Hotărârea nr. 30/2011

privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geot

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39 din data de 14.01.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea participarea la Programul privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice care utilizează energie regenerabilă pentru beneficiarul Colegiul Tehnic Andrei Șaguna,

Ținând cont de prevederile Ordinului 1.741/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor prin care se aprobă Ghidul de Finanțare a Programului privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin.(2), lit. b), d) alin. (4), lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 14, și art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, contribuție în valoare de 199.480,80 RON cu TVA, constând în:

- 10% din costurile eligibile în valoare de 185.706,80 RON cu TVA

- costuri neeligibile în valoare de 13.774,00 RON cu TVA

- alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Andrei Șaguna.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • -  Colegiul Tehnic Andrei Șaguna prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea

  www.oradea.ro,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric

  Oradea, 14 ianuarie 2011

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr. 30

  SECRETAR

  Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

  Ionel Vila