Hotărârea nr. 322/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr.92151/26.04.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), c), alin.(4) lit.a), d), alin.(5) lit. c), art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind

administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...........................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:...........................................................................................SC Electrocentrale Oradea SA

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

1 euro = 4,0984 lei la data de 31.03.2011

Valoarea totală a investiției din care C+M :

4082,059 mii lei / 996,013 mii euro (inclusiv TVA)

3578,859miilei/873,233miieuro (inclusivTVA)

Eșalonarea investiție INV/C+M

Anul I

4082,059 mii lei / 3578,859 miilei (inclusivTVA)

996,013 mii euro/ 873,233 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități :

 • - lungime racord termic primar                           725 m

Durata de realizare a investiției :                                         3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale SA

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC Electrocentrale Oradea SA

 • -   se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 322


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


%

&

IV”

v

-S.C. PROIECT BIHOR S.A.

[((Lf7\ orc nr- J05/286/1991

W!

5TR. GEN. MAGHERU NR. 23 3700 ORADEA ROMÂNIA

Sef Colectiv

ing.Pacurar Ioan

Sef proiect

Arh.Goga Horia

Proiectat

Ing.Pacurar Ioan

întocmit

Ing.Pacurar Ioan

Desenat

ing.Pacurar Ioan

Verificat

ing.Puscas Marius


beneficiar: SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA LUCRAREA: RACORD TERMIC PRIMAR PENTRU ALIMENTAREA

15877/2011

PARCULUI INDUSTRIAL EUROBISNISS ORADEA

S.F.

SCARA:

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

DATA:

REȚEA DE TERMOFICARE

2011

1/RT


Contract nr.: 15877/31/2011

Lucrare:      Racord termic primar pentru

alimentarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea

Beneficiar:    S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Faza:         S.F.

GRAFIC DE EȘALONARE A INVESTIȚIEI

Faza de execuție

Luna

Valoare fără TVA [mii lei]

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

BB9665 - Construcții rezistentă rețele termice

> , >

BB9666 - Cămin vizitare 2,5><2,0x2,5

BB9667 - Montare rețele termoficare

BB9668 - Conducte preizolate și piese de legătură

Organizare de șantier

întocmit

ing. loan Păcurar

Contract nr.: 15877/31/2011

Lucrare:      Racord termic primar pentru

alimentarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea

Beneficiar:    S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Faza:          S.F.

STUDIU DE FEZABILITATE

RACORD TERMIC PRIMAR PENTRU - ALIMENTAREA PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSSINES ORADEA

 • 1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIȚIA

y

 • 1.1. Denumirea investiției:

9

Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea

 • 1.2. Amplasamentul:

Parcul Industrial Eurobussines Oradea pentru care este necesară executarea racordului termic primar se găsește pe Șoseaua Borșului, fără număr, Oradea.

 • 1.3. Ordonatorul de credite:

Consiliul Local Municipal Oradea

 • 1.4. Autoritatea contractantă:

S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

 • 1.5. Elaboratorul studiului:

S.C. Proiect Bihor S.A. Oradea

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

y

în incinta Parcului Industrial Eurobussines în cursul anului 2011 se realizează rețeaua primară de termoficare prin care se va asigura câte un racord pentru fiecare consumator. în vederea realizării de către acesta câte un punct termic propriu. Această rețea se va realiza printr-un racord în căminul de vizitare (CV3) existent.

Pentru asigurarea alimentării cu energie termică a acestui cămin, respectiv Parcul Industrial este necesar realizarea unui racord termic primar din incinta S.C. Electrocentrale Oradea până la acest cămin de vizitare (CV).

Racordarea la rețeaua interioară se va face la conducta de Dn 800 în f

zona vanelor nr. 15, respectiv 20.

Regimul de proiectare al conductelor de racord termic primar este:

 • - temperatura agentului termic t = 130 °C

 • - presiunea nominală a agentului Pn = 25 bar.

