Hotărârea nr. 3/2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 2078 din data de 10.01.2010, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011,

Având în vedere dispozițiile următoarelor acte normative:

 • ■   H.G. 1347 din 23.12.2010, privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin.

(4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

 • ■   Legea 202 din 25.10.2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor

 • ■   Nota internă nr. 570219/07.01.2011 emisă de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 • ■   H.C.L. 640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea

 • ■   H.C.L. 285/2010 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice închise cu bariere și păzite, din

municipiul Oradea

 • ■   art. 9 alin. 4 și 5 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg

la 15 octombrie 1985,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) art. 45 alin.(2) lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, după cum urmează:

 • I.     Se modifică Art.1, I - pct. 2 litera c) din HCL 406/2010 și va avea următorul conținut:

„Art. 1, I, pct. 2 litera c)în cazul impozitului pe mijloacele de transport c2) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone - art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003 *>

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin H.G. 1347/2010

- conform anexei nr. 1 - valorile propuse prin H.G. nr. 1347/2010

c3) combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - art. 263 alin. (5) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003 *>

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin H.G. 1347/2010

- conform anexei nr. 1 - valorile propuse prin H.G. nr. 1347/2010”

 • II.    Se modifică Anexa nr. 1 -Capitolul III - Impozitul pe mijloacele de transport, respectiv:

 • ■  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 • ■   Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,

la H.C.L. 406/2010, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • III.   Se modifică Anexa nr. 8 - Tarifele practicate pentru închirierea spațiilor, destinate organizării de reuniuni, aflate în incinta primăriei municipiului Oradea și taxa pentru vizitarea Turnului Primăriei la H.C.L. 406/2010, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • IV.   Se modificăAnexanr.10-Altetaxespeciale la H.C.L. 406/2010, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 • V. Se modifică Anexa nr. 16 - Taxe pentru parcările publice cu plată (tichete, abonamente, locuri rezervate, parcare cu telefonul mobil, taxe pentru parcări de reședință, taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, taxe pentru blocare, taxe pentru ridicare si amenda contraventionala la H.C.L. 406/2010, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei

Municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică,

 • •   Direcția Juridică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și în M.Of. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 3


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de 36transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2011

Impozitul, în lei, în anul 2011

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

0

133

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

517

1169

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1169

517

1169

Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

474

615

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

615

947

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

947

1472

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

947

1472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

947

1472

Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

615

623

615

623

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

973

1545

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

1545

2291

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

1545

2291

6. Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

1545

2291

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin. (5) și art. 292 alin. (3) Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanță de guvern

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2011

Impozitul, în lei, în anul 2011

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

747

1310

747

1310

9. Masa de cel puțin 28 tone

747

1310

747

1310

Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

128

299

128

299

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

871

1429

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

1429

1984

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

1984

3012

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

1984

3012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

1984

3012

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1579

2197

1579

2197

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

2197

2986

2197

2986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986

2197

2986

Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

1395

1937

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

1937

2679

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

2679

3963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2679

3963

2679

3963

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

960

1434

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

1434

2283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283

1434

2283

TARIFELE PRACTICATE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR, DESTINATE ORGANIZĂRII DE REUNIUNI, AFLATE ÎN INCINTA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA ȘI TAXA PENTRU VIZITAREA TURNULUI PRIMĂRIEI

Nr.

crt

Specificatie

Tarife practicate în

anul 2010

Tarife aplicabile în anul 2011

1.

Taxă închiriere sala mare (Traian Moșoiu) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

300 lei / 30 minute

250 lei / 20 minute

2.

Taxă închiriere sala mică (Rimanoczi Kalman) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

100 lei / 30 minute

100 lei / 20 minute

3.

Taxa specială de permisiune fotografiere și înregistrare video pentru oficierea căsătoriilor.

50 lei / eveniment

50 lei / eveniment

4.

