

O.G. 53/2005

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice

34

H.G. 1306/ 2007

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

35

O.G. 58/1998

Ordonanța Guvernului privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

36

H.G.

800/ 2007

Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistic

37

Ord.

886 / 2008

Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

38

L. 182 /2000

Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

39

H. 1546/2003

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

40

L. 422/2001

Lege (republicată) privind protejarea monumentelor istorice

41

L. 5 / 2000

Legea pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a IlI-a - zone protejate

42

H.G. 1430 / 2003

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna

43

Lege nr.

590/2003

Privind tratatele

44

Ordinul nr.

1792/2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

45

H.G. 552/1991

Hotărâre de Guvern privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol

SERVICIUL INFORMATICA

Nr. crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

Legea 188/ 1999

Privind statutul funcționarilor publici (republicată)

2

Legea 215/ 2001

Administrației publice locale (actualizată)

3

HG nr. 1007/ 2001

Pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice

4

Strategia

Națională/2002

Pentru promovarea noii economii și implementarea societății informationale

5

Ordin 252/ 2003

Pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici.

6

HG 181/2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale

7

Legea 291/2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

8

HG 2303/2004

Privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informației

9

Legea 426/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privin regimul deseurilor (calculatoare și consumabile)

10

Legea 161/2003

Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

11

Hotararea 12/2009

Privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

12

Strategia

Guvernamentala 2009

de dezvoltare a comunicatiilor electronice în banda largă în Romania pentru perioada 2009-2015

13

Strategia Nationala 2010

e-Romania 2010-2013

14

Hotararea 1.235/ 2010

Privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

15

Hotararea 1.235/ 2010

Privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

Nr. crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1.

O 27 / 2002

privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

2.

L 233 / 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

3.

O 33 / 2002

privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

4.

L 486 / 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite

5.

L 16/1996

a Arhivelor Nationale

6.

L 544 / 2001 A

privind liberul acces la informațiile de interes public

7.

L 52/2003

privind transparenta decizionala in administratia publica

BIROUL RESURSE UMANE

Nr. crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

L. 188/1999

privind statutul funcționarilor publici

2

L. 215 / 2001

legea administrației publice locale, republicată și actualizată

3

L. 161 / 2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - SECȚIUNEA a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici, actualizată

4

L. 7/2004

privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată

5

L. 477/2004

Privind codul de conduită a persoanelor contractuale din autoritățile și instituțiile publice

6

O.G.27/2002

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată

7

L. 233/2002

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

8

O.G. 33/2002

privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, actualizată

9

O.U.G.

Nr.27/2003

privind procedura aprobării tacite, actualizată

10

L. 486 /2003

pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite

11

L. 554 /2004

2004 privind contenciosul administrativ, actualizată

12

Ordin 1496/2009

Pentru aprobarea formatului standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective

13

L. 544 /2001

privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată

14

L. 52 /2003

privind transparența decizională în administrația publică

15

H.G.611/ 2008

Organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată

16

H.G. 432/ 2004

Dosarul profesional al funcționarilor publici, actualizată

17

H.G. 250/ 1992

Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică locală, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată și actualizată

18

L. 53/2003

Codul muncii, actualizat

19

Ordin 7.660/ 2006

Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice

20

L. 284/2010

Legea - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

21

L.285/2010

Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

22

L. 144/2007

Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată

23

L. 393 /2004

Statutul alesilor locali, actualizată

24

H.G.1066/2008

Pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici

25

H.G. 833/2007

Normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective

26

H.G.1344/2007

Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, actualizată

27

Ordin 13601/ 2008

pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici

28

L. 571/2004

privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

29

L. 258/2007

privind practica elevilor și studenților

30

Ordin 3955 / 2008

privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat

31

H.G.55/009

privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenta funcțiilor publice și a funcționarilor publici

32

Ordin 135/2009

pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a formatelor - standard și de transmitere a datelor și informațiilor cu privire la evidente funcțiilor publice și a funcționarilor publici

33

Ordin 4500/2008

pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare

BIROUL ACHIZITII PUBLICE

Nr. crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

O.U.G nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

2

Legea. nr. 337/2006

pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

3

H.G. nr. 925/ 2006

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

4

H.G.

nr.1660/2006

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție prin mijloace electronice pentru Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

5

O U.G.

nr.30/2006

privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

6

O.U.G. nr.

74/2005

privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

7

H. G.nr. 895/2005

privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

8

H. G.nr. 901/2005

privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizițiilor publice, precum și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007;                ’

9

Legea nr. 500/2002

privind finantele publice;

10

H. G.nr. 841/1995

privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice;

11

O.U.G. nr.

54/2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

12

Legea nr. 90/2003

privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;

13

Legea nr.

550/ 2002

privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

14

H. G.nr. 1341/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

15

H. G. nr.

1341/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

16

O.U.G nr.110/2005

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

17

H.G.

nr. 884 /2004

privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

18

Legea

privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile

nr. 85 /1992

statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. Crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

L 672/2002

Privind auditul public intern

2

Ordin 38/2003

pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

3

OG 37/2004

pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern

4

Ordin 423/2004

pentru modificarea si completarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern aprobate prin OMF 38/2003

5

Ordin 252/2004

Pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern

6

Codul etic din

2004

Privind conduita etică a auditorului intern

7

Ordinul 1702/2005

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA PSI

Nr. Crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

1

L.nr. 15/2005

Pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilo de Urgenta

2

L.nr. 481/2004

Privind protectia civila, republicata

3

Ordonanta nr.88/2001

Privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

4

Hotararea nr. 1489/2004

Privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

5

Hotararea nr. 1491/2004

Pentru aprobarea Regulamentului - Cadrul privind structura organizatorica, atributiile, functionarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

6

Hotararea nr. 642/2005

Pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ -teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

7

Hotararea nr.

2288/2004

Pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale și orgaznizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta

8

Hotararea nr. 762/2008

Pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta

9

Ordin nr. 718/2005

Pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta

10

Ordin nr. 736/2005

Privind instruirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc în caz de iminenta a procedurii unor situatii de urgenta

11

Ordin nr. 1134/2006

Pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

12

Ordin nr. 1184/2006

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

13

Ordin nr. 1259/2006

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civile

14

Ordin nr. 132/2007

Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii - cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

15

L nr. 307/2006

Privind apararea impotriva incendiilor

24

Ordin nr. 163/2007

Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

16

O.U.G. nr.21/2004

Privind Sistemul Național de Management al Stituatiilor de Urgenta

COMPARTIMENTUL DE PRESĂ

Nr.crt.

Codul

Denumirea actului normativ

1.

Legea 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 29 iunie 2007*)

2.

Legea 52/2003

pivind transparenta decizionala în administrația publica

3.

Legea 215/2001

administrației publice locale

4.

Legea 506/2004

privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

5.

H.G. 123/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

6.

H.G.

privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in

1723/2004

activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

7.       OG 27/2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare;

PRIMAR

ILIE BOLOJAN

ȘEF BIROU RESURSE UMANE          Vizat,

RODICA FUNAR           DIRECȚIA JURIDICĂ

9