Hotărârea nr. 321/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Autogară Nufărul în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

,,Autogară Nufărul în municipiul Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 95305/27.04.2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Autogară Nufărul în municipiul Oradea elaborat de către SC ProExCo SRL, (Oradea, strada Jiului nr. 16.), respectiv SC Arhinvest Consult SRL (str. Bernard Shaw nr. 36 Oradea),

în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 36alin.(2)lit. b), c), alin.(4) lit.a), d), alin.(5) lit. c), art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție:

Autogară Nufărul în municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................SC Oradea Transport Local SA

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 2.236.234lei=524.334EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,2649 lei/ EURO in data de 11.02.2011 ), dincare:

- construcții-montaj (C+M): 2.039.268 lei = 478.151 EU

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:2.236.234lei/2.039.268lei

 • 3. durata de realizare: 6 luni, din care execuție 4 luni

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice):

 • - stații autobus                              495

 • - drumuri interioare                       1300

 • - lărgire drum de acces (G. Moisil) 50 mlx0,5 m

-trotuare noi (dale ornamentale)            870

 • - reamenajare trotuare (dale ornamentale) 1330 mp

 • - spații verzi                                  120 mp

 • - canalizare pluvială DN315         120 ml

 • - copertine călători                         2000 mp

 • - rețea de iluminat public                   1000 ml

 • - modernizare clădire existentă cu toate utilitățile aferente

 • - parter                  201

 • - etaj                   201

 • - amenajare spații comerciale              371

 • - refacere învelitoare tip șarpantă           230

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor deinvestitii alePrimariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Direcția Economică

 • - SC Oradea Transport Local S.A.

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 321


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


6,836

136,936           X.

71

137.000

/ 00

xfflîlîhv

137.269^1

137,032

137.134

136.95800

\ &

136.883

\ + / \o/


W K ■ a ■ 1

l\f f f f f | O>

IrUUlIII


Beneficiar:

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

RO.BH.

Sef proiect:

ing. Moca Eugen

Proiectat:

ing. Moca Eugen

Verificat:

arh.Radu N.Gaboi

>

Desenat:

teh. Lăzău Adrian


PROIECTANT GENERAL:SR - EN - ISO 9001:2008

Certificat nr. : UIG - 1014 - DL - 105

SR - EN - ISO 14001:2005

Certificat nr. : UIG - 1031 - DL - 20

SR OHSAS 18001:2008

Certificat nr. : UIG - 1015 - ED - 50


in vest


C □ N S U LT


S.C. ARHINVEST CONSULT S.R.L. Oradea J05/2883/2006 R20220507 tel: 0788.526.226 / 0722.874.914 fax: 0359.176.004

email : arhinvest_consult@yahoo.com


proiectare arhitectura & consultanta in investiții

LUCRAREA :

AUTOGARĂ NUFĂRUL ÎN MUNICIPIUL ORADEABENEFICIAR : S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A., JUD. BIHOR

410542 Oradea, str. Atelierelor, nr. 12

PROIECT NR. : 15 / 2011

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

martie 2011SR - EN - ISO 9001:2008

Certificat nr. : UIG - 1014 - DL - 105

SR - EN - ISO 14001:2005

Certificat nr. : UIG - 1031 - DL - 20

SR OHSAS 18001:2008

Certificat nr. : UIG - 1015 - ED - 50

PROIECTANT DE SPECIALITATE:


in vest


CONSULT


S.C. ARHINVEST CONSULT S.R.L. Oradea J05/2883/2006 R20220507 tel: 0788.526.226 / 0722.874.914 fax: 0359.176.004

email : arhinvest_consult@yahoo.com


proiectare arhitectura & consultanta in investiții

FOAIE DE CAPĂT

LUCRAREA :

AUTOGARĂ NUFĂRUL ÎN MUNICIPIUL ORADEA


BENEFICIAR : S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A., JUD. BIHOR 410542 Oradea, str. Atelierelor, nr. 12

PROIECT NR. : 15 / 2011

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE


Director : ing. Eugen Moca

Șef proiect :   ing. Eugen Moca


- ianuarie 2011 -


LUCRAREA : AUTOGARĂ NUFĂRUL ÎN MUNICIPIUL ORADEA

BENEFICIAR : S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A., JUD. BIHOR

410542 Oradea, str. Atelierelor, nr. 12 PROIECT NR. : 15 / 2011

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Șef Proiect :

Colectiv de elaborare :


 • - ing. Eugen Moca

 • - ing. Eugen Moca

 • - arh. Radu N. Gabor

 • - arh. Monica Semeș

9

 • - ing. Sabău Emil

 • - ing. Ardelean Ioan Mihai

 • - ing. Mihiț Laviniu

 • - ing. Gall Vasile

 • - ing. Șoneriu Marius

 • - ing. Lațcău Otilia

 • - ing. Blaga Mirela

 • - teh. Lăzău Adrian

s.c. PROEXCO s.r.l. j05/1593/2005 * c.u.i. 17801909

Oradea - Str.Jiului nr.16

in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


BORDEROU

PIESE SCRISE

- Foaie de capăt

 • - Fișă de responsabilități

 • - Borderou

 • - Studiu de fezabilitate

 • (1) Date generale:

 • 1. denumirea obiectivului de investiții;

 • 2. amplasamentul

 • 3. titularul investiției;

 • 4. beneficiarul investiției;

 • 5. elaboratorul studiului.

 • (2) Informații generale privind proiectul

 • 1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

 • 2. descrierea investiției:

 • 3. date tehnice ale investiției:

 • a) zona și amplasamentul;

 • b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

 • c)  situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

 • d) studii de teren:

 • - studii topografice;

 • - studiu geotehnic

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții;

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum;

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • 4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

 • (3) Costurile estimative ale investiției

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

 • (4) Analiza cost-beneficiu

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • (8) Avize și acorduri de principiu

ANEXE

 • 1. Dimensionarea sistemului rutier

 • 2. Verificarea la îngheț - dezgheț

 • 3. Antemăsurători

  in vest


  C □ N S U LT


  proiectare arhitectura & consultanta in investiții


  S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

  Oradea

  J05/2883/2006, R20220507

  tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


PIESE DESENATE

- 01/A - Plan de încadrare in zona

1:10000

 • - 02/A - Plan de situatie - Amenajare propusa

 • - 03/A - Releveu plan parter

 • - 04/A - Releveu plan mansardă

 • - 05/A - Releveu clădire existenta plan învelitoare

 • - 06/A - Releveu clădire existenta fațadă principală

 • - 07/A - Releveu clădire existenta fațadă posterioară

 • - 08/A - Releveu clădire existenta fațadă laterală dreapta

 • - 09/A - Releveu clădire existenta fațadă laterală stânga

 • - 10/A - Propunere plan parter

 • - 11/A - Propunere plan etaj

 • - 12/A - Montaj fotopropunere

 • - 13/A - Detaliu copertină

 • - 14/A - Imagini copertină

 • - 15/A - Imagini complex

1:200

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:500

- 01/D - Plan de situație

1:500

 • - 02/D - Profil longitudinal

 • - 03/D - Profiluri transversale

1:100 / 1:1000

1:100

 • - 04/D - Plan de situatie canalizare pluvială

 • - 05/D - Plan de amenajare

 • - 06/D - Profil transversal tip

1:500

1:500

1:50

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Lucrarea:

AUTOGARĂ NUFĂRUL ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Proiect nr., faza,

15 / 2011, SF

Amplasament:

RO, jud. BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA

Beneficiar:

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, tel. 0259/423245

Contract nr.:

Antreprenor general:

-

Proiectant general:

S.C. PRO EX CO S.R.L.

reprezentat de ing. Eugen MOCA - șef proiect

Proiectant de specialitate:

S.C. ARHINVEST CONSULT S.R.L. reprezentat de arh. Radu N. Gabor

MEORIU TEHNIC

(1) Date generale

 • 1.1. Denumirea investiției

9

,, AUTOGARĂ NUFĂRUL ÎN MUNICIPIUL ORADEA "

 • 1.2. Amplasamentul:

RO, jud. BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA

 • 1.3. Titularul investitiei :

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, tel. 0259/423245

 • 1.4. Beneficiarul investitiei:

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, tel. 0259/423245

 • 1.5. Elaboratorul studiului:

S.C. PRO EX CO SRL

S.C. ARHINVEST CONSULT S.R.L.

COD CAEN:

 • 7111 Activitati de arhitectura

 • 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

(2) Informații generale privind proiectul

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

În baza contractului încheiat între S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. cu sediul în localitatea Oradea, str. Atelierelor, nr.12, telefon: 0259/423245, fax: 0259/426010, înmatriculată sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, reprezentată prin ing. Csuzi Istvân având funcția de Director General și ec. Purge Ioan având funcția de Director Economic și S.C. PROEXCO S.R.L. cu sediul în loc. Oradea, str. Jiului nr. 16, tel. 0359/467273, fax 0359/815312, înmatriculată cu J05/1593/2005, CUI RO17801909 s-a solicitat: întocmire studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru construire Autogara Nufărul cu: sală de așteptare public călători, grup sanitar, spațiu depozitare bagaje, casă de vânzare bilete și abonamente, birou de mișcare și informare, spații comerciale și documentațiile necesare pentru obținerea de avize.

Societatea S.C. PROEXCO S.R.L. este responsabilă pentru îndeplinirea serviciilor de proiectare conform temei de proiectare în calitate de proiectant general și S.C. ARHINVEST CONSULT S.R.L în calitate de proiectant de specialitate.

În prezentul proiect se realizează faza de STUDIU DE FEZABILITATE.

Conform temei de proiectare, beneficiarul solicită întocmirea unui proiect pentru construire Autogara Nufărul cu: sală de așteptare public călători, grup sanitar, spațiu depozitare bagaje, casă de vânzare bilete și abonamente, birou de mișcare și informare, spații comerciale.

Suprafața disponibilă a terenului este de aprox. 3200 mp și se va avea în vedere asigurarea utilităților apă, canalizare, energie electrică, energie termică, rețea de comunicații și rețeaua de contact tramvaie în funcție de amplasarea peroanelor.

Regia Autonomă de Transport Public Oradea și-a început activitatea în urmă cu aproximativ 40 de ani. Din anul 1870 pana în 1991 regia a fost cunoscută sub diverse denumiri: Linia ferată Publică S.A. Oradea (1870-1905), Calea Ferată Orășenească Oradea Mare S.A. (19051925), Societatea Tramvaielor Oradea Mare S.A. (1925-1940), Intreprindere Comunală “12

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Octombrie” Oradea - I.C.O. (1948-1980), întreprinderea Județeană de Transport Local Bihor (1980-1991). După 1991 s-a înființat Regia Autonomă Oradea Transport Local - O.T.L. care are în prezent peste 1300 de angajați.

Societatea s.c. Proexco s.r.l. este responsabilă pentru realizarea proiectului în fazele de SF+PT+DE+CS+DL+DDE+Doc. avize la construire Autogară Nufărul din Municipiul Oradea conform temei de proiectare. Societatea s.c. Proexco s.r.l. care are ca obiect de activitate activități de inginerie și consultantă tehnică legate de acestea este proiectantul general, prin ing. Moca Eugen în calitate de șef proiect și întreaga echipă de ingineri CFDP, rețele edilitare și ing. topografi care asigură proiectarea parții de intrastructură.

Societatea s.c. Arhinvest Consult s.r.l. este responsabilă pentru proiectarea de specialitate la construire Autogară Nufărul din Municipiul Oradea conform temei de proiectare. Prin arhitecții Radu N. Gabor și Monica Semeș asigură proiectarea și lucrările de arhirectură la reamenajarea construcției și arhitectura întregii autogări, cu încadrarea acesteia în specificul zonei și specificațiile destinației.

Inspecția vizuală si studiul geohetnic a întregii zone care face obiectul acestui proiect a relevat faptul că starea tehnică generală a acesteia este precară, caracteristicile tehnice și structurale, alături de multiplele defecțiuni generând condiții improprii pentru circulația rutieră.


PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Capăt de linie tramvaie - Nufărul

La capătul de linie din cartierul Nufărul se regăsesc următoarele :

 • -  bucla de întoarcere pentru tramvaiele nr. 2, 3N, 3R + 2 stații tramvaie : stația Nufărul I și Nufărul II pentru tramvaiele nr. 2, 3N, 3R.

 • -  capat de linie pentru autobuzele locale nr. 12 și 20

 • -  capăt de linie pentru autobuzele care pleacă spre diferite comune din jud. Bihor (Sinmartin, Hidișelu de Sus, Lăzăreni, Holod etc.) iar dintre acestea cele mai numeroase și mai frecvente sunt cele cu plecare spre Sînmartin, Băile Felix și Băile 1 Mai.

 • -  Ocazional (1-2 zile pe săptămână) acesta este punctul de plecare pentru diferite autocare cu rute internaționale (Ungaria, Austria, Italia, Spania etc.)

