Hotărârea nr. 302/2011

privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuție a exercițiului bugetar pe anul 2010

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr.90.058/22.04.201, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție a exercițiului bugetar pe anul 2010.

Ținând cont de prevederile art. 57 alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. a, art.45, alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele situații, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre

 • -   situația financiară pentru exercițiului bugetar 2010

 • -   contul anual de execuție a bugetului local pe anul 2010

 • -   contul anual de execuție a bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2010

 • -   contul anual de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

pe anul 2010

 • -   contul anual de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010.

 • -   contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate Integral din venituri proprii pe anul 2010.

 • -   execuția programelor aprobate in anul 2010, conform anexei nr.1a.

Art.2. Se aprobă situația facilităților fiscale la data de 31.12.2010, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă situația sumelor înregistrate în evidența insolvabililor la data de 31.12.2010, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă situația sumelor înregistrate în lista de rămășițe la data de 31.12.2010, conform anexei nr.4 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă situația privind donațiile/sponsorizările încasate și utilizate în anul 2010, conform anexei nr.5 care face parte integrantă a prezentei hotărâri

Art.6. Se aprobă politicile contabile și notele explicative aferente situațiilor financiare pe anul 2010, conform anexei nr.6 a prezentei hotărâri.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Poliția Locală Oradea

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Alți ordonatori de credite finanțați din bugetul local, inclusiv regiile autonome si societățile comerciale din subordonarea Consiliului Local prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Ionel Vila


Oradea, 28 aprilie 2011

Nr. 302

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI ORADEA

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2010

1.PREZENTARE GENERALA

Primăria Municipiuiui Oradea avand sediul in Oradea, str.Piata Unirii nr.l - este autoritatea executiva a administrației publice locale in teritoriu care funcționează si se organizează potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

2.ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Contabilitatea instituțiilor publice funcționează in baza Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice.

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului, il reprezintă situațiile financiare.

Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Informațiile contabile prezentate in situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 cuprind următoarele:

bilanțul contabil;

- contul de rezultat patrimonial;

contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor bugetului local;

detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare;

situația fluxurilor de trezorerie;

disponibil din mijloace cu destinație speciala;

plăti restante;

situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala;

situația unor indicatori referitori la protecția copilului;

- contul de execuție al sumelor defalcate din TVA;

veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati adm.teritoriale;

situația modificărilor in structura activelor nete;

situația activelor fixe amortizabile;

situația activelor neamortizabile;

contul de execuție al creditelor interne si externe;

contul de execuție al veniturilor si chelt. fondurilor nerambursabile;

contul de execuție pentru venituri proprii si subvenții;

contul de execuție al veniturilor si chelt.evidentiate in afara bugetului.

 • 3. ANALIZA BILANȚULUI

3.1 Active necurente

Totalul activelor necurente la data de 31.12.2010 sunt in suma de 2.015.265.669 lei, detaliat după cum urmeaza:

 • 3.1.1 Active fixe necorporale

Activele fixe necorporale la data de 31.12.2010 sunt in suma de 258.084.603 lei. Soldul inițial fiind in suma de 220.458.676 lei.

 • 3.1.2 Active fixe corporale

Activele fixe corporale la data de 31.12.2010 sunt in suma de 1.689.853.979 Iei. Soldul inițial fiind in suma de 1.447.233.533 Iei.

 • 3.1.3 Active financiare necurente

Activele financiare la data de 31.12.2010 sunt in suma de 67.264.871 lei, din care 66.721.308 lei reprezintă participare capital social.

 • 3.1.4 Creanțe necurente

Creanțele necurente Ia de 31.12.2010 in suma de 62.216 lei si reprezintă imputați i magazie,telefoane si alti debitori neincasati.

3.2 ACTIVE CURENTE

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei sunt in suma de 204.177.033 lei, detaliat după cum urmeaza:

3.2.1 Stocuri

Stocurile la data de 31.12.2010 sunt in suma de 40.870.188 lei, si cuprind materiale auxiliare, timbre, conbustibili, alte materiale de natura obiectelor de inventar. Stocurile se înregistrează in contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de natura materialelor se recunosc in momentul consumului acestora.

Costul materialor de natura obiectelor de inventar se recunoaște in momentul scoaterii din folosința (casare).

3.2.2 Disponibilități

Disponibilitățile prezentate în situațiile financiare sunt următoarele:

Nr.crt

Explicație

31.12.2010

1.

Disponibilități in trezorerie

55.023.096

2.

Disponibilități la banei

6.273.271

TOTAL

61.296.367

3.2.3. Creanțe

Totalul creanțelor la data de 31.12.2010 sunt in valoare de 101.997.588 lei, din care:

- lei -

EXPLICAȚIE

VALOARE

Clienti

49.660.999

Furnizori - debitori

29.076

Contribuția angajatorului ptr concedii si indemnizații FUNAS

87.607

Creanțe - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an

62.216

Creanțe ale bugetului local

50.612.019

Taxa pe valoarea adaugata de recuperat

1.481.972

Cheltuieli înregistrate in avans

12.890

Decontări din operații in curs de clarificare

2.663

Alte creanțe privind bugetul

48.146

TOTAL

101.997.588

3.2.4 Datorii

Totalul datoriilor Municipiului Oradea sunt in valoare de 273.118.947 lei,detaliat după cum

urmeaza:

- lei -

EXPLICAȚIE

VALOARE

Furnizori

11.055.011

Furnizori investiții

5.052.700

împrumuturi pe termen lung

238.219.408

Datorii către bugete (imp.salarii, TVA)

8.538.846

Salarii angajați

6.392.514

Venituri înregistrate in avans

32.323

Contribuții sociale

3.828.145

TOTAL

273.118.947

4. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial reprezintă situația veniturilor si cheltuielilor din cursul exercițiului curent prezentate după natura, sursa sau destinația lor.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in următoarea structura:

e

Total venituri operaționale

908.432.039 lei

®

Total cheltuieli operaționale

877.665.410 lei

e

Rezultatul din activitatea operaționala

30.766.629 Iei

0

Total venituri financiare

490.726 Iei

0

Cheltuieli financiare

6.433.482 lei

9

Rezultatul din activitatea financiara

-5.942.756 lei

e

Venituri extraordinare

22.245.197 lei

0

Cheltuieli extraordinare

7.518.374 lei

o

Rezultatul din activitati extraordinare

14.726.823 Iei

Rezultatul patrimonial al exercitului (excedent)

39.550.696 lei

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă existenta si mișcările de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operaționala, din activitatea de investiții si din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind incasari si plăti efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau banei.

5. CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARA

Contul de execuție bugetara cuprinde toate operațiile financiare din trimestrul IV din anul 2010 cu privire la veniturile încasate si plățile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale acestea conține la partea de venituri:

prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive;

 • -   drepturi constatate;

incasari realizate;

drepturi constatate de încasat la partea de venituri;

La partea de cheltuieli conține următoarele:

credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;

angajamente bugetare;

angajamente legale;

plăti efectuate;

 • -  angajamente legale de plătit;

cheltuieli efective.

La data de 31.12.2010, Contul de execuție al bugetului se prezintă astfel:

Venituri                                                                                  -lei -

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive trim.IV

Drepturi constatate

Incasari realizate

Drepturi constatate de incasat

Total

Din anii precedenti

Din anul

curent

519.028.010

473.255.430

461.952.254

47.521.719

414.430.535

412.945.568

49.006.686

Cheltuieli                                                                                      - lei -

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamen te legale de plătit

Chelt.

efective

Inițiale

Definitive

trim.IV

519.028.010

473.255.430

402.635.931

382.803.268

377.094.717

5.708.551

404.151.267

 • 6. ANALIZA EXECUȚIEI BUGETARE

6.1 Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții si alte sume de încasat potrivit legii, precum si prețul bunurilor vândute si al serviciilor prestate.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasifîcatiei economice, după natura si efectul lor economic si conform clasifîcatiei funcționale după destinația lor in baza activitatii si obiectivelor ce au definit necesitățile publice, astfel incat au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Prezentam mai jos situația principalelor venituri:

Denumire

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare trimestriale definitive

Incasari realizate

Grad realizare la trim.

Impozit pe profit

1.500.000

1.500.000

264.282

18%

Impozit pe profil de la agenti economici

1.500.000

1.500.000

264.282

18%

Impozit pe venit

1.339.000

1.347.518

100%

Impozit pe transfer proprietăți imobiliare

1.339.000

1.347.518

100%

Cote si sume defalcate din imp pe venit

123.883.000

115.833.270

117.230.188

101%

Cote defalcare din imp pe venit

113.300.000

111.020.270

112.754.747

101%

Sume alocate din cote defalcate

10.583.000

4.813.000

4.475.441

93%)

Alte impozite pe venit, profit si cas

Impozite si taxe pe proprietate

52.900.000

52.200.000

53.985.711

103%

Impozit pe clădiri

37.000.000

36.000.000

36.349.999

100%

Imp pe clădiri pers.fizice

10.000.000

10.500.000

11.073.951

105%

Imp pe clădiripers.juridice

27.000.000

25.500.000

25.276.048

99%

Impozit pe terenuri

9,400.000

9.400.000

9.924.666

105%

Imp pe terenuri pers fizice

3.400.000

3.400.000

3.658.051

107%

Imp pe terenuri pers.juridice

6.000.0000

6.000.000

6.266.615

104%

Taxe judiciare de timbru

2.000.000

2.300.000

2.994.766

130%

Alte taxe si imp pe proprietate

4.500.000

4.500.000

4.716.280

104%

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

132.037.250

128.151.310

128.645.465

100%

Sume defalcate din TVA

118.327.250

114.601.310

114.053.847

99%

Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt. descentralizate

117.994.250

113.663.310

113.115.847

99%

Sume defalcate din TVA pir.echilibrarea bugetelor locale

333.000

938.000

938.000

100%

Alte imp.si taxe generale

400.000

400.000

405.469

101%

Taxe hoteliere

400.000

400.000

405.469

101%

Taxe pe servicii specifice

130.000

130.000

63.923

49%

Impozite pe spectacole

130.000

130.000

63.923

49%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor si activitatilor

13.180.000

13.020.000

14.122.226

108%

Taxe mijloace de transport

12.800.000

12.700.000

13.798.507

108%

Taxe mijloace de trans.pers.fizice

6.200.000

6.200.000

7.279.330

117%

Taxe mijloace de trans. pers juridice

6.600.000

6.600.000

6.519.177

98%

Taxe si tarife eliberare licențe si autorizații de funcționare

380.000

380.000

323.719

85%

Venituri din proprietate

7.000.000

6.270.000

7.284.814

116%

Varsaminte din profitul net

102.000

101.524

99%

Venituri din concesiuni si închirieri

7.000.000

5.800.000

6.816.242

117%

Venituri din dividende

Venituri de bunuri si servicii

13.220.000

13.892.080

15.948.427

114%

Venituri din prestări de servicii

200.000

1.130.480

1.135.049

100%

Contrib părinți sau susținători legali ptr.sustinerea copiilor in crese

300.000

320.000

345.075

106%

Contribuția pers.benef.ale cantin.

15.000

15.474

103%

Venituri din recuperarea chelt.de judecata, imputatii si despăgubiri

2.000

1.387

69%

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

2.500.000

2.500.000

2.839.947

113%

Taxe judiciare de timbru

2.500.000

2.500.000

2.839.947

113%

Amenzi, penalitati si confiscări

6.000.000

6.000.000

7.229.912

120%

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate

cf.Legii

5.750.000

5.750.000

6.957.167

120%

Alte amenzi, penalitati si confiscări

250.000

250.000

272,745

109%

Diverse venituri

4.120.000

3.800.000

4.258.062

112%

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

45.922

Alte venituri

4.120.000

3.800.000

4.212.140

110%

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

100.000

124.600

123.521

99%

Donații si sponsorizări

100.000

100.000

71.500

71%

Alte transferuri voluntare

53.100

52.021

98%

Venituri din valorificarea unor bunuri

8.430.000

2.189.280

2.354.964

107%

Venituri din vanzarea locuințelor constr.din

fd. statului

100.000

20.280

10.276

50%

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

8.330.000

2.179.000

2.344.688

107%

Subvenții de la bugetul de stat

137.520.060

131.970.490

65.757.430

49%

Subvenții ptr.reabilitarea termica a clădirilor de locuit

4.492.500

2.546.500

928.533

36%

Subv ptr.finantarea prog. multianuale prioritate de mediu si gosp apelor

98.836.560

57.222.810

15.103.264

26%

Subvenții din venituri propii ale Minist.Sanatatii către bugetele locale ptr.finantarea inv.in sanatate

11.187.000

7.387.000

66%

Subv. din venituri propii ale Minis.Sanatatii către bug.locale ptr finan.ap.medicale si echip.de comunicații in urgenta in sanatate

4.275.000

475.000

11%

Subv.din venituri propii ale Minist.Sanatatii către bug.locale ptr.fin.reparatiiloe capitale in sanatate

6.912.000

6.912.000

100%

Subv.de la bugetul de stat către bugetele locale nec sust derulării proiectelor fin din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

5.000.000

5.001.830

3.003.907

60%

Subvenții ptr.compensarea unitara a prețului combustibilului

20.000.000

20.000.000

4.794.000

24%

Sprijin financiar la cons. familiei

1.520.000

1.170.000

392.548

33%

Subvptr.acordarea ajut.ptr.incal.locuintei cu lemne,

520.000

900.000

336.151

37%

Subvenții trusou nou nascuti

525.000

250.000

227.400

91%

Subvenții din bugetul de statptr.fin.sanatatii

6.626.000

3.692.350

3.584.627

97%

Subv.de la bugetul de stat către bug.locale ptr.achit, oblig, restante ale centrlor de

30.000.000

30.000.000

100%

termoficare

Subvenții de Ia alte administrații

300.000

300.000

300.000

100%

Sub.primite de la bugetele Consil.Judetene pir.protecția copilului

300.000

300.000

300.000

100%

Seme primite de la UE in cadrul plăților efectuate

42.237.700

19.610.000

19.826.769

101%

Fondul European de Dezvoltare Regionala

42.237.700

19.500.000

19.689.355

101%

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18.291.230

4.000.000

5.143.442

128%

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

7.946.470

500.000

160.969

32%

Prefinantare

16.000.000

15.000.000

14.384.944

96%

Instrumental European de Vecinătate si Parteneriat

110.000

137.414

124%

Prefinantari

110.000

137.414

124%

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

519.028.010

473.255.430

412.945.568

87%

Execuția bugetara a veniturilor bugetului consolidat pe trimestrul IV din anul 2010 se prezintă astfel:

Specificația

Plan

Realizat

%

Venituri buget local

473.255.430

412.945.568

87%

Venituri autofînantate

39.560.870

28.378.517

71%

Venituri proprii

64.040.093

50.480.385

78%

Venituri fd.rulment

2.535.200

1.527.089

60%

TOTAL VENITURI

579.391.593

493.331.559

85%

6.2 Cheltuieli operaționale

Plățile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut in conformitate cu destinația aprobata prin buget.

Creditele deschise si plățile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate si oportunitatea operațiunilor înscrise in documentele justificative certificate.

Datorita specificului acestor cheltuieli, structura bugetelor publice se face pe doua secțiuni de funcționare (cheltuieli operaționale) si de dezvoltatre ( cheltuieli de capital).

Cheltuielile din bugetul local al Municipiului Oradea sub aspectul cheltuielilor operaționale pe fiecare ordonator, se prezintă astfel:

Denumire

Prevederi bugetare trimestriale

Plăti efectuate

PMO

252.893.330

177.922.434

INVATAMANT

117.354.290

114.528.739

ASCO

32.790.000

29.541.474

CASA DE CULTURA

905.950

882.045

POLITIA COMUNITARA

2.308.000

2.029.068

DEP

1.034.480

1.027.400

CSM

7.750.000

7.364.641

AIO

11.579.700

11.323.438

SPITALE

18.182.990

13.803.958

CENTRU DE TRANSFUZII

27.000

27.000

CENTRU DE ZI

610.050

585.581

TOTAL

445.435.790

359.035.778

Analiza nivelului de realizare a cheltuielilor operaționale pe trimestrul IV structurat pe fiecare categorie de cheltuiala, se prezintă astfel:

Specificație

Plan

Realizat

%

Buget local

445.435.790

359.035.778

80%

Credite PMO

3.462.200

1.493.479

43%

Venituri auto finanțate

26.830.100

19.401.127

72%

Venituri proprii

54.651.030

46.477.526

85%

Fd.rulment

8.227.430

6.340.345

77%

TOTAL

538.606.550

432.748.255

80%

6.3 Cheltuieli de capital

In trimestrul IV, cheltuielile cu investițiile publice au fost in suma de 68.950.841 lei avand un grad de realizare de 72%, suma alocata investițiilor publice structurata pe ordonatori se prezintă astfel:

Denumire

Prevederi bugetare trimestriale

Plăti efectuate

PMO

68.410.550

50.314.554

INVATAMANT

3.883.170

2.943.111

CASA DE CULTURA

210.000

204.199

POLITIA COMUNITARA

118.640

1.838

DEP

31.000

AIO

9.450.480

7.131.170

SPITALE

12.782.490

8.355.969

TOTAL

94.886.330

68.950.841

Analiza nivelului de realizare al investițiilor publice in trimestrul IV, structurat pe categoriile de investiții, se prezintă astfel:

Specificație

Plan

Realizat

%

Buget local

23.809.620

14.080.484

59%

Fond rulment

18.001.610

14.091.532

78%

Venituri proprii+subventii

12.730.770

8.567.085

67%

Total credite PMO

39.514.700

32.001.924

81%

Venituri proprii

829.630

209.816

25%

TOTAL

94.886.330

68.950.841

72%

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos:

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare, OMFP nr 629/03.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice.

 • 2. Principiile care stau Ia baza întocmirii situațiilor financiare:

Situațiile financiare prezentate sunt intocmite cu respectarea principiilor contabile conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare:

 • - principiul continuității activitatii - presupune ca Primăria Municipiului Oradea isi va continua in mod normal funcționarea;

 • - principiul permanentei metodelor - presupune aplicarea acelorași reguli privind evaluarea si înregistrarea in contabilitate a tranzacțiilor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor financiare;

 • - principiul prudentei - se înregistrează toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si toate obligațiile previzibile si de pierderi potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior;

 • - principiul independentei exercițiului - presupune ca toate veniturile si toate cheltuielile aferente exercițiului financiar sunt înregistrate, indiferent de data încasării sau plătii acestor venituri si cheltuieli;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv - presupune evaluarea separata a componentelor elementelor de activ sau de datorii;

 • - principiul prevalentei economicului asupara juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, si nu numai forma lor juridica;

 • - principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

 • 3. Conversia tranzacțiilor in moneda străină

 • a) Moneda funcționala si de prezentare

 • - moneda de prezentare a situațiilor financiare este leul (RON)

 • b) Tranzacțiile si soldurile in moneda străină

 • - tranzacțiile in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

4. Amortizarea

Calcularea si înregistrarea în contabilitate a amortizării se face conform Legii 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale prin metoda liniara, pe baza duratelor normale de funcționare minime stabilite prin H.G 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

întreținerile si reparațiilor mijloacelor fixe se trece pe cheltuiala atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

Director economic

Sef serviciu


Bogdan DanielaPrimăria Municipiului Oradea

Direcția Economică


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bihor

Adresa Dimitrie Cantemir, nr.2-4

Oradea


România

Nr. înregistrare:

Data:       0%.

Alăturat vă depunem Situațiile financiare la 31.12.2010 pentru Municipiul Oradea împreună cu anexele aferente.

Director economic


Florea Eduard


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR


BILANȚ


31.12.2010COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

1 .Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

4.613.340

4.456.456

01004

2-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231 -281 -291 -293*)

215.845.336

253.628.147

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)

1.405.711.323

1.689.853.979

01007

5.Active financiare necurente (investiții

pe termen lung) peste un an (ct.260+265

+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:

41.522.210

67.264.871

01008

Titluri de participare (ct.260-296)

40,983.147

66.721,308

01009

6-Creante necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:

12.760

62.216

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)

10.569

3.439

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd,03+04+05+06 +07+09)

1.667.704.969

2.015.265.669

01019

1 -Stocuri (ct-301 +302+303+304+305+307+

309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361 +371 +381+/-348 +/-3 7 8-3 91 -392-393-394-395-396-397-398)

39.766.854

40.870.188

0102!

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări

(ct,232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+461 l+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:

45.788.934

51.385.569

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). din care:

45.198.300

50,651.305

010221

Avansuri acordate(ct.232+234+409)

417.627

29.076

01023

Creanțe bugetare (ct.431 **+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481 **+482**-497) din care:

49.628.847

50.612.019

01024

Creanțele bugetului generale consolidat

(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)

47.540.484

49.005.924

01030

Total creanțe curente (rd,21+23+25+27)

95.417.781

101.997.588

01033

Conturi la trezorerie, casa, alte valori

avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557


COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA sfârșitul PERIOADEI

+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744)din care:

34.226.737

55.023.096

01035

Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121 + 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:

7.257.677

6.273.271

01036

Depozite (ct.5156+5187+5602)

6,464.494

675.037

01040

Total disponibilități (rd.33+35)

41,484.414

61.296.367

01042

Cheltuieli in avans (ct.471)

20.690

12.890

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 +40+ 41+42)

176.689.739

204.177.033

01046

8 .TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

1.844.394.708

2.219.442.702

01053

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+

405+4622)

280

-3

01054

2.împrumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+1661 +

1662+1672+168-169)

208.830.966

238.219.408

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

208.830.966

238.219.408

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.401 +403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:

27.708.184

19.969.887

01061

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621) din care:

22.750.223

18.205.758

01062

2.Datorii către bugete

(ct.431 +437+440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+48 l+482)din care:

9.418.900

8.538.846

01063

Datoriile instituțiilor publice către

bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446

4481), din care:

6.381.862

6.855.762

010631

Contribuții socialc(ct.431+437)

4.785.477

3.828.145

01065

01071

3.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)

5,împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in cursul exercițiului curent (ct. 1611 + 1621 + 1631+1641 +1651 + 1661 + 1662+1671 + 168-169)

6

11.491

307

01072

6.Salariile angajatilor

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)

9.274,166

6.392.514

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+

4273+429+438), din care:

-46.410

-34.338

01074

8.Venituri in avans (ct.472)

2.053.981

32.323

01078

1O.TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)

48.420.318

34.899.539

01079

11.TOT AL DATORII (rd.58+78)

257.251.284

273.118.947

01080

12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.8O=rd.46-79=rd.9O)

1.587.143.424

1.946.323.755

01084

1.Rezerve, fonduri

(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131 +

132+133+134+135+136+137+1391+1392+

1393+1394+1396+1399)

1.593.342.704

1.930.474.771

01085

2.Rezultatul reportat

(ct. 117-sold creditor)

103.393.344

10.692.868

01087

4.RezuItatul patrimonial al exercițiului

(ct. 121 -sold creditor)

5.156.116

01088

5.Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ctl21- sold debitor)

109.592.624

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd.84+85-86+87-88)

1.587.143.424

1.946.323.755DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 • 31.12.2010

  COD

  DENUMIRE INDICATORI

  An precedent

  An curent

  02002

  Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

  (ct.730+731 +732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

  365.587.726

  339.435.374

  02003

  Venituri din activitati economice

  (ct .701 +702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)

  16.825.415

  57.000.492

  02004

  Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

  (ct.770+771 +772+773+774+775+776+ 778+779)

  452.451.686

  510.167.896

  02005

  Alte venituri operaționale

  (ct.714+718+719+721 +722+781)

  -1.880.914

  1.828.277

  02006

  TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

  832.983.913

  908.432.039

  02008

  Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

  (ct.641 +642+645+646+647)

  152.409.583

  158.552.680

  02009

  Subvenții si transferuri

  (ct.670+671+672+673+674+675+676+

  677+678+679)

  220.167.990

  136.777.458

  02010

  Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct,601 +602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

  462.029.755

  489.349.305

  02011

  Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

  (ct.681+682+689)

  71.226.900

  88.343.342

  02012

  Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)

  6.188.170

  4.642.625

  02013

  TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (RD.08+09+10+11 + 12)

  912.022.398

  877.665.410

  02015

  -EXCEDENT (rd.06-rd.13)

  30.766.629

  02016

  -DEFICIT (rd. 13-rd.O6)

  79.038.485

  02017

  IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)

  387.039

  490.726

  02018

  V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)

  8.330.583

  6.433.482

  02021

  -DEFICIT (rd.18-rd.17)

  7.943.544

  5.942.756

  02023

  -EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

  24.823.873

  02024

  -DEFICIT (rd. 16+2LI5-20)

  86.982.029

  02025

  VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)

  5.021.399

  22.245.197

  02026

  IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

  (ct.690+691)

  4.331.624

  7.518.374

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

689.775

14.726.823

02031

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

39.550.696

02032

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

86.292.254

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de       31.12.2010


ConducatoruLinstitutiei


Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Total

Casa in lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor de șomaj

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de sanatate

Finanțarea de la bugetu! trezoreriei statului

Alte disponibilități

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

201504402

64262802

377094717

137241600

2. Plăti

03

197861058

64254673

377094717

133606385

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-03)

04

3643344

8129

3635215

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1. Incasari

06

12246645

12246645

2. Plăti

07

12246645

12246645

3 Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

73475320

73475320

2. Plăti

11

56038672

56038672

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd. 11)

12

17436648

17436648

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd,12)

13

21079992

8129

21071863

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

33844581

9808

33834773

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

54924573

17937

54906636

NOTA

: Coloanele se

completează astfel:

Col.

1 - TOTAL

(Col.

2 + Col. 8)

Col.

2 - ct.

5311

"Casa în lei"

Col.

3 - ct.

7701

"Finanțarea de la bugetul de stat"

Col.

4 - ct.

7702

"Finanțarea de la bugetele locale"

Col.

5 - ct.

7703 "

Finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de stat "

Col.

6 - ct.

7704

"Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col.

7-   ct.

7705

"Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări

nibilitati

: ( 5xx)

sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculează ca diferența între plăti efectuate si încasări si reflecta totalul plăților nete de casa Col. 8 si următoarele

Conducatorul compartimentului financiar - contabil __-

Viza trezorerie


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 • 31.12.2010

  COD

  DENUMIRE INDICATORI

  Total

  Casa in valuta

  Alte disponibilități

  04002

  1. Incasari

  73.352.301

  48.053

  73.304.248

  04003

  2. Plăti

  77.853.410

  48.053

  77.805.357

  04004

  3. Numerar net din activitatea

  operaționala (rd.02-rd.03)

  -4.501.109

  -4.501.109

  04006

  1. Incasari

  71.051.783

  71.051.783

  04007

  2. Plăti

  67.535.080

  67.535.080

  04008

  3. Numerar net din activitatea de

  investiții (rd.06-rd.07)

  3.516.703

  3.516.703

  04013

  IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

  NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

  (rd.04+rd.08+rd. 12)

  -984.406

  -984.406

  04014

  V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

  ÎNCEPUTUL PERIOADEI

  7.257.677

  7.257.677

  .04017

  VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

  FINELE PERIOADEKrd. 13+14+15-16)

  6.273.271

  6.273.271

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

 • 31.12.2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA INCEPUTUI

ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 Ia 15)

05001

840.208

11.569.654

11.805.879

603.983

- Sume primite ca donații si sponsori-

05002

zări (ct.550/analitic distinct)

30.757

444.897

475.646

8

- Garanții materiale reținute gestiona-

05003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct)

98.703

105.971

106.903

97.771

- Disponibil din fonduri cu destinație

05006

speciala reprezentând alocația pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 550/analitic distinct)

68.411

587.279

636.975

18.715

Disponibil din fonduri cu destinație

05007

speciala reprezentând sprijin

producătorilor agricoli conform

O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic

distinct)

124

124

- Sume primite din fondul de rulment

05010

(ct .550/analitic distinct)

2.926.880

2.926.880

- Alte disponibilități cu destinație

05011

speciala (ct.550/analitic distinct)

639.545

7.496.827

7.649.174

487.198

- Ajutor financiar in echivalent a

05013

lOOeuro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuni verși tar

(ct.550/analitic distinct)

2.668

7.800

10.177

291CONTUL DE EXECUȚIE A SUMELOR DEFALCATE

DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA

31.12.2010Anexa nr. 21

-lei'

Cod rând

Denumire indicatori

Cod clasificatie bugetara

Prevederi Bugetare Aprobate fnital

Prevederi

Bugetare

Definitive

Incasari

Realizate

Plăti

Efectuate

Sume

Restituite

A

B

c

1

2

3

4

5 = 3-4

001

Sume defalcate din TVA

1102

118,327.250

114.601.310

114.601,310

114.053.847

547.463

004

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor.municipiilor.sectoarelor si Municipiului București, din care:

110202

117.994.250

113.663.310

113.663,310

113.115.847

547.463

005

-pentru finanțarea cheltuielior de personal din instituțiile de invataman preuniversitar de stat

103.486.250

99.255.310

99,255,310

98.817.805

437.505

007

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

333.000

938.000

938,000

938.000

Conducătorul instituției

Anexa 21


Contul de execuție a sumelor defalacte din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la data de 30.12.2010

Conducătorul compartimentului financiar- contabil
Cod 21                                                                                                                                             -lei-

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor *)

Cod rând

Cod clasifîcatie bugetara

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Plăti efectuate

Sume restituite

A

B

C

D

1

2

3

4

5=3-4

Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)

01

1102

118,327,250

114,601,310

114,601,310

114,053,847

547,463

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care:

04

110202

117,994,250

113,663,310

113,663,310

; 113,115,847

547,463

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

07

110206

333,000

938,000

938,000

938,000

C o nd u cato r u Un stîtutiei

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

I1I.MUN1CIPH

000102

24057

VENITURI TOTAL

473,255,430

412.945.568

Venituri proprii

4802

24058

206.649.030

212.884.001

1.Venituri curente, din care:

000202

24059

319.185.660

324.706.405

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24060

pe venit

1 15.833.270

1 17.230.188

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24061

111.020.270

1 12.754.747

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24062

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

4.813.000

4.475.441

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1 102

24063

adaugata

114.601.310

114.053.847

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110202

24065

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

113.663.310

1 13.1 15.847

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24068

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

938.000

938.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24070

124.600

123.521

-donații si sponsorizări

370201

24071

71.500

71.500

-alte transferuri voluntare

370250

24072

53.100

52.021

2, Venituri din capital

390002

24073

2.189.280

2.354.964

4, Subvenții de la alte nivele ale

420002

24078

administrației publice

132.270.490

66.057.430

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24079

131.970.490

65.757.430

-subvenții de la alte administrații

4302

24080

300.000

300.000

5.Sume FEN postaderare in contul plăților

4502

240801

efectuate si prefinantari

19.610.000

19.826.769

CHELTUIELI TOTAL

5002

24081

473.255.430

377.094.717

Excedent

9802

24082

35.850.851

CORELAȚII

000102

24112

VENITURI TOTAL

473.255.430

412.945.568

Venituri proprii

4802

24113

206.649.030

212.884.001

l.Venituri curente, din care:

000202

24114

319.185.660

324.706.405

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24! 15

pe venit

II 5.833.270

117.230.188

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

111.020.270

112.754.747

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNIT ATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2010

- lei -

Conducătorul compartimentului financiar- contabil        —


Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24! 17

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

4.813,000

4.475.441

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24! 18

adaugata

114,601.310

114.053.847

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110202

24120

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

113.663.310

113.1 15.847

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24123

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

938,000

938,000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24125

124,600

123.521

-donații si sponsorizări

370201

24126

71,500

71.500

-alte transferuri voluntare

370250

24127

53.100

52.021

2. Venituri din capital

390002

24128

2.189.280

2.354.964

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

132.270.490

66.057.430

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24134

131.970.490

65.757.430

-subvenții de la alte administrații

4302

24135

300.000

300.000

5,Sume FEN postaderare in contul plăților

4502

241351

efectuate si prefînantari

19.610.000

19.826.769

CHELTUIELI TOTAL

5002

24136

473.255.430

377.094.717

Excedent

9802

24137

35.850.851

Conducatoruljnstitutiei

SITUAȚIA


Anexa nr. 24


VENITURI


privind realizarea veniturilor bugetelor locale


- Iei -


Denumirea unităților administrativ teritoriale


TOTALE


000102


Venituri proprii

din care:

TOTAL

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibr. bug. locale

4802

040201

040204


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si municipiului București


110201


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentra liz. Ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sect. niunîcip. BUC.