Taxă specială de oficiere a căsătoriilor în afara locațiilor stabilite, respectiv sediul Primăriei și Casa Tineretului .

1000 lei / eveniment

1000 lei / eveniment

5.

Taxa pentru vizitarea Turnului Primăriei

5 lei

Taxa pentru vizitarea Turnului Primăriei, în cazul elevilor, studenților și a grupurilor mai mari de 10 persoane

3 lei

Taxele speciale nu sunt purtătoare de T.V.A.

ALTE TAXE SPECIALE

Nr. crt.

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife practicate în anul

2010

Tarife aplicabile în anul

2011

Procent

2011/2010

1.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru bransament/racord retele

20 lei

20 lei

0%

2.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru construire/extindere retele

60 lei/km dar nu mai putin

de 60 RON

60 lei/km dar nu mai putin de 60 RON

0%

3.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru reabilitare retele

50 lei/km dar nu mai putin

de 50 RON

50 lei/km dar nu mai putin de 50 RON

0%

4.

Taxa pentru avizarea lucrărilor in regim de urgenta (avarii)

20 lei inclusiv TVA

20 lei inclusiv TVA

0%

5.

Taxa pentru prelungirea avizului lucrărilor, inclusiv lucrarile executate în regim de urgenta (avarii)

10 lei inclusiv TVA

10 lei inclusiv TVA

0%

6.

Taxa pentru eliberarea adeverinței de intravilan /CF

20 lei/adeverinta

20 lei/adeverinta

0%

7.

Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor

20 lei/adeverinta

20 lei/adeverinta

0%

8.

Taxa pentru listarea extraselor de carte funciară

1 leu + taxa normală de eliberare

1 leu + taxa normală de eliberare

0%

9.

Taxa pentru multiplicarea (xeroxarea) documentelor

0,50 lei - pagină A4

0,60 lei - pagină A3

0,50 lei - pagină A4

0,60 lei - pagină A3

0%

10.

Taxa pentru identificarea și copierea documentelor din arhiva instituției.

2 lei/coală

2 lei/coală

0 %

11.

Taxa pentru emiterea certificatului de atestare fiscală în regim de urgență și a adeverințelor de proprietate

8 lei + 2 lei taxa de timbru

8 lei + 2 lei taxa de timbru

0%

12.

Taxa pentru avizul C.M.U.A.T.

15 lei

15 lei

0%

13.

Taxa pentru afișajul colant pe domeniul public

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

0%

14.

Taxa pentru acordul de publicitate temporară

5 lei

5 lei

0%

15.

Taxa pentru eliberarea certificatului energetic a clădirilor

50 lei

50 lei

0%

16.

*

Taxa pentru eliberarea avizului Direcției Tehnice

50 lei

50 lei

0%

17.

**

Taxa pentru divorțul administrativ

300 lei

NOTĂ:

Taxelor speciale de mai sus li se adaugă taxele extrajudiciare de timbru datorate cf. Legii 117/1999, dacă este cazul.

* certificatul de urbanism in regim de urgenta:

-se eliberează pentru cereri injustiție, operațiuni notariale privind circulația terenurilor si in alte scopuri informative (conform L 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire, republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare)

-nu se eliberează pentru lucrari de construire/ desfiintare/ intocmire documentarii de urbanism

**

Taxa instituită în baza Legii nr. 202 din 25.10.2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor.

TAXE PENTRU PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ (TICHETE, ABONAMENTE, LOCURI REZERVATE, PARCARE CU TELEFONUL MOBIL,

TAXE PENTRU PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ, TAXA PENTRU OPRIRE/STAȚIONARE/PARCARE NEREGULAMENTARĂ, TAXE PENTRU

BLOCARE, TAXE PENTRU RIDICARE SI AMENDA CONTRAVENTIONALA

1) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare sub forma de tichete de parcare, pentru autoturisme si asimilate, program 07,00 - 18,00:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

9

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Tichet parcare

30 min

1,00

1,00

0%

2

Tichet parcare

1 h

2,00

2,00

0%

3

Tichet parcare

1 zi

16,00

18,00

12,50%

Nota: Tichetele de parcare se procura anticipat de la chioscurile de difuzare a presei sau de la parcometre. Taxa se poate plati pentru min.30 minute.

