Hotărârea nr. 316/2011

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administraţia Sociala Comunitara Oradea, Asociaţia Caritas Catolica, Asociaţia Caritas Eparhial, Fundaţia Ciore Roma, Crucea Roşie Romana – Filiala Bihor, Fundaţia Church of God in vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația Caritas Catolica, Asociația Caritas Eparhial, Fundația Ciore Roma, Crucea Roșie Romana -Filiala Bihor, Fundația Church of God in vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 204234/14.02.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația Caritas Catolica, Asociația Caritas Eparhial, Fundația Ciore Roma, Crucea Roșie Romana -Filiala Bihor, Fundația Church of God in vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea.

Ținând seama de faptul că Administrația Sociala Comunitara Oradea (ASCO) are printre obiectivele sale, facilitarea comunicării, colaborării la nivel regional și local și a implicării societății civile în luarea deciziilor de îmbunătățire a serviciilor sociale prin dezvoltarea de parteneriate în domeniul asistentei sociale.

În scopul dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea prin sprijinirea acestora in vederea depășirii stării de dependenta sociala iar activitățile principale au ca scop acoperirea nevoilor de baza (hrana si îmbrăcăminte) si prevenirea pierderii stabilității financiare a familiilor aflate in dificultate.

În vederea creșterii colaborării între organizațiile furnizoare de suport material - in special alimente si îmbrăcăminte si întocmirea unei baze de date comune cu familiile care au in întreținere minori si care beneficiază de acest tip de suport.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.d) și e), alin.6 lit.a), pct.2, alin.7, lit.a) și a art. 45, alin.2, lit.f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r a ș t e:

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația Caritas Catolica, Asociația Caritas Eparhial, Fundația Ciore Roma, Crucea Roșie Romana - Filiala Bihor, Fundația Church of God in vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Oradea.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - Asociația Caritas Catolica, Asociația Caritas Eparhial, Fundația Ciore Roma, Crucea Roșie Romana - Filiala Bihor, Fundația Church of God, prin grija ASCO

 • - Se publică in M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 316

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2011

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea Serviciul Programe Sociale

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea


Tel. +40 0259-441 677 Fax. +40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro


ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE:

 • 1. Administrația Socială Comunitară Oradea, cu sediul in Oradea, str. Primăriei, nr. 42, Bihor, reprezentată de dna Koncsek Vadnai Zita, in calitate de director general.

Nr. inreg:       V

 • 2.  Asociația Caritas Catolica Oradea, cu sediul in Oradea, str. Șirul Canonicilor, nr. 21, reprezentată de dl. Rajna Joszef, in calitate de director.

Nr. inreg:              tîO//

 • 3. Asociația Caritas Eparhial Oradea, cu sediul in Oradea, str. Mihai Pavel, nr. 3, Bihor, reprezentata prin dl. Olimpiu Todorean, in calitate de președinte.

Nr. inreg: (o 3> j 03

 • 4. Fundația Ciore Roma, cu sediul in Oradea, str. Simion Ștefan nr. 28, jud. Bihor, reprezentata de dl. Lakatos Ioan, in calitate de președinte.

Nr. inreg: ’

 • 5. Crucea Roșie Romana - Filiala Bihor , cu sediul in Oradea, str. Bdul Dacia 23/a, reprezentata prin dl. Alexandru Pantea, in calitate de director.

Nr. inreg.

 • 6. Fundația Church of God, cu sediul in Oradea, str. Oradea, str. Grigore Moisil, nr. 2, Bihor, reprezentata prin dl. Robert Otto Schmidt, in calitate de director.

Nr. inreg: W-

II. OBIECTUL PARTENERIATULUI

Obiectul prezentului parteneriat este dezvoltarea serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea prin sprijinirea acestora in vederea depășirii staru de dependenta sociala.

Activitățile au ca scop acoperirea nevoilor de baza (hrana si imbracaminte) si prevenirea pierderii stabilității financiare a familiilor aflate in dificultate.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Administrația Sociala Comunitara Oradea:

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord,

 • 2. sa faciliteze relationarea personalului organizațiilor partenere cu specialiștii ASCQ .in • 3. sa pună la dispoziția partenerilor anchetele sociale si planurile de servicii întocmite de angajatii ASCO pentru potențialii beneficiari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 4. sa întocmească o baza de date comuna, cu familiile aflate in dificultate care vor beneficia de serviciile care fac obiectul prezentului acord de parteneriat;

 • 5. sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor.