 • 3. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII Șl OPORTUNITĂȚII INVESTIȚIEI

5      3                                        J                           9

Municipalitatea orădeană beneficiază de finanțare pentru proiectul "Creerea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea.

Conform adresei nr. 1508/06.01.2011 trimisă de Primăria Municipiului Oradea - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, se solicită realizarea unui racord termic primar din incinta S.C. Electrocentrale Oradea S.A. până la căminul de vizitare (CV3) din Parcul Industrial.

Prezentul studiu de fezabilitate pentru realizarea racordului termic primar din rețeaua interioară S.C. Electrocentrale se impune pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici și implementarea investiției.

 • 4. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

9

 • 4.1. Descrierea investiției

9

Dimensionarea rețelei noi de racord primar s-a făcut în funcție de solicitările consumatorilor astfel că puterea termică necesară pentru cele 51 de loturi = 42 Gcal/h în etapa I, iar pentru cele 24 loturi în etapa II este necesar 41 Gcal/h, în total Q necesar = 92 Gcal/h.

Realizarea rețelei se face utilizând soluții constructive moderne cu conducte preizolate termic, din conductă de oțel fără sudură, laminată la cald SR EN 0216-2-2003, urmărindu-se mărirea duratei de funcționare și reducerea pierderilor de energie termică.

Conductele se vor poza în domeniul public și în incinta S.C. Electrocentrale.

La terminarea executării lucrărilor se va reface în întregime infrastructura și spațiul verde afectat conform cu inițial.

La racord din S.C. Electrocentrale S.A. în conducta Dn 800 se vor monta aerian 2 buc. robineți Dn 400 robineți cu sertar pană Pn 40 at.

Apoi, conductele se vor poza îngropat până la căminul (CV3) din incinta Parcului Industrial.

Lungimea traseului de racord termic primar 2 Dn 400 este de L = 725 ml.

La elaborarea documentației de proiectare s-a ținut cont de următoarele:

 • - asigurarea parametrilor tehnici de funcționare

 • - costuri de investiție cât mai reduse

 • - asigurarea siguranței în funcționare

 • - întreruperea furnizării energieie termice către clienți pe o durată cât mai mică pe perioada realizării lucrărilor și a punerii în funcțiune.

Conductele de termoficare 2 Dn 400 se vor poza în șanți conform datelor furnizorului.

înainte de subtraversarea DN1 (E60) se va monta un cămin de vizitare, în care vor fi robineți de închidere și de golire sau aerisire.

Realizarea investiției s-a făcut după un studiu topo care a stat la baza desenului și va sta la baza execuției lucrărilor.

La trecerea conductelor prin pereții căminelor și la intrare în clădiri se vor monta inele de etanșare pentru a împiedica infiltrarea de apă și se va umple golul existent cu beton realizându-se etanșarea.

 • 4.2. Structura constructivă a rețelelor de termoficare din conducte preizolate termic. Elementele componente ale rețelelor de termoficare din conducte preizolate termic conform Normativului NP 029/2002 sunt:

 • - conducte drepte și piese fasonate (coturi)

 • - perne de pozare, perne de dilatare, căciuli de capăt, mufe de izolare

 • - elemente de control - sistem detectare defecte.

 • 4.3. Impactul asupra mediului

Lucrările trebuie executate ținând cont de aspecte de protecție a mediului în scopul minimizării energiei consumate și a poluării, folosindu-se cea mai mică cantitate posibilă de resurse naturale și dacă este posibil făcându-se reciclarea materialelor. în timpul instalării și exploatării se va evita eventuala poluare, iar instrucțiunile de întreținere și exploatare vor cuprinde descrierea modului de minimalizare sau evitare a poluării.

Conductele existente se vor demonta și se vor depozita în spații special amenajate, apoi se vor separa și se vor recicla.

Instalația de vată minerală se va compacta și se va transporta la groapa de gunoi a localității.