 • -  Clădire administrativă a s.c. Oradea Transport Local s.a. (conducători auto, vatmani, controlori trafic, administrația companiei)


Actualmente zona este nesistematizată în ceea ce privește parcarea autobuzelor, microbuzelor și autocarelor. Acestea sunt parcate haotic ceea ce reprezintă un pericol pentru siguranta rutiera și o dezorientare a pasagerilor.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Actualmente nu există adăposturi pentru pasagerii autobuzelor, microbuzelor și autocarelor, aceștia se plimbă liber printre autoturisme.


Accesul intrare și ieșire se face direct prin strada Nuf ărului fă ră o reglementare clară a circulației rutiere ceea ce periclitează circulația rutieră pe strada Nufărului, stradă foarte aglomerată.

Plarforma existentă este în stadiu de asfalt îns ă prezintă numeroase degradă ri de tipul gropilor, tasărilor, contaminărilor complexului rutier cu pietriș și pamant din terenul de fundare.

Trotuarele sunt amenajate prin asfaltare însă nu prezintă continuitate.

Platforma și trotuarele sunt incadrate parțial de borduri care sunt degradate, sparte. Nu există marcaje rutiere pentru reglementarea parcărilor și a trecerilor pentru pietoni. Clădirea administrativă este nesistematizată si nu poate găzdui în starea actuală pasagerii. Se dorește extinderea acestei clădiri pentru a putea găzdui pe lângă administratia OTL, conducători auto, vatmani și controlori și sală de asteptare pentru pasageri.

Se dorește amenajarea unor spații comerciale pentru pasageri.

Terenul ocupat de investitie în suprafată totată de 3200 mp este proprietatea privat ă a beneficiarului s.c. Oradea Tranport Local s.a. Lucrările proiectate nu vor depăși ampriza existentă, deci nu vor fi necesare exproprieri. Terenul care va fi ocupat se află în proprietate conform certificatului de urbanism.

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Conform temei de proiectare se solicită un proiect care să asigure următoarele dotări

mimine:

 • -   sală de așteptare, pentru publicul călător, cu cel puțin 20 de locuri pe scaune și o suprafată echivalentă de min. 1 mp pentru fiecare loc pe scaun

 • -  grup sanitar propriu cu minim 3 cabine, din care una pentru persoane cu dizabilități

 • -   spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi, o încăpere separată în construcția autogării

 • -  minimum 8 persoane necesare pentru autobuzele care pleacă - sosesc în și din cursă, dotate cu afișaj electronic pentru informarea publicului călător, la fiecare peron

 • -  casa de vanzare bilete si abonamente - o incapere dotată cu tehnica necesară vânzării

 • -  birou de miscare care asigură informarea călătorilor despre circulația autobuzelor și întocmește evidențele impuse de regulamentele în vigoare

 • -   spații comerciale pentru activități specifice într-o autogară, conform disponibilităților suprafeței terenului (tip fast-food, chiosc ziare, souvenir, etc. )

 • -   asigurarea utilităților: apă, canalizare, energie electrică, energie termică, rețea comunicații, etc.

2. descrierea investiției:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, străzile studiate se încadrează în categoria “C” - importanță normală.

Terenul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este în stadiul de asfaltare partial incadrată cu borduri sparte si degradate.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Întreținerea permanentă a drumurilor/platformelor asfaltate constituie factorul primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului. Activitățile de prevenire și remediere ale defecțiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor și în final eficiența sporită a acestora în circuitul economic național.

Întreținerea trebuie să înceapă odată cu darea în exploatare a acestora, ea trebuie să fie operativă, să poată preveni apariția defecțiunilor și să acționeze la timpul potrivit pentru efectuarea remedierilor și executarea lucrărilor specifice.

Lipsa unei întrețineri permanente și de bună calitate conduce în final la apariția defecțiunilor sub diverse forme, care determină o scădere a nivelului stării de viabilitate și implicit o sporire a cheltuielilor de exploatare și întreținere.

Necesitatea realizării investiției rezultă din faptul că se dorește aducerea la standarde europene a traficului de pasageri prin crearea condițiilor optime pentru transportul în comun pentru atragerea populației pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun:

 • •  Nevoia de îmbunatatire a accesibilitatii în și dinspre Oradea;

 • •  Nevoia de îmbunatatire a accesibilitatii la autobuzele si tramvaiele administrate de OTL Oradea și nu numai

 • •  Necesitatea ameliorarării calității mediului și a diminuării surselor de poluare

 • •  Nevoia revitalizării zonei

 • •  Nevoia modernizării capatului de linie Nufărul prin transformarea în autogară funcțională la standarde europene

Dezvoltarea într-o zonă și într-un oraș este dependenta de realizarea unei infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rand, la cresterea calitatii vieții populației din zonă si la crearea de noi oportunitati investitionale din partea agentilor economici. Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constituie modernizarea infrastructurii fizice urbane de bază care influențează în mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de oportunități ocupaționale.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

In ceea ce priveste structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficiu zonei, influentand benefic strategia de dezvoltare a retelei de transport si a zonei prin urmatoarele aspecte:

- fluidizarea circulației rutiere

- siguranta circulatiei

- amenajarea corespunz ătoare a unei autogă ri

- îmbunătățirea legăturilor în Oradea și dinspre Oradea spre comunele județului Bihor

Transportul urban de persoane constituie o activitate cu un pronunțat caracter social -acesta prin definitie necreand bunuri materiale sau produse noi, ci efecte utile pentru societate, cu profunde implicatii asupra colectivitatii. Prin specificul ei, aceasta prestatie este una din componentele esentiale ale functiunilor orasului, care asigura unitatea si coerenta activitatii sale economice si sociale printr-un cadru organizat (trasee fixe, grafice de mers, tarife trestabilite).

Caracteristica principala a transportului urban este reprezentata de necesitatea realizarii unei oferte optime in momentul aparitiei cererii si trebuie astfel organizat incat sa asigure preluarea acesteia (efectuarea calatoriilor), cu un grad corespunzator de siguranta si confort.

Obiectivele proiectului

Transportul urban intr-un oras mare este complex si se desfasoara in conditii caracterizate, in principal, prin:

 • - Solicitari intense si de scurta durata;

 • - Grad de incarcare variabil in spatiu si timp;

 • - Necesitatea incadrarii in traficul rutier general;

 • - Trecerea prin numeroase puncte de conflict;

 • - Aparitia unor factori perturbatori independenti de organizarea sa;

Calitatea unei calatorii - ca produs efectiv al acestei activitati - depinde de o multime de factori, cei mai importanti fiind: confortul, durata, siguranta, regularitatea si ritmicitatea circulatiei. Realizarea acestui deziderat presupune asigurarea unei capacitati suficiente, accesibilitate usoara, timp minim pentru drumul origine - destinatie, siguranta realizarii prestatiei pe orice fel de vreme,

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

confort rezonabil, facilitati, minim de efecte negative pentru linistea locuitorilor si mediului inconjurator, toate la un pret convenabil (acceptabil).

Din acest motiv, rentabilitatea transportului urban este o caracteristica relativa, acesta trebuind apreciat in principal prin efectele utile pe care le produce in intreaga viata a orasului, subventionarea activitatii de transport fiind un element indispensabil pentru dezvoltarea, diversificarea, cresterea calitatii si echilibrul financiar. In ultimii ani, in orasele din Romania, numarul autoturismelor propritate particulara a crescut foarte mult astfel incat spatiul urban, nepregatiti pentru acest fenomen, devine teatrul unui conflict dramatic intre folosirea individuala a automobilelor si interesul colectiv. Se inmultesc locurile de parcare, chiar si strazile mai mari devin supraaglomerate in cea mai mare parte a zilei. Un numar de 100 de pasageri in autoturisme ocupa de 13 ori mai mult spatiu stradal decat 100 de pasageri aflati intr-un mijloc de transport in comun, fara a vorbi de poluarea chimica produsa, care este, de asemenea, de cateva ori mai mare, de necesitatea infiintarii unor parcari, de distrugerea de zone verzi etc.

Aceste aspecte conduc la ideea ca un transport public urban bine pus la punct ar atrage o parte din pasagerii care folosesc in prezent autoturismul propietate personala, ceea ce ar influenta direct traficul pe strazile orasului, in sensul scaderii acestuia, reducerii locurilor de parcare, reducerii blocajelor in anumite intersectii s.a. Ridicarea calitatii serviciului de transport public in comun de calatori este deci, principala cale de rationalizare a utilizarii eficiente a mijloacelor de transport existente. Stimularea folosirii transportului in comun de calatori constituie principala conditie pentru pastrarea calitatii si mediului inconjurator. Serviciul public de transport in comun functioneaza sub forma de regie autonoma de interes public. Regiile autonome sunt persoane juridice si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Fondurile materiale ale regiilor autonome provin din activitati proprii, serviciile publice efectuate de regiile autonome desfasurandu-se contra cost.

Principalul obiectiv al studiului de fezabilitate prezent este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de modernizare prin consolidari successive a drumurilor prezentate.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • - scenarii propuse (minimum două);

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

Toate variantele analizate au cuprins următoarele:

- reamenajarea și extinderea cl ădirii

- amenajare parc în centrul buclei de tramvai

- amenajare autogară cu locuri de staționare pentru autobuze

- amenajare spații comerciale

- amenajare retele edilitare

- amenajare copertine pentru zona autogă rii

- amenajare spatii verzi

- amenajare trotuare pietonale noi si reamenajare trotuare existente

Diferentele dintre variante au constat în:

- suprafata amenajată din cladire

- functionalitatea si compartimentarea clădirii

- materialele folosite pentru clădire

- suprafetele acoperite de copertine

- copertinele folosite

 • -   materialele alese pentru drum, statii de autobus si trotuare

 • -   mobilierul urban folosit

 • -  conceptul de amenajare al spatiilor comerciale

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Criteriile care au stat la baza celei mai bune variante sunt:

S-a considerat ca fiind avantajoasa variantă, varianta aleasă și detaliată în prezentul proiect din mai multe puncte de vedere:

- la cerintele beneficiarului, ținând cont de disponibilitățile materiale si de costuri s-a optat pentru varianta preventată

- considerente de arhitectură locală și încadrarea în peisaj si îmbinarea funcționalității cu arhitectura

- materiale avantajoase din punct de vedere al prețului în raport cu funcționalitatea si calitatea acestora

- financiar alte variante ar fi fost cu 30% pana la 100% mai costisitoare decat varianta aleasă, costuri generate de materialele folosite și suprafetele de clădire si copertine amenajate.

- din considerente de timp, alte variante aproape ar dubla timpul de executie.

Tinand cont de toate acestea s-a considerat ca varianta cea optima pentru construire Autogară Nufărul este varianta detaliată din prezentul proiect.

Pentru varianta aleasă au fost introduse antemăsurători în programul de devize pentru detalierea costurilor cu materiale, manopera, utilaje, transporturi.

Detalierea solutiilor variantei alese se regăsește la:

Punctul: (2) Informații generale privind proiectul

Subpuctul 3. date tehnice ale investiției:

Litera e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții;

Pentru varianta aleasă s-au întocmit si: grafic de realizare a lucrării, analiza cost-beneficiu, indicatori tehnico-economici, estimare pentru forta de muncă, planuri de situatie adaptate solutiei, profile longitudinale si transversale, toate acestea fiind cuprinse în continuare în studiul de fezabilitate prezent sau anexat.

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

In conformitate cu punctul 3 litera e) .

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • 3. date tehnice ale investiției:

a) zona și amplasamentul;


Oradea, mai demult Oradea Mare este reședința și cel mai mare municipiu al județului Bihor, situat în vestul României, pe râul Crișul Repede, în imediata apropiere a graniței cu Ungaria. Totodată este și cel mai important oraș din regiunea istorică Crișana. La recensământul din 2002 municipiul avea 206.614 de locuitori. Zona metropolitană, care include și nouă comune învecinate, avea în anul 2007 populația de 245.800 de locuitori.

De secole, municipiul Oradea a reprezentat un punct important de referință pentru zonă, fiind cel mai important centru cultural și comercial. În Evul Mediu, în Cetatea Oradiei exista un observator astronomic, primul în Europa. Drept urmare, meridianul de 00 trecea prin Oradea.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Oradea (în latină Varadinum) este menționată pentru prima dată la 1113, într-o diplomă a abației benedictine din Zobor, în care apare numele episcopului Sixtus Varadiensis și al comitelui Saul de Bychar, însă rădăcinile sale sunt de origine romano-dacică, descoperirile arheologice atestând că în zona Salca din oraș și zona Băilor Felix erau stabiliți romani și daci. De-a lungul Evului Mediu, cetatea a devenit loc de conviețuire pentru un mozaic etnic care a contribuit la stabilirea componenței etnice de astăzi al Oradiei: români, maghiari, austrieci, slovaci, evrei, ucrainieni și turci.

Situat la numai 13 km de granița de vest a României, municipiul Oradea, reș edința administrativă a județului Bihor, ocupă o poziție central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicații, aflat la o distanță sensibil egală de capitalele regiunii: București (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km).

Latitudinea nordic ă de 47 03' și longitudinea estică de 21 55' plaseaz ă Oradea pe cursul Crișului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munților Apuseni. La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găsește la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepișului) către cel de câmpie.

