Hotărârea nr. 306/2011

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2010 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 94827/27.04.2011 întocmit de către Direcția Economică-serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2010 la SCOradea Transport Local SA,

Având în vedere adresa nr. 6485/26.04.2011 prin care SC Oradea Transport Local SAatransmis pentru analiză și avizare situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2010;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare art. 111, alin 2 lit. a din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al SC Oradea Transport Local SA la data de 31.12.2010 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul de profit și pierdere al SC Oradea Transport Local SA la data de 31.12.2010, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2010 la al SC Oradea Transport Local SA, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Oradea Transport Local SA Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - SCOradeaTransportLocalSA

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 306


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20                                                                      -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

32.659.626

32,726.930

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

23.150.982

19.976.243

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

21.038

305.340

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

9.487.606

12.445.347

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

580.332

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

6.592.728

10.183.894

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+ 10)

12

39.252.354

43.491.156

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

5.634.212

6.707.454

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

271.952

161.651

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

3.452.160

3.337.436

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

13.949

89.494

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

-~o. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

17.111.820

18.835.601

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

13.431.379

14.771.620

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

3.680.441

4.063.981

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

8.205.319

10.068.388

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

8.205.319

10.068.388

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

11.801

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

11.801

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

3.306.883

2.872.598

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

3.034.008

2.683.865

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

189.177

172.062

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

83.698

16.671

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

48.463

-Cheltuieli (ct.6812)

33

48.463

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

38.056.559

42.072.622

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

1.195.795

1.418.534

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

886.841

428.725

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

2.736.421

173.808

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

3.623.262

602.533

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

2.793.144

1.703.745

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.235.027

153.161

HELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

4.028.171

1.856.906

^PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45-52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

404.909

1.254.373

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

790.886

164.161

-Pierdere (rd. 35+ 52- 12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

42.875.616

44.093.689

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

42.084.730

43.929.528

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

790.886

164.161

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

65.070

61.557

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

725.816

102.604

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  651936870/4014798336

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul:    q Sucursala

r-. Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul *—* calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Județ

Sector

Localitate

[Bihor

|0RADEA

o

Strada

Nr.          Bloc    Scara    Ap.          Telefon

■o

ATELIERELOR

[12         |                     |       0259423212

Număr din registrul comerțului

.105/1/1991

Cod unic de inregistrare 63483

Forma de proprietate     i2-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

FIO- pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2010

Formular 10                                                                       -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

21.616

9.648

4. Fond comercial (ct.2071 -2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

21.616

9.648

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

7.954.401

8.449.612

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

118.456.298

112.456.168

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

09

18.343

15.793

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

127.772

168.774

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

126.556.814

121.090.347

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

FIO- pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

J

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

126.578.430

121.099.995

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.478.195

1.541.194

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.478.195

1.541.194

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

yi. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +

411 +413 + 418-491)

25

768.439

676.466

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** +

444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** -496 + 5187)

28

1.610.538

1.246.006

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

2.378.977

1.922.472

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

; TOTAL (rd. 31+32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

12.141.448

8.229.229

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

15.998.620

11.692.895

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

24.694.851

24.094.596

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

3.843.332

4.063.412

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

5.456

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** l 1+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +

457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

2.117.953

1.594.720

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

5.961.285

5.663.588

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

32.266.364

27.798.416

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

158.844.794

148.898.411

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

16.168.740

14.500.000

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

527.529

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor cfe participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

2.592.913

875.874

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

18.761.653

15.903.403

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513+1514+1518)

59

48.463

48.463

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

48.463

48.463

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

120.811.364

121.726.408

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

2.465.822

2.325.487

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

2.465.822

2.325.487

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

123.277.186

124.051.895

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

10.800.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

15.926.484

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

15.926.484

10.800.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

1.161.166

13.454

IV. REZERVE

FIO- pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

300.056

307.163

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

1.783.646

4.024

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

2.083.702

311.187

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D(ct. 117)

82

635.043

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

725.816

102.604

SOLD D (ct. 121)

84

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

38.811

7.108

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

19.223.314

11.220.137

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

19.223.314

11.220.137

Suma de control F10 :      1936.37340.6_/.4Q.14798336

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


Formular

VALIDAT


ÎNTOCMIT,
Oradea Transport Loca! - R.A. , Str. Atelierelor, nr. 12 _____________

Tel: 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10 0359-80.85.01,   0359-80.85.02,  0359-80.85.06


E-mail: otl@rdsor.ro, CUI: RO63483, Reg. Corn.: J05/1/1991

Cont: RO96 RNCB 1500 0001 0545 0001  - B.C.R. Oradea

2007 - 101 ani de transoort cu tramvaiul in Oradea

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2010 conform Ordonanței nr. 64/2001 si Ordonanței de urgenta 55/2010

lei

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

102.604

- rezerva legală

7.108

-dividende

85.946

-alte rezerve

9.550DIRECTOR ECONOMIC