110202


Sume defalcate din


Sume defalcate din


TVA pentru


drumuri


110205


TVA pentru echilibrare» bugetelor locale


Sume defalca te din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural


Subvenții


Alte

venituri


110206


110207


4202


TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cola dofalcalo din i mpozitul pe venit Sume docalo dn cotelo tfcfaJcalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pontai finanțarea cheltuielilor debcentrdizalo la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sumo defalcate dn laxa pa valoarea adaugafa pentru echilibrarea bugetelor locale

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

VENITURI PROPRII

TOTAL VENITURI-0UGET LOCAL Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din calele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate fa nivelul comunelor.orasdor, municipiilor, sectoarelor d Municipiului București Sumo defalcate din laxa pa valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor focale

SUBVENȚII DE LA SUGETULDE STAT

VENITURI PROPRII

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cote defalcate din impozitul po venii Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru


412.945.568


412.945.568


412.945,563


112.754.747


4.475.441


113.115.047


938.000


65.757.430


212.384.001


212.884.001


412.945.538


-113.115.847

-93B.OOO

-65.757,430

-212.884,001

412.945.568


112.754.747


112.754.747


4.475.441


113.115,847


933.000


65.757.430


-113.115.347

-938.000

-65.757,430

-212.334,001

412.945.568


INCASAR1 REALIZATE


Anexa nr. 24


Venituri proprii


privind realizarea veniturilor bugetelor locale


- Iei -


Denumirea unităților administrativ teritoriale


VENITURI

TOTALE


TOTAL


Cote defalcate din impozitul pe venit


echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din laza pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la iwelvf comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si tfunidpiuluî București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaug ala pentru echilibrarea bugetelor locale

SUBVENȚII DE LA BUGETULDE STAT VENITURI PROPRII


000102


4802


040201


din care:

Sume alocate de consiliul județean pentru ecliilibr. bug. locale

040204


4.475.441


212.B84.001


Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si municipiului București

110201


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor des central iz. la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sect. numi ci p. BUC.

110202


Sume defalcate din

TVA pentru

drumuri


110205


113.115.847


Sume defalcate din

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale


110206


938.000


Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural


Subvenții


Alte venituri


110207           4202


-113.115.847


65.757,430


■938.000

-65.757,430

-212.884.001


SITUAȚIA


din care : (pe articole de cheltuieli)


Denumirea unita ti] or administrativ teritoriale


TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL Wi PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FENJ POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL OPERAȚIUNI FINANCIARE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea t-a SERVICII PUBLICE GENERALE Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

INVATAMANT

SANATATE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE COMBUSTIBILI SI ENERGIE TRANSPORTURI TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL377.034.717


377.094J17


120.333.078


6.177.826


6.177.926


M.234.000


10.072.099


M63S.33S


17.729435


5C76BSJ


3.141.373


14.000.481


5.0M.MO


32.294.W0


1W72.095


&S S39.939


17.729,435


5.07G.B&


3141,373


J4.W0.494


in anii prevedea ti si recuperate


■1.021.545


Servicii publice generale


510002


Apărare ordine publica si siguranța naționala


riofinna


î1.m.5K


Invatainunt


<1502


2.036.542


Sanalate


AM12


Cult


recret


religii


67<


din care:

(pe articole de cheltuieli)

din care :

(pe parti si capiu

Denumirea unităților administrativ teritoriale

CHELTUIELI

TOTALE

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenții

transferuri intre unitati ale administrației

publice

Alte

transferuri

Proiecte cu finali ta re din funduri externe neramb.

Asistenta

sociala

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Operațiuni fiiiiineiiire

PJatî efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

Servicii publice generale

Apărare ordine publica si siguranța naționala

In valania nt

Sa natale

Cult recrei religii

5002

1(1

20

30

40

51

55

56

57

59

70

79

84

510002

600002

6502

6602

671

OPERAȚIUNI FINANCIARE

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA INVATAMANT

SANATATE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE COMBUSTIBILI SI ENERGIE TRANSPORTURI

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

377.094.717

81.4G4.34fl

6.177.826

32.294.0fl0

19672.0M

17.720.435

5.0W.MO

<1.021.545

21.068.55C

2.036.542

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL

OPERAȚIUNI FINANCIARE

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

INVATAMANT

SANATATE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE COMBUSTIBIL! SI ENERGIE TRANSPORTURI

5,076.885

1141.373

14,080.484

iOK.OM

<1.021.545

2L363.55C

2.036542

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective         Anexa 29

 • 31.12.2010

pag.: 1          - lei -

COD

DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

31001

1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)

417.627

29.076

31002

-din finanțare bugetara(ct.77O)

404.952

2.198

31003

-din alte surse de finanțare

12.675

26.878

31004

2 Acreditive deschise la dispoziția tertilor(ct.541)

-Total(rd.05+06)din care:

9.483

31006

-din alte surse de finanțare

9.483

31007

3 Disponibilități la alti rezidenti,garanții depuise

la furnizori(ct.2678+461 )~Total(rd.08+09)din care:

1.686

31009

-din alte surse de finanțare

1.686

31016

6 Alte disponibilități provenite din finanțare bugeta-

ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la instituții de credit din tara,mai puțin dobanda uncasata in cont(ct.5121 + 5124+5583+559+...etc)-Total(rd. 17+18)din care:

3.412.787

3.718.921

31017

-din finanțare bugetara(ct.77O)

3.412.787

3.718.921

31019

7 Total(rd.01+04+07+10+13+16V—

3.841.583

3.747.997DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold la finele perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

40001

+37+42+47) din care:

5.608.268

1.494.869

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1 +27.1 +32.1 +

40002

37.1+42.1+47.1)

3.467.985

629.549

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

40003

+43+47.2)

817.962

396.578

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+

40004

39+44+47.3)

460.823

76.887

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+

40005

47.4)

624.758

299.628

■ peste 1 an (rd. 11 +16+31+36+41 +46+47.5)

40006

236.740

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

40007

din operații comerciale(ct.401 ,ct.4O3,

ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)

2.701.145

1.109.857

-sub 30 de zile

400071

681.674

590.661

- peste 30 de zile

40008

697.150

317.197

- peste 90 de zile din care:

40009

460.823

40.977

- peste 120 zile

40010

624.758

115.716

- peste 1 an

40011

236.740

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

40012

consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:

120.812

385.012

-sub 30 de zi!e(rd.17.1+18.1 +19.1 +22.1)

400121

38.888

- peste 30 de zile

40013

120.812

79.381

- peste 90 de zile

40014

35.910

- peste 120 zile

40015

183.912

- peste 1 an

40016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

40017

(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)

79.630

240.815

-sub 30 de zile

400171

29.934

-peste 30 de zile

400172

79.630

61.166

-peste 90 de zile

400173

17.147

-peste 120 zile

400174

115.668

-peste 1 an

400175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40018

sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,

ct.4315,ct,4317)

9.399

30.804

-sub 30 de zile

400181

2.251

-peste 30 de zile

400182

9.399

4.579

-peste 90 de zile

400183

4.718

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

-peste 120 de zile

400184

16.813

-peste 1 an

400185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40019

sociale-Total (rd.20+21 ),din care

31.783

113.393

-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)

400191

6.703

-peste 30 de zîlețrd.20.52+21.2)

400192

31.783

13.636

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

400193

14.045

-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)

400194

51.431

-peste 1 an(20.5+21.5)

400195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40020

sociale de stat (ct.4311,4312)

30.516

109.393

-sub 30 de zile

400201

6.495

-peste 30 de zile

400202

30.516

13.214

-peste 90 de zile

400203

13.611

-peste 120 de zile

400204

49.761

-peste 1 an

400205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40021

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

1.267

4.000

-sub 30 de zile

400211

208

-peste 30 de zile

400212

1.267

422

-peste 90 de zile

400213

434

-peste 120 de zile

400214

1.670

-peste 1 an

400215

1.266

Creditori bugetari (ct.467) din care:

40047

2.786.311

-sub 30 de zile

400471

2.786.311

Conducătorul compartimentului

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

PLAT! RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

42001

+37+42+47) din care:

3.177.731

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1 +

42002

37.1+42.1+47.1)

2.786.311

- peste 30 de ziie (rd.8+13+28+33+38

42003

+43+47.2)

20.936

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+

42005

47.4)

133.744

-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)

42006

236.740

Plăti restante către furnizori,creditorii

42007

din operații comerciaîe(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.07.1 +08+09+10+11)

391.420

- peste 30 de zile

42008

20.936

- peste 120 zile

42010

133.744

- peste 1 an

42011

236.740

Creditori bugetari (ct.467) din care:

42047

2.786.311

-sub 30 de zile

420471

2.786.311Conducătorul compartimentului financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

42001

+37+42+47) din care:

3.177.731

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1 +27.1 +32.1 +

42002

37.1+42.1+47.1)

2.786.311

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

42003

+43+47.2)

20.936

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+

42005

47.4)

133.744

-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)

42006

236.740

Plăti restante către furnîzori,credîtorii

42007

din operații comerciale(ct,401 ,ct.4O3,

ct.405+462)din care:(rd.07.1 +08+09+10+11)

391.420

- peste 30 de zile

42008

20.936

- peste 120 zile

42010

133.744

- peste 1 an

42011

236.740

Creditori bugetari {ct.467) din care:

42047

2.786.311

-sub 30 de zile

420471

2.786.311

Conducătorul compartimentului

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold Ia finele perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

49001

+37+42+47) din care:

2.430.537

1.494.869

-sub 30 de zilețrd.7.1+12,1+27.1+32.1 +

49002

37.1+42.1+47.1)

681.674

629.549

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

49003

+43+47.2)

797.026

396.578

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+

49004

39+44+47.3)

460.823

76.887

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+

49005

47.4)

491.014

299.628

- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)

49006

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

49007

din operații comerciale(ct.40t ,ct.4O3,

ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)

2.309.725

1.109.857

-sub 30 de zile

490071

681.674

590.661

- peste 30 de zile

49008

676.214

317.197

- peste 90 de zile din care:

49009

460.823

40.977

- peste 120 zile

49010

491.014

115.716

- peste 1 an

49011

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

49012

consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:

120.812

385.012

-sub 30 de zilețrd.17.1+18.1+19.1+22.1)

490121

38.888

- peste 30 de zile

49013

120.812

79.381

- peste 90 de zile

49014

35.910

- peste 120 zile

49015

183.912

- peste 1 an

49016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

49017

(01.4423,01.444,01.446,01.4481)

79.630

240.815

-sub 30 de zile

490171

29.934

-peste 30 de zile

490172

79.630

61.166

-peste 90 de zile

490173

17.147

-peste 120 zile

490174

115.668

-peste 1 an

490175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49018

sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,

ct.4315,ct,4317)

9.399

30.804

-sub 30 de zile

490181

2.251

-peste 30 de zile

490182

9.399

4.579

-peste 90 de zile

490183

4.718


financiar-contabil
DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la inceputul anului

Sold la finele perioadei

-peste 120 de zile

490184

16.813

-peste 1 an

490185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49019

sociale-Total (rd.20+21 ),din care

31.783

113.393

-sub 30 de zile(rd.20.1 +21.1)

490191

6.703

-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)

490192

31.783

13.636

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

490193

14.045

-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)

490194

51.431

-peste 1 an(20.5+21.5)

490195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49020

sociale de stat (ct.4311,4312)

30.516

109.393

-sub 30 de zile

490201

6.495

-peste 30 de zile

490202

30.516

13.214

-peste 90 de zile

490203

13.611

-peste 120 de zile

490204

49.761

-peste 1 an

490205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49021

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

1.267

4.000

-sub 30 de zile

490211

208

-peste 30 de zile

490212

1.267

422

-peste 90 de zile

490213

434

-peste 120 de zile

490214

1.670

-peste 1 an

490215

1.266


Conducătorul compartimentului financiar—contabil,--——-

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

 • 31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18004

Numerar in lei in casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)

9.808

17.937

18005

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:

8.899.427

13.491.775

180051

Disponibilități in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)

20.525

977.501

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

8.909.235

13.509.712

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

8.909.235

13.509.712

18012

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

24.935.346

41.414.861

18013

Total (in baze cash)(rd.l 1+12)

24.935.346

41.414.861

18015

Total (in baze accrual)(rd,13+14)

24.935.346

41.414.861

18022

Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)

3.479

-32

18023

Alte valori (ct.532)

378.677

98.555

18032

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:

783.700

5.598.234

18033

18036

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)

Total (in baze cash)(rd.32+35)

74.773

783.700

5.598.234

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

783.700

5.598.234

18039

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5153+5602)

6.464.494

675.037

18041

Total (in baze accrual)(rd.39+40)

6.464.494

675.037

18042

Acreditive in lei ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)

9.483

 • 18051

 • 18052

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la al ti rezidenti (terii) (ct.461+2678)

Total (in baze cash)(rd.51)

1.686

1.686

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961 )(S 1 I)

40.983.147

66.721.308

18134

Total (la valoarea contabila neta (la

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold Ia sfârșitul perioadei

valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131 + 132+133)

40.983.147

66.721.308

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd. 158+159+160+164) din care:

10.569

3.439

18159

- de la operatori economici (Sil),

10.569

3.439

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd. 166+167+168+172)din care de la:

45.198.300

50.651.305

18166

-de la populație

2.002.794

2.139.932

18167

-de la operatori economici (Sil)

43.185.499

48.502.307

18172

-de la nerezidenti (S21,S22)

10.007

9.066

18176

1.Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

47.540.484

49.005.924

18177

- de la populație

47.540.484

49.005.924

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

47.540.484

49.005.924

18203

1 .Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aaflate in conturile instituțiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:

79.057

26.746

18204

- salariatilor (S143)

79.057

26.746

18262

18264

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1621 + 1631+1641 + 1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

- Alti rezidenti

10.394

10.394

18268

Total (in baze cash)(rd.262+266+267)

10.394

18269

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locala (ct. 1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:

1.097

307

18271

- Alti rezidenti (S12,S124,S 125)

1.097

307

18274

Total (dobânzi de platit)9rd.269+273)

1.097

307

18275

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)

11.491

307

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de instituțiile publice locale

DENUMIRE INDICATORI


(ct. 1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:

 • - Instituții de credit rezidente (S122)

 • - Alt! rezidenti (S123,S124,S125)

Total (in baze cash)(rd.286)

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.290+295)

Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care către:

 • - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4041 +405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către: -Operatori economici (Sil)

-Alti rezidenti(sl23,S 124,5125) Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4423+431 +437+4428+444+446+4481) Salariile angajatilor

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) Datorii către fondul de risc (ct.462) Total (rd.331+332+333+334) Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala - plăti res-(reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operațiuni comerciale (ct.401 +403+404+405+462).

Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:

Operatori economici (Sil)

Creditori bugetari (ct.467)

Total (rd.346+353+354+355+356+360)

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

208.830.966

238.219.408

208.825.460

238.214.137

5.506

5.271

208.830.966

238.219.408

208.830.966

238.219.408

280

-3

280

-3

22.750.223

18.205.758

22.750.185

18.165.582

38

40.176

6.381.862

6.855.762

9.274.166

6.392.514

-46.410

-34,338

53.154

15.662.772

13.213.938

2.701.145

1.109.857

2.701.145

1.109.857

2.786.311

5.487.456

1.109.857Situația unor indicatori referitori Ia protecția copilului si a persoanelor cu handicap

 • 31.12.2010pag.: i - lei-

COD

DENUMIRE

NUMĂR

08002

Copii protejați in:

65

08004

Centre de primire a copilului în

regim de urgenta

65

08007

Asistenți personali pentru persoanele cu

handicap

L021

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor

31.12.2010

Anexa 34


Denumirea elementului de capital

Cod

Sold Ia începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold Ia sfârșitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul acivelor fixe necorporale (ct. 100)

001

6.185

6.185

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

004

public al unităților administrativ-

teritoriale (ci. 103)

1.488.017.253

315.192.451

74.480.379

1.728.729.325

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

005

privat al unităților administrativ-

teritoriale (ct.104)

2.107.855

107.884.26)

45.203.088

64.789.028

Rezerve din reevaluare (ct. 105)

006

9.743.644

-149.991.600

-149.364.627

9.116.671

Fondul de rulment (ct. 131)

008

85.941.332

35.850.85 5

2.926.880

118.865.303

Fondul de risc (ct. 135)

012

2.809.108

12.376

2.821.484

Taxe speciale (ct. 137)

014

4.717.327

1.432.701

6.150.028

Fondul de dezvoltare al spitalului

015

(ct. 1391)

2.932

2.932

Rezultatul reportat (ct. 117 - sold

017

creditor)

103.393.344

70.740.579

163.441.055

10.692.868

Rezultatul patrimonial al exercițiului

019

(ct. 121 - sold creditor)

5.156.116

5.156.116

Rezultatul patrimonial al exercițiului

020

(ct. 121 - sold debitor)

109.592.624

846.540.612

956.133.236

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 -

021

rd. 18+rd. 19-rd.2O)

1.587.143.424

1.946.323.755

Conducatorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar- contabilDenumirea indicatorilor*)

Nr. rnd.

Existent

31.12.2006

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

nr

mp

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

8145635

8927481

2075792

31517

864941

5955231

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

35200

Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)

03

639627

1330901

479381

851520

Alte active fixe necorporale(ct.208)

04

7470808

7596580

1596411

31517

13421

5955231

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

8145635

8927481

2075792

31517

864941

5955231

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

85116483

64699775

-534336

16232186

373661

127355

48500909

Amenajări la terenuri (ct. 2112)

07

250891

142489

-54201

196690

Construcții (ct. 212) din care:

08

31578045

35018598

-684611

9529467

26173742

- locuințe

09

- hoteluri

10

- vile

11

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.213)

12

41483916

23872922

194684

5951484

223577

127355

17375822

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

11803631

5665766

9792

751235

150084

4754655

TOTAL (rd. 07+08+12 + 13)

14

85116483

64699775

-534336

16232186

373661

127355

48500909

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

15

93262118

73627256

-534336

18307978

405178

992296

54456140


Conducătorul instituției
Cod 27

Denumirea indicatorilor*)

Nr.

rând

Reduceri

Sold Ea sf. anului

Ajustări de valoare(amortizari si ajustări pentru depreciere)

Valoare contabila neta

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrări si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold ia începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

A

B

10=11+12+13

+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21

22

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

7076201

15759

14657

702-

7038764

9996915

3532295

2061917

53753

5540459

4456456

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

35200

7367

-7367

35200

Concesiuni, brevete,licențe, mărci comerciale.drepturi si active similarețct 205.)

03

894743

894743

1075785

259193

257277

6628

509842

565943

Alte active fixe necorporale(ct.2O8)

04

6181458

15759

14657

702'

6144021

8885930

3265735

1812007

47125

5030617

3855313

TOTAL (rd. 02 îa 04)

05

7076201

15759

14657

702'

7038764

9996915

3532295

2061917

53753

5540459

4456456

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

58156737

112871

364708

2726391

4642180

50310581

91659521

36824884

6901461

1766199

41960146

49699375

Amenajări la terenuri (ct 2112)

07

196690

196690

196690

988485

-935692

52793

143897

Construcții (ct. 212) din care:

08

31648666

5156

23362S

i    4642180

26767701

34947977

9383462

1271037

1180118

9474381

25473596

- locuințe

09

- hoteluri

10

-vile

11

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.213)

12

21043906

53087

238521

212049f

18631803

44312932

19963554

5095813

220580

24838787

19474145

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

5267475

59784

121031

372271

4714387

12201922

6489383

1470303

365501

7594185

4607737

TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)

14

58156737

112871

364708

272639’

4642180

50310581

91659521

36824884

6901461

1766199

41960146

49699375

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

15

65232938

128630

379365

2733418

:    4642180

57349345

101656436

40357179

8963378

1819952

47500605

54155831

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizorii eliminata din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului financiar- contabil ___„Denumirea indicatorilor *)

Nr. rnd.

Existent

31.12.2009

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

ha

nr

mp

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

înregistrări ale evenimentelor cultura l-sportive(ct 206)

02

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

1573265060

570337639

-134913839

312340765

34751119

34779813

323379781

Amenajări la terenuri (ct.2112)

06

2330156

18767970

8393662

10374308

Terenuri (ct. 2111)

07

66367047

384032170

4800003

165044965

34779813

179407389

Construcții (ct. 212) din care:

08

1235596709

115899303

-105008498

50077098

34635757

136194946

- locuințe

09

2277930

15164547

15164547

- hoteluri

10

- vile

11

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct. 213)

12

186167814

-34291312

-34688205

2981480

-2584587

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de proiecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

2746805

85952

-17139

4

115362

-12275

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 231)

14

80056529

85843556

85843556

Alte active nefinanciare (ct.215 )

15

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)

16

1573265060

570337639

-134913839

312340765

34751119

34779813

323379781

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

1573265060

570337639

-134913839

312340765

34751119

34779813

323379781

Cod 29

Denumirea indicatorilor *)

Nr. rând

Reduceri

Sold la sf. anului

Valoarea activelor fixe neamortizate

Fondul activelor fixe necorporale ct.100

Domeniu public al statului ct.101

Domeniu privat al statului ct.102

Domeniu public al UAT ct.103

Domeniu privat al UAT ct.104

Total din care

reevaluare

dezmembrări si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

A

B

+15+16

12

13

14

15

16

17=4+5-11

18

19

20

21

22

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)

02

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

249819948

1964505

100866510

90125697

56863236

1893782751

1728729325

6478902Î

Amenajări la terenuri (ct.2112)

06

1000

1000

21097126

21097126

Terenuri (ct. 2111)

07

179263378

64383782

90125697

24753899

271135839

206491947

6464389;

Construcții (ct. 212) din care:

08

4635311

1901694

2608716

124901

1346860701

1346860701

- locuințe

09

17442477

17442477

- hoteluri

10

- vile

11

Instalații tehnice, mijloaceport, animale si plantații      (ct. 213)

12

260965

53109

207856

151615537

151615537

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

23607

8702

14905

2809150

2664014

145136

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 231)

14

65635687

33874012

31761675

100264398

Alte active nefinanciare (ct.215 )

15

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)

16

249819948

1964505

100866510

90125697

56863236

1893782751

1728729325

6478902Î

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

249819948

1964505

100866510

90125697

56863236

1893782751

1728729325

6478902E

BIHOR
y/Ef^TV/b -

Pag. 1     - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

519.028.010

473.255.430

461.952.254

47.521.719

414.430.535

412.945.568

49.006.686

0002

1. VENITURI CURENTE

330.540.250

319.185.660

373.713.091

47.521.719

326.191.372

324.706.405

49.006.686

0003

A. VENITURI FISCALE

310.320.250

299.023.580

340.602.941

39.121.145

301.481.796

301.473.164

39.129.777

0004

A l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

125.383.000

118.672.270

118.841,988

118.841.988

118.841.988

0005

02

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.500.000

1.500.000

264.282

264.282

264.282

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.500.000

1.500.(8)0

264.282

264.282

264.282

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

î.500.000

1.500.000

264.282

264,282

264.282

0300

02

A l ,2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

123.883.000

117.172,270

118.577.706

118.577.706

118.577.706

0302

IMPOZIT PE VENIT

I.339.OOO

1.347.518

1.347.518

1.347.518

18

Impozitul pc veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1.339.0(81

1.347.518

1.347.518

1.347.518

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

123.883.000

115.833.270

117.230.188

H7.230.188

117.230.188

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

113.300.000

111.020.270

112.754.747

112.754.747

112.754.747

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

10,583.000

4.8 i 3.000

4.475.441

4.475.441

4.475,441

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

52.900.000

52.200.000

82,606.770

28.349.113

54.257.657

53.985.711

28.621.059

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

52.900.000

52.200.(810

82.606.770

2S.349.113

54.257.657

53.985.711

28.621.059

01

Impozit si taxa pe clădiri

37.000.000

36.000.000

57.563.668

20.924.91(1

36.638.758

36.349.999

21.213.669

Pag. 2     - iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii preccdenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

io.ooo.ooo

10.500.000

14.469.948

3.972.605

10.497.343

11.073.951

3.395.997

0702

01

02

Impozit si taxa pe clădiri de ia

persoane juridice

27.OIKI.000

25.500.000

43.093.720

16.952.305

26.141.415

25.276.048

17.817.672

0702

02

Impozit si taxa pe teren

9.400.000

9.400.000

16.990.093

7.075.868

9.914.225

9.924.666

7.065.427

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

3.400.000

3.400.000

5.697.706

2.843.537

2.854.169

3.658.051

2.039.655

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

6.000.000

6.000.000

11.292.387

4.232.331

7.060.056

6.266.615

5.025.772

0702

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

2.000.000

2.300.000

3.002.615

3.002.615

2.994.766

7.849

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

4.500.000

4.500.000

5.050.394

348.335

4.702,059

4.716.280

334.114

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

132.037.250

128.151.310

139.154.183

10.772.032

128.382.151

128.645.465

10.508.718

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

! 18.327.250

114.601.310

114.053.847

114.053.847

114.053.847

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comun el or,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

117.994.250

113.663.310

113.115.847

113.115.847

113.115.847

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

333.000

938.000

938.000

938.000

938.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

4(10.000

400.000

495.267

61,461

433.806

405,469

89.798

1202

07

Taxe hoteliere

400.000

400.000

495.267

61.461

433.806

405.469

89.798

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

130.000

130.000

163.916

12O.6S1

43.235

63.923

99.993

Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentuluiCapital

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1502

01

Impozit pe spectacole

130.000

130.000

163.916

120.681

43.235

63.923

99,993

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.180.000

13.020.000

24.441.153

10.589.890

13.851.263

14.122.226

10.318.927

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

12.800.000

12.700.000

23.137.004

9.575.228

13.561.776

13,798.507

9,338.497

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

6.200.000

6.400.000

12.546.670

6.017.527

6.529.143

7.279.330

5.267.340

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

6.600.000

6.300.000

10.590.334

3.557.701

7.032.633

6.519.177

4.071.157

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

380.000

320.000

1.304.149

1.014,662

289.487

323.719

980.430

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

20.220,000

20.162.080

33.110,150

8.400.574

24.709.576

23.233.241

9.876.909

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.000.000

6.270.000

7.352.967

47.395

7.305,572

7.284.814

68.153

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

7.000.000

6.270.000

7.352.967

47.395

7.305.572

7.284.814

68.153

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome, societăților si companiilor

naționale

102.000

10 f.524

101.524

101.524

3002

03

Restituiri de fonduri din finanțarea

bugetara a anilor precedenti

47.395

47.395

47.395

3002

05

Venituri din concesiuni si închirieri

7.000.000

5.800.000

6.837.000

6.S37.000

6.816.242

20.758

08

Venituri din dividende

368.000

367.048

367.048

367.048

02

Venituri din dividende de Ia alti

plătitori

368.000

367.048

367.048

367.048

3300

02

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

13.220.000

13.892.080

25.757.183

8.353.179

17.404.004

15.948.427

9.808.756

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

500.000

i.467.480

1.496.985

1.387

1.495.598

1.496.985

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi cans tataie de incasat

Total, din care:

din anii preeedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3302

08

Venituri din prestări de servicii

200.000

1.130.480

1.135.049

1.135.049

1.135.049

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

300.000

320.000

345.075

345.075

345.075

3302

12

Contribuita persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

15.000

15.474

15.474

15.474

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

2.000

1.387

1.387

1.387

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

2.500.000

3.500.000

2.839.947

2.839.947

2.839.947

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.500.000

2.500.000

2.839.947

2.839.947

2.839.947

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.000.000

6.000.000

16.850.403

8.241.361

8.609.042

7.229.912

9.620.491

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

5.750.000

5.750.000

14.6-12.509

5.933.875

8.708.634

6.957.167

7.685.342

3502

50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

250.000

250.000

2,207.894

2.307.486

-99.592

272.745

1.935.149

3602

DIVERSE VENITURI

4.120.000

3.800.000

4.446.327

110.431

4.335.896

4.258.062

188.265

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

45.922

45.922

45.922

3602

50

Alte venituri

4.120.000

3.800.000

4.400.405

110.431

4.289.974

4,212.140

188.265

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

100.000

124.600

123.521

123.521

123.521

3702

01

Donații si sponsorizări

100.000

71.500

71.500

71.500

71.500

50

Alte transferuri voluntare

53.100

52.021

52.021

52.021

3900

02

11. VENITURI DIN CAPITAL

8.430.000

2.189.280

2.354.964

2 354.964

2.354.964

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

8.430.000

2.189.280

2.354.964

2.354.964

2.354.964

03

Venituri din vanzarea locuințelor

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

In casa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

construite din fondurile statului

100.000

10.280

10.276

10.276

10.276

3902

07

Venituri din van zarea unor bunuri

aparlinind domeniului privat al statului

sau al unitarilor administrativ-

teritoriale

8.330.000

2.179.000

2.344.688

2.344.688

2.344.688

4100

02

IV. SUBVENȚII

137.820.060

132.270.490

66.057.430

66.057.430

66.057.430

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

137.820.060

132.270.490

66.057.430

66.057.430

66.057.430

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

137.520.060

131.970.490

65.757.430

65.757.430

65.757.430

12

Subvenții pentru reabilitarea termica

a clădirilor de locuit

4.492.500

2.546.500

928.533

928.533

928.533

4202

13

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

98.836.560

57.222.810

15.103.264

15.103.264

15.103.264

4202

18

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor

in sanatate

11.187.000

7.387.000

7.387.000

7.387.000

4202

18

01

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea aparaturii

medicale si echipamentelor de comuni-

cutii in urgenta in sanatate

4.275.000

475.000

475.000

475.000

4202

18

02

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugelele

locale pentru finanțarea reparațiilor

Capital

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

capitale în sunata te

6.912.000

6.912.000

6.912.000

6.912.000

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

post aderare

5.000.000

5.001.830

3.003.907

3.003.907

3.003.907

4202

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor

ncprevizionatc ale preturilor la

combustibili

20.0(10.000

20.000.000

4.794.000

4.794.000

4.794.(8)0

4202

33

Sprijin financiar pentru constituirea

familiei

1.520.000

1.170.000

392.548

392.548

392.548

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

cărbuni,combustibili petrolieri

520.000

900.000

336.151

336.151

336.151

4202

36

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-n ase ut i

525.000

250.000

227.400

227.400

227.400

4202

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

6.626.000

3,692.350

3.584.627

3.584.627

3.584.627

4202

46

Subvenții de ia bugetul de stat către

bugetele locale pentru achitarea

obligațiilor restante ale centralelor

de termoficare

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

300.000

300.000

300,000

300.000

300.000

01

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

300.000

300.000

300.000

300.000

3(81.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate ia Bucle perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Ineasari realizate

