Hotărârea nr. 313/2011

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor 01.05.2011-30.04.2012 şi a Actului adiţional nr. 6 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor 01.05.2011-30.04.2012 și a Actului adițional nr. 6 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft

Analizând Raportul de specialitate nr. 94880 din 27.04.2011, întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea practicării noilor tarife de depozitare deșeuri la depozitul ecologic de către SC Eco Bihor SRL în perioada 01.05.2011-30.04.2012 și încheierea actului adițional nr. 6 la Contractul ppp. Nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Keviep Kft și Municipiul Oradea care să cuprindă noile tarife,

Luând în considerare adresa nr. 63260/31.03.2011 înaintată de către Keviep kft și PV de negociere nr. 94869/27.04.2011 întocmit de Comisia numită prin DP nr. 2092/24.04.2009,

Ținând cont de prevederile art. 10 din Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit.b), d), alin.(4) lit.c), alin.(6) lit.a pct.14 și art.45 alin.(2) lit.c) din L. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă practicarea de către SC Eco Bihor SRL în perioada 01.05.2011-30.04.2012 a următoarelor tarife de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic:

Tipuri deșeuri

Tarife ce se vor practica în perioada 01.05.201130.04.2012 EURO/TONA

Deșeuri menajere

14.00

Deșeuri amestecate cu moloz

14.00

Deșeuri din construcții

2.24

Pământ vegetal

0

Deșeuri colectate selectiv

0

Nota: tarifele nu conțin TVA

Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Keviep Kft.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică,

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Keviep Kft prin grija Direcției Economice

 • •  SC Eco Bihor SRL prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 313 SECRETAR

Ionel Vila

Anexă la H.C.L. 313/2011

MUNICIPIUL ORADEA

Nr. ________ din _________2011


KEVIEP Kft.

Nr. ________ din


/2011


ACT ADIȚIONAL NR. 6

la contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003

Încheiat azi


Având în vedere:

 • A. prevederile art. 10.4.1 din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publica, și Keviep Kft Hungary, în calitate de investitor, prin care modificarea tarifelor devine operabilă cu acordul scris al părților.

 • B. prevederile art. 10.3.3 din Contract prin care tarifele diferențiate pe categorii de deșeuri se negociază anual

 • C. respectarea condițiilor impuse prin actul adițional nr. 1 la contract, și anume:

 • - tariful mediu pentru perioada 01.05.2010-30.04.2011 este sub tariful etalon pentru aceeași perioadă:

 • - media ponderata a tarifelor propuse pentru perioada următoare de un an (01.05.2011-30.04.2012) este sub tariful etalon calculat pentru perioada următoare

 • D. HCL nr. ................. privind actualizarea tarifelor de depozitare a deseurilor si aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 6 la Contractul de parteneriat public privat nr. 12246/23.12.2003 incheiat intre Municipiul Oradea si Keviep Kft

 • E.art. 298 din OUGuvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Părțile:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr.1., reprezentat prin dl. ILIE BOLOJAN, in calitate de PRIMAR, dl. EDUARD FLOREA, in calitate de Director Executiv Directia Economică, dna. EUGENIA BORBEI, in calitate de Director Executiv Directia Juridică, dl. MIRCEA GHITEA, in calitate de Director Executiv Directia Tehnica, denumit in continuare Autoritate Publica, pe de o parte, si

Firma KEVIEP Kft, inregistrata cu numărul 09-09-002456 , cu sediul 4025 Debrecen, Szechenyi ut. 46. 4001 Pf: 45 , capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul MIKLOSSY FERENC, in calitate de Director , pe de alta parte, denumita in continuare Investitorul,

în urma negocierilor purtate conform contractului, convin de comun acord asupra tarifelor ce urmează a fi practicate în perioada 01.05.2011-30.04.2012, după cum urmează:

ARTICOL UNIC:

Art. 10.3.2. se modifică după cum urmează:

„ Tarifele diferențiate pe categorii de deșeuri (Td(i)) aplicabile în perioada 1 mai 2011 - 30 aprilie 2012 sunt următoarele:

 • - deșeuri menajere                        14,00 euro/to

 • - deșeuri industriale amestecate cu moloz 14,00 euro/to

 • - deșeuri colectate selectiv                  0,00 euro/to

 • - deșeuri din construcții                     2,24euro/to

 • - pământ vegetal                          0,00 euro/to

Tariful etalonpentruperioada 01.05.2011-30.04.2012 este 12,25 Euro/to.” Tarifele mentionate nu contin TVA.

Prezentul act adițional a fost incheiat in limba romana, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

MUNICIPIUL ORADEA

KEVIEP KFT


MIKLOSSY FERENC


Primar

ILIE BOLOJAN

Director executiv Direcția Economică

EDUARD FLOREA

Director executiv Direcția Juridică

EUGENIA BORBEI

Director Executiv Directia Tehnica MIRCEA GHITEA