Ape

Prin municipiul Oradea trec râul Crișul Repede, pârâul termal Peța, precum și pârâurile Paris, Sălbatic, Adona, toți afluenți ai Crișului Repede. Acesta străbate orașul chiar prin centru, creând o luncă în centrul istoric.

Flora și fauna

Flora municipiului nu diferă de cea a județului. În numeroase zone ale oraș ului cresc arbori de magnolii, iar în apropiere de Oradea există o pădure relativ întinsă de foioase. Râul Crișul Repede a creat în mai multe zone o luncă, unde vegetația este tipică acestui relief.

Animalele sălbatice lipsesc aproape în totalitate, existând totuși grupuri de roz ătoare și mamifere mici, precum și căprioare, în pădurea Felix de lângă oraș. Dar sunt și unele reptile cum ar fi șopârla și șarpele de apă care se află îndeosebi pe malurile Crișului Repede. Dintre mamifere putem aminti și vidra. În Crișul Repede trăiesc deasemenea mai multe specii de pești , cum ar fi : Avat , Biban , Caras , Crap , Lin , Păstrăv , Roșioară , Somn , Șalău , Știucă , Clean ș.a.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Climă și precipitații

Clima ora ș ului este determinat ă de Vânturile de Vest, fiind a ș adar o clim ă temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,3 °C, pentru luna iulie media nedepășind 21 °C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,7 °C. Precipitațiile înregistrează o medie


Amplasarea în Cartierul Nufărul (lângă Piața Nufărul)

Autogara Nuf ărul este amplasată în cartierul Nufărul, cu acces din strada Nufărului, în apropierea unei Piețe, a unor supermarketuri: Penny Market, Selgros, Praktiker precum și a Universității Emanuel. Așadar zona este foarte intens circulată și necesitatea realizării unei autogări este absolut necesară

c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Suprafata totala ocupata este de 3200,00 mp reprezentand terenuri din intravilanul Oradea, terenuri apartinatoare OTL Oredea, judetul Bihor in conformitate cu planul urbanistic general aprobat.

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

Reteaua de sprijin a fost realizata prin indesirea retelei de triangulatie de ordin superior din zona lucrarii.

Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incat sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoare referitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunt urmatoarele:

- distanta dintre puncte sa nu depaseasca 250 - 350 m.

- pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a nu perturba determinarea distantelor prin unde

- pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilor

Măsurătorile s-au executat cu o stație totală tip TRIMBLE 5503.

Determinarea coordonatele stațiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din rețeaua topografică de sprijin.

După efectuarea operațiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de toleranță admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.

Prelucrarea punctelor și calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator sub TOPOSYS 5.0 și MAPSYS 7.0.

Pentru încadrarea rețelei altimetrice de sprijin în rețeaua altimetrică de stat de ordin superior au fost utilizați reperi de nivelment în sistem de referință Marea Neagră 1975.

SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 70

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NAEAGRĂ 1975

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Punctele de sprijin din rețeaua națională luate ca reper pentru ridicările topografice sunt borne situate în zona gării.

STUDIUL TOPOGRAFIC SE REGASESTE ÎN PIESELE DESENATE ANEXATE.

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

STUDIUL GEOTEHNIC SE REGASESTE ANEXAT.

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Proiectarea Autogării Nufărul cuprinde următoarele:

 • -   detaliu de circulație (amenajarea acesului intrare - ieșire pentru autocare, autobuze, microbuze)

 • -  amenajare autogară pentru autocare, autobuze, microbuze cu locuri de parcare, statii de autobuze

 • -  amenajare trotuare pentru pietoni

 • -  reamenajare cladire

 • -   amenajare rețele tehnico-edilitare

 • -   siguranta circulatiei

Detaliu de circulație (amenajarea acesului intrare - ieșire)

Pentru accesul la autogară s-a optat pentru realizarea acestuia din strada Grigore Moisil, care are acces în strada Nufărului. A fost aleasă această variantă pentru a nu periclita traficul pe strada Nufărului.

Strada Grigore Moisil este asfaltată si are lățimea de 6,00 ml.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Se amenajează o lărgire a străzii Grigore Moisil pana la accesul in autogara, o largire cu 1,00 ml, respectiv de la 6,00 ml lățime la 7,00 ml. Lărgirea este stânga-dreapta 0,50 ml lățime și 50 ml lungime.

Complexul rituer în casetele de largire are următoarea structura:

- strat de fundație din balast de 35 cm grosime proiectat

- strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 15 cm grosime proiectat

- strat de AB2 de 6 cm grosime proiectat

- strat de BAD25 de 6 cm grosime proiectat

- strat de uzură din BA16 de 6 cm grosime proiectat

Accesul este de forma unui acces simplu cu lățimea de 14,00 ml cu raze de racordare R1=3,00 ml dreapta, R2=6,00 ml stânga.

Amenajare autogară pentru autocare, autobuze, microbuze cu locuri de parcare, statii de autobuze

Pentru amenajarea autogării pentru autobuze (microbuze si autocare) s-au proiectat în total 11 stații cu dimensiunile de 13,75 ml x 3,00 ml sau 8 statii din care 3 statii duble (o statie dublă are dimensiunile de 27,50 ml x 3,00 ml) pentru autobuzele lungi tip “acordeon”.

Fiecare statie este ușor accesibilă de pe trotuare.

S-au amenajat si 6 locuri de parcare pentru autoturisme la care accesul va fi cu barieră pentru personalul OTL.

S-au amenajat și spații comerciale ușor accesibile din statiile de autobuze.

Complexul rutier folosit pentru drumurile interioare și statii are următoarea alcătuire:

Complex rutier drum interior - 1300,00 mp:

- strat de fundație din balast de 35 cm grosime proiectat

- strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 15 cm grosime proiectat

- strat de AB2 de 6 cm grosime proiectat

- strat de BAD25 de 6 cm grosime proiectat

- strat de uzură din BA16 de 6 cm grosime proiectat

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Complex rutier stații - 495,00 mp:

- strat de fundație din balast de 35 cm grosime proiectat

- strat de beton de ciment BCR45 într-un strat de 23 cm grosime

Amenajare trotuare pentru pietoni - 870,00 mp

Trotuarele pentru pietoni sunt astfel amplasate încât să să ofere siguranță acestora și să asigure continuitate fluxurilor de pietoni.

Complex rutier trotuare:

- strat de fundație din balast de 20 cm grosime proiectat

- strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 10 cm grosime proiectat

- dale ornamentale tip dreptunghiular de culoare teracotă de 20 x 10 x 6 cm așezate pe un substrat de nisip de 2 cm grosime

Reamenajare trotuare pentru pietoni - 1330,00 mp:

Pentru trotuarele care împrejmuiesc bucla de tranvai, în suprafată totală de 1330 mp se propune reamenajarea acestora prin decaparea asfaltului existent pe 6 cm grosime si refacerea trotuarului cu dale ornamentale tip dreptunghiular de culoare teracotă de 20 x 10 x 6 cm așezate pe un substrat de nisip de 2 cm grosime.

Reamenajare cladire

Conform temei de proiectare a rezultat un proiect care să asigure atat dotarile minime cat si spatiile necesare unei cladiri de autogara moderne:

Din punct de vedere stuctural cladirea actuala are un sistem format din fundatii continue de beton armat, zidarie portanta, sarpanta lemn, si invelitoare in doua ape .Se propune extinderea parterului cladirii existente (interax 0-1 si 5-7) si recompartimentare, pentru obtinerea unui spatiu

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

suficient pentru a adaposti functiunile dorite; la nivelul mansardei se vor executa lucrari de desfiintare pereti existenti, si inaltarea peretilor exteriori pentru asigurarea unei ventilatii corespunzatoare. La nivelul sarpantei se vor executa lucrari de desfiintare structura lemn, si se propune realizarea unei noi invelitori.

Prin modernizarile propuse la parterul cladirii, au rezultat urmatoarele spatii:

-sala de asteptare de 36.16 mp destinata publicului calator; mobilata cu 23 de scaune si o suprafta echivalenta de minim 1 mp pentru fiecare loc pe scaun; din acest spatiu se va realiza si accesul pe verticala;

-ghiseu de vanzare bilete si abonamente de 21.98 mp, dotat cu echipament tehnic necesar desfasurarii activitatii;

-2 grupuri sanitare pe sexe si un grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati;

-depozit bagaje pentru publicul calator de 9.23 mp;

-birou dispecer si operator de 5.73 mp;

-control circulatie tramvai de 5.46 mp;

-dispecer tramvai de 12.49 mp;

-birou revizii de 5.64 mp;

-birou sef sector tramvai de 9.13 mp;

-2 grupuri sanitare pe sexe ;

Prin modernizarile propuse la etajul cladirii, au rezultat urmatoarele spatii:

-o zona de cafe-bar de 53.30 mp mobilata cu mese si scaune, si un spatiu de depozitare pentru produsele comercializate in cafe-bar;

-o sala de sedinte mobilata pentru 56 de persoane;

-o zona destinata activitatii controlorilor, compusa din spatiile:oficiu de 15.82 mp, birou mobilat pentru doua persoane de 11.30 mp, 2 vestiare pe sexe si un grup sanitar care va deservi atat aceasta zona cat si sala de sedinte.

Circulatia pe verticala in cladire se realizaeaza prin intermediul celor 2 scari propuse; una asigurand accesul spre zona destinata activitatii controlorilor, si a doua spre zona comerciala destinata publicului calator.

In vecinatatea peroanelor de autobus se vor amplasa 3 constructii comerciale pentru activitati specifice intr-o autogara (comercializare ziare, souverire..).Un alt punct de interes major al proiectului actual il constituie amenajarea si mobilarea urbana a Parcului tematic. Beneficiarul

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

intentioneaza sa infiinteze un spatiu public de recreere care să deservească atat publicul calator al autogarii, cat si populatia orasului. Acesta se va amenaja ca atare cu alei , banci, parcari biciclete, stalpi de iluminat stradal, cosuri de gunoi si dotări pentru petrecerea timpului liber . Integrarea in peisaj se va rezolva prin tratarea adecvata a plantarilor din cadrul obiectivului.

Acest Parc Tematic este o propunere. El se va realiza într-o etapă urmă toare de dezvoltare a Autogării Nufărul în fucție de resursele economice.

Amenajările propuse sunt detasate de rigorile stilului geometric, prin adoptarea stilului liber, peisajer, cu alei circulare care urmeaza aproximativ conturul terenului, cu un centru de interes reprezentat prin tramvaiul restaurat si al terasei propuse in jurul acestuia. Plantarile sunt aparent aleatorii si sunt constituite din specii autohtone deosebite. Gazonul se va constitui din specii rezistente, care se preteaza la trafic intens.

Copertinele pentru peroanele de asteptare si zonele de circulatie pietonala vor fi realizate din structura metalica modulara, iar invelitoarea va fi construita din policarbonat celular. In aceasta zona se propun amplasarea corpurilor de iluminat si a retelei electrice aferente acestora.

Amenajare rețele tehnico-edilitare și scurgerea apelor

Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut rigole la bordură (rigole carosabile din dale prefabricare din beton armat de 50x30x12/10 cm) care colectează apele de suprafată si le conduce spre gurile de scurgere ale canalizării pluviale proiectate.

Rețeaua de canalizare pluvială este prevăzută a fi realizată cu:

- 14 guri de scurgere

- 4 cămine de vizitare

- 120,00 ml de canalizare pluviala (DN315)

- 110,00 ml de racorduri la gurile de scurgere (DN200)

Rețeaua de canaliazre pluvială se racordează în canalizarea pluvială esiatentă pe strada Grigore Moisil.

Siguranța circulației

Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut ingicatoare rutiere care s ă reglementeze prioritățile de terecere prin autogara precum si marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Alegerea solutiei proiectate și a sistemului rutier s-a făcut pe baza:

- temei de proiectare

 • - rezultatelor studiului geotehnic privind natura amenajărilor existente și a terenului de fundare de pe fiecare obiectiv în parte

 • - calculului de dimensionare luând în considerare datele de trafic actuale și de perspectivă și condițiile locale de teren.

 • - calculelor de verificare și la acțiunea de îngheț - dezgheț

 • - considerentelor de trafic din zonă

 • - normelor tehnice și reglementărilor legale aflate în vigoare la data întocmirii prezentului studiu de fezabilitate (martie 2011)

Calculele sunt anexate în întregime prezentei documentații.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

Nu este cazul.

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

In conformitate cu avizul de mediu anexat.