Stingeri pe alte cai decât ineasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii preced enti

din anul curent

V

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

42.237.700

19.610.000

19.826.769

19.826.769

19.826.769

4502

Oi

Fondul european de Dezvoltare Regionala

42.237.700

19.500.000

19.689.355

19.689.355

19.689.355

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

18.291.230

4.000.000

5.143.442

5.143.442

5.143.442

4502

Oi

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

7.946.470

500.000

160.969

160.969

160.969

4502

01

03

Prc finanțare

16.(100.000

15.000.000

14.384.944

14.384.944

14.384.944

08

Instrumentul European de Vecintate

si Partcneriat

110.000

137.414

137.414

137.414

4502

08

03

Prefmantare

l! 0.000

137.414

137.414

137.414


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BIHOR

Sb't '£,L>

■/fasxcr / y

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

519,028,010

473.255.430

401.020,121

382.757.214

377.094.717

5.662.497

404.151.267

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

31,815370

25.311.970

23.309.882

22.181.460

21.968.550

212.910

22.702.941

5102

AUTORLTATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.286.470

15.404.740

14.999.501

13.894.079

13.689.642

204.437

14.034.341

01

Autoritati executive si legislative

16.286.470

15.404.740

14.999.501

13.894.079

13.689.642

204.437

14.034.341

03

Autori tati executive

16,286.470

15.404.740

14.999.501

13.894.079

13.689.642

204.437

14.034.341

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.175.900

2.063.480

1.834.647

1.811.647

1.803.174

8.473

1.627.161

07

Fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, cont rac te/garan late de

administrațiile publice locale

310.000

310.000

293.761

293.761

293.761

23.004

5402

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1.865.900

1.753.480

1.540.886

1.517.886

1.509.413

8.473

1.604.157

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

13.300.000

7.790.750

6.432.658

6.432.658

6.432.658

7.002.162

5602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

53.000

53.01X1

43.076

43.076

43.076

39.277

5602

09

Transferuri din bugetele locale către

bugetul fondului de asigurări sociale

de sa natate

53.000

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

6000

02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

2.826.800

2.435.660

2.036.542

2.036.542

2.036.542

2.452.269

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.826.800

2.435.660

2.036.542

2.036.542

2.036.542

2.452.269

03

Ordine publica

2.816.800

2.425.660

2.02S.971

2.028.971

2.028.971

2.030.906

04

Politie comunitara

2.816.800

2.425.660

2.028.97!

2.028.971

2.028.971

2.030.906

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

10.000

10.000

7.571

7.57!

7.571

421.363

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6500 02

Partea ffl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2ll.829.4B0

197.702.650

189.608.566

182.418.852

179.453.719

2.965.133

198.801.152

6502

IN VAT AMANT

135.724.130

120.788.190

120.125.489

118.006.318

117.256.955

749.363

126.748.686

03

Invatamant preșcolar st primttr

23.034.020

22.637.340

22.498.082

22.492.592

22.386.088

106.504

26.033.107

01

Invatamant preșcolar

23.034.020

22.637.340

22.498.082

22.492.592

22.386.088

1(16.504

26.033.107

04

Invatamant secundar

112.690.110

98.150.850

97.627.407

95.513.726

94.870.867

642.859

100.715.579

01

Invatamant secundar inferior

29.714.67(1

30.356.920

30.259.225

29.508.775

29.197.799

310.976

29.610.408

02

Invatamant secundar superior

77.725.150

63.973.340

63.549.452

62.546.910

62.243.792

303.118

66.582.037

03

Invatamant profesional

5.250.290

3.820.590

3.818.730

3.458.041

3.429.276

28.765

4.523.134

6602

SANATATE

13.747.250

22.601.280

18.291.303

17.195.350

17.064.454

130.896

22.770.434

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

9.706.250

19.740.600

15.438.330

14.407.497

14.388.920

18.577

19.847.068

6602

06

01

Spitale generale

9.706.250

19.740.600

15.438.330

14.407.497

14.388.920

18.577

19.847.068

08

Servicii de sanatate publica

3.726.000

2.534.180

2.526.473

2.526.473

2.526.473

2.515.166

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

315.000

326.500

326.500

261.380

149.061

112.319

408.200

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

315.000

326.500

326.500

261.380

149.061

112.319

408.200

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

24.353.030

23.530.470

22,904.048

22.104.654

20.331.578

1.773.076

24.162.545

03

Servicii culturale

1.052.500

1.129.630

1.062.216

906.216

905.866

350

861.854

06

Case de cultura

902.500

923.630

856.216

856.216

856.216

861.854

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

150.000

206.000

206.000

50.000

49.650

350

6702

05

Servicii recreative si sportive

14.203.610

15,188,140

15.156.478

14.618.744

12.999.993

1.618.751

15.735.546

01

Sport

8.093.900

8.529.350

8.515.554

8.423.571

8.407.990

15.581

11.270.871

02

Tineret

Tineret

230.680

249.650

249.650

249.650

226.402

23.248

226.402

6702

05

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

5.879.030

6.409.140

6.391.274

5.945.523

4.365.601

1             1.579.922

4.238.273

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6702

06

Servicii religioase

1.100.0(10

1.100.000

1.100.000

1,100.000

1.100.000

1.100.000

50

Alte servicii în domeniile culturii.

rccrecrii si religiei

7.996.920

6.112.700

5.585.354

5.479.694

5.325.719

153.975

6.465.145

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

38,005.070

30.782.710

28.287.726

25.112.530

24.800.732

311.798

25.119.487

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

14.611.0(10

12.087.000

11.743,765

11.743.765

11.743.765

11.577.824

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

14.611.000

12.087.000

11.743.765

H.743.765

11.743.765

11.577.824

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

6.400,000

5.578.580

4.567.568

4.567.568

4.543.099

24,469

4.771.018

6802

11

Crese

3.080.000

2.834.750

2.672.342

2.671.821

2.665.246

6.575

3.175.456

15

Prevenirea excluderii sociale

1.561,000

1.881.000

1.203.026

1.203.026

1.203.026

1.144.577

01

Ajutor social

1.561.000

1.881.000

1.203.026

1.203.026

1.203.026

1.144.577

50

Alte cheltuieli in domeniu! asigurărilor

si asistentei sociale

12.353.070

8,401.380

8.101.025

4.926.350

4.645.596

280.754

4.450,612

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

165.142.750

112.278.310

68.068.669

63.323.812

61.255.318

2.068.494

77.926.058

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

132.155.960

88.658.550

54.559,736

49.837.083

47.829.300

2.007.783

63.095.138

03

Locuințe

4.634.240

2.714.240

2.714.240

1,949.523

1.115.667

833.856

643.442

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

4.634.240

2.714.240

2.714.240

1.949.523

1.115,667

833.856

643.442

05

Alimentare cu apa si ainenajari hidrotehnice

82.318.600

52.864.430

20.513.254

20.513.254

20.513.254

20.513.254

01

Alimentare cu apa

82.318.600

52.864.430

20.513.254

20.513.254

2(1.513.254

20.513.254

06

Iluminat public si electrificări rurale

5.000.000

4.700,000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

2.530.4S5

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

40,203.120

28.379.880

26.632.242

22.674.306

21.500.379

1,173.927

39,407.957

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.986.790

23.619.760

13.508.933

13.486.729

13.426.018

60.71!

14.830.920

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

13.265.000

11.120.000

li.117.823

11,095.619

11.034.908

60.711

12.439.810

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

K

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7402

01

Salubritate

13.000.000

11.100,000

11.097.823

11.095.619

11.034.908

60.711

12.439.810

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

265.000

20.000

20.000

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

19.721.790

12.499.760

2.391.110

2.391.110

2.391.tlO

2.391.110

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

107.413.610

135.526,840

117.996.462

112.796.548

112.380.588

415.960

102,268,847

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE.

SI DE MUNCA

9.399.680

8.466.920

8.466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

8002

01

Acțiuni generale economice si comerciale

9.399.680

8.466.920

8.466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

9.399.680

8.466.920

S.466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

38.010.000

66.595.000

50.020.892

50.013.287

49.976.652

36.635

53.971.639

06

Energie termica

38.010.000

66.595.000

50.020.892

50.013.287

49.976.652

36.635

53.971.639

8402

TRANSPORTURI

60.003.930

60.464.920

59.508.650

58.799.603

58.437.797

361.806

48.262.535

03

Transport rutier

60.003.930

60.464.920

59.508.650

58.799.603

58.437.797

361.806

48.262.535

02

Transport in comun

18.440.930

18.235.180

17.394.283

17.394.283

17.394.283

18.207.239

03

Străzi

41.563.000

42.229.740

42.114.367

41,405.320

41.043.5)4

361.806

30.055.296

9802

EXCEDENT

35.850.851

-35.850.851

BIHOR

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa 7

Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

519.028.010

473.255.430

401.020.121

382.757.214

377.094.717

5.662.497

404.151.267

01

CHELTUIELI CURENTE

469.521.920

445.435.790

373.988.089

361.166.989

359.035.778

2.131.211

349.168.321

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136.473.250

128.243.350

126.959.651

126.954.650

126.839.878

114.772

123.941.828

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

87.926.000

85.373.270

82.794.634

82.448.792

81.464.340

984,452

84.077.347

30

TITLULUI DOBÂNZI

12.009.250

6.500.000

6.177.826

6.177.826

6.177.826

6.175.429

40

TITLUL IV SUBVENȚII

48.000.000

48.100.000

32.294.000

32.294.000

32.294.000

32.576.239

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.999.200

23.962.200

19.672.099

19.672.099

19.672.099

19.842.307

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121.372.310

111.438.480

66.677.272

66.676.272

66,639.939

36,333

72.325.410

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

41.791.230

31.791.840

31.168.026

18.698.769

17.729.435

969.334

2.085.612

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.870.000

6.827.000

5.076.888

5.076.8S8

5.076.888

5.002.776

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2.080.680

3.199.650

3.167.693

3.167.693

3.141.373

26.320

3.141.373

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.206.090

23.809.620

23.053.577

17,611.770

14.080.484

3.531.286

54.982.946

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

45.205.890

23.809.420

23.053.377

17.611.770

14.080.484

3.531.286

54.982.946

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

200

200

200

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

5.0(10.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000.000

5,000.000

5.000.000

5,000.000

5.000.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-700,000

-989.980

-1.021.545

-1.021.545

-1.021.545

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-700.000

-989.980

-1.021.545

-1.021.545

-1.021.545

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

31.815.370

25.311.970

23.309.882

22.181.460

21.968.550

212.910

22.702.941

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.286.470

15.404.740

14.999.501

13.894.079

13.689.642

204.437

14.034.341

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Arti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

15.SS9.23tt

15.206.200

14.800.963

13.812.126

13.607.689

204.437

J 4.034.341

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.7OO.OOO

7.432.930

7.214.448

7.213.448

7.192.561

20.887

7.11X1.396

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6.0)6.000

5.941.000

5.753.631

5.752.631

5.731.744

20.887

5.659.493

10

01

01

Salarii de baza

3.741.000

3.2S5.OOO

3.265.069

3.265.069

3.245.221

19.848

3.225.579

10

01

02

Salarii de merit

45.000

30.000

29.788

29.788

29.788

22.028

10

01

03

Indemnizație de conducere

203.000

173.000

169.554

169.554

169.554

152.127

10

01

04

Spor de vechime

800.000

667.000

666.465

666.465

666.465

605.239

10

01

06

Alte sporuri

155.000

155.000

152.643

152.643

152.643

157.177

10

01

08

Fond de premii

365.000

339.149

339.149

339.149

354.239

10

01

09

Prima de vacanta

327.000

327.000

316.924

315.924

314.985

939

.320.569

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

260.000

330.000

313.945

313.945

313.945

309.840

10

01

13

Indemnizații de delegare

20.000

40.000

21.711

21.711

21.61 E

100

21.611

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

465.000

569.000

478.383

478.383

478.383

491.084

10

03

Contribuții

1.684.000

1.491.930

1.460.817

1.460.817

1.460.817

1.440.903

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.140,000

i. 135.000

1.126.975

1.126.975

1.126.975

1.112.929

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

50.000

35.000

28.293

28.293

28,293

27.828

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

340.000

300.000

297.417

297.417

297.417

292.124

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14.000

14.000

8.132

8.132

8,132

8.022

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

140.U0O

7.930

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.311.350

6.805.350

6.618.595

6.598.678

6,415.128

183.550

6.933.945

20

01

Bunuri si servicii

3.550.680

3.258.750

3.100.043

3.090.335

2.912.444

177,891

3.129.274

Capitol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

01

Furnituri dc birou

150.0110

167.000

167.000

158.697

158.694

3

203.423

20

01

02

Materiale pentru curățenie

40.0(J0

46.000

46.000

45.695

45.162

533

54.311

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

520.000

520.000

502.656

502.656

414.621

88.035

462.405

20

01

04

Apa, canal si salubritate

58.800

62.800

56.131

56.131

53.853

2.278

59.556

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internet

601.000

604.000

598.382

598.382

597.920

462

599.101

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.180.880

1.858.050

1.729.874

1.728.774

1.642.194

86.580

1.750.478

20

02

Reparații curente

161.000

100.000

87.384

86.087

86.087

86.087

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87.600

53.770

50.887

50.887

50.885

2

119.064

20

05

01

Uniforme si echipament

7.500

5.500

4.292

4.292

4.292

20

05

30

Alte obiecte de inventar

80.100

48.270

46.595

46.595

46.593

2

119.064

20

06

Deplasări, detasari. transferări

100.000

100,000

97.332

97.332

97.332

96.452

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferată

80.000

66.000

65.238

65.238

65.238

64.658

20

06

02

Deplasată in străinătate

20.000

34.000

32.094

32.094

32.094

31.794

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

24.500

29.500

24.890

24.850

24.850

29.910

20

13

Pregătire profesionala

26.000

15.000

14.870

14.870

14.870

14.870

20

14

Protecția muncii

S.000

8.000

8.000

8.000

2.343

5.657

480

20

30

Alte cheltuieli

3.353.570

3.240.330

3.235.189

3.226.317

3.226.317

3.457.808

20

30

02

Protocol si reprezentare

75.000

85.000

84.437

84.437

84.437

97.972

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.278.570

3.155.330

3.150.752

3.141.880

3.141.880

3.359.836

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

877.880

967.920

967.920

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Regionala (FEDR)

[92.360

233.900

233.900

56

01

01

Finanțarea naționala*)

Î92.360

29.480

29.480

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

167.070

167.070

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

37.350

37.350

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

6R5.52O

734.020

734.020

56

02

01

Finanțarea naționala*)

685.520

97.500

97.500

56

02

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

503.350

503.350

56

02

03

Chletuieli neeligibile*)

133.170

133.170

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

397.740

203.950

203.950

87.365

87.365

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

397.540

203.750

203.750

87.365

87.365

71

01

Active fixe

397.540

203.750

203.750

87.365

87.365

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

103.500

140.750

140.750

87.365

87.365

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

294.040

63.000

63.000

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

200

200

200

72

01

Active financiare

200

200

200

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

200

200

200

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-500

-5.410

-5.412

-5.412

-5.412

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-500

-5.410

-5.412

-5.412

-5.412

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-500

-5.410

-5.412

-5.412

-5.412

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Cinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.175.900

