Hotărârea nr. 310/2011

privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr, 91894/26.04.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011,

Având în vedere adresele nr. 79O/O6.O4.20l1 și 3927/21.04.2011 prin care S.C. Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare modificarea listei de investiții pe anul 2011,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2011 prin care s-a aprobat lista inițială cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA și Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2011 prin care s-a aprobat modificarea listei de investiții pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA,

în conformitate cu prevederile art. 44 și art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.14, art. 45 alin. (2) lit.a) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă lista cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Electrocentrale Oradea SA, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  S.C. Electrocentrale Oradea SA

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 310


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

SC Electrocentrale Oradea SA

Birou investiții

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 LA SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Propus la: 20.04.2011

Nr crt.

Specificație -Tip cheltuiala

HCL aprobare indic, tehnico ec.

Prevederi 2011 mii lei

Prevederi din buget local mii lei

Prevederi surse proprii mii lei

Observații

TOTAL

12 465

7 000

5 465

Cap.81.02 Combustibili si

A

Investiții in continuare

455

0

455

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea -PT 308, 612, 610,............

HCL

716/2005

30

0

30

Pentru reabilitare rețele af. PT 308,612,610 (51 puncte termice, din care s-au reabilitat 14 buc.)

2

Modernizare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea -PT 105

HCL

116/2010

10

0

10

Pentru continuarea lucrărilor la rețelele aferente PT 105

3

Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pt. ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea

HCL

401/2007

415

-

415

PMO-DT

B

Investiții noi

9 660

5 800

3 860

1

Suprainaltarea depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic, etapa a lll-a cota 114 - 117 m, compartiment 1

2 500

-

2 500

Pentru asigurare capacitate de depozitare 2011 - 2013.

2

Modernizare rețea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 - execuție

810/

30.11.201

0

1 700

1 400

300

Reabilitare drumuri

3

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Unirii - execuție

847/

14.12.201

0

2 960

2 950

10

Reabilitare infrastructura

4

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Regele Ferdinand -execuție

846/

14.12.201

0

10

0

10

Reabilitare infrastructura

5

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Unirii - execuție

845/

14.12.201

0

760

750

10

Reabilitare infrastructura

6

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Regele Ferdinand -execuție

808/

30.11.201

0

10

0

10

Reabilitare infrastructura

7

Extindere rețea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersecția cu str. Feleacului (PT+executie)

710

700

10

Plan investiții drumuri PMO-DT

8

Reabilitare rețea secundara de termoficare str. Ep. Mihai Pavel - execuție

HCL

411/2010

1 010

-

1 010

Solicitare termoficare-scoaterea rețelelor pe domeniu public

c

Alte cheltuieli de investiții

2 350

1 200

1 150

STUDII PROIECTE

1 550

1 200

350

1

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti PT 509 (DALI+PT+executie)

-

410

400

10

Modernizare drumuri

2

Reabilitare rețele primare de termoficare pe str. Oituz (DALI+PT+executie)

10

0

10

Modernizare drumuri

3

Realizare rețea primara de alimentare cu energie termica a parcului industrial Eurobussines (SF+PT+executie)

810

800

10

Solicitare PMO - 720

m / Dn 400

4

Extinderea rețelei primare de termoficare pe str Mioriței (SF)

-

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare locatari

5

Extinderea rețelei primare de termoficare primare pe str. Panait Cerna (SF)

30

30

Cons. de administrație,

Solicitare locatari

6

închiderea depozitelor de zgura si cenușa Episcopia Bihor si balastiera CFR

50

0

50

Solicitare PMO - DT

7

Reabilitare rețele secundare de termoficare de la PT 713 ( DALI+ PT )

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

8

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Sucevei si M. Kogalniceanu -PT 902 (DALI+PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

9

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. A. Saguna si Parcul Traian - PT 411 (Dali+PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

10

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Pitagora si Parcul Traian -PT 409 (DALI +PT)

30

30

Cons. de Administr.

Solicitare termoficare

11

Extindere rețea secundara de termoficare pe str. Calimanesti

10

0

10

Exista SF, Solitare locatari

12

Extindere rețea secundara de termoficare str. Clujului 2-4, de la PT 818

10

0

10

Exista SF, Solicitare locatari

13

Extinderea rețelei secundare de termoficare str. Gen. Traian Mosoiu (SF+PT+executie)

30

0

30

Solicitare termoficare

Solicitare locatari,

14

Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5

40

0

40

Solicitare FET

Dotări independente -

-

800

0

800

15

Contoare de energie termica - 200 buc.

-

50

-

50

16

Autoturism cu 5 locuri - 2 buc.

-

100

-

100

17

Statii de lucru-calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare

-

125

-

125

18

Softuri licențiate

-

125

-

125

19

Sistem avansat de cântărire, recepție, gestiune combustibil solid si lichid

150

-

150

20

Buldoexcavator pe pneuri, cu cap picon -1 buc.

250

250

Solicitare TermoficareDirector Economic ec. Rus l^lărcela

1.