4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata de realizare a proiectului este de 6 luni de la semnarea contractului de finantare din care 2 luni sunt necesare realizarii proiectului tehnic si licitarea lui si 2 luni faza de executie. Graficul de lucrari este prezentat in Graficul 1 de mai jos :

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Grafic 1: Grafic de realizare a investitiei

LUNA

1

2

3

4

5

6

SAPTAMANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FAZA DE LUCRU

FAZA DE PROIECTARE+ LICITAȚIE

FAZA DE EXECUȚIE

1

PROIECTARE FAZA PT+DE+DDE+CS (+STUDII TEREN)

2

OBTINEREA DE AVIZE

3

FAZA DE LICITATIE SI MOBILIZAREA CONTRACTORULUI

4

TERASAMENTE

5

RETELE TEHNICO-EDILITARE

6

AUTOGARA -STATII, DRUM INTERIOR, PARCARE

7

TROTUARE

8

SPATII COMERCIALE

9

REAMENAJARE

CLADIRE

10

SEMNALIZARE RUTIERA (MARCAJE, INDICATOARE)

11

VERIFICAREA SI INCHIDEREA PROIECTULUI

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Costurile estimative ale investiției

9

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Deviz general pentru varianta aleasa ca fiind cea mai optima pentru Autogară Nufărul.

DEVIZ GENERAL

Curs valutar 4,2649 /1 Euro

Din data    11.feb 2011    ( Curs BNR )

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

24%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii

Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii

Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obtinerea terenului

-

-

-

-

-

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

4,000

0,938

0,960

4,960

1,163

3,2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autoritati

5,000

1,172

1,200

6,200

1,454

3,3

Proiectare si inginerie 3,0%

28,790

6,750

6,910

35,700

8,371

3,4

Organizarea procedurilor de achizitie

1,000

0,234

0,240

1,240

0,291

3,5

Consultanta 0,5 %

-

-

-

-

-

3,6

Asistenta tehnica 1,0 %

16,446

3,856

3,947

20,393

4,782

TOTAL CAPITOL 3

55,236

12,951

13,257

68,492

16,060

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

CAPITOLUL 4

Cheltuileli pentru investiția de baza

4,1

Constructii si instalatii

1644,571

385,606

394,697

2039,268

478,151

4,1,1 Terasamente

185,842

43,575

44,602

230,444

54,033

4,1,2 Suprastructura

274,396

64,338

65,855

340,251

79,779

4,1,3 Largire - str. Grigore Moisil

12,109

2,839

2,906

15,015

3,521

4,1,4 Trotuare noi

71,159

16,685

17,078

88,237

20,689

4,1,5 Reamenajare trotuare existente

98,439

23,081

23,625

122,064

28,621

4,1,6 Semnalizare rutiera

5,246

1,230

1,259

6,505

1,525

4,1,7 Spatii verzi

4,268

1,001

1,024

5,292

1,241

4,1,8 Scurgerea apelor de suprafata

10,406

2,440

2,497

12,903

3,025

4,1,9 Canalizare pluviala

40,521

9,501

9,725

50,246

11,781

4,1,10 Extindere/Modernizare cladire

437,448

102,569

104,988

542,436

127,186

4,1,11 Spatii comerciale

171,078

40,113

41,059

212,137

49,740

4,1,12 Mobilier urban

34,829

8,166

8,359

43,188

10,126

4,1,13 Copertine

298,830

70,067

71,719

370,549

86,883

4,2

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

4,3

Utilaje, echipemente tehnologice si functionale de montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotari

-

-

-

-

-

4,6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

1644,571

385,606

394,697

2039,268

478,151

CAPITOLUL 5 Alte chetuieli

5,1

Organizare de santier

 • 5.1.1. Lucrari de constructii

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,3 %

21,379

5,013

5,131

26,510

6,216

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%

82,229

19,280

19,735

101,963

23,908

TOTAL CAPITOL 5

103,608

24,293

24,866

128,474

30,124

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

1803,415

422,850

432,820

2236,234

524,334

Din care C+M

1644,571

385,606

394,697

2039,268

478,151

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Esalonarea costurilor se va face conform graficului de executie din Graficul 2.

Costurile pentru realizarea Proiectului tehnic, pentru obtinerea de avize, acorduri, autoritati precum si cheltuielile legate de organizarea procedurilor de achizitie trebuiesc alocati inainte de începerea fazei de construcții - montaj.

Costurile pentru asistenta tehnica, costurile creditului și cheltuieli neprevăzute sunt alocate procentual in lunile aferente perioadei de executie.

Costurile aferente fiecarei categorii de lucrari din constructii montaj se impart in mod egal in lunile aferente pentru executia fiecarei faze in parte.

Graficul 2 : Grafic de executie cu esalonare costuri

LUNA

1

2

3

4

5

6

SAPTAMANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FAZA DE LUCRU

FAZA DE PROIECTARE+ LICITATIE

FAZA DE EXECUTIE

1

PROIECTARE FAZA PT+DE+DDE+CS (+STUDII TEREN)

2

OBTINEREA DE AVIZE

3

FAZA DE LICITATIE SI MOBILIZAREA CONTRACTORULUI

4

TERASAMENTE

5

RETELE TEHNICO-EDILITARE

6

AUTOGARA - STATII, DRUM INTERIOR, PARCARE

7

TROTUARE

8

SPATII COMERCIALE

9

REAMENAJARE

CLADIRE

10

SEMNALIZARE RUTIERA (MARCAJE, INDICATOARE)

11

VERIFICAREA SI INCHIDEREA PROIECTULUI

12

COSTURI LUNARE (RON FARA TVA)

32,790

6,000

375,639

533,642

506,320

349,024

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • (4) Analiza cost-beneficiu:

 • 1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Identificarea investitiei : Autogară Nufărul Municipiul Oradea.

Obiectivul general

Investiția care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general construirea Autogării Nufărul în Municipiul Oradea.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al investiției constă în amenajarea autogării Nufărul Oradea prin amenajarea accesului, a unor statii pentru autobuze, amenajare trotuare, spatii comerciale si reamenajare clădire existentă.

Necesitatea realizării investiției rezultă din faptul că se dorește aducerea la standarde europene a traficului de pasageri prin crearea condițiilor optime pentru transportul în comun pentru atragerea populației pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun:

 • •  Nevoia de îmbunatatire a accesibilitatii în și dinspre Oradea;

 • •  Nevoia de îmbunatatire a accesibilitatii la autobuzele si tramvaiele administrate de OTL Oradea și nu numai

 • •  Necesitatea ameliorarării calității mediului și a diminuării surselor de poluare

 • •  Nevoia revitalizării zonei

 • •  Nevoia modernizării capatului de linie Nufărul prin transformarea în autogară funcțională la standarde europene

In ceea ce priveste structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficiu zonei, influentand benefic strategia de dezvoltare a retelei de transport si a zonei prin urmatoarele aspecte:

 • - fluidizarea circulației rutiere

 • - siguranta circulatiei

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

- amenajarea corespunz ătoare a unei autogă ri

- îmbunătățirea legăturilor în Oradea și dinspre Oradea spre comunele județului Bihor

 • 3. analiza opțiunilor;

a) Varianta fara nici o investitie

În varianta în care nu se fac nici un fel de amenajări pentru amenajarea unei autogări zona rămâne în stadiul actual: statii nesistematizate, acces din strada Nufărului, complex rutier degradat, fară sala de asteptare pentru pietoni. Avand in vedere cele aratate mijloacele de transport in comun sunt neatractive din punct de vedere al folosirii lor de către populatie.

Tinand cont de cele aratate este imperios necesar luarea de masuri pentru remedierea acestor neajunsuri.

b) Varianta propusa

Solutii tehnice propuse in conformitate cu punctul (2), subpuncltul 2, litera e), care îndeplinesc următoarele condiții obligatorii in conformitate cu stasurile si normativele in vigoare:

 • -  În profil transversal drumul va fi proiectat cu una/două benzi de circulație conform STAS 2900/85;

 • -  Elementele geometrice ale drumului, parametrii de calcul necesari pentru determinarea acestora precum și prescripțiile de proiectare a traseului de drum, în plan și în spațiu, vor respecta STAS 863/85, respectiv STAS 10144/1-5;

 • -  Sistemul rutier va fi de tip flexibil funcție de traseul și structura fiecărui obiect conform soluțiilor alese pe profilele transversale tip.

Valoarea totala a lucrarilor necesare de executat se regaseste in devizul general cuprins la punctul (3), subpunctul 1.

c) Varianta cu investitie maxima

S-a considerat ca fiind avantajoasa variantă, varianta aleasă și detaliată în prezentul proiect din mai multe puncte de vedere:

- la cerintele beneficiarului, ținând cont de disponibilitățile materiale si de costuri s-a optat pentru varianta preventată

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

- considerente de arhitectură locală și încadrarea în peisaj si îmbinarea funcționalității cu arhitectura

- materiale avantajoase din punct de vedere al prețului în raport cu funcționalitatea si calitatea acestora

- financiar alte variante ar fi fost cu 30% pana la 100% mai costisitoare decat varianta aleasă, costuri generate de materialele folosite și suprafetele de clădire si copertine amenajate.

- din considerente de timp, alte variante aproape ar dubla timpul de executie.

 • 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

Analiza cost - beneficiu

Orizontul de previziune a costurilor și veniturilor generate de implementarea proiectului, prezumat la evaluarea rentabilității financiare și economice, este de 25 de ani.

Ratele de discount (actualizare) folosite în estimarea rentabilității proiectului au fost de 8%, pentru analiza financiară.

Evoluția prezumată a costurilor

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea construcției proiectului. În cazul prezentat, aceste costuri de operare constau în:

 • -  administrative ;

 • -   intretinerea și reparații ;

 • -   costul muncii vii - salarii și asigurări sociale;

 • -   alte costuri de operare ale proiectului (ex. salubrizare).

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

An

Uzura cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total

costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

Flux numerar

1

0,00

4000,00

4000,00

4500,00

4500,00

500,00

2

7000,00

4320,00

11320,00

11500,00

11500,00

180,00

3

14000,00

4665,60

18665,60

19000,00

19000,00

334,40

4

21000,00

5038,85

26038,85

26500,00

26500,00

461,15

5

28000,00

5441,96

33441,96

34000,00

34000,00

558,04

6

35000,00

5877,31

40877,31

41500,00

41500,00

622,69

7

42000,00

6347,50

48347,50

49000,00

49000,00

652,50

8

49000,00

6855,30

55855,30

56600,00

56600,00

744,70

9

56000,00

7403,72

63403,72

64400,00

64400,00

996,28

10

63000,00

7996,02

70996,02

72300,00

72300,00

1303,98

11

70000,00

8635,70

78635,70

80200,00

80200,00

1564,30

12

77000,00

9326,56

86326,56

88100,00

88100,00

1773,44

13

84000,00

10072,68

94072,68

96000,00

96000,00

1927,32

14

91000,00

10878,49

101878,49

103900,00

103900,00

2021,51

15

98000,00

11748,77

109748,77

111800,00

111800,00

2051,23

16

105000,00

12688,68

117688,68

119700,00

119700,00

2011,32

17

112000,00

13703,77

125703,77

128200,00

128200,00

2496,23

18

119000,00

14800,07

133800,07

136700,00

136700,00

2899,93

19

126000,00

15984,08

141984,08

145200,00

145200,00

3215,92

20

133000,00

17262,80

150262,80

153700,00

153700,00

3437,20

21

140000,00

18643,83

158643,83

162200,00

162200,00

3556,17

22

147000,00

20135,33

167135,33

171000,00

171000,00

3864,67

23

154000,00

21746,16

175746,16

179800,00

179800,00

4053,84

24

161000,00

23485,85

184485,85

188600,00

188600,00

4114,15

25

168000,00

25364,72

193364,72

197500,00

197500,00

4135,28

Prețurile unitare adoptate coincid cu “prețurile pieței”, corespunzătoare momentului redactării studiului de față, respectiv martie 2011 ( in RON ).

Determinarea valorii actualizate a veniturilor nete se derermina pe o perioada de 25 de ani luand in considerare o rata de actualizare r = 8 %.