2.063.480

1.834.647

1.811.647

1.803.174

8.473

1.627,161

01

CHELTUIELI CURENTE

2.191.000

2.047.580

1.818.718

1.818.718

1.810.270

8.448

1.627.161

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

333.360

277.373

277.373

274.432

2.941

239.144

10

01

Cheltuieli salariale in bani

252.950

229.717

229.717

226.776

2.941

194.571

10

01

01

Salarii de baza

98.260

93.701

93.701

90.760

2.941

111.809

10

01

03

Indemnizație de conducere

5.260

4.449

4.449

4.449

4.449

10

01

04

Spor de vechime

15.110

13.924

13.924

13.924

13.924

10

01

06

Alte sporuri

!,290

268

268

268

268

10

01

08

Fond de premii

6.870

2.549

10

01

09

Prima de vacanta

27.540

25.555

25.555

25.555

21.814

10

01

13

indemnizații de delegare

460

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

98.160

91.820

91.820

91.820

39.758

10

03

Contribuții

80.410

47.656

47.656

47.656

44.573

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

62.770

37.786

37.786

37.786

34.675

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

3.840

848

848

848

776

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9.470

8.749

8.749

8.749

7.81 i

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.330

273

273

273

251

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.000

1.060

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

375.440

225.797

225.797

220.290

5.507

203.670

20

01

Bunuri si servicii

564.140

99.360

99,360

93.853

5.507

63.237

20

01

01

Furnituri de birou

21.000

13.620

13.620

13.620

1 1.331

20

01

02

Materiale pentru curățenie

10.000

5.000

5.0(8)

4.649

351

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

01

A, Transferuri interne

55

01

18

Alte transferuri curente interne

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Cinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

16.000

3.000

3.000

2.691

309

4.838

2.000

1.003

1.003

728

275

1.905

dO.OtHI

26.185

26.185

21.615

4.570

22.065

75.140

50.552

50.552

50.550

2

23.098

211.300

126.437

126.437

126.437

140.433

211.300

126.437

126.437

126.437

140.433

1.881.0(10

1.028.780

1.021.787

1.021.787

1.021.787

1.161.343

1.881.000

1.028.780

1.021.787

1.021.787

1.021.787

1.161.343

1.881.000

1.028.780

1.021.787

1.021.787

1.021.787

1.161.343

310.000

310.000

293.761

293.761

293.761

23.004

310.000

310.000

293.761

293.761

293.761

23.004

310.000

310.000

293.761

293.761

293.761

23.(104

31.000

31.000

8.000

7.975

25

31.0(8)

31.000

8.000

7.975

25

31.000

31.000

8.000

7.975

25

28.000

28.000

5.000

5.000

3.000

3.000

3.000

2.975

25

-15.100

-15.100

-15.071

-15.071

-15.071

Capital

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Arti

col

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

IN ANUL CURENT

-15.100

-15.100

-15.071

-15.071

-15.071

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15.100

-15.100

-15.071

-15.071

-15.071

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

13.300.0(81

7.790.750

6.432.658

6.432.658

6.432.658

7.002.162

01

CHELTUIELI CURENTE

13.300.000

7.790.750

6.432.65S

6.432.658

6.432.658

7.002.162

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.290.750

1.290.750

254.832

254.832

254.832

826.733

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

i.290.750

1.290.750

254.832

254.832

254.832

826.733

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

1.290.750

1.290.750

254.832

254.832

254.832

826.733

30

TITLUL UI DOBÂNZI

12.009.250

6.500.000

6.177.826

6.177.826

6.177.826

6.175.429

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

12.009.250

6.500.000

6.177.826

6.177.826

6.177.826

6.175.429

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

12.009.250

6.500.000

6.177.826

6.177.826

6.177.826

6.175.429

5602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

53.0(81

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

01

CHELTUIELI CURENTE

53.000

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

53.000

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

51

01

Transferuri curente

53.000

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

51

01

31

Transferuri privind contribuții de

sanatate pentru persoane beneficiare

de ajutor social

53.000

53.000

43.076

43.076

43.076

39.277

6000

02

Partea H-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

2.826.800

2.435.660

2.036.542

2.036.542

2.036.542

2.452.269

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.R26.SOO

2.435.660

2.036.542

2.036.542

2.036.542

2.452.269

01

CHELTUIELI CURENTE

2.826.ROO

2.436,640

2.038,477

2.038.477

2.038.477

2.452.269

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

10.000

10.000

7.571

7.571

7.571

7.571

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

7.571

7.571

7.571

7.571

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

10.000

10.000

7.571

7.571

7.571

7.571

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.8 [6.800

2,426.640

2,030.906

2.030.906

2.030.906

2.030.906

51

01

Transferuri curente

2.816.800

2.426.640

2.030.906

2.030,906

2.030.906

2.030.906

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.816.800

2.426.640

2.030.906

2.030.906

2.030.906

2.030.906

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

413.792

55

01

A. Transferuri interne

413.792

55

01

18

Alte transferuri curente interne

413.792

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-980

-1.935

-1.935

-1.935

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-980

-1.935

-1.935

-1.935

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-980

-1.935

-1.935

-1.935

6500

02

Partea IU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

211.829.480

197.702.650

189,608.566

182.418.852

179.453.719

2.965.133

198.801.152

6502

INVATAMANT

135.724.130

120.788.190

120.125.489

118.006.318

117.256.955

749.363

126.748.686

01

CHELTUIELI CURENTE

125.577.160

117.354.290

116.901.632

115.078.702

114.528.739

549.963

111.231.873

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

103.486.250

99.255.310

98.817.806

98.817.805

98.817.805

96.384.1 i6

10

01

Cheltuieli salariaie in bani

81.080.160

78.240.670

77.896.840

77.896.839

77.896.839

75.664.358

10

01

01

Salarii de baza

60,691.310

60.318.400

60.052.683

60.052.682

60.052.682

58.969.162

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

I’lati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate ia Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

02

Salarii de merit

3.528.660

2.891.070

2.879.845

2.879.845

2.879.845

2.727.016

10

01

03

indemnizație de conducere

1.939.100

1.542.870

1.541.181

1.541.181

1.541.181

1.402.2(8)

10

01

04

Spor de vechime

2,879.480

2.449.100

2.448.877

2.448.877

2.448.877

1.812.338

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

513.970

362.950

361.563

361.563

361.563

349.089

10

01

06

Alte sporuri

1.050.090

807.200

806,067

806.067

806.067

747.941

10

01

08

Fond de premii

5.186.430

5.122.980

5.122.538

5.122.538

5.122.538

5.075.011

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

401.410

346.840

346.056

346.056

346.056

310.539

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.542.330

3.225.650

3.195.795

3.195.795

3.195.795

3.159.458

10

01

12

indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

21.920

22.570

22,237

22,237

22.237

23.191

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

1.325.460

1.151.040

1.119.998

1.119.998

1.119.998

1.088.413

10

03

Contribuții

22.406.090

21.014.640

20.920.966

20.920,966

20.920,966

20,719.758

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

16.929.140

15.902.860

15.894,922

15,894.922

15.894,922

15.800.345

10

03

02

Contribuții de asigurări de .șomaj

432.860

382.520

377.045

377.045

377.045

370.505

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sa n atare

4,228.010

3.992.! 10

3.964.292

3.964.292

3.964.292

3.892.880

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

207.280

170.790

165.026

165.026

165.026

160,134

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

608,800

566.360

519.681

519.681

519.681

495.894

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.792.900

14.769.170

14.761.150

14.709.292

14.636.332

72,960

14.389.112

20

01

Bunuri si servicii

11.953.720

11.823.980

11.823.173

11.789.475

11.746.728

42.747

11.997.816

20

01

01

Furnituri de birou

383.880

255.570

255.385

255.385

255.385

266.233

20

01

02

Materiale pentru curățenie

606.750

480.070

479.999

479.999

479.999

485.362

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

8.080.000

8.030.100

8,030.100

8.013,764

7.982.402

31.362

8.202.307

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

Oi

04

Apa, canal si salubritate

1.085.000

1.297.790

1.297.790

1.280.428

1.269.043

11.385

1.217.028

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

757.290

330.620

330.555

330.555

330.555

328.321

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

403.040

364.600

364.531

364.531

364.531

338.544

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

637.760

1.065.230

1.064.813

1.064.813

1.064.813

1.160.021

20

02

Reparații curente

1.735.000

1.436.000

1.436.000

I.4Î7.84O

1.387.674

30.166

1.372.853

20

03

Hrana

27.930

1.420

1.420

1.420

1.420

410

20

03

01

Hrana pentru oameni

27.93(1

1.420

1.420

1.420

1.420

410

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.750

4.750

4.750

4.750

5.191

20

04

02

Materiale sanitare

4.750

4.750

4.750

4.750

5.191

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

321.120

703.730

703.692

703.692

703.692

309.862

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

2.400

2.400

2.400

2.400

9.136

20

05

30

Alte obiecte de inventar

321.120

701.330

701.292

701.292

701.292

3(10.726

20

11

Carii, publicații st materiale

documentare

3OS.O2O

96.590

96.57!

96.571

96.571

44.486

20

14

Protecția muncii

276

20

30

Alte cheltuieli

1.447.110

702.700

695.544

695.544

695.497

47

658.218

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.447.110

702.700

695.544

695.544

695.497

47

658.218

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51.440

50.372

50,372

50.338

34

50.338

55

01

A. Transferuri interne

51.440

50.372

50.372

50.338

34

50.338

55

01

18

Alte transferuri curente interne

51.440

50.372

50.372

50,338

34

50.338

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

5.898.010

2.878.370

1            2.872.370

1.101.299

624.330

|             476.969

8,373

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

X

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.898.010

2.878.370

2.872.370

1.101,299

624.330

476.969

8.373

56

01

01

Finanțarea naționala*)

5.898,010

1.201.500

1.201.500

1.056.468

591.954

464.514

3.770

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

792.810

792.810

44.831

32.376

12.455

4.603

56

01

03

Cheltuieli nee ligi bile*)

884.060

878.060

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

400.(100

400.000

399.934

399.934

399.934

399.934

59

01

Burse

400.000

400.000

399.934

399.934

399.934

399.934

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.146.970

3.433.900

3.223.857

2,927.616

2.728.216

199.400

15.516.813

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.146.970

3.433.900

3.223.857

2.927.616

2.728.216

199.400

15.516.813

71

01

Active fixe

7.382.350

2.681.720

2.571.677

2.329.446

2.148.037

181.409

4.329.247

71

01

01

Construcții

7.097.000

2.022.400

1.972.400

1.972.400

1.792.797

179.603

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

5.982

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

25.630

25.624

25.624

25.624

424.035

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

285.350

633.690

573.653

331.422

329.616

1.806

3.899.230

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

2.764.620

752.180

652.180

598.170

580.179

17.991

11.187.566

6602

SANATATE

13.747.250

22.601.280

18.291.303

17.195.350

17.064.454

130.896

22.770.434

01

CHELTUIELI CURENTE

11.388.9110

21.043.670

16.747.689

16.592.046

16.479.492

112.554

14.807.515

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.526.000

2.490.620

2.482.925

2.482.925

2.482.925

2.471.618

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.760.000

1.942.230

1.937.542

1.937.542

1.937.542

1.931.519

10

01

01

Salarii de baza

1.500.000

1.131.630

1.129.533

1.129.533

1.129.533

1.127.509

10

01

04

Spor de vechime

300.000

215.000

214.080

214.080

214.080

212.612

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

220.000

151.500

151.280

151.280

151.280

149.886

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

06

Alte sporuri

160.000

112.500

112.227

112.227

112.227

111.231

10

01

08

Fond de premii

115.000

11

112.798

112.798

112.798

112.798

10

01

30

Alte drepturi salari ale in bani

465.000

218.600

217.624

217.624

217.624

217.483

10

03

Contribuții

766.000

548.390

545.383

545.383

545.383

540.099

10

03

OL

Contribuții de asigurați sociale de

stat

565.000

405.240

404.522

404.522

404,522

400.440

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

14.000

10.400

9.689

9.689

9.689

9.613

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

143.000

101.500

101.323

101.323

101.323

100,341

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

20.000

13.500

13.272

13.272

13.272

13.303

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

24.000

17.750

16.577

16.577

16.577

16.402

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

243.000

93.260

93.248

93.248

92.974

274

89.568

20

01

Bunuri si servicii

30.000

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

30.000

20

02

Reparații curente

30.000

49.700

49.700

49.700

49.426

274

46,020

20

04

Medicamente si materiale sanitare

125.000

43.560

43.548

43.548

43.548

43.548

20

04

01

Medicamente

65.000

27.420

27.410

27.410

27.410

27.410

20

04

02

Materiale sanitare

60.000

16.140

16.138

16.138

16.138

16.138

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

45.000

20

30

Alte cheltuieli

13.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

13.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Arti

col

Aii-ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.200.000

14.135.150

10.328.367

10.328.367

10.328.367

10.328.367

51

01

Transferuri curente

3.21X1.000

2.248.150

2.248.078

2.248.078

2.248.078

2.248.078

51

01

03

Acțiuni de sanatate

261.800

261.737

261.737

261.737

261.737

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

3.200,000

1.986.350

1.986.341

1.986.341

1.986.341

1.986.341

51

02

Transferuri de capital

11.887.000

8.080.289

8.080.289

8.080.289

8.080.289

51

02

25

Programe pentru sanatate

4.275.000

475.000

475.000

475.000

475.000

51

02

26

Transferuri din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea reparațiilor

capitale in sanatate

6.912.000

6.912.000

6.912.000

6.912.000

6.912.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

700.000

693.289

693.289

693.289

693.289

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4.394.900

4.297.640

3.816.149

3.660,506

3.548.226

112.280

1.890.962

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.394.900

3.767.640

3.286.149

3.195.726

3.195.726

1.890.862

56

01

01

Finanțarea naționala*)

4.394.900

944.680

939.482

939.482

939.482

804.552

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

2.134.300

2.111.667

2,111.667

2.111.667

1.046,118

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

688.660

235.00(1

144.577

144.577

40.192

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

80.000

80.000

14.880

14.880

56

03

01

Finanțarea naționala*)

10.080

10,080

56

03

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

57.160

57.160

14.880

14.880

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

03

03

Cheltuieli nccligibile*)

12.760

12.760

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Parteneri a t(ENP)

450.000

450.000

449.900

352.500

97.400

100

56

08

01

Finanțare naționala

275.210

275.210

275.110

249.900

25.210

56

08

02

Finanțarea Uniunii Europene

142.860

142.860

142.860

102.300

40.560

56

08

03

Cheltuieli neeligibile

31.930

31.930

31.930

300

31.630

100

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

25,000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

57

02

Ajutoare sociale

25.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

25.000

27.000

27.000

27,000

27.000

27,000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.358.590

1.557.850

1.543.850

603.540

585.198

18.342

7.962.919

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.358.590

1.557.850

1.543.850

603.540

585.198

18,342

7.962.919

71

01

Active fixe

1.809.390

1.051.750

1.037.750

197.440

197.362

78

1.051.003

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

14.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.809.390

1.037.750

1.037.750

197.440

197.362

78

1.051.003

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

549.200

506.100

506.100

406,100

387.836

18.264

6.911.916

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-240

-240

-236

-236

-236

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-240

-240

-236

-236

-236

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti sî

recuperate in anul curent

-240

-240

-236

-236

-236

6702

CULTURA, RECREERES1 RELIGIE

24.353.030

23.530.470

22.904.048

22.104.654

20.331.578

1.773.076

24.162.545

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

0!