Asociația Caritas Catolica Oradea

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 2. sa distribuie familiilor in dificultate identificate, de 4 ori pe an, o cantitate totala de 8 tone, constând in îmbrăcăminte, încălțăminte si jucării;

 • 3. sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor;

 • 4. sa comunice partenerilor modul in care au fost soluționate cazurile;

 • 5. sa desemneze o persoana de contact pentru relația permanentă cu partenerii prezentului acord de parteneriat.

Asociația Caritas Eparhial Oradea

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord, in funcție de specificul serviciilor sociale prestate de asociație si resursele disponibile;

 • 2. sa pună la dispoziția partenerilor anchetele sociale si planurile de servicii întocmite de angajatii asociației pentru potențialii beneficiari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 3.  sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor;

 • 4. sa comunice partenerilor modul in care au fost soluționate cazurile;

 • 5. sa desemneze o persoana de contact pentru relația permanentă cu partenerii prezentului acord de parteneriat.

Fundația Ciore Roma

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 2. sa pună la dispoziția partenerilor anchetele sociale si planurile de servicii întocmite de angajatii fundației pentru potențialii beneficiari ai serviciilor care fac obiectul prezentului accord;

 • 3. sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor;

 • 4. sa comunice partenerilor modul in care au fost soluționate cazurile.

 • 5. sa desemneze o persoana de contact pentru relația permanentă cu partenerii prezentului acord de parteneriat.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu nr 17760 in cafomtale cu Legea nr, 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți in justificat. Vă puteți exercita drepturile tfe acces, intervenție și de opoziție în condițiile preș^zț^de^g^nr^TWO^prințj^^M^cn^^CT^^I^^^^ instituției.

Crucea Roșie Romana - Filiala Bihor:

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 2. sa pună la dispoziția partenerilor anchetele sociale si planurile de servicii întocmite de angajatii asociației pentru potențialii beneficiari ai serviciilor care fac obiectul prezentului accord;

 • 3. sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor;

 • 4. sa comunice partenerilor modul in care au fost soluționate cazurile;

 • 5. sa desemneze o persoana de contact pentru relația permanentă cu partenerii prezentului acord de parteneriat.

Fundația Church of God:

 • 1. sa colaboreze cu partenerii la selectarea familiilor aflate în dificultate din municipiul Oradea, potențiali beneficari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 2. sa pună la dispoziția partenerilor anchetele sociale si planurile de servicii întocmite de angajatii asociației pentru potențialii beneficiari ai serviciilor care fac obiectul prezentului acord;

 • 3. sa respecte confidențialitatea datelor beneficiarilor;

 • 4. sa comunice partenerilor modul in care au fost soluționate cazurile;

 • 5. sa desemneze o persoana de contact pentru relația permanentă cu partenerii prezentului acord de parteneriat.

IV. Durata contractului de parteneriat

Durata prezentului acord de parteneriat este de 1 an de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea, cu posibilitatea prelungirii.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat in sase exemplare, cate imul pentru fiecare parte.

Administrația Socială Comunitară Oradea

Director general

KONCSEK VADNAIZITA

Asociația Caritas Catolica Oradea

Președinte

RAJNAJOSZEF


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate da Administra Soâală Corrwitarâ Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale.de S^^ere a Dalelor <u rw 17700 în conformitate cu Legea nr. 077/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență soaâlă. Datele pot fi dezvăitiilem^ terți m justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 667/2001, pnntr-o cerere scnsă, semnată ț; data^ instituției.

i £&țaeter PersOM za tinSi temei

1, depusă la seeiU


www.asco-oradea.ro


Asociația Caritas Eparhial Oradea Președinte

OLIMPIU TODOREAN
Fundația Ciore Roma Președinte

IOAN LAKATOS

Crucea Roșie Romania - Filia Director ALEXANDRUPANTEA

Fundația Church of God


Datele durmeavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Persona nr. 17780, în coribrrritate cu Legea nr. 677/2001, in scopul îndeplinirii atribuțiilor legaJe de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți tn baza unui temei legal justificat- Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr, 667/2001, printr-o cerere scnsă, semnată șl datată. depusa la se0,lJI instituției.                                                                                                                                                                                                                             r                         I

www.asco^oradea.ro