Formulele utilizate sunt :

FNk = Vk - Chk, unde : - Vk - veniturile dintr-un an oarecare

- Chk - cheltuielile dintr-un an oarecare

Valoarea actualizata a veniturilor nete este :

10

VA VNA = £ VA VNk unde :

1

VAVNk = FNk xRk unde :

Rk =


1

(1 + r )k


Raportul valoarea actualizata - investitie este :

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Ci =


VAVNA

I


An

Valoarea investitiei

Rata de actualizare

Fluxul de numerar

Valoarea actualizata neta

1

1803414,683

0,926

500,00

463,00

2

0,857

180,00

154,26

3

0,794

334,40

265,46

4

0,735

461,15

338,96

5

0,681

558,04

379,80

6

0,630

622,69

392,40

7

0,583

652,50

380,73

8

0,540

744,70

402,34

9

0,500

996,28

498,39

10

0,463

1303,98

604,00

11

0,429

1564,30

670,90

12

0,397

1773,44

704,26

13

0,368

1927,32

708,67

14

0,340

2021,51

688,24

15

0,315

2051,23

646,63

16

0,292

2011,32

587,09

17

0,270

2496,23

674,65

18

0,250

2899,93

725,70

19

0,232

3215,92

745,17

20

0,215

3437,20

737,44

21

0,199

3556,17

706,45

22

0,184

3864,67

710,87

23

0,170

4053,84

690,43

24

0,158

4114,15

648,80

25

0,146

4135,28

603,82

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE ( VAVNk )

14128,46

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE / VALOAREA PROIECTULUI

0,0078

Concluziile analizei cost-beneficiu sunt :

a) Valoarea actualizata a veniturilor nete fiind pozitiva, conduce la posibilitatea ca, prin materializarea investitiei sa se asigure sumele necesare pentru efectuarea ( pe durata existentei drumului ) a reparatiilor capitale

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

b) Rata beneficiu / cost fiind supraunitara, conduce la concluzia eficientei proiectului din

punct de vedere economic

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EXCO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Analiza financiara

Fluxul de numerar : analiza elaborata pe o perioada de 25 de ani a valorilor actualizate a incasarilor a indicat un flux de numerar pozitiv pentru ficare an :

Valoarea actualizata neta :

VAN = £Vk -1 = -638485,32 < 0

An

Uzura

cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

1

0,00

4000,00

4000,00

4500,00

4500,00

2

7000,00

4320,00

11320,00

11500,00

11500,00

3

14000,00

4665,60

18665,60

19000,00

19000,00

4

21000,00

5038,85

26038,85

26500,00

26500,00

5

28000,00

5441,96

33441,96

34000,00

34000,00

6

35000,00

5877,31

40877,31

41500,00

41500,00

7

42000,00

6347,50

48347,50

49000,00

49000,00

8

49000,00

6855,30

55855,30

56600,00

56600,00

9

56000,00

7403,72

63403,72

64400,00

64400,00

10

63000,00

7996,02

70996,02

72300,00

72300,00

11

70000,00

8635,70

78635,70

80200,00

80200,00

12

77000,00

9326,56

86326,56

88100,00

88100,00

13

84000,00

10072,68

94072,68

96000,00

96000,00

14

91000,00

10878,49

101878,49

103900,00

103900,00

15

98000,00

11748,77

109748,77

111800,00

111800,00

16

105000,00

12688,68

117688,68

119700,00

119700,00

17

112000,00

13703,77

125703,77

128200,00

128200,00

18

119000,00

14800,07

133800,07

136700,00

136700,00

19

126000,00

15984,08

141984,08

145200,00

145200,00

20

133000,00

17262,80

150262,80

153700,00

153700,00

21

140000,00

18643,83

158643,83

162200,00

162200,00

22

147000,00

20135,33

167135,33

171000,00

171000,00

23

154000,00

21746,16

175746,16

179800,00

179800,00

24

161000,00

23485,85

184485,85

188600,00

188600,00

25

168000,00

25364,72

193364,72

197500,00

197500,00

VAN

Total venituri

2441900,00

Valoarea investitiei

1803414,683

van

-638485,32

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Rata interna de rentabilitate

RIR =


E FNk

E '


x 100 = 2,00 % < 8 %


An

Uzura

cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

Flux numerar

1

0,00

4000,00

4000,00

4500,00

4500,00

500,00

2

7000,00

4320,00

11320,00

11500,00

11500,00

180,00

3

14000,00

4665,60

18665,60

19000,00

19000,00

334,40

4

21000,00

5038,85

26038,85

26500,00

26500,00

461,15

5

28000,00

5441,96

33441,96

34000,00

34000,00

558,04

6

35000,00

5877,31

40877,31

41500,00

41500,00

622,69

7

42000,00

6347,50

48347,50

49000,00

49000,00

652,50

8

49000,00

6855,30

55855,30

56600,00

56600,00

744,70

9

56000,00

7403,72

63403,72

64400,00

64400,00

996,28

10

63000,00

7996,02

70996,02

72300,00

72300,00

1303,98

11

70000,00

8635,70

78635,70

80200,00

80200,00

1564,30

12

77000,00

9326,56

86326,56

88100,00

88100,00

1773,44

13

84000,00

10072,68

94072,68

96000,00

96000,00

1927,32

14

91000,00

10878,49

101878,49

103900,00

103900,00

2021,51

15

98000,00

11748,77

109748,77

111800,00

111800,00

2051,23

16

105000,00

12688,68

117688,68

119700,00

119700,00

2011,32

17

112000,00

13703,77

125703,77

128200,00

128200,00

2496,23

18

119000,00

14800,07

133800,07

136700,00

136700,00

2899,93

19

126000,00

15984,08

141984,08

145200,00

145200,00

3215,92

20

133000,00

17262,80

150262,80

153700,00

153700,00

3437,20

21

140000,00

18643,83

158643,83

162200,00

162200,00

3556,17

22

147000,00

20135,33

167135,33

171000,00

171000,00

3864,67

23

154000,00

21746,16

175746,16

179800,00

179800,00

4053,84

24

161000,00

23485,85

184485,85

188600,00

188600,00

4114,15

25

168000,00

25364,72

193364,72

197500,00

197500,00

4135,28

RIR

Fluxul de numerar

49476,24

Total venituri

2441900,00

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

rir

0,020

Raportul cost - beneficiu :

C/B


= 0,021 < 1


ȘChk

An

Uzura cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

Flux numerar

1

0,00

4000,00

4000,00

4500,00

4500,00

500,00

2

7000,00

4320,00

11320,00

11500,00

11500,00

180,00

3

14000,00

4665,60

18665,60

19000,00

19000,00

334,40

4

21000,00

5038,85

26038,85

26500,00

26500,00

461,15

5

28000,00

5441,96

33441,96

34000,00

34000,00

558,04

6

35000,00

5877,31

40877,31

41500,00

41500,00

622,69

7

42000,00

6347,50

48347,50

49000,00

49000,00

652,50

8

49000,00

6855,30

55855,30

56600,00

56600,00

744,70

9

56000,00

7403,72

63403,72

64400,00

64400,00

996,28

10

63000,00

7996,02

70996,02

72300,00

72300,00

1303,98

11

70000,00

8635,70

78635,70

80200,00

80200,00

1564,30

12

77000,00

9326,56

86326,56

88100,00

88100,00

1773,44

13

84000,00

10072,68

94072,68

96000,00

96000,00

1927,32

14

91000,00

10878,49

101878,49

103900,00

103900,00

2021,51

15

98000,00

11748,77

109748,77

111800,00

111800,00

2051,23

16

105000,00

12688,68

117688,68

119700,00

119700,00

2011,32

17

112000,00

13703,77

125703,77

128200,00

128200,00

2496,23

18

119000,00

14800,07

133800,07

136700,00

136700,00

2899,93

19

126000,00

15984,08

141984,08

145200,00

145200,00

3215,92

20

133000,00

17262,80

150262,80

153700,00

153700,00

3437,20

21

140000,00

18643,83

158643,83

162200,00

162200,00

3556,17

22

147000,00

20135,33

167135,33

171000,00

171000,00

3864,67

23

154000,00

21746,16

175746,16

179800,00

179800,00

4053,84

24

161000,00

23485,85

184485,85

188600,00

188600,00

4114,15

25

168000,00

25364,72

193364,72

197500,00

197500,00

4135,28

Raportul cost - beneficiu

Fluxul de numerar

49476,24

Total cheltuieli

2392423,76

rc/b

0,021

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Se observa ca in ambele variante raportul cost beneficiu este mai mic decat 1.

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EXCO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Rezultatele anticipate sunt :

Pe termen lung beneficiile sunt evidente, enumeram doar cateva :

 •  Îmbunatatirea accesibilității la mun. Oradea;

 • •  Îmbunatatirea accesibilitatii în Municipiul Oradea;

 • •  Ameliorararea calității mediului și a diminuării surselor de poluare

 • •  Revitalizarea zonei

 • •  Cresterea atractiei populatiei pentru mijloacele de transport in comun

 • •  Cresterea interesului investitorilor

 • •  Îmbunatatirea performantei unei legaturi prezente

 • •  Fluidizarea circulației rutiere

 • •  Amenajarea corespunzătoare a unei autogări

 • •  Sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului

 • •  Eliminarea disconfortului produs de numeroasele gropi si denivelari

 • •  Marirea sigurantei circulatiei

4. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

 • 5. analiza de senzitivitate;

Senzitivitatea proiectului este asigurata prin caracterul public al investitiei. De asemenea, investitia se considera a-si asigura senzitivitatea prin contributia sa la dezvoltarea economica a regiunii. Astfel, investitia va contribui la atragerea de fonduri la bugetul local pentru asigurarea veniturilor pentru cheltuielile de intretinere si reparatii.

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EXCO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Principiile de calcul :

Analiza de senzitivitate are scopul de a identifica variabilele critice ale proiectului ( cu efecte asupra rentabilitatii acestuia ), de a permite o evaluare generala asupra robustetei si eficientei proiectului, de a aprecia gradul de risc si de a sugera masurile necesare a fi evaluate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

In general indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt valoarea neta actualizata si rata interna de rentabilitate.

Sunt determinati urmatorii parametrii:

a) indicele de senzitivitate (IS) cu formula :

P - P

1 0

IS =


P

Vi - Vounde : P - parametrul studiat ( VAVN sau RIR ) V - variabila

Indicii reprezinta: 1 - valoarea modificata

0 - valoarea initiala

b) Indicele critic ( SV ) determinat cu formula:

l'A\V

SV = VAVNo -VAVNi

SV =   V-v

Vo

Variabilele de intrare susceptibile :

Pentru analiza investitiei : ,,Autogară Nufărul în Municipiul Oradea” s-au luat in considerare urmatoarele variabile:

 • a) Cresterea uzurii asfaltului

 • b) Cresterea cheltuielilor de intretinere (la construcții, spatii comerciale)

Recalcularea indicatorilor de performanta:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Se reface analiza cost-beneficiu luand in considerare variabilele propuse .

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

a) Analiza cost-beneficiu pentru cresterea uzurii clădirii si infrastructurii :

An

Uzura

cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

Flux numerar

1

0,00

4000,00

4000,00

4500,00

4500,00

500,00

2

7100,00

4320,00

11420,00

11500,00

11500,00

80,00

3

14200,00

4665,60

18865,60

19000,00

19000,00

134,40

4

21300,00

5038,85

26338,85

26500,00

26500,00

161,15

5

28400,00

5441,96

33841,96

34000,00

34000,00

158,04

6

35500,00

5877,31

41377,31

41500,00

41500,00

122,69

7

42600,00

6347,50

48947,50

49000,00

49000,00

52,50

8

49700,00

6855,30

56555,30

56600,00

56600,00

44,70

9

56800,00

7403,72

64203,72

64400,00

64400,00

196,28

10

63900,00

7996,02

71896,02

72300,00

72300,00

403,98

11

71000,00

8635,70

79635,70

80200,00

80200,00

564,30

12

78100,00

9326,56

87426,56

88100,00

88100,00

673,44

13

85200,00

10072,68

95272,68

96000,00

96000,00

727,32

14

92300,00

10878,49

103178,49

103900,00

103900,00

721,51

15

99400,00

11748,77

111148,77

111800,00

111800,00

651,23

16

106500,00

12688,68

119188,68

119700,00

119700,00

511,32

17

113600,00

13703,77

127303,77

128200,00

128200,00

896,23

18

120700,00

14800,07

135500,07

136700,00

136700,00

1199,93

19

127800,00

15984,08

143784,08

145200,00

145200,00

1415,92

20

134900,00

17262,80

152162,80

153700,00

153700,00

1537,20

21

142000,00

18643,83

160643,83

162200,00

162200,00

1556,17

22

149100,00

20135,33

169235,33

171000,00

171000,00

1764,67

23

156200,00

21746,16

177946,16

179800,00

179800,00

1853,84

24

163300,00

23485,85

186785,85

188600,00

188600,00

1814,15

25

170400,00

25364,72

195764,72

197500,00

197500,00

1735,28

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Determinarea valorii actualizate a veniturilor nete :

An

Valoarea investitiei

Rata de actualizare

Fluxul de numerar

Valoarea actualizata neta

1

1803414,683

0,926

500,00

463,00

2

0,857

80,00

68,56

3

0,794

134,40

106,69

4

0,735

161,15

118,45

5

0,681

158,04

107,56

6

0,630

122,69

77,31

7

0,583

52,50

30,63

8

0,540

44,70

24,15

9

0,500

196,28

98,19

10

0,463

403,98

187,12

11

0,429

564,30

242,02

12

0,397

673,44

267,43

13

0,368

727,32

267,43

14

0,340

721,51

245,64

15

0,315

651,23

205,29

16

0,292

511,32

149,25

17

0,270

896,23

242,22

18

0,250

1199,93

300,28

19

0,232

1415,92

328,09

20

0,215

1537,20

329,80

21

0,199

1556,17

309,14

22

0,184

1764,67

324,59

23

0,170

1853,84

315,74

24

0,158

1814,15

286,09

25

0,146

1735,28

253,38

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE ( VAVNk )

5348,09

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE / VALOAREA PROIECTULUI

0,0030

Pentru modificarea cheltuielilor cu uzura asfaltului indicatorii sunt : Indicatorul de senzitivitate : - 43,50

Indicele critic : - 112,64 %

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

b) Analiza cost - beneficiu pentru creșterea cheltuielilor de intretinere

An

Uzura

cladiri, infrastruct.