CHELTUIELI CURENTE

17.354.280

16.111.430

15.993.150

15.961.744

15.733.279

228,465

15.645.337

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.215.000

6.796.300

6.764.257

6.746.261

6.548.221

198.040

6.462.933

20

01

Bunuri si servicii

6.099.000

6.620.300

6.604.857

6.590.980

6.395.622

195.358

6.331.231

20

01

02

Materiale pentru curățenie

56.000

49.000

47.800

47.532

46.482

1.050

42.679

20

01

03

încălzit, iluminat si forța ntotrica

1.206.500

1.119.300

1,116.000

1.114.940

1.109.560

5.380

974.530

20

Ol

04

Apa, canal si salubritate

270.000

205.000

203.600

202.587

201,238

1.349

187.188

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

22.500

10.000

10.000

9.597

8.934

663

8.905

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

47.000

36.000

35.457

34.049

33.749

300

45.604

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.497.000

5.201.000

5.192,000

5.182.275

4.995.659

186.616

5.072.325

20

02

Reparații curente

46.000

113.000

i 12.800

112.090

110.405

1.685

99.371

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,000

7.000

6.600

5.332

5.212

120

20

05

30

Alte obiecte de inventar

13.000

7.000

6.600

5.332

5,212

120

20

30

Alte cheltuieli

1.057,000

56.000

40.000

37.859

36.982

877

32.331

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.057.000

56.000

40.000

37.859

36.982

877

32.331

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.003.400

6.273.630

6.202.963

6.202.963

6.202.963

6.218.924

51

01

Transferuri curente

6.003.400

6.273.630

6.202.963

6.202.963

6.202.963

6.218.924

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

6.003.400

6.273.630

6.202.963

6.202.963

6.202.963

6.218.924

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,081.720

591.850

591.850

590.850

583.673

7,177

637.078

55

01

A. Transferuri interne

1.081.720

591.850

591.850

590.850

583.673

7.177

637.078

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.081.720

591.850

591.850

590.850

583.673

7.177

637.078

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Capital

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

3

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

POSTADERARE

1.723.480

100.000

84.430

72.020

72.020

56

01

Programe din Fondui European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.723.480

100.000

84.430

72.020

72.020

56

01

01

Finanțarea naționala*)

1.723.480

72.600

71.400

71.400

71.400

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

11.430

11.430

56

01

03

Cheltuieli necligibile*)

15.970

1.600

620

620

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.330.680

2.349.650

2.349.650

2.349.650

2.326.402

23.248

2.326.402

59

11

Asociații si fundații

230.680

1.249.650

1.249.650

1.249.650

1.226.402

23.248

1.226.402

59

12

Susținerea cultelor

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.216.250

7.642.390

7.140.390

6.372.402

4.827.791

1.544.611

8.517.208

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7,216.250

7.642.390

7.140.390

6.372.402

4.827.791

1.544.611

8.517.208

71

01

Active fixe

6.065.050

7.349.190

6.847.190

6.129.202

4.584.823

1.544.379

6.385.926

71

01

01

Construcții

10.000

10.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20.000

20.000

20.0(81

20.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6.965.050

7.319.190

6.817.190

6.109.202

4.564.823

1.544.379

6.385.926

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

251.200

293.200

293.200

243.200

242.968

232

2.131.282

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-217.500

-223.350

-229.492

-229.492

-229.492

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-217.500

-223.350

-229.492

-229.492

-229.492

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-217.500

-223.350

-229.492

*229.492

-229.492

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

15

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3S.005.070

30.782.710

28.287.726

25.112.530

24.800.732

311.798

25.119-487

01

CHELTUIELI CURENTE

35.900.4(10

29.226.370

26.763.026

24.628.133

24.597.089

31.044

24.383.806

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

18.261.000

15.631.130

15.067.099

15.067.099

15.054.918

12.181

14.799.227

10

01

Cheltuieli salariale in bani

14.363.600

12.201.030

11.692.694

11.692.694

11.685.398

7.296

11.484.331

10

01

01

Salarii de baza

9.939.000

8.869.390

8.678.718

8.678.718

8.673.339

5.379

8.536.318

10

01

02

Salarii de merit

24.600

17.070

16.98]

16.981

16.948

33

12.787

10

01

03

Indemnizație de conducere

93.000

76.700

71.517

71.517

71.162

355

71.14!

10

01

04

Spor de vechime

1.927.000

1.663.000

1.621.475

1.621.475

1.620.084

1.391

1.589,! 78

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

70.000

57.120

51.464

51.464

51.464

50,196

10

01

08

Fond de premii

189.750

188.897

188.897

188.891

6

189.013

10

01

09

Prima de vacanta

98.000

98.000

73.573

73.573

73.573

74.191

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

801.000

1.000

44

44

44

44

10

01

13

Indemnizații de delegare

5.000

2.000

221

221

221

221

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

1.406.000

1.227.000

989.804

989.804

989.672

132

961.242

10

03

Contribuții

3.897.400

3.430.100

3.374.405

3.374.405

3.369.520

4.885

3.3! 4.896

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.774.600

2.453.000

2.444.27!

2.444.271

2,442.135

2J36

2.400.805

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

56.200

45.200

38.716

38.716

38.531

185

37.981

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

715.200

630.000

607.683

607.683

607.213

470

597.181

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

223.400

196.900

184.204

184.204

184.110

94

181.321

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

128.000

105.000

99.53!

99.531

97.531

2.000

97.608

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

4.358.000

3.977.200

3.859.890

3.859.369

3.840.506

18.863

3.956.194

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

1.060.000

943.790

887.520

887.393

875.496

11.897

S74.637

20

01

01

Furnituri de birou

49.000

49.200

46.158

46.158

46.094

64

41.966

20

01

02

Materiale pentru curățenie

28.000

31.000

30.793

30.793

30.512

28!

27.451

20

01

03

încălzit, iluminat si forța ntotrica

272.000

26 LOTO

260.637

260.637

250.906

9.731

248.036

20

01

04

Apa, canal si salubritate

21.000

31.800

29.557

29.430

28,635

795

29,476

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

75.000

62.000

61.180

61.180

60.412

768

63.573

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

40.000

31.200

29.002

29.002

28.911

91

23.637

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

575.000

477.590

430.193

430.193

430.026

167

440.498

20

02

Reparații curente

38.000

17.500

14.639

14.245

13.615

630

13.240

20

03

Hrana

465.000

423.100

396.756

396.756

394.853

1.903

396.171

20

03

01

Hrana pentru oameni

465.000

423.100

396.756

396.756

394.853

1,903

396.171

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

1.000

662

662

662

732

20

04

01

Medicamente

1.000

LOTO

662

662

662

662

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

70

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

37.000

9.500

3.490

3.490

3.424

66

12.838

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000

1.589

20

05

30

Alte obiecte de inventar

32.000

9.500

3.490

3.490

3.424

66

1L249

20

06

Deplasări, de tas ari, transferări

12.000

4.500

3.115

3.115

3,115

3.275

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

7.000

3.000

2.459

2.459

2.459

2.619

20

06

02

Deplasați in străinătate

5.000

1.500

656

656

656

656

20

11

Cărți, publicații si materiale

documentare

7,000

6.000

5.961

5.961

5.961

3.458

20

12

Consultanta si expertiza

3.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

13

Pregătire profesionala

30.000

24.000

20.295

20.295

20.295

22,790

20

14

Protecția muncii

3.000

3.000

2.213

2.213

2.213

2.213

20

30

Alte cheltuieli

2.701.000

2,544.810

2.525.239

2.525.239

2.520.872

4.367

2.626.831

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.701.000

2.544.8 !0

2.525.239

2.525.239

2.520.872

4.367

2.626.831

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

63.490

51

01

Transferuri curente

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

63.490

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

63.490

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

268.510

55

01

A. Transferuri interne

268.510

55

01

18

Alte transferuri curente interne

268.510

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

7.041.400

2.423.040

2.423.040

288.668

288,668

2.500

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

7.041.400

2.423.040

2.423.040

288.668

288.668

2.500

56

01

01

Finanțarea naționala*)

7.041.400

585.080

585.080

252.235

252.235

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

959.760

959.760

36.433

36.433

2.500

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

878.200

878.200

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

5.845.000

6.800.000

5.049.888

5.049.888

5.049.888

4.975.776

57

02

Ajutoare sociale

5.845.000

6,800.000

5.049.888

5.049.888

5.049.888

4.975.776

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

5.845.000

6.800.000

5.049.888

5.049.888

5.049.888

4.975.776

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

350.000

35(1.000

318.109

318.109

318.109

318.109

59

11

Asociații si fundații

350.000

350.000

318.109

318.109

318.109

318.109

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.136.920

1.659.830

1.629.830

589.527

308.773

280.754

735.681

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.136.920

1.659.830

1.629.830

589.527

308.773

280.754

735.681

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Arti

col

Aii

nc-

al

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

5

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

Active fixe

2.136.920

1.659.830

1.629.830

589.527

308.773

280.754

730.079

71

01

01

Construcții

12.688

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10.000

184,994

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

30.0110

20.000

12.871

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.106.920

1.629.830

1.629.830

589.527

308.773

280.754

519.526

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

5.602

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-32.250

-103.490

-105.130

-105.130

-105.130

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-32.250

-103.490

-105.130

-105.130

-105.130

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-32.250

-103.490

-105.130

-105.130

-105.130

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

165.142.750

112.278.310

68.068.669

63.323.812

61.255.318

2.(168.494

77.926.058

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

132.155.960

88.658.550

54.559.736

49.837.083

47.829.300

2.007.783

63.095.138

01

CHELTUIELI CURENTE

117.013.600

82.136.180

48.059.328

45.087.955

44.461.321

626.634

44.654.910

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.500.000

3.100.000

3.100.000

3.096.000

3.017.237

78.763

2.947.327

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.750.000

2.428.900

2.428.900

2.424.900

2.370.863

54.037

2.316.627

10

01

01

Salarii de baza

1.848.000

1.452.000

1.452.000

1.452.000

1.443.871

8.129

1.593.841

10

01

02

Salarii de merit

13.000

12.200

12.200

12.200

12.131

69

9.344

10

01

03

indemnizație de conducere

82.000

72.000

72.000

72.000

59.188

12.812

53.902

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

04

Spor de vechime

3S4.GOO

305.900

305.900

305.900

300.825

5.075

273.792

10

01

06

Alte sporuri

25.700

22.700

22.700

22.7CK1

18.138

4.562

19.396

10

01

08

Fond de premii

171.000

171.000

171.000

167.536

3.464

9.975

10

01

09

Prima de vacanta

134.400

120.200

120.200

120.200

! 19.560

640

106.989

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

4.800

4.800

4.800

4,800

57

4.743

1.277

10

01

13

Indemnizații de delegare

5.000

5.000

5.000

1.000

906

94

906

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

253.100

263.100

263.100

263.100

248.651

14.449

247,205

10

03

Contribuții

750.000

671.100

671.100

671.100

646.374

24.726

630.700

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

570.000

506.100

506.100

506.100

490.993

15.107

476.619

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

13.700

13.700

13.700

13.700

11.681

2.019

11.356

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

143.000

128.000

128.000

128.000

122.483

5.517

118.962

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.100

4.100

4.100

4.100

3.192

908

3.165

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.200

19.200

19.200

19.200

18.025

1.175

20.598

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.646.000

13.655.800

12.611.471

12.358.125

12.168.379

189.746

12.522.612

20

01

Bunuri si servicii

12.258.000

11.394.000

11.374.670

11.131.961

10.956.221

175.740

11.375.183

20

01

01

Furnituri de birou

40.000

30.(810

30.000

24,013

23.793

220

24.508

20

01

02

Materiale pentru curățenie

42.000

30.000

29.660

29.302

28.385

917

28.662

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

5.420.000

4.830.000

4.830.000

4.823.891

4.820.! 78

3.713

4.994.601

20

01

04

Apa, canal si salubritate

240.000

320.000

319.920

318.924

311.687

7.237

362.084

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

236.000

224.000

214.600

214.404

213.210

1.194

198.957

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii ne-al

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

Oi

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

820.000

500.000

490.490

489.159

478.255

10.904

445.792

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5.460.000

5.460.000

5.460.000

5.232.268

5.080.713

151.555

5.320.579

20

02

Reparații curente

450.000

250.000

245.400

241.480

229.745

11.735

224.857

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35.000

47.800

47.471

46.943

46.414

529

1.280

20

05

30

Alte obiecte de inventar

35.000

47.800

47.471

46.943

46.414

529

1.280

20

06

Deplasări, detasari, transferări

13.000

9.000

4.000

720

719

1

719

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

8.000

4.000

4.000

720

719

1

719

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

5.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10,000

10.000

10.000

8.826

8.826

8.105

20

13

Pregătire profesionala

12.000

7.000

600

600

600

600

20

14

Protecția muncii

12.000

8.000

8.000

6.349

6.349

6.025

20

30

Alte cheltuieli

1.856.000

1.930.000

921.330

921.246

919.505

1.741

905.843

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.856.000

1.930.000

921.330

921.246

919.505

1.74!

905.843

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

92.993.800

60.820.430

27.793.287

27.793.287

27.764.165

29J22

28.938.939

55

01

A. Transferuri interne

92.993.800

60.820.430

27.793.287

27.793.287

27.764.165

29,122

28.938.939

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

84.735.600

53.780.430

20.930.392

20.930.392

20.930.392

21.521.781

55

01

18

Alte transferuri curente interne

8.258.200

7.040.000

6.862.895

6.862.895

6.833.773

29,122

7.417.158

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

5.873.800

4.459.950

4.454.570

1.740.543

1.414.612

325.931

149.104

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

A

B

I

Regionala (FEDR)

56

01

01

Finanțarea naționala*)

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56

03

01

Finanțarea naționala*)

56

03

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

56

03

03

Cheltuieli neeligibile*)

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Paneneriat(ENP)

56

08

01

Finanțare naționala

56

08

02

Finanțarea Uniunii Europene

56

08

03

Cheltuieli neeligibile

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații si fundații

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

S

5.462.2(10

3.836.350

3.836.350

1.127.299

820.019

307.280

l

5.462.200

1.069.340

1.069.340

763.588

763.588

1

2.660.170

2.660.170

307.280

307.280

106.840

106.840

56.431

56.431

1 16.000

116.000

111.638

108.638

3.000

110.000

110.000

108.638

108.638

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

41 (.600

507.600

502.220

501.606

485.955

15.651

147

411.600

475.600

470.220

470.220

454.569

15.651

88

59

32.000

32.000

31.386

31.386

100.000

100,000

: 100.000

96.928

3.072

96

100.000

100.0(10

100.0(81

96.928

3.072

96

15.252.700

6.63.3.960

6.63.3.960

;           4.882.680

3.501.5.31

1.381.149

18.440

15.252.700

6.633.960

6.633.960

4.882,680

3.501.531

1.381.149

18.440

12.733.500

6.326.560

6.326.560

4.702.0S0

3.320.932

1.381.148

18.440

912.380

1.439.380

1.439.380

1.420.975

i.275.879

145.096

183

18.000

18.000

16.740

16.740

11.821.120

4.869.180

4.869.180

3.264.365

2.028.313

1.236.052

18.256

2.519.200

307.400

307.400

180.600

180.599

l

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-al

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale eumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-110.340

-111.590

-133.552

-133.552

-133.552

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-i 10,340

-111.590

-133.552

-133.552

-133.552

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-110.34(1

-111.590

-133.552

-133.552

-133.552

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.986.790

23.619.760

13.508.933

13.486.729

13.426.018

60.711

14.830.920

OL

CHELTUIELI CURENTE

32.721.790

23.599.760

13.488.933

13.486.729

13.426.018

60.711

14.830.920

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

13.000.000

11.100.000

11.097.823

11.095.619

11.034.908

60.711

12.439.810

20

01

Bunuri si servicii

13.000.000

11.100.000

11.097.823

11.095.619

11.034.908

60.711

12.439.810

20

01

04

Apa, canal si salubritate

13.000.000

11.050.000

11.047.823

Jî.045.619

10.984.920

60.699

12.381.634

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

50.000

50.000

50.000

49.988

12

58.176

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

19.721.790

12,499.760

2.391.110

2.391.110

2.391.110

2.391.110

55

01

A. Transferuri interne

19.721.790

12.499.760

2.391.110

2.391.110

2.391.110

2.391.110

55

01

12

investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

19.721.790

12,499.760

2.391.110

2.391.110

2.391.110

2.391.110

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

265.000

20.000

20.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

265.000

20.000

20.000

71

01

Active fixe

265.000

20.000

20.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale}

265.000

20.000

20.000

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

107.413.610

135.526.840

117.996.462

112.796,548

112.380.58S

415.960

102.268.847

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE.