La executarea săpăturilor pentru zonele de trafic intens, se va evita depozitarea pământului și a molozului rezultat din săpături în apropiere, el va fi transportat în spații puse la dispoziție de beneficiar.

Pământul vegetal se va excava și depozita separat în vederea refolosirii lui la refacerea spațiilor verzi.

Materialele rezultate din desfacere alei, drumuri, borduri care nu se mai refolosesc se vor transporta la groapa de gunoi.

Reducerea poluării se va face prin utilizarea materialelor de execuție de calitate superioară din punct de vedere al izolării termice și implicit folosirea eficientă a energieie termice duce la economii importante de combustibil.

 • 4.4. Consumul de utilităti

9

Necesarul de utilităti rezultate - nu este cazul.

 • 5. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investiției - se anexează

Durata de realizare: 3 luni

 • 6. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

9

 • 1. Devizul general estimativ al investiției - se anexează

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investiției

- se anexează

 • 7. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

y

Analiza cost beneficiu - se anexează

 • 8. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

y                                                  y

Nr. crt.

Denumire finanțare y

mii lei

1

Fonduri proprii

2

Credite bancare

3

Bugetul de stat

4

Bugetul local

100%

5

Total contribuție publică

6

Garanții U.E.

7

Alte împrumuturi

 • 9. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

y

Pentru lucrările de execuție a rețelelor de termoficare nu se vor creea noi locuri de muncă.

 • 10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

  • 10.1. Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (mii lei) = 4.082,059 mii lei

în prețuri 31.03.2011

din care:

Construcții - montaj (C+M) = 3.578,859 mii lei

 • 10.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I = 4.082,059 mii lei/ 3.578,859 mii lei

 • 10.3. Durata de realizare: 3 luni

 • 10.4. Capacități

Lungimea traseului Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea ce urmează a se executa este de L = 725 m.

 • 11. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Documentația necesară obținerii certificatului de urbanism și a avizelor a fost depusă la beneficiar.

După eliberarea certificatului de urbanism se vor depune la beneficiarși documentațiile de avizare cerute prin certificatul de urbanism.

întocmit

ing. loan Păcurar

Contract nr.: 15877/31/2011

Lucrare:      Racord termic primar pentru

alimentarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea

Beneficiar:    S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Faza:          S.F.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției „Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”

în mii lei/mii euro la cursul 4,0984 lei/euro din 31.03.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

(cu TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAP.

- CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA T

ERENULU

1.1

Obținerea terenului

>

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

-

-

-

-

CAP. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAR

EA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVI

LUI

CAP. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

2,000

0,488

0,480

2,480

0,605

3.3

Proiectare și inginerie

62,500

15,250

15,000

77,500

18,910

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,488

0,480

2,480

0,605

3.5

Consultanță

-

-

-

-

-

3.6

Asistența tehnică

9,000

2,196

2,160

11,160

2,723

Total cap. 3

75,500

18,422

18,120

93,620

22,843

CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

Ob. 1 - Racord termic primar

2.857,601

697,248

685,824

3.543,425

864,587

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total cap. 4

2.857,601

697,248

685,824

3.543,425

864,587

1

2

3

4

5

6

7

CAP. 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții -1%

28,576

6,972

6,858

35,434

8,646

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

14,288

3,486

3,429

17,717

4,323

Total cap. 5.1

42,864

10,458

10,287

53,151

12,969

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

Comision LS.C.C. (0,1+0,7)% + comision C.S.C. 0,5% = 1,3%

37,520

9,155

-

37,520

9,155

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute - 10%

285,760

69,725

68,583

354,343

86,459

Total cap. 5

366,144

89,338

78,870

445,014

108,583

CAP. 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

Total cap. 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

3.299,245

805,008

782,814

4.082,059

996,013

din care C+M

2.886,177

704,220

692,682

3.578,859

873,233

Director executiv

pr. Florlan Gavriluț

întocmit

pr. Ana Carțiș


Șef proiect

ing. loan Păcurar