Hotărârea nr. 297/2011

privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 74330.din 14.04.2011, prin care Direcția Economică solicită aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.197/31.03.2011 s-a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”,

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) art.45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului” mii euro

Nr. Crt.

Cap. 70.02 -Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Total credite de angajament

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Cap. 70.02.50 -Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

Complex

Multifuncțional cu

Parcaje

Supraetajate situat în zona Tribunalului”

Oradea

8.680,00

868,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

868,00

TOTAL CAP.70

8.680,00

868,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

868,00

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Direcția Economică Art.3. Prezenta dispoziție se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   R.A.P.A.S. Oradea

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 297

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru”, 1 vot “abținere”.