Hotărârea nr. 311/2011

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de

31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr.94363 din data de 26.04.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr. 74829/14.04.2011 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2010,

Ținând seama de Art. 47 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 98,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.aalin.(6) lit.a) pct.14, art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de profit și pierdere la 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■  Primarul municipiului Oradea

  • ■   Instituția Prefectului județului Bihor

  • ■  Direcția Economică

  • ■  SC Electrocentrale Oradea SA

  • ■  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 311

Tip situație financiară : BL Bifați numai dacă IXl Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul:       j Sucursala

, Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul

J calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Adresa

Județ                                                Sector                  Localitate

[Bihor

|ORADEA

Strada                                                              Nr.          Bloc    Scara    Ap.          Telefon

BORȘULUI

>3        |                           0259453345

Număr din registrul comerțului J05/723/2002

Cod unic de înregistrare 14790708

Formt

de proprietate     12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10                                                                      -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812- 2911 - 2912)

07

44.510.655

14.059.411

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

14.695.139

1.334.091

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

1.087

2.365

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

26.113.244

31.337.939

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

85.320.125

46.733.806

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

FIO- pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

336

336

TOTAL (rd. 121a 17)

18

336

336

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

85.320.461

46.734.142

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

19.618.376

16.680.000

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

19.618.376

16.680.000

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un ./trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675*+ 2676 *+2678*+ 2679*-2966*-2968*+ 4092 +

411 +413 + 418-491)

25

44.173.937

51.968.970

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

23.497.476

35.587.391

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

67.671.413

87.556.361

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31+32)

33

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

6.502.925

4.509.800

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

93.792.714

108.746.161

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

25.000.000

19.473.000

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

100.262.153

92.939.582

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

16.758.901

33.619.538

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

142.021.054

146.032.120

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-48.228.340

-37.285.959

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

37.092.121

9.448.183

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

15.872.200

18.000.000

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

71.789.923

97.933.500

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

87.662.123

115.933.500

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

64.688.000

30.679.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

64.688.000

30.679.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

IV. REZERVE

FIO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

17.215

17.215

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

17.215

17.215

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D(ct. 117)

82

92.335.872

120.524.435

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

0

SOLD D (ct. 121)

84

22.939.345

16.657.097

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

-50.570.002

-106.485.317

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

-50.570.002

-106.485.317

Suma de control F10 :     2066240279/9790599332

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Semnătura

Formular

VALIDAT


Nr.de 'înregistrare in organismul profesional:

ocuG^a ct

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20                                                                     -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

196.995.894

202.235.168

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

161.468.020

174.423.382

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

10.831.478

2.044.076

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ^ai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

24.696.396

25.767.710

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

44.757.659

60.817.811

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09+ 10)

12

241.753.553

263.052.979

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

162.131.507

159.891.591

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

193.823

141.849

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

6.833.523

7.178.340

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

11.692.510

3.118.842

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

41.408.152

39.691.698

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

32.621.685

31.268.834

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

8.786.467

8.422.864

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

580.976

998.427

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

580.976

998.427

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

392.647

33.183

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

392.647

33.183

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

33.074.081

63.581.178

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

16.524.969

14.110.431

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

648.964

705.187

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

15.900.148

48.765.560

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

3.668.039

-7.706

-Cheltuieli (ct.6812)

33

3.686.699

-Venituri (ct.7812)

34

18.660

7.706

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

259.975.258

274.627.402

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

0

0

- Pierdere (rd. 35-12)

37

18.221.705

11.574.423

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

" Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate s>(ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

226.073

128.108

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

460.809

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

226.073

588.917

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

4.392.620

4.377.724

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

522.427

1.261.617

■CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

4.915.047

5.639.341

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

4.688.974

5.050.424

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

0

0

-Pierdere (rd. 35 + 52 - 12-45)

56

22.910.679

16.624.847

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

241.979.626

263.641.896

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

264.890.305

280.266.743

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62-61)

64

22.910.679

16.624.847

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

28.666

32.250

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

0

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

22.939.345

16.657.097

Suma de control F20 :  3893304115/9790599332

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

DRAGOSGLIGOR

Semnătura

pi "h

Stampila unității

U 1

fJJ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Numele si prenumele

RUS MARCELAFormular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional: