Hotărârea nr. 320/2011

privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 77673/18. 04. 2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Oradea,

în conformitate cu prevederile art. 8, alin (2) lit. h, art. 23, alin (4) și art. 29, alin (5), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

în temeiul art. 10, lit c), art. 12, alin (1) lit. h, art. 22, alin 3) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

în conformitate cu art. 261 alin (1) și (2) din Ordinul nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare emis de către ANRSC,

văzând Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 562/2007 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 639/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 755/2009 și Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2010,

cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

în considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate,

în baza art. 36, alin. (2), lit d), alin. (6) lit. a), punct 14 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Oradea, în următoarea formă:

 • 1. art.235, alin (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

,,în cazul în care utilizatorul solicită rezilierea contractului, contorul va fi ridicat, cu excepția situației în care contractul se transcrie pe un nou utilizator. În cazul rezilierilor de contract nu se va percepe taxă de demontare contor și nici taxă de remontare contor în cazul încheierii unui nou contract.”

 • 2. art. 235, alin (2), lit b) se modifică și va avea următorul conținut:

,,În cazul în care pentru un imobil, ce figurează în evidențele SC Compania de Apă Oradea SA cu debite restante și pentru care există contract încheiat fie cu proprietarul, fie cu chiriașul, și se solicită transcrierea contractului, nu se va încheia contract și nici nu se va relua prestația decât în condițiile achitării la zi a debitelor restante.”

 • 3. art. . 235, alin (2), lit c) se modifică și va avea următorul conținut:

,,(1) Operatorul poate încheia contract cu un chiriaș al unui imobil doar dacă proprietarul se obliga la plata tuturor debitelor restante ale chiriașului, printr-o declarație notarială în cazul persoanelor fizice și printr-un angajament în cazul persoanelor juridice.

 • (2) În lipsa actelor solicitate de la proprietar, in vederea încheierii contractului, chiriașul va depune contravaloarea consumului estimat pe 3 luni calendaristice, ca și garanție într-una din următoarele variante: scrisoare de garanție bancară, un cont închis pentru chiriaș/deschis pentru SC Compania de Apă SA, numerar la casieria operatorului.

 • (3) SC Compania de Apă Oradea SA va proceda la executarea garanției prevăzute la aliniatul precedent în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadenței facturii restante emisă în sarcina titularului de contract, fără acordul acestuia.

 • (4) Utilizatorul are obligația reconstituirii garanției în cazul în care aceasta a fost utilizată total sau parțial, în termen de 10 de zile de la data notificării primite de la operator. Notificarea se consideră a fi comunicată la data

semnării confirmării de primire în cazul expedierii prin poștă, la data luării la cunoștință în cazul înmânării directe către destinatar, la data expedierii prin fax. Procedura de notificare se va considera îndeplinită și în situația unui refuz de primire al acesteia sau o avizare.

 • (5) Operatorul are dreptul de a sista prestația în cazul in care garanția nu a fost reconstituită în termenul de mai sus.”

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -   S.C. Compania de apă Oradea S.A.

 • -   Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 320


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila