Hotărârea nr. 307/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului

Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.90033/22.04.2011, întocmit de Direcția Economică Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcțiune,

In conformitate cu art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

Ținând seama de art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Luând în considerare prevederile art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Ținând cont de procesul verbal nr. 6.372/03.03.2011 al Comisiei de Analiză și propuneri de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de Hotărârea nr. 17/9.949 din data de 31.03.2011 a Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a), b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totală este de 5.711,07 leiconform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât municipiul Oradea cât și SC Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 307


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexă la H.C.L.307/2011

LISTA MIJLOACELOR FIXE SCOASE DIN FUNCȚIUNE

9

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol.

Data punerii în funcț.

UM

Cant.

Val.de

inv.

Val.

neamortizata

Cauza

pentru care

se propune

Retea canal pluvial-

str. Horea

20925/2

30 ani

12/1950

m

580

25,07

0.0

Reablitare-inloc.

cu PVC

Retea canal pluvial-str. Iuliu Maniu

20913/2

30 ani

12/1950

m

820m

55.18

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Retea canal menajer-str. Iuliu Maniu

20913/1

30 ani

12/1950

m

820m

53,93

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord canal menajer str Iuliu Maniu

20913/3

30 ani

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.02/C

20913/5

30 ani

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.02

20913/4

30 ani

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.04

20913/6

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.05

20913/7

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.06

20913/8

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.07

20913/9

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.08

20913/10

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.09

20913/11

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.10

20913/12

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.11

20913/13

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.12

20913/14

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.13

20913/15

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.14

20913/16

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.15

20913/17

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.16

2411510/0

30 ani

06/1995

m

35,48

30.98

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.17

20913/18

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.17/A

20913/19

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.18

20913/21

30 ani

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.19

20913/20

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.20

20913/22

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.21

20913/24

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.21/A

20913/23

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.22

20913/25

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.23

20913/26

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.24

20913/28

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.24/A

20913/27

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.25

20913/29

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.26

20913/31

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.26/A

20913/30

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.27

20913/32

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.28

20913/33

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.29

20913/34

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.30

20913/35

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.31

20913/36

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.32

20913/37

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.34

20913/38

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.34/A

9893/0

30 ani

12/1950

m

5

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.35

20913/39

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.36

20913/40

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.37

20913/41

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.38

20913/42

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.39

20913/43

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.40

20913/44

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.40/B

20913/45

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.41

20913/46

30 ani

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.42

20913/48

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.42/A

20913/47

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.43

20913/49

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.44

20913/50

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.45

20913/51

12/1950

m

7

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.46

20913/52

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.47

20913/53

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.48

20913/54

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.49

20913/56

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.49/A

20913/55

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.50

20913/57

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.51

20913/58

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.52

20913/60

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr52/A.

20913/59

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.53

20913/61

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.54

20913/62

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.56

20913/63

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.57

20913/64

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.57/A

20913/65

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.58

20913/67

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.58/A

20913/66

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.59

20913/68

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.60

20913/69

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.61

20913/70

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.62

20913/71

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.63

20913/72

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.64

20913/73

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.65

20913/74

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.66

20913/75

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.67

20913/76

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.68

20913/77

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.69

20913/78

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.70

20913/80

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.70/A

20913/79

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.72

20913/81

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.74

20913/82

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.75

20913/83

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.76

20913/84

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu Maniu nr.78

20913/85

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.78/A

20913/86

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Rac.Canal - str. Iuliu

Maniu nr.80

20913/87

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racorduri canal Str.Vaporului

22798/0

30 ani

09/1974

m

1861.0

1289.33

Reablitare-inloc. cu PVC

Racorduri canal Str.Vaporului

21250/0

30 ani

12/1950

m

10.13

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Retea canal menajer-str. Vaporului

22208/2

40 ani

12/1973

m

300

2360.28

134.87

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.03

21250/1

30 ani

12/1950

m

6

0.77

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.04

21250/2

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.05

21250/3

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.05/A

21250/4

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.05/B

21250/5

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.06

23996/0

30 ani

04/1991

m

377.26

305.07

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.07

21250/6

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.08

21250/7

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.09

21250/8

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.10

21250/9

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.11

21250/10

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.12

21250/12

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.12/A

21250/11

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.13

21250/13

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.13/A

21250/14

30 ani

12/1950

m

6

0.72

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.14

242023/0

30 ani

11/1996

m

401.19

342.58

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.16

22798/2

30 ani

09/1974

m

6

7.71

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.18

22798/6

30 ani

09/1974

m

6

7.71

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.20

22798/10

30 ani

09/1974

m

6

7.71

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.22

22798/14

30 ani

09/1974

m

6

7.71

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer

Str Vaporului nr.24

17984/1

30 ani

08/2003

m

15

371.37

317.33

Reablitare-inloc. cu PVC

Racord Canal menajer Str Vaporului nr.26

22798/15

30 ani

09/1974

m

6

7.71

0.0

Reablitare-inloc. cu PVC

TOTAL 5.711,07 2.420,13