Cheltuieli cu intretinerea

Total costuri

Venituri generate de autogara

Total venituri

Flux numerar

1

0,00

4100,00

4100,00

4500,00

4500,00

400,00

2

7000,00

4428,00

11428,00

11500,00

11500,00

72,00

3

14000,00

4782,24

18782,24

19000,00

19000,00

217,76

4

21000,00

5164,82

26164,82

26500,00

26500,00

335,18

5

28000,00

5578,00

33578,00

34000,00

34000,00

422,00

6

35000,00

6024,25

41024,25

41500,00

41500,00

475,75

7

42000,00

6506,18

48506,18

49000,00

49000,00

493,82

8

49000,00

7026,68

56026,68

56600,00

56600,00

573,32

9

56000,00

7588,81

63588,81

64400,00

64400,00

811,19

10

63000,00

8195,92

71195,92

72300,00

72300,00

1104,08

11

70000,00

8851,59

78851,59

80200,00

80200,00

1348,41

12

77000,00

9559,72

86559,72

88100,00

88100,00

1540,28

13

84000,00

10324,50

94324,50

96000,00

96000,00

1675,50

14

91000,00

11150,46

102150,46

103900,00

103900,00

1749,54

15

98000,00

12042,49

110042,49

111800,00

111800,00

1757,51

16

105000,00

13005,89

118005,89

119700,00

119700,00

1694,11

17

112000,00

14046,36

126046,36

128200,00

128200,00

2153,64

18

119000,00

15170,07

134170,07

136700,00

136700,00

2529,93

19

126000,00

16383,68

142383,68

145200,00

145200,00

2816,32

20

133000,00

17694,37

150694,37

153700,00

153700,00

3005,63

21

140000,00

19109,92

159109,92

162200,00

162200,00

3090,08

22

147000,00

20638,72

167638,72

171000,00

171000,00

3361,28

23

154000,00

22289,82

176289,82

179800,00

179800,00

3510,18

24

161000,00

24073,00

185073,00

188600,00

188600,00

3527,00

25

168000,00

25998,84

193998,84

197500,00

197500,00

3501,16

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Determinarea valorii actualizate a veniturilor nete :

An

Valoarea

investitiei

Rata de actualizare

Fluxul de numerar

Valoarea actualizata neta

1

1803414,683

0,926

400,00

370,40

2

0,857

72,00

61,70

3

0,794

217,76

172,86

4

0,735

335,18

246,37

5

0,681

422,00

287,20

6

0,630

475,75

299,81

7

0,583

493,82

288,14

8

0,540

573,32

309,75

9

0,500

811,19

405,80

10

0,463

1104,08

511,40

11

0,429

1348,41

578,31

12

0,397

1540,28

611,67

13

0,368

1675,50

616,08

14

0,340

1749,54

595,65

15

0,315

1757,51

554,04

16

0,292

1694,11

494,49

17

0,270

2153,64

582,06

18

0,250

2529,93

633,11

19

0,232

2816,32

652,58

20

0,215

3005,63

644,85

21

0,199

3090,08

613,86

22

0,184

3361,28

618,28

23

0,170

3510,18

597,84

24

0,158

3527,00

556,21

25

0,146

3501,16

511,23

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE ( VAVNk )

11813,68

VALOAREA ACTUALIZATA A VENITURILOR NETE / VALOAREA PROIECTULUI

0,0066

Pentru modificarea cheltuielilor cu intretinerea indicatorii sunt :

Indicatorul de senzitivitate : - 6,72

Indicele critic : -250,24 %

Analiza indicatorului de senzitivitate si a indicelui critic conduce la urmatoarea concluzie: proiectul prezinta senzitivitate redusa la modoficarea variabilelor.

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

In concluzie proiectul este stabil din punct de vedere al rentabilitatii.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

6. Analiza de risc.

Riscuri asumate (tehnice, financiare, legale, institutionale):

Tehnice:

 • Proasta execuție a lucrării

 • Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • Neaprobarea cererii de finantare

 • Inatarzierea platilor

Legale:

 • Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

 • Lipsa colaborarii institutionale

 • Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementulu de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

• autorizarea masurilor propuse

• implementarea schimbarilor propuse

• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

• masurarea evolutiei fizice

• masurarea evolutiei financiare

• controlul calitatii

alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

• stabilirea unei planificari financiare

• confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

• compararea abaterilor dintre plan si realitate

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • 1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

 • 2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • 3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

• Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

• Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

• Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Pentru realizarea obiectivului se vor onține fonduri în funcție de modul de promovare al prezentului studiu de fezabilitate.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

Se preconizeaza ca numarul locurilor de munca noi create in faza de executie va fi aproximativ de 10, personal recrutat din cadrul comunitatii locale.

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Datorita potentialului zonei coroborat cu modernizarea infrastructurii și crearea de spatii comerciale se preconizeaza atragerea investitorilor din domeniu, fapt ce va conduce in final la ceerea de noi locuri de munca.

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care: construcții-montaj (C+M);

Curs valutar: 4,2649 / 1 Euro

Din data: 11 Februarie 2011 (Curs BNR)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii RON

Mii Euro

Mii RON

Mii RON

Mii Euro

TOTAL GENERAL

1803,415

422,850

432,820

2236,234

524,334

Din care C+M

1644,571

385,606

394,697

2039,268

478,151

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

Esalonarea costurilor se va face conform graficului de executie din Graficul 2.

Costurile pentru realizarea Proiectului tehnic, pentru obtinerea de avize, acorduri, autoritati precum si cheltuielile legate de organizarea procedurilor de achizitie trebuiesc alocati inainte de începerea fazei de construcții - montaj.

PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Costurile pentru asistenta tehnica, costurile creditului și cheltuieli neprevă zute sunt alocate procentual in lunile aferente perioadei de executie.

Costurile aferente fiecarei categorii de lucrari din constructii montaj se impart in mod egal in lunile aferente pentru executia fiecarei faze in parte.

3. durata de realizare (luni);

Durata de realizare a proiectului este de 6 luni de la semnarea contractului de finantare din care 2 luni sunt necesare realizarii proiectului tehnic si licitarea lui si 4 luni faza de executie. Graficul de lucrari este prezentat in Graficul 1 si Graficul 2.

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

 • -  modernizare clădire existentă: cca. 100 Euro / mp

 • -  extindere clădire: cca. 300 Euro / mp

 • -  copertina: cca. 3 Euro / kg structuta metalica

 • -  parte carosabilă asfalt sau beton de ciment: cca. 75 Euro / mp

 • -  spatii comerciale: cca. 180 Euro / mp

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu e cazul.

 • (8) Avize și acorduri de principiu

 • 1. certificatul de urbanism;

 • 2. avize si acorduri specificate prin certificatul de urbanism;

Intocmit de,

șef proiect MOCA EUGEN

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

DIMENSIONARE SISTEM RUTIER SUPLU

Conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) - indicativ PD 177-2001

Tip climatic:                          I

Regim hidrologic:                 defavorabil

Rambleu cu inaltimea sub 1 m, profil mixt, debleu

Caracteristici osie standard de 115 Kn

Sarcina pe osiile duble

S=

57,5

Kn

Presiunea de contact dintre roata si imbracaminte

p0=

0,625

Mpa

Raza suprafetei circulare echivalente a suprafetei de contact pneu-drum

DO=

2*0.171

cm

Caracteristici trafic

Notatii:

Nc          - traficul de calcul

pp         - perioada de perspectiva in ani

crt          - coeficientul de repartitie transversala , pe benzi de

- intensitatea medie zilnica anuala a veihiculelor din grupa k , corespunzator anului de dare in nk          exploatare a drumului

- coeficientul de evolutie al veihiculelor din grupa k, corespunzator anului de dare in exploatare a pkR         drumului

- coeficientul de evolutie al veihiculelor din grupa k, corespunzator sfarsitului perioadei de pkF         perspectiva luata in considerare

fek          - coeficientul de echivalare al veihiculelor din grupa k in osii standard de 115 Kn

Date caracteristice trafic

Numărul grupelor de vehicule                    n= 5 i= 1...5

nki=

PkRi

PkFi

fEki

Autocamioane 2 osii

500

1,1

2,5

0,3

Autocamioane 3 osii

50

1

1,5

0,44

Autocamioane si derivate cu peste 3 osii

10

1,1

2,3

1,02

Autobuze

1000

1,2

3,2

0,64

Remorci

50

1,2

3,2

0,06

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Stabilirea traficului de calcul

NC = 365 106 ppcXnki •       pFfek,10-'2

12

Nc= 3,1566 (trafic „greu” pentru o perioadă de perspectivă de 30 de ani)

Alegerea alcătuirii sistemului rutier - caracteristici

I = 1,..n


Numar de straturi

n = 5

Strat de BA16

hi=

6

cm

Strat de BAD25

6

cm

Start de AB2

6

cm

Strat de balast stabilizat cu 6% ciment

15

cm

Strat de balast

35

cm

Pamant de fundare

*/2

m


Ei=

3600

MPa

3000

MPa

3000

MPa

1000

MPa

300

MPa

70

MPa


p=_

0,35

0,35

0,35

0,25

0,27

0,42


Notatii

h - grosimile straturilor rutiere

E - modulul de elasticitate dinamic al straturilor

p - coeficientul lui Poison

Date preluate din calculul cu aplicatia CALDEROM 2000

Deformatia specifica orizontala de intindere la baza straturilor bituminoase (microdeformatii)

6r= 99,9

Deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul patului drumului (microdeformatii)

Gz=  241

Stabilirea sub trafic a sistemului rutier

Numarul de solicitari admisibil care poate fi preluat de straturile bituminoase

N adm = if (Nc > 1,4.27 108 er-3.97,24.5 108 er

Nadm= 4,992

S. C. ARHINVEST CONSUL T S.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

Rata de degradare prin oboseala

N

RDO = c-

Nadm

RDO= 0,641

Rata admisibila de degradare prin oboseala

.-drumuri -                             RDOadm=   1,00

Deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare

e-..adm = if (N > 1,329N,600X^8

Cz.adm=  614

Verificarea respectării criteriilor de dimensionare a straturilor rutiere

1. Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase

Expresie( RDO <RDOadm) =       Adevarat

 • 2. Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare

  Expresie( Gz <Gz.adm) =


  Adevarat


  in vest


  CONSULT


  proiectare arhitectura & consultanta in investiții


  PROIECTANT GENERAL:

  s.c. PRO EX CO s.r.l.

  RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

  PROIECTANT DE SPECIALITATE:

  S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

  Oradea

  J05/2883/2006, R20220507

  tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


  Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

  Proiect nr. : 15 / 2011

  Faza : Studiu de fezabilitate


Rezultatele cu aplicația CALDEROM2000

DRUM: Autogara Nufarul

Sector omogen: omogen

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza

cercului

17.11

cm

Stratul

1:

Modulul

3600.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350,

Grosimea

6.00

cm

Stratul

2:

Modulul

3000.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.350,

Grosimea

12.00

cm

Stratul

3:

Modulul

1000.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.250,

Grosimea

15.00

cm

Stratul

4:

Modulul

300.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.270,

Grosimea

35.00

cm

Stratul

5:

Modulul

70.

MPa,

Coeficientul

Poisson

.420

si e semifinit

U

EFORT

RADIAL

DEFORMATIE RADIALA

DEFORMATIE

VERTICALA

L T A T E:

Z

cm

cm

MPa

microdef

microdef

0

-18.00

.332E+00

.999E+02

-.157E+03

0

18.00

.536E-01

.999E+02

-.266E+03

0

-33.00

.144E+00

.127E+03

-.149E+03

0

33.00

.236E-01

.127E+03

-.301E+03

0

-68.00

.363E-01

.103E+03

-.120E+03

0

68.00

.559E-03

.103E+03

-.241E+03

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

VERIFICARE SISTEM RUTIER LA INGHET DEZGHET - Complex rutier nou -

Conform STAS 1709/1-90; STAS 1709/2-90

Alegerea alcatuirii sistemului rutier - caracteristici

Numar de straturi

i = 1...n

hi=

6

cm

6

cm

6

cm

15

cm

35

cmStrat de BA16

Strat de BAD25

Start de AB2

Strat de balast stabilizat cu 6% ciment

Strat de balast

Notatii

h - grosimile straturilor rutiere

C - coeficient de echivalare a capac itat i i de transmitere a caldurii specifice a materialelor din straturile rutiere

Grosimea stratului rutier:


n

H sr = £ hi

i = 1


Hsr=    68 cm


Calculul de verificare a rezistentei la acțiunea inghet-dezghet

Calculul grosimii echivalente a stratului rutier

n

He = £hi Ci i=1

He=

53,7 cm

Spor la adancimea de inghet

DZ = Hsr - He sr      e

D Z =

14,3 cm

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie

tip climatic            I

tip pamant de fundatie; argila nisipoasa ; argila prafoasa cafenie; P5

Zf=

90 cm

conditii hidrologice; mediocre defavorabile indicele de inghet

I=

370

Adancimea de inghet in complexul rutier

Zcr = Z f + Dz

Zcr=    104 cm


in vest


CONSULT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


Gradul efectiv de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier

K = He

Zcr

Gradul minim de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier


K= 0,515


tip climatic            I

tip                  P5

pamanturi foarte sensibile la inghet Complex rutier nou


Kadm=  0,50


Verificare condiție de asigurare


Expresie( K > Kadm) =


Adevarat


Întocmit, ing. Eugen MOCA


S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

ANTEMASURA TOARE TERASAMENTE

1. DG04B1 Desfacerea bordurilor de beton asezate pe strat de beton Conf. necesar: 200,00 ml

Rot. 200,00 ml

2.TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto

Idem art. 1 : 200,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc x 2= 36,00 to

Rot. 36,00 to

3.TRA01A...

Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 1 : 200,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc = 18,00 to

Rot. 18,00 to

4. DC04B1

Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a betonului de uzură 120,00 ml

Rot. 120,00 ml

5. DG06A1

Spargerea sau desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate 3430,00 mp x 0,12 = 411,60 mc

Rot. 412,00 mc


 • 6. TSC35B31 Încărcat, transportat cu incarcator frontal la distante de 11-20 m beton de ciment

rezultat din spargeri ( se acorda 95 % )

Idem art. 5: 412,00 mc x 1,18 = 486,16 mc x 0,90 = 461,85 mc

Rot. 4,60 sute mc


 • 7. TRI1AA01C1 Încărcat manual beton de ciment rezultat din spargeri în auto (se acorda 5%) .

Idem art. 5: 412,00 mc x 1,18 = 486,16 mc x 0,05 = 24,30 mc x 2,2 to/mc = 53,48 to

Rot. 53,50 to

8. TRA01A...

Transport cu auto beton de ciment rezultat din spargeri

Idem art. 5: 412,00 mc x 1,18 = 486,16 mc x 2,2 to/mc = 1069,55 to

Rot. 1070,00 to

9.TSC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul la carosabil cu descarcare in auto (se acordă 90%)

3430,00 mp x 0,50 = 1715,00 mc x 90% = 1543,50 mc

Rot. 15,50 sute mc

10.TSA19D1

Sapatura manuala la carosabil ( se acorda 10% ). 3430,00 mp x 0,50 = 1715,00 mc x 10% = 171,50 mc

Rot. 171,50 mc

11. TRI1AA01C1 Încărcat manual pământ în auto .

171,50 mc x 1,18 x 1,9 to/mc = 384,50 to

Rot. 384,50 to

12.TRA01A...

Transport cu auto pământ la ... km .

Idem art. 9: 1715,00 mc x 1,18 x 1,9 to/mc = 3845,03 to

Rot. 3845,00 to

13.TSD02B1

Împrăștiat pământ cu buldozer în depozit.

Idem art. 9 : 1715,00 mc x 1,18 = 2023,70 mc

Rot. 2024,00 sute mc

11. TSE06A1

Pregătirea platformei

3430,00 mp

Rot. 34,50 sute mp

Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L.,

ing. Eugen Moca

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

ANTEMASURA TOARE SUPRASTRUCTURĂ

1300,00 mp - cu îmbăcăminte asfaltică 495,00 mp - îmbăcăminte din beton de ciment

1.DA06B1

Strat de balast de 35 cm grosime la carosabil, asternere mecanica.

(1300,00 + 495,00) mp x 0,35 = 628,25 mc

Rot. 630,00 mc

2.TRA01A...

Transport cu auto balast la . km.

Idem 1: 630,00 mc x 1,311 x 1,8 to/mc = 1486,67 to

Rot. 1487,00 to

3.DA10B1

Strat de balast stabilizat cu ciment 6% cu așternere mecanica de 15 cm grosime

1300,00 mp x 0,15 = 195,00 mc

Rot. 195,00 mc

4.YC01

Procurare balast stabilizat cu ciment 6%. . Idem art. 3 : 195,00 mc x 1,003 = 195,59 mc

Rot. 196,00 mc

5.TRA01A...

Transport cu auto balast stabilizat la ... km. Idem art 4: 196,00 mc x 2,30 to/mc = 450,80 to

Rot. 451,00 to

6. DB13B1

Strat de anrobat bituminos AB2 de 6 cm grosime

1300,00 mp x 0,06 x 1,003 x 2,40 to/mc = 187,76 to

Rot. 188,00 to

7. YC01

Procurare AB2

Idem art. 6: 188,00 to

Rot. 188,00 to

8.DB01B1

Curatirea suprafetelor

1300,00 mp x 3 = 3900,00 mp

Rot. 3900,00 mp

9.DB02D1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica .

Idem art. 8 : 3900,00 mp

Rot. 39,00 sute mp

10.DB12B1

Imbracaminte din beton asfaltic BAD 25 de 6 cm grosime cu asternere mecanica .

1300,00 mp x 0,06 = 78,00 mc x 2,4 to/mc = 187,20 to

Rot. 187,20 to

11.DB19G1

Imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 6 cm grosime cu asternere mecanica .

1300,00 mp

Rot. 1300,00 mp

12.YC01

Procurare beton asfaltic BAD 25

Idem art. 10 : 187,20 to

Rot. 187,20 to

13.YC01

Procurare beton asfaltic BA 16

Idem art. 11 : 1300,00 mp x 0,141 to/mp = 183,30 to

Rot. 183,30 to

14.YC01

Procurare nisip bitumat

1300,00 mp x 0,003 to/mp = 3,90 to

Rot. 3,90 to

 • 15.TRA01A... Transport cu auto mixturi asfaltice la ... km

Idem art. 7+12+13+14: 188,00 to + 187,20 to + 183,30 to + 3,90 to = 562,40 to

Rot. 562,40 to

in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


 • 16. DC05D1

 • 17. YC01

 • 18. DC03A1

 • 19. YC01

 • 20. TRA06A...

 • 21. DE10A1


Îmbrăcăminte din beton de ciment la drumuri executată într-un singur strat

495,00 mp

Rot. 495,00 mp

Folie plastică la contactul balast-beton

495,00 mp

Rot. 495,00 mp

Ancore din oțel beton OB37 010 cu lungimea barelor de 1 m, prevăzute la rosturi

( 7 x 2,50 + 20 x 3,00 + 4,30 + 4,20 + 6 x 6,00 ) / 0,20 = 610,00 buc

Rot. 610,00 buc

Procurare beton de ciment BCR45

495,00 mp x 0,237mc/mp = 117,32 mc

Rot. 117,50 mc

Transport beton BCR45 la ... km

Idem art. 19: 117,50 mc x 2,40 to/mc = 282,00 to

Rot. 282,00 to

Borduri de 15 x 25 x 50 cm pe o fundatie din beton de 15 x 30 cm

665,00 ml

 • 22. TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto

Idem art. 21 : 665,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc x 2= 119,70 to

 • 23. TRA01A... Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 21 : 665,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc = 59,85 to

 • 24. YC01     Procurare beton de ciment C 8/10 .

Idem art. 21 : 665,00 ml x 0,045 mc/ml = 29,93 mc

 • 25. TRA06A... Transport cu auto beton la ... km .

Idem art. 24 : 30,00 mc x 2,4 to/mc = 72,00 to

Rot. 665,00 ml

Rot. 120,00 to

Rot. 60,00 to

Rot. 30,00 mc

Rot. 72,00 to


Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L., ing. Eugen Moca

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


ANTEMASURATOARE


LĂRGIRE DRUM DE ACCES - STRADA GRIGORE MOISIL


50,00 ml lungime, 0,50 ml lățime stânga-dreapta


Terasamente:

1. DC04B1


Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a betonului de uzură

50,00 ml x 2 = 100,00 ml


2.TSC03F1


Rot. 100,00 ml

Sapatura mecanica cu excavatorul la carosabil cu descarcare in auto (se acordă 90%)

50,00 ml x 1,00 = 50,00 mp x 0,68 = 34,00 mc x 90% = 30,60 mc


Rot. 0,40 sute mc


3.TSA19D1


Sapatura manuala la carosabil ( se acorda 10% ).

50,00 ml x 1,00 = 50,00 mp x 0,68 = 34,00 mc x 10% = 3,40 mc


4. TRI1AA01C1 Încărcat manual pământ în auto .

3,40 mc x 1,18 x 1,9 to/mc = 7,62 to


Rot. 3,40 mc


Rot. 7,70 to


5.TRA01A...


Transport cu auto pământ la ... km .

Idem art. 3: 34,00 mc x 1,18 x 1,9 to/mc = 76,23 to


6.TSD02B1


Împrăștiat pământ cu buldozer în depozit.

Idem art. 3 : 34,00 mc x 1,18 = 40,12 mc


Rot. 76,50 to


Rot. 0,40 sute mc


7. TSE06A1


Pregătirea platformei

50,00 mp


Suprastructura

8.DA06B1


Rot. 0,50 sute mp


9.TRA01A.


10.DA10B1


11.YC01


12.TRA01A...


13. DB13B1


14. YC01


15.DB01B1


Strat de balast de 35 cm grosime la carosabil, asternere mecanica.

50,00 mp x 0,35 = 17,50 mc


Transport cu auto balast la . km.

Idem 1: 17,50 mc x 1,311 x 1,8 to/mc = 41,30 to


Rot. 17,50 mc


Rot. 41,30 to

Strat de balast stabilizat cu ciment 6% cu așternere mecanica de 15 cm grosime 50,00 mp x 0,15 = 7,50 mc


Procurare balast stabilizat cu ciment 6%. .

Idem art. 10 : 7,50 mc x 1,003 = 7,52 mc


Transport cu auto balast stabilizat la ... km. Idem art 11: 7,60 mc x 2,30 to/mc = 17,48 to


Strat de anrobat bituminos AB2 de 6 cm grosime

50,00 mp x 0,06 x 1,003 x 2,40 to/mc = 7,22 to


Procurare AB2 Idem art. 13: 7,30 to


Curatirea suprafetelor

50,00 mp x 3 = 150,00 mp


Rot. 7,50 mc


Rot. 7,60 mc


Rot. 17,48 to


Rot. 7,30 to


Rot. 150,00 mp


PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

 • 16. DB02D1

  Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica . Idem art. 15 : 150,00 mp

  Rot. 1,50 sute mp Imbracaminte din beton asfaltic BAD 25 de 6 cm grosime cu asternere mecanica . 50,00 mp x 0,06 = 6,00 mc x 2,4 to/mc = 7,20 to

  Rot. 7,20 to Imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 6 cm grosime cu asternere mecanica . 50,00 mp


 • 17. DB12B1

 • 18. DB19G1

  Rot. 50,00 mp

  Procurare beton asfaltic BAD 25

  Idem art. 17 : 7,20 to

  Rot. 7,20 to

  Procurare beton asfaltic BA 16

  Idem art. 18 : 50,00 mp x 0,141 to/mp = 7,05 to

  Rot. 7,10 to

  Procurare nisip bitumat

  50,00 mp x 0,003 to/mp = 0,15 to

  Rot. 0,15 to

  Transport cu auto mixturi asfaltice la ... km

  Idem art. 7+12+13+14: 7,30 to + 7,20 to + 7,10 to + 0,15 to

  = 21,75 to

  Rot. 22,00 to


 • 19.

 • 20.

 • 21.

 • 22. TRA01A...

 • 23. DE10A1   Borduri de 15 x 25 x 50 cm pe o fundatie din beton de 15 x 30 cm

50,00 ml

Rot. 50,00 ml

Rot. 9,00 to

Rot. 4,50 to

Rot. 2,30 mc

Rot. 5,50 to


 • 24. TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto

Idem art. 23 : 50,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc x 2= 9,00 to

 • 25. TRA01A... Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 23 : 50,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc = 4,50 to

 • 26. YC01     Procurare beton de ciment C 8/10 .

Idem art. 23 : 50,00 ml x 0,045 mc/ml = 2,25 mc

 • 27. TRA06A... Transport cu auto beton la ... km .

Idem art. 26 : 2,30 mc x 2,4 to/mc = 5,52 to

Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L., ing. Eugen Moca

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT DE SPECIALITA TE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


ANTEMASURA TOARE TROTUARE NOI 870,00 mp - trotuare nou proiectate


1.DA06B1


Strat de balast de 20 cm grosime la trotuare, asternere mecanica. 870,00 mp x 0,20 = 174,00 mc


Rot. 174,00 mc


2.TRA01A...


Transport cu auto balast la ... km.

174,00 mc x 1,311 x 1,8 to/mc = 410,60 to


3.DA10B1


Rot. 411,00 to

Strat de balast stabilizat cu ciment 6% cu așternere mecanica de 10 cm grosime 870,00 mp x 0,10 = 87,00 mc


Rot. 87,00 mc


4.YC01


Procurare balast stabilizat cu ciment 6%. .

Idem art. 3 : 87,00 mc x 1,003 = 87,26 mc


Rot. 87,50 mc


5.TRA01A...


Transport cu auto balast stabilizat la ... km. Idem art. 4 : 87,50 mc x 2,30 to/mc = 201,25 to


Rot. 201,30 to


6.DB01B1


Curatirea suprafetelor

870,00 mp


7. DD01A1

(asimilat)


Rot. 870,00 mp

Pavaj executat din pavele ornamentale dreptunghiulare tip D2 de 20x10x6 cm de culoare teracotă pe un strat de nisip (Fără calupuri)

Idem art. 6: 870,00 mp


8. YC01


Rot. 870,00 mp

Pavaj ornamental dreptunghiular tip D2 de 20x10x6 cm de culoare teracotă

Idem art. 7: 870,00 mp


9.TRA01A...


Transport cu auto nisip la ... km.

Idem art 7 : 870,00 mp x 0,069 mc/mp x 1,80 to/mc = 108,05 to


Rot. 870,00 mp


10.DE11A1


Rot. 108,00 to Borduri mici pentru trotuare de 10 x 15 cm pe o fundatie din beton de 10 x 20 cm . 130,00 ml


Rot. 130,00 ml


11.TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto .

Idem art. 10 :130,00 ml x 0,15 x 0,10 x 2,4 to/mc x 2= 9,36 to


Rot. 9,36 to


12.TRA01A...


Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 10 : 130,00 ml x 0,15 x 0,10 x 2,4 to/mc = 4,68 to


Rot. 4,68 to


13.YC01


Procurare beton de ciment C 8/10 .

Idem art. 10 : 130,00 ml x 0,020 mc/ml = 2,60 mc


Rot. 2,60 mc


14.TRA06A...


Transport cu auto beton la ... km .

Idem art. 13 : 2,60 mc x 2,4 to/mc = 6,24 to


Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L. ing. Eugen Moca


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

proiectare arhitectura & consultanta in investiții


J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914

ANTEMASURA TOARE REAMENAJARE TROTUARE EXISTENTE

1330,00 mp - trotuare existente reamenajate

1. DG04B1 Desfacerea bordurilor de beton asezate pe strat de beton Conf. necesar: 335,00 ml

Rot. 335,00 ml

2.TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto

Idem art. 1 : 335,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc x 2= 60,30 to

Rot. 60,30 to

3.TRA01A...

Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 1 : 335,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc = 30,15 to

Rot. 30,15 to

4. DG05A1

Frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe 6 cm (2 x 3 cm) 1330,00 mp x 2 = 2660,00 mp

Rot. 2660,00 mp

5. TRA01A...

Transport material frezat la ... km

3660,00 mp x 0,03 = 109,80 mc x 2,4 to/mc = 263,52 to

Rot. 264,00 to

6.DB01B1

Curatirea suprafetelor

1330,00 mp

Rot. 1330,00 mp

7. DD01A1

Pavaj executat din pavele ornamentale dreptunghiulare tip D2 de 20x10x6 cm

(asimilat)

de culoare teracotă pe un strat de nisip (Fără calupuri)

Idem art. 6: 1330,00 mp

Rot. 1330,00 mp

8. YC01

Pavaj ornamental dreptunghiular tip D2 de 20x10x6 cm de culoare teracotă

Idem art. 7: 1330,00 mp

Rot. 1330,00 mp

9.TRA01A...

Transport cu auto nisip la ... km.

Idem art 7 : 1330,00 mp x 0,069 mc/mp x 1,80 to/mc = 165,20 to

Rot. 165,20 to

10.DE10A1

Borduri de 15 x 25 x 50 cm pe o fundatie din beton de 15 x 30 cm 280,00 ml

Rot. 280,00 ml

11.DE11A1

Borduri mici pentru trotuare de 10 x 15 cm pe o fundatie din beton de 10 x 20 cm .

55,00 ml

Rot. 55,00 ml

12.TRI1AA01C1 Incarcat + descarcat borduri din auto .

Idem art. 10+11: 55,00 ml x 0,15 x 0,10 x 2,4 to/mc x 2 +

+ 280,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc x 2 = 54,36 to

Rot. 54,36 to

13.TRA01A...

Transport cu auto borduri la ... km .

Idem art. 10+11: 55,00 ml x 0,15 x 0,10 x 2,4 to/mc +

+ 280,00 ml x 0,15 x 0,25 x 2,4 to/mc = 27,18 to


in vest


C □ N S U LT


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


proiectare arhitectura & consultanta in investiții

14.YC01

Procurare beton de ciment C 8/10 .

Idem art. 10+11: 55,00 ml x 0,020 mc/ml +280,00 ml x 0,045 mc/ml = 13,70 mc Rot. 13,70 mc

15.TRA06A...

Transport cu auto beton la ... km .

Idem art. 14 : 13,70 mc x 2,4 to/mc = 32,88 to

Rot. 33,00 to


Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L. ing. Eugen Moca


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


ANTEMASURA TOARE SEMNALIZAREA RUTIERA


1.

DF18A1

Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionate industrial

5,00 buc

2.

DF19A1

Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stalp gata plantat

5,00 buc

3.

YC01

Procurare stalpi de aluminiu 060 de 3,50 m înălțime Idem art. 1: 5,00 buc

4.

YC01

Procurare beton B75

art. 1 : 0,10 mc/buc x 5 buc = 0,50 mc

5.

YC01

Procurare indicatoare rutiere

5 buc

Rot. 5 buc

Rot. 5 buc

Rot. 5 buc

Rot. 0,50 mc

Rot. 5 buc


6.

7.

8.

9.


DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu intreruperi sau continue executate mecanizat cu microbile din sticla 35,00 ml

Rot. 0,05 km

DF17A1 Marcaje transversale si diverse executate mecanizat cu microbile din sticla

Conf. necesar: 100,00 mp

Rot. 100,00 mp

TRA01A. Transport materiale usoare

0,03 x 5 + 0,005 x 5 + 100,00 mp x 0,072 to/100 mp = 7,37 to

Rot. 7,50 to

TRA06A... Transport rutier al betonului

0,50 mc x 2,40 = 1,20 to


10. DF24A1 Semnalizarea rutiera a lucrarilor Conf. necesar : 4 puncte


Rot. 1,20 to

Rot. 4 pct.


Intocmit ,

Ing. Eugen MOCA


in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


ANTEMASURA TOARE SPAȚII VERZI 120,00 mp


1. TRI1AA01C1 Încărcat manual pământ vegetal pentru zonele verzi

120,00 mp x 0,60 x 1,18 x 1,9 to/mc = 161,42 to


2.TRA01A...P


Transport cu auto p ă mânt vegetal la ... km . Idem art. 1: 160,00 to


3. TSH05C1


Amenajarea uniformă a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal sau cu panta pana la 20% cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm 120,00 mp x 3 = 360,00 mp


4.TSH09A1


Semanarea gazonului . 120,00 mp


Rot. 160,00 to

Rot. 160,00 to

Rot. 360,00 mp

Rot. 1,20 sute mp


Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L. ing. Eugen Moca


in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


ANTEMASURA TOARE

SCURGEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ

 • 1. DE14A1 Placi prefabricate din beton de 50/30/12/10 pentru rigola carosabila .

( asim) Conf.necesar : 90,00 ml/2 randuri x 0,60 + 320,00 ml/1 rand x 0,30 = 150,00 mp Rot. 150,00 mp

 • 2. YC01   Procurare placi prefabricate din beton de 50/30/12/10 .

Idem art. 1 : 90,00 ml x 2 x 2 buc/ml + 320,00 ml x 2 buc/ml = 1000,00 buc Rot. 1000,00 buc

 • 3. CZ0204A1 Preparat ( procurat ) mortar de ciment M 100 Z .

Idem art. 1 : 150,00 mp x 0,02 mc/mp = 3,00 mc Rot. 3,00 mc

 • 4. TRA01A... Transport cu auto prefabricate la ... km .

Idem art. 2 : 1000,00 buc x 0,50 x 0,30 x 0,12 x 2,4 to/mc = 4,32 to Rot. 4,50 to

 • 5. TRA06A... Transport cu auto beton la ... km .

Idem art. 3+4 : 3,00 mc x 2,2 to/mc = 5,28 to

Rot. 5,50 to

Întocmit,

S.C. PROEXCO S.R.L. ing. Eugen Moca

in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


ANTEMASURA TOARE CANALIZARE PLUVIALA 14 guri de scurgere

4 camine de vizitare

120,00 ml canalizare pluviala (DN315)

110,00 ml retea racorduri guri de scurgere (DN200)

1.TSA04F1 Sapatura manuala teren tare pentru guri scurgere si conducte canalizare


Conf. necesar : 14 guri scurgere x 1,00 x 1,00 x 1,20      = 16,80 mc

Conf. necesar : 4 camine de vizitare x 1,00 x 1,00 x 1,20 = 4,80 mc Retea canalizare: 120,00 ml x 1,00 x 0,50                = 60,00 mc

Racorduri guri de scurgere: 110,00 ml x 0,60 x 0,50       = 33,00 mc

Total : = 114,60 mc

Rot. 115,00 mc

 • 2. TSF02A1 Sprijiniri de maluri .

230,00 ml x 2 x 1,00 = 460,00 mp

Rot. 460,00 mp

 • 3. TRA01A15 Transport pamant cu auto la 15 km .

Idem art. 1 : 115,00 mc x 1,18 x 1,9 to/mc = 257,83 to

Rot. 258,00 to

 • 4. TRI1AA01C1 Incarcat manual pamant in auto .

Idem art. 3 : 258,00 to

Rot. 258,00 to

 • 5. TSD05A1 Compactarea cu mai mecanic a fundului santului .

230,00 ml x 0,10 x 0,50 = 11,50 mc

Rot. 0,12 sute mc

 • 6. ACE08A1 Strat de nisip de 20 cm grosime pentru pat pozare conducte .

230,00 ml x 0,20 x 0,50 = 23,00 mc Rot. 23,00 mc

 • 7. ACA12D1 Teava cu mufa si garnitura tip PVC-corugat SN10 Dn 315 de 6 m/buc

(asimilat)    La canalizare pluvială (fara teava)

Conf. necesar : 120,00 ml

Rot. 120,00 ml

 • 8. ACA12C1 Teava cu mufa si garnitura tip PVC-corugat SN8 Dn 200 de 6 m/buc la racord (asimilat) guri scurgere (fara teava)

Conf. necesar : 110,00 ml Rot. 110,00 ml

 • 9. ACE08A1 Umplutura din nisip de 20 cm peste conducta .

230,00 ml x 0,50 x 0,20 = 23,00 mc

Rot. 23,00 mc

 • 10. ACE08E1 Umplutura din balast peste conducta canalizare .

230,00 ml x 0,20 x 0,50 = 23,00 mc

Rot. 23,00 mc

 • 11. ACE02A1 Gura de scurgere cu sifon si depozit , carosabila tip A1

Conf. necesar : 14,00 buc

Rot. 18,00 buc

 • 12. ACD04F1 Camin de vizitare stas cu camera de lucru H=2,00 ml, conducta corigată, DN600 (fara mat.) (asimilat) Conform necesar: 4,00 buc

Rot. 3,00 buc

in vest


C □ N S U LT


proiectare arhitectura & consultanta in investiții


PROIECTANT GENERAL:

s.c. PRO EX CO s.r.l.

RO Oradea Bihor, Str. Jiului nr. 16 cui 17801909, j05/1953/2005

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ARHINVEST CONSULTS.R.L.

Oradea

J05/2883/2006, R20220507

tel: 0788.526.226 / 0722.874.914


Beneficiar : s.c. Oradea Transport Local s.a.

Proiect nr. : 15 / 2011

Faza : Studiu de fezabilitate


 • 13. TRA01A15 Transport cu auto nisip si balast la 15 km .

Idem art. 6+9+10:( 23,00 mc + 23,00 mc ) x 1,025 x 1,6 to/mc + 23,00 mc x 1,025 x 1,8 to/mc = 117,87 to

Rot. 118,00 to

 • 14. TRA01A15 Transport materiale ( teava , capace , tuburi camine , guri scurgere )la 15 km .

Conf. lista : 3,00 to

Rot. 2,00 to

 • 15. ACD01L1 Capac si rama din fonta cu piesa suport tip IV carosabil .

Conf. necesar : 4,00 buc

Rot. 4,00 buc

 • 16. YC01 Procurare materiale

- conductă PVC DN315 120,00 ml

- conducta PVC DN200 110,00 ml

- baza camin PVC DN600

4 buc

- coloana camin vizitare PVC DN600

4 buc

- muf ă racord ulterior PVC 200 mm

14 buc

 • 17.ACA20G1 Inchiderea la capete la conducta de PVC pentru proba de etansare . Conf.necesar : 1 buc/200 ml x 2 = 2,00 buc

Rot. 2,00 buc

Intocmit , Ing. Eugen MOCA


Piata agroalime

Nufaru"


nr cad 9162stalpi de iluminat stradal>e-X gard despartit


x zona propusa

■ ■■■p^re reamenajare\

linii de tramva


w

>1 li» film


SPATIU

COMERCIAL


Beneficiar :

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

RO.BH.

Sef proiect :

ing. Moca Eugen

Proiectat:

ing. Moca Eugen

Ve rificat :

arh.Radu N.Gabor

Desenat:

arh. Semes Monica


Proiect nr.

15/2011

Faza :

SF

Data :

martie 2011

Planta nr.