Hotărârea nr. 305/2011

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2010 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2010 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.82925 din data de 20.04.2011 întocmit de Direcția Economică - prin care se propune Consiliului Local Oradea, aprobarea modificării zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea, pentru anul 2011,

Având în vedere prevederile: Hotărârilor Consiliului Local nr. 371/22.12.2000, nr. 3/31.01.2001, 201/2001, 873/2005 cu modificările ulterioare, Hotărârile Consiliului Local nr.346/2006, 619/2006, 923/2006, 484/2008, 361/2009, 702/2009, 319/2010 privind zonarea teritorială a municipiului Oradea pentru plata impozitelor și taxelor locale,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.731/29.09.2005 -privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală și a principiilor de evaluare a acestora,

În conformitate cu prevederile art. 247 lit. b din Legea 571/2003 - privind Codul fiscal,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.c) art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.319/2010 privindzonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică ,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Instituția Arhitectului - Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 305


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr.305/2011

Nr.

Denumire stradă/ segment stradă

Zona fiscală

Obs.

1

ZMEUREI

C

2

MANGALIEI

B

3

CLUJULUI Nr.304/J,J5,K,L,N.

D

4

BORȘULUI Nr. 37/P, 53/F

C