SI DE MUNCA

9.399.680

S.466.920

8,466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

n e-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

6.002.760

8.466.920

8.466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.000

20

30

Alte cheltuieli

21.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

21.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

5.981.760

8.466.920

8.466.920

3.983.658

3.966.139

17.519

34.673

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.857.140

7.133.170

7.133.170

3.614.932

3.614.932

56

01

01

Finanțarea naționala*)

4.857.140

2.062.720

2.062.720

1.465.192

1.465.192

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

3.090.950

3.090.950

2.149.740

2.149.740

56

01

03

Cheltuieli necligibile*)

1.979.500

1.979.500

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate sî Parteneriat(ENP)

1.124.620

1.333.750

1.333.750

368.726

351.207

17.519

34.673

56

08

01

Finanțare naționala

1.124.620

172.250

172.250

52.862

51.782

1.080

18.234

56

08

02

Finanțarea Uniunii Europene

943.330

943.330

315.864

299.425

16.439

16.439

56

08

03

Cheltuieli nee ligi bile

218.170

218.170

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.396.920

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.396.920

71

01

Active fixe

3.396.920

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.396.920

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

38.010.000

66.595.000

50.020.892

50.013.287

49.976.652

36.635

53.971.639

01

CHELTUIELI CURENTE

36.500.000

66.595.000

50.020.892

50.013.287

49.976.652

36.635

53.971.639

40

TITLUL IV SUBVENȚII

30.500.000

3O.5OO.OOO

15.294.000

15.294.000

15.294.000

15.294.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia rinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

de preț si tarif

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibili

20.000.000

20.000.000

4.794.000

4.794.0(8)

4.794.000

4.794.000

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

6.000.000

36.000.000

34.631.892

34.631.892

34.631.892

38.677.639

55

01

A. Transferuri interne

6.000.000

36.000.000

34.631.892

34.631.892

34.631.892

38.677.639

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societarilor comerciale cu capital de

stat

6.000.000

6.000.000

4.631.892

4.631.892

4.631.892

8.677,639

55

01

54

Transferuri pentru achitarea obliga-

tiilor restante ale centralelor de

term oricare

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

95.000

95.00(1

87.395

50.760

36.635

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

95.000

95.000

87.395

50.760

36.635

56

01

01

Finanțarea naționala*)

53.800

53.800

48.573

48.573

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

30.030

30.030

30.030

30.030

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

11.170

11.170

8.792

2.187

6.605

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.510.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.510.000

71

01

Active fixe

1.510.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.510.000

8402

TRANSPORTURI

60.003.930

60.464.920

59.508.650

58,799.603

58.437.797

48.262.535


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

0!

CHELTUIELI CURENTE

52.803.000

53.368.000

52.412.627

52.189.680

51.934.879

254.801

44.452.438

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.038.()(Kt

26.500.000

26.500.000

26.5OO.OtKt

26.245.199

254.801

26.245.199

20

02

Reparații curente

24.000.000

26.500.000

26.500.000

26.500.000

26.245.199

254,801

26.245.199

20

30

Alte cheltuieli

38.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

38.000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

17.500.000

17.600.000

17.000.000

17.000.000

17.000.0tm

17.282.239

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

17.500.000

17.600.000

17.000.000

17.000.000

l7.0tm.000

17.282.239

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.265.000

1.165.000

925.000

925.000

925.000

925.000

55

01

A. Transferuri interne

1.265.000

1.165.000

925.000

925.000

925.000

925.000

55

01

12

Investirii ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

1.265.000

1.165.000

925.000

925.000

925.000

925.000

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

10.000.000

8.103.000

7.987.627

7.764.680

7.764,680

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.000.000

8.103.000

7.987.627

7.764.680

7.764.680

56

01

01

Finanțarea naționala*)

10,000.000

525.590

525.590

302.643

302.643

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

7.377.410

7.305.797

7.305.797

7.305.797

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

200.0tK)

156.240

156.240

156.240

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.525.000

2.626.740

2.626.740

2.140.640

2.033.635

107.005

3.810.097

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.525.000

2.626.740

2.626.740

2.140.640

2.033.635

107.005

3.810.097

71

01

Active fixe

2.525.000

2.626.740

2.626.740

2.140.640

2,033.635

107.005

3.810.097

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.525.000

2.626.740

2.626.740

2.140.640

2.033.635

1117,005

3.810.097Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000.000

5.000.01»

5.(8)0.000

5.000.0(8)

5.000.000

81

02

Rambursări de credite interne

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

5.000,000

5.0110.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-324.070

-529.820

-530.717

-530.7)7

-530.717

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-324.070

-529.820

-530.717

-530.717

-530.717

85

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-324.070

-529.820

-530.717

-530.717

-530.717

9802

EXCEDENT

35.850.851

-35.850.851Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

3.526.000

3.526.000

3.526.000

8406

TRANSPORTURI

3.526.000

3.526.000

3.526.000

03

Transport rutier

3.526.000

3.526.000

3.526.000

02

Transport in comun

3.526.000

3.526.000

3.526.000

Pag. 2        - lei-

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

al

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

3.526.000

3.526.000

3.526.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.526.000

3.526.000

3.526.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.526.000

3.526.000

3.526.000

8406

TRANSPORTURI

3.526.000

3.526.000

3.526.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.526.000

3.526.000

3.526.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.526.000

3.526.000

3.526.000

71

01

Active fixe

3.526,000

3.526.000

3.526.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.526.000

3.526.000

3.526.000

Pag. 1        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la Linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

59.924.770

39.450.900

39.449.795

37.190.411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.462.200

î.462.200

1.462.200

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

5.462.200

1.462.200

1.462.200

8407

TRANSPORTURI

54.462.570

37.988.700

37.987.595

37.190,411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

03

Transport rutier

54.462.570

37.988.700

37.987.595

37.190.411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

03

Străzi

54.462.570

37.988.700

37.987.595

37.190.411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

Pag. 2        - lei*

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Aii

UC-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

59.924.770

39.450.900

39.449.795

37.190.411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

01

CHELTUIELI CURENTE

3.462.2(81

3.461.095

1.963.850

1.493.479

470.371

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

3.462.200

3.461.095

1.963.850

1.493.479

470.371

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59.924.770

35.9S8.7OO

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.833.002

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

59.924.770

35.988.700

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.833.002

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.462.200

1.462.200

i.462.200

01

CHELTUIELI CURENTE

1.462,200

1.462.200

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.462.200

1.462.200

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.462.200

1.462.200

56

01

01

Finanțarea naționala*)

1.013.540

1.013.540

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

138.020

138.020

56

01

03

Cheltuieli neeligibilc*)

310.640

310.640

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,462.200

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.462.200

71

01

Active fixe

5.462.200

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

5.462.200

8407

TRANSPORTURI

54.462.570

37.988.700

37.987.595

37.190.411

33.495.403

3.695.008

10.833.002

01

CHELTUIELI CURENTE

2.000.000

1.998.895

1.963.850

1.493.479

470.371

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Pag. 3

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

POSTADERARE

2.000.000

1.998.895

1.963.850

1.493.479

470.371

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.000.000

1.998.895

1.963.850

1.493.479

470.371

56

01

02

Finanțarea de la Uniunea Europeana*)

1.935.000

1.935.000

1.899.955

1.429.584

470.371

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

65.000

63.895

63.895

63.895

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

54.462.570

35.9SS.7OO

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.83.3.002

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

54.462.570

35.988.700

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.833.002

71

01

Active fixe

54.462.570

35.988.700

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.833.002

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

54.462.570

35.988.700

35.988.700

35.226.561

32.001.924

3.224.637

10.833.002

Conducatorul instituției.Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

- lei-


Conducatorul instituției,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil ____BIHOR


Pag. 1     - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prcccdenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

31.048.810

39.560.870

28.791.915

489.508

28.302.407

28.378.517

51.785

361.613

0002

I. VENITURI CURENTE

17.203.510

17.382.650

11.040.73!

462.008

10.578.723

10,660.833

42.785

337.113

2900

C. VENITURI NEFISCALE

17.203.510

17.382.650

11.040.731

462.008

10.578.723

10.660.833

42.785

337.113

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

837.360

850.600

506.977

82.629

424.348

468.660

21.629

16.688

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

837.360

850.600

506.977

82.629

424.348

468.660

21.629

16.688

05

Venituri din concesiuni si închirieri

737.360

750.600

496.577

82.629

413.948

458.260

21.629

16.688

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

100.000

100.000

10.400

10.400

10.400

3300

10

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

16.366.150

16.532.050

10.533.754

379.379

10.154.375

10.192.173

21.156

320.425

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

14.423.050

14.561.440

8.906.126

373.432

8.532.694

8.574.992

16.656

314.478

3310

05

Taxe si alte venituri in invatainanl

1.449.330

1.456.300

933.348

11.575

921.773

921.773

10.000

1.575

08

Venituri din prestări de servicii

808.700

760.400

602.748

319

602.429

602.748

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

3.340.800

3.344.800

2.145.391

283.130

1.862.261

1.878.052

267.339

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfecționare

70.000

96.500

95.650

95.650

93.950

1.700

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

150.000

192.320

316.566

316,566

316.566

3310

32

Venituri din contractele încheiate cu

instituțiile de medicina legala

5.080

5.080

5.080

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

8,6(14.220

8.711.120

4.807.343

78.408

4.728.935

4.756.823

6.656

43.864

3610

DIVERSE VENITURI

2

2

2


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

t<ll

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

1


3610 50

3710

3710 01

4010

4010 50

4100 10

4310

09

10


4310 14


4310 17


4310 17 01


Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații sî sponsorizați

INCASAR1 DIN RAMBURSAREA

ACORDATE

Incaș ari din rambursarea împrumuturilor acordate

IV, SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanalatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu] sanatatii

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Minis

terului Sanatalii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate


Î.943J00

1.943. i 00


13.845.300

 • 13.845.300

 • 10.645.300


3.200.000


Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

2

2

2

1.970.610

1.627.626

5.947

1.621.679

1.617.179

4.500

5.947

1.970.610

1.627.626

5.947

1.621.679

1.617.179

4.500

5.947

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

22.17S.220

17.691.184

27.500

17.663.684

17.657.684

9.000

24.500

22.178.220

17.691.184

27.500

17.663.684

17.657.684

9.000

24.500

9.969.490

9.604.558

27.500

9.577.058

9.571.058

9.000

24.500

255.870

5.473

5.473

5.473

765.860

694.153

694.153

694.153

11.187.000

7.387.000

7.387.000

7.387.000

4.275.000

475.000

475.000

475.000

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4310 17 02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Samitatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

6.912.(100

6.912.000

6.912.000

6.912.000

Conducatorul instituției,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil


BIHOR

C0/s7t/Z 77 7777^/777

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

31XU8.SK)

39.560.870

28.477.274

28.353.571

27.968.212

385.359

18.240.287

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.949.000

1.034.480

1.027,400

1.027.400

1.027.400

1.110.482

10

Servicii publice comunitare de evidenta

a persoanelor

1.949.0(1»

1.034.480

1.027.400

1.027.400

1,027.400

1.110.482

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.816.800

2.426.640

2.030.906

2.030.906

2.030.906

2.120.151

03

Ordine publica

2.816.800

2.426.640

2.030.906

2.030.906

2.030.906

2.120.151

04

Politia comunitara

2.816.800

2,426.640

2.030.906

2.030.906

2.(130.906

2.120.151

6510

INVATAMANT

14.680,510

14.925.070

8.073.990

8.046.795

8.046.795

6.111.403

03

Invatamant preșcolar si primar

7.175.0(10

7.202.500

3.741.876

3.741.876

3.741.876

2.494.950

01

Invatamant preșcolar

7.175.000

7.202.500

3.741.876

3.741.876

3.741.876

2.494.950

04

Invatamant secundar

2.155.380

2.372.440

1.322.092

1.294.897

1.294.897

1.073.715

01

invatamant secundar inferior

378.440

403.160

148.880

148.787

148.787

113.945

02

invatamant secundar superior

1.621.940

1.814.280

LO98.548

1.071.446

1.071.446

895.578

03

invatamant profesional

155.000

155.000

74.664

74.664

74.664

64.192

05

Invatamant post liceal

1.336.330

1.336.330

694.217

694.217

694.217

517.923

11

Servicii auxiliare pentru educație

4.013.800

4.013.800

2.315.805

2.315.805

2.315.805

2.024.815

03

Internate si cantine pentru elevi

3.448.800

3.448.800

i.770.555

1.770.555

1.770.555

1.490.206

30

Alte servicii auxiliare

565.000

565.000

545.250

545.250

545.250

534.609

6610

SANATATE

3.2OO.OOO

12.208.730

8.408.734

8.402.026

8.402.026

364.663

06

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

3.200.000

12.208.730

8.40S.734

8.402.026

8.402.026

364.663

6610

06

01

Spitale generale

3.200.000

12.208.730

8.408.734

8.402.026

8.402.026

364.663

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

8.302.500

8.865.950

8.836.244

8.836.244

8.450.885

385.359

8.523.388

03

Servicii culturale

1.052.500

J.I15.95O

1.086.244

1.086.244

1.086.244

1.158.747

06

Casc de cultura

I.O52.5OO

l.l 15.950

t.086.244

1.086.244

1.086.244

1.158.747

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6710

05

Servicii recreative si sportive

7.250.000

7.75O.OOO

7.750,000

7.750.000

7.364.641

385.359

7,364.641

01

Sport

7.250.000

7.750.01X1

7.750.000

7.750.000

7.364.641

385.359

7.364.641

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

Si VANATOARE

100.000

100.000

100.000

10.21X1

10.200

10.200

8310

03

Agricultura

100,000

100.000

100.000

10.200

10.200

10.200

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

100.000

100.000

100.000

10.200

10.200

10.200

9910

DEFICIT

410.305

-410.305

BIHOR

Pag. 3        - lei-

Capi

tal

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

31.048.810

39.560.870

28.477.274

28.353.571

27.968,212

385.359

18.240.287

01

CHELTUIELI CURENTE

30,292.510

26.830.100

19.903.481

19.780.486

19.401.127

385.359

17,383.094

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.023.25»

4.057.260

2.957.832

2.951.820

2.951.695

125

2.845.137

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.159.260

22.772.840

16.945.649

16.834.666

16.449.432

385.234

14.537.957

57

TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

110.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

756.300

12.730.770

8.573.793

8.567.085

8.567.085

857.193

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

756.30»

12.730.770

8.573.793

8.567.085

8.567.085

857.193

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.949.000

1.034.480

1.027.400

1.027.400

1.027.400

1.110.482

01

CHELTUIELI CURENTE

1.918.000

1.034.480

1.027.400

1.027.400

1.027.400

980.622

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.100.000

631.220

624.254

624.254

624.254

566.480

10

01

Cheltuieli sa lari ale in bani

900.000

510.130

503.171

503.171

503.171

439.687

10

01

01

Salarii de baza

471.340

277.740

277.736

277.736

277.736

278.973

10

01

02

Salarii de merit

3.000

1.530

1.527

1.527

1.527

817

10

01

03

Indemnizație de conducere

24.680

9.740

9.736

9.736

9.736

7.312

10

01

04

Spor de vechime

65.550

29.890

29.889

29.889

29.889

23.333

10

01

06

Alte sporuri

4.000

2.710

2.710

2.710

2.710

2.258

10

01

OS

Fond de premii

41.130

41.129

41,129

41.129

41.129

10

01

09

Prima de vacanta

50.260

13.720

13.716

13.716

13.716

13.716

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

200.000

68.040

68.04(1

68.0-10

68.040

67.040

10

01

13

Indemnizații de delegare

500

40

39

39

39

249

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

80.670

65.590

58.649

58.649

58.649

4.860

10

03

Contribuții

200.000

121.090

121.083

121.083

121.083

126.793

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

155.000

92.230

92,227

92*227

92.227

92*782

Pag. 4

- lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

6.000

2.160

2.160

2.160

2.160