Hotărârea nr. 309/2011

privind aprobarea transformării aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul fostei Regii Autonome Oradea Transport Local, actualmente SC Oradea Transport Local SA, în sumă de 3.491.560 lei, în subvenţii pentru investiţii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transformării aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul fostei Regii

Autonome Oradea Transport Local, actualmente SC Oradea Transport Local SA, în sumă de 3.491.560 lei, în subvenții pentru investiții

Analizând raportul de specialitate nr. 91785/26.04.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea transformarea aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul fostei Regii Autonome Oradea Transport Local în sumă de 3.491.560 lei în subvenții pentru investiții acordate regiei,

Luând în considerare adresa SC OTL SA nr. 5739/07.04.2011, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 85.356/20.04.2011,

Ținând seama de HCL 539/09.08.2010 privind aprobarea transformarii aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul Regiei Autonome Oradea Transport Local în sumă de 8.108.544 lei, în subvenții pentru investiții acordate regiei,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), b) alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a) și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transformarea aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul fostei RA OTL în suma de 3.491.560 lei(echivalentul a 820.000 Euro) în subvenții pentru investiții acordate fostei regii, destinația banilor rămânând neschimbată, respectiv achiziția de autobuze pentru transportul urban de călători.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC OTL SA

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -  SC OTL SA

- Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 309


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila