Hotărârea nr. 308/2011

privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea,

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea,

Analizând raportul de specialitate nr.90070/22.04.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 96/10.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiții la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1, art. 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.b), d), alin. (4) lit.a), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Listei cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de apă SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnică

  • -  SC Compania de Apă SA Oradea

  • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 308


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la H.C.L. 308/2011 Lista modificari obiective investitii Surse proprii

cap.

poz

Denumire

Val.aprobata Val. propusa Diferente

70.02

C

4

Proiect. reabil. rețele apă azbociment și branș.aferente din oțel și plumb

0,00

30,00

+30,00

5

Reabil. rețele apă str. Secarei

0,00

165,00

+165,00

6

Extind. rețelei apă pe str. Petre Țuțea

0,00

43,00

+43,00

7

Reabil. rețele apă pe str. Năsăudului

0,00

41,00

+41,00

74.02

C

10

Realiz.branș.și racord. pt. moderniz.străzi:

0,00

25,00

+25,00

11

Proiecte nou propuse

0,00

50,00

+50,00

Total

0,00

354,00

+354,00