Hotărârea nr. 312/2011

privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la RAPAS Oradea,

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la RAPAS Oradea,

Analizând raportul de specialitate nr. 9517/27.04.2011 întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la RAPAS Oradea,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Regia Autonoma Piețe Agrement și Salubritate Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.14, art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifica Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la Regia Autonomă de Piețe Agrement și Salubritate Oradea conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă de Piețe Agrement și Salubritate Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Tehnică

  • -  Regia Autonomă de Piețe Agrement și Salubritate Oradea

  • -  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 312


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la H.C.L. 312/2011

PROPUNERI INVESTII ANUL 2011

R.A.P.A.S

Mii lei

Nr.

crt

Denumire obiectiv

faza

HCL

Valoare totala

Valoare

2011

Surse finantare

Buget

Surse proprii si altele

TOTAL

11471.10

1100.00

800.00

300.00

B.Lucrari noi

7022.10

516.00

516.00

-

Parcelare desecare si amenajare

Ex

836/28.09.2009

6432.00

316.00

316.00

-

1

teren de 10 ha in cimitir

2

Retea canalizare Piata Obor

Ex

807/30.11.2010

500.44

100.00

100.00

-

3

Reparatii gard Piata Obor

Ex

806/30.11.2010

89.66

100.00

100.00

-

C.Alte cheltuieli de investiții

4449.00

584.00

284.00

300.00

1

Reparatii gard in cimitir

Pr+ex

-

130.00

100.00

100.00

-

2

Mod.Piata Obor -spatii comerciale

Pr+ex

-

400.00

20.00

20.00

-

3

Mod.Piata Decebal -invelitoare

Pr+ex

-

400.00

20.00

20.00

-

4

Mod.Piata Rogerius-invelitoare

Pr+ex

-

600.00

20.00

20.00

-

5

Mod.Piata Cetate-acoperire platforma + hala legume

Pr+ex

-

2500.00

20.00

20.00

-

6

Reparatii acoperiș Capela Rhedey

Pr+ex

-

35.00

20.00

20.00

-

Dotari

-

94.00

94.00

84.00

10.00

-masina electrica cimitir buc 2 -dotari in capela orseneasca

40.00

40.00

40.00

7

(masa catafalcare,suporti lumanari, etc),

20.00

20.00

20.00

-sistem amplificare piete buc 5

20.00

20.00

20.00

-masina numarat bani buc 2

4.00

4.00

4.00

-tractor -gazon -1 buc

10.00

10.00

10.00

8

Modernizare piața Obor

Pr+ex

-

290.00

290.00

-

290.00