In parcarile publice de scurta durata max.2h pe baza de tichete nu se admite parcarea unui autoturism peste acestă durată si nici parcarea autoturismelor pe baza de abonamente de parcare, cu exceptia abonamentelor de riveran.

2) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare sub forma de vouchere de parcare cu valoari 10, 20 sau 30 lei, pentru autoturisme si asimilate, program 07,00 - 18,00:

Nr. Nr. crt.

Bonuri

cu valoare fixă pentru vouchere

Durata de staționare

9

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Voucher parcare cu telefonul mobil

30 min

-

1,00

-

Nota: Taxa de parcare cu telefonul mobil se poate achita la Serviciul Parcari de catre utilizatorii parcarilor care detin abonament sau cartela pentru telefon, cu credit mai mare decat valoarea parcarii solicitate, la operatorii de telefonie mobila care au incheiate conventii/contracte cu administratorul sistemului Tpark. Pentru a parca cu telefonul mobil utilizatorii parcarilor se vor inregistra in sistemul Tpark si vor incarca contul destinat parcarii cu sume de 10, 20 sau 30 lei . Parcarea va incepe de la primirea prin SMS de catre utilizatorul parcarii a confirmarii de incepere a parcarii.

tele

fonie care accepta acest sistem de plata a parcarii, program 07,00 - 18,00:

Nr. crt.

Bonuri

cu valoare fixă pentru vouchere

Durata de staționare

9 functie de cursul de schimb euro/leu

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Parcare cu telefonul mobil cu plata la operatorul de telefonie care accepta acest sistem de plata a parcarii trimitand nr. masina prin SMS la 7401

60 min

0,50 euro+tva

0,50 euro+tva

-

2

Parcare cu telefonul mobil cu plata la operatorul de telefonie care accepta acest sistem de plata a parcarii trimitand nr. masina prin SMS la 7408

7h

3 euro+tva

3 euro+tva

Nota: t

axa de parcare se poate achita direct fara achizitionarea de vouchere, la operatorii de telefonie mobila care

au incheiat contracte

cu administratorul

sistemului Tpark. Valorile stabilite includ si comisionul de tranzactie al operatorului de telefonie mobila, plata facandu-se in lei la cursul BNR din ziua anterioara datei facturarii. Vor putea intra in sistemul Tpark operatori de telefonie mobila care vor incheia contracte cu administratorul sistemului Tpark. Parcarea incepe de la primirea confirmarii prin SMS prin care se va preciza durata de parcare. Durata parcarii va fi stabilita in functie de cursul euro/leu din data facturarii pentru perioada de o luna de catre Administratia Imobiliara Oradea catre administratorul sistemului Tpark.

4) taxe pentru autoturisme si asimilate exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare, sub forma de abonamente de parcare pentru locuri de

parcare cu plata cu excepția locurilor de parcare de scurta durata max. 2h pe baza de tichete, program 07,00 - 18,00:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

9

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Abonament de parcare

1 lună

50,00

60,00

20%

2

Abonament parcare pentru locuri aflate intr-o singura parcare

1 luna

-

40,00

-

3

Abonament de parcare transmisibil valabil pentru un autoturism

1 lună

-

100,00

-

4

Abonament de parcare

3 luni

150,00

160,00

6,67%

5

Abonament de parcare

6 luni

272,00

300,00

10,30%

6

Abonament de parcare

1 an

550,00

600,00

9,09%

Nota: Abonamentele de parcare se procura anticipat de la Serviciul Parcari str. Independentei nr.11. Abonamentele pentru o zi se pot procura si de la chioscurile de difuzare a presei. Abonamentele de parcare nu sunt valabile in parcari de scurta durata max. 2h pe baza de tichete. Abonamentele de parcare pentru locuri aflate

intr-o singura parcare nu sunt valabile in alte parcari. Abonamentul de parcare este valabil pentru autoturismul al carui nr. de inmatriculare este inscris pe acesta, cu exceptia celor transmisibile care au inscris numele sau societatea pentru care se elibereaza.

5) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme și asimilate in parcari inchise cu bariere, cu program 0- 24 h:

Nr. crt.

Bonuri

cu valoare fixa

Durata de stationare

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Tichet parcare

intre orele 07,00-9,00

30 min

1,00

1,20

20%

2

Tichet parcare

intre orele 19,00-07,00

30 min

0,50

0,60

20%

3

Abonament parcare 0-24 h

1 luna

100,00

100,00

0%

Nota: In parcarile cu bariere nu sunt valabile tichetele de parcare de la chioscuri de difuzare a presei sau de la parcometre, nu se poate parca cu telefonul mobil sau cu abonamente de parcare pentru parcările deschise și nici cu legitimații de parcare gratuită. Abonamentele de parcare pentru parcările inchise cu bariere se elibereaza pentru fiecare parcare si sunt valabile doar pentru parcarea respectiva.

 • 5.1) taxa reprezentand garantie chip card pentru parcometre:                                          20 lei

 • 5.2) taxa reprezentand garantie eliberare card abonament parcare cu bariere:                           40 lei

 • 5.3) taxa reprezentand penalizare pierdere jeton sau cartela magnetica pentru acces parcari cu bariere: 50 lei

6) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru riverani persoane fizice in parcari deschise program 07,00 - 18,00:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

9

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Abonament parcare pentru riverani*

1 lună

15,00

17,00

14%

2

Abonament parcare pentru riverani

3 luni

40,00

46,00

15%

3

Abonament parcare pentru riverani

6 luni

-

90,00

-

4

Abonament parcare pentru riverani

1 an

150,00

170,00

14%

Nota: * Riveran - persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate. Abonamentele de parcare pentru riverani nu sunt valabile in alte parcari, cu exceptia celor alaturate parcarii inscrise pe abonament.

Nr. crt.

Declaratie de impunere si Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Abonament pentru parcare de domiciliu**

1 an

80

90,00

13%

** Parcari de domiciliu - sunt parcari amenajate In condițiile stipulate in H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002, aflate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor cu destinație de locuința. Parcarile publice de domiciliu apartin domeniului public aferent imobilelor cu destinatia de locuinta si sunt atribuite contra cost pentru autoturismele apartinand locatarilor acestor imobile - persoane fizice.

Dacă numărul cererilor va depasi numărul locurilor amenajate și supuse repartizării, se vor organiza licitații la care prețul de bază va fi reprezentat de taxa stabilită pentru parcarea de domiciliu.


 • 8)  pentru alte categorii de vehicule (microbuze, camionete, furgoane si asimilate se vor utiliza 2 bonuri cu valoare fixa reprezentand tichete de parcare sau abonamente de parcare pentru autoturisme, program 07,00 - 18,00.

 • 9)  taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru camioane, TIR-uri și asimilate in parcarea amenajata pentru aceste categorii de autovehicule pe str. Borsului nr.43, program 0-24:

  Nr. crt.

  Bonuri cu valoare fixă

  Durata de staționare

  Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

  Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

  Procent de modificare 2011/2010

  1

  Tichete parcare

  12 h

  14,00

  14,00

  0%

  2

  Tichete parcare

  24 h

  22,00

  22,00

  0%

  3

  Abonament parcare

  1 lună

  150,00

  150,00

  0%

10) taxa exprimata in lei/loc de parcare/an reprezentand rezervarea locului de parcare pentru societati bancare si societati hoteliere:

Nr. crt.

