Hotărârea nr. 304/2011

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Compania de Apă Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2010 la SC Compania de Apă Oradea Sa

Analizând raportul de specialitate nr. 89.399/21.04.2011 întocmit de către Direcția Economică-serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2010 la SC Compania de Apă Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 85061/20.04.2011 prin care SC Compania de Apă Oradea SA a transmis pentru analiză și avizare situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2010,

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil al SC Compania de Apă Oradea SA la data de 31.12.2010 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Contul de profit și pierdere al SC Compania de Apă Oradea SA la data de 31.12.2010, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2010 la SC Compania de Apă Oradea SA, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 aprilie 2011

  Nr. 304


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

We x g 2

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

44.065.736

46.139.159

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

44.024.018

46.134.419

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

41.718

4.740

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

1.590.343

8.173.709

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

45.656.079

54.312.868

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

4.041.747

4.974.114

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

187.667

260.471

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

4.174.167

4.463.484

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

26.932

2.389

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

'' 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

15.596.792

18.070.380

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

12.339.181

14.385.774

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

3.257.611

3.684.606

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

3.307.961

4.038.524

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

3.307.961

4.038.524

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

3.261.422

-538.519

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

7.270.693

4.495.409

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

4.009.271

5.033.928

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

8.961.152

9.762.094

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

8.523.969

9.013.835

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

349.496

424.716

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

87.687

323.543

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

324.720

-475

- Cheltuieli (ct.6812)

33

405.007

70.000

-Venituri (ct.7812)

34

80.287

70.475

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

39.882.560

41.032.462

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

5.773.519

13.280.406

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate , (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

379.412

889.840

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

238.420

4.549.252

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

617.832

5.439.092

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

961.555

1.275.088

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.780.903

6.683.225

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

/

52

2.742.458

7.958.313

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

2.124.626

2.519.221

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

3.648.893

10.761.185

-Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

1 7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 -57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

46.273.911

59.751.960

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

42.625.018

48.990.775

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

3.648.893

10.761.185

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

1.006.786

1.675.914

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

2.642.107

9.085.271

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  831229866/5679706411

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

x_/    .

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Tip situație financiară : BL Bifați numai dacă Kl Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul:     g Sucursala

.—. Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul

L-- calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

Adresa

Județ                                                Sector                  Localitate

1 Bihor

lORADEA

Strada                                                                Nr.           Bloc     Scara    Ap.          Telefon

DUILIU ZAMFIRESCU

||     ||     II 0259436909

Număr din registrul comerțului J05/14/1991

Cod unic de inregistrare 54760

Form

de proprietate     12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

|3600Captarea,tratarea și distribuția apei

FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2010

Formular 10                                                                                - lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

244.252

116.049

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

'5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

1.379

TOTAL (rd.01 la 05)

06

244.252

117.428

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212 -2811 -2812 -291 1 -2912)

07

61.739.600

80.076.184

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

5.222.627

4.415.382

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

69.965

45.413

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

94.545.020

123.034.492

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

161.577.212

207.571.471

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

FIO - pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

161.821.464

207.688.899

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

610.728

828.856

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

610.728

828.856

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un 3n trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +

411 +413 + 418-491)

25

12.144.334

9.999.561

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** -495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

TI

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 +431**+ 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** +

444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** -496 + 5187)

28

6.605.131

10.597.111

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

18.749.465

20.596.672

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

J TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

14.388.576

24.202.389

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

33.748.769

45.627.917

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

56.473

37.750

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

5.026.669

7.695.425

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

235.953

210.445

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

15.074.764

2.405.925

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

5.872.451

8.484.071

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

26.209.837

18.795.866

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

7.540.345

26.822.527

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

169.361.809

234.511.426

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

32.202.446

59.166.324

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 + 462 + 473*** + 509 + 51 86 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

32.202.446

59.166.324

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

59

1.633.352

1.632.877

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1.633.352

1.632.877

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

101.341.518

142.639.029

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

55.060

47.274

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

55.060

47.274

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

101.396.578

142.686.303

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

12.000.800

12.000.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

12.000.800

12.000.800

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

510.823

510.823

IV. REZERVE

FIO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

1.108.218

1.695.281

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

227.442

227.442

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

19.603.114

8.270.839

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

20.938.774

10.193.562

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

81

-1.722.262

-130.197

SOLD D(ct. 117)

82

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

2.642.107

9.085.271

SOLD D(ct. 121)

84

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

185.749

587.063

/ CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

34.184.493

31.073.196

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

34.184.493

31.073.196

Suma de control F1 O :     2766402639/5679706411

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

KUNTZ ANIKO


Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7841


NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.64/2001 modificată, privind repartizarea profitului net, profitul net pe anul 2010 al S.C. Companiei de Apă Oradea S.A. se repartizează pe următoarele destinații:

 • > regularizare aferentă anului 2009

 • > rezerve legale

 • > repartizare la Fondul de dezvoltare (IID)

lei -

Destinația                            Suma

Profit net de repartizat:

9.085.271

 • - rezerva legala

 • - participarea salariaților la profit

 • - regularizare aferentă anului 2009

 • - repartizări la Fondul IID

Profit nerepartizat

587.063

0

130.197

8.368.011

0