Hotărârea nr. 31/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Primăriei nr. 78, reprezentând suprafaţa de 1442 mp teren cu construcţii - dispensar medical şi trecerea acestui imobil în proprietate privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Primăriei nr. 78, reprezentând suprafața de 1442 mp teren cu construcții - dispensar medical și trecerea acestui imobil în proprietate privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40571 din data de 31.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului: teren cu construcții, situat în Oradea, Str. Primăriei nr. 78 și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară în proprietatea municipiului Oradea a suprafeței de 1442 mp teren cu construcție - dispensar medical,

În vederea stabilirii limitelor de proprietate, sistarea stării de indiviziune din CF 76121 Oradea și intabularea într-o nouă carte funciară a dispensarului medical din Oradea, str. Primăriei nr. 78 - proprietate publică a Municipiului Oradea identificat conform Planului de amplasament al bunului imobil cu suprafața de 1442 mp,

Ținând cont de Sentința civilă nr. 167/C/2003 pronunțată de Tribunalul Bihor Oradea în Dosarul 544/CA/2003 rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 200/CA/2003 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în Dosarul 3072/CA/2003 prin care Consiliul Local prin Administrația Imobiliară Oradea a fost obligată să vândă, în condițiile Legii 550/2002, reprezentanților legali ai Cabinetelor medicale dr. Cornea Anca, dr. Terbea Sanda și dr. Moldovan Violeta spațiile din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 78, în care desfășoară activități medicale,

În baza prevederilor art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 1442 mp.

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo. Mp.

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral

Observații

4724

76121 Oradea

1532

461

Municipiul Oradea asupra terenului și construcției

4719/2

9190

981

TOTAL

1442

Art. 2. Se apro

bă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru intabularea imobilul identi

:icat la art.1 din prezenta


hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 1442 mp cu un corp clădire-dispensar medical proprietate publică a Municipiului Oradea. Art. 3. Se aprobă trecerea imobilul identificat la art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 1442 mp cu un corp clădire-dispensar medical ,în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Administrare Imobile - A.I.O.

  • •   dr. Cornea Anca, dr. Terbea Sanda și dr. Moldovan Violeta prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 31

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.