Declaratie de impunere

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Taxa anuală

1 an

1600

1800

12,50 %

Nota: Pentru societăți bancare se pot rezerva maxim 2 (două) locuri de parcare iar pentru agenții bancare câte 1 (unu) loc de parcare. Pentru societăți hoteliere se pot rezerva maxim 20% din numărul camerelor dar nu mai mult de 10 locuri de parcare.

11) taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară/ilegală:

Nr.

crt.

Taxa

Termen de plată

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011

(lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Obligatorie a se achita în termen de 48 ore de la afișare

48 h

30

35

16,67%

Notă: Taxele mentionate pentru parcare nu sunt purtătoare de T.V.A.

Pentru plata parcarii cu telefonul mobil prin SMS, utilizatorul va achita la operatorul de telefonie mobila taxa stabilita la care se va adauga T.V.A.

12) taxe pentru ridicare in caz de oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala a autovehiculelor in municipiul Oradea:

Nr. crt.

Operațiune

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg

-

240,00

250,00

4,17%

2

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg pentru care s-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-a finalizat

-

120,00

125,00

4,17%

3

Stationare de la ridicare pentru vevicule cu cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg, max.48 ore

1 ora

-

2,00

-

5

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor cu masa max autorizata mai mare de 2.500kg

-

-

1200,00

-

6

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg pentru care s-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-a finalizat

-

-

600,00

-

7

Stationare de la ridicare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg max.48 ore

1 ora

-

4,00

-

Nr. crt.

Operatiune

Durata de staționare 9

Taxa aplicată în anul 2010 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2011 (lei)

Procent de modificare 2011/2010

1

Deblocarea vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg care au fost blocate la roată

-

120,00

125,00

4,17%

2

Stationare de la blocarea la roată a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg, max. 48 ore

1 oră

-

2,00

-

4

Deblocarea vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg care au fost blocate la roată

-

240,00

250,00

4,17%

6

Stationare pana la deblocare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg max. 48 ore

1 oră

-

4,00

-

Notă: Taxele menționate pentru ridicare și blocare nu sunt purtătoare de T.V.A.

14) Tichetele de parcare razuite conform instructiunilor de pe acestea in zonele care indica luna, data si ora inceperii parcarii si abonamentele de parcare se vor expune in original pe bordul vehiculului la vedere in asa fel incat sa se vada toate inscrisurile de pe acestea.

15) Constituie contraventii si se sancționeaza cu amenda contraventionala de la 150 lei la 500 lei in cazul neachitarii de catre detinarorii/utilizatorii vehiculelor a taxei stabilite pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara in termen de 48 ore de la intocmirea si afisarea notei de constatare si instiintare de plata a taxei pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara putandu-se aplica si sanctiune complementara de blocare a rotilor sau sanctiune complementara de ridicare, transport si depozitare in cazul ocuparii neregulamentare a locurilor de parcare mai mult de 48 ore de la constatare, in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.640/2006, cu modificarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice, a blocarilor si ridicarilor in municipiul Oradea si cu prevederile O.G. nr.2/2001, cu modificările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor. Procesul verbal va fi intocmit de agentul constatator imputernicit al primarului, agent care a intocmit nota de constatare si instiintare de plata a taxei pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara si va fi semnat de acesta si de martorul care a fost prezent la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare. Sanctiunea de blocare si sanctiunea de ridicare se pot aplica si fara intocmirea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 • 17) Deținătorii/utilizatorii vehiculelor pot achita jumătate din minimul amenzii contravenționale, cuprinse între 150 lei la 500 lei, inainte de intocmirea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sau in termen de 48 de ore de la comunicarea acestuia, dupa intocmirea de catre agentul constatator.

 • 18) Impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 de zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea se depune la judecatoria Oradea. Procesul-verbal de constatare a contraventiei neatacat, precum si hotararea judecatorească irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.