Hotărârea nr. 319/2011

privind aprobarea demolării apartamentului nr.4, din imobilul situat in Oradea str. Mihail Eminescu nr.42

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea demolării apartamentului nr.4, din imobilul situat in Oradea str. Mihail Eminescu nr.42

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 47277 din 21.04.2011, prin care se propune aprobarea unor masuri în vederea demolării apartamentului nr. 4, fond de stat, administrat de Administrația Imobiliara Oradea in imobilul situat in Oradea Str. Mihail Eminescu nr. 42,

Având in vedere nerespectarea clauzelor contractului de închiriere nr. 1396/10.01.2000, chiariașul -dl Baican Vasile a fost notificat pentru predarea locuinței, prin adresa nr. 60761/15.12.2010,

Prin Procesul Verbal de predare - primire încheiat in 25.02.2011, chiriașul a predat locuința Administrației imobiliare Oradea, fiind sistată chiria începând cu data de 01.03.2011,

Având în vedere starea tehnica a apartamentului constatată prin procesul verbal de predare - primire: construcție veche cu zidarie din caramida, planseu din lemn, sarpanta putrezită, acoperis cu tigla deteriorată, incaperi interioare scunde si insalubre, fara pardoseli, fara utilitati apă, canalizare, curent electric, sursă de încălzire si ținând cont că suprafața acestui apartament este prea mică, de doar 9,9 mp și nu corespunde suprafețelor minime de locuit conform prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, cheltuielile pentru reparații și repunere in stare de funcționare a acestui apartament nu se justifică.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), c) alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. b), și art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă demolarea apartamentului nr.4, fond de stat administrat de Administrația Imobiliara Oradea, din imobilul situat in Oradea, str. Mihail Eminescu nr. 42.

Art.2. Se aprobă scoaterea din inventarul Administrației Imobiliare Oradea după efectuarea demersurilor cu privire la demolarea apartamentului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile -Compartiment Locuințe.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului - județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate,

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor; și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 319


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.