Hotărârea nr. 296/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73.787 din 14.04.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011,

Luând în considerare adresa nr. 4360/06.04.2011 a Direcției de Sănătate Publică Bihor,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și

cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. a) și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Compartiment Management Spitale

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  S.C. Compania de Apă Oradea SA

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  SpitalulClinicMunicipalDr.GavrilCurteanupringrijaCompartimentuluiManagementSpitale

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie prin grija Compartimentului Management Spitale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 296


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. 296/2011

Propunere rectificare buget local pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

10.452,50

14.997,68

4.545,18

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

Dezvoltare

2,50

204,68

202,18

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Dezvoltare

10.450,00

14.793,00

4.343,00

II

CHELTUIELI

10.702,11

15.247,29

4.545,18

1

Cap. 51.02. 01.03 - Autoritati publice si actiuni externe

-72,80

-95,08

-22,28

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-72,80

-95,08

-22,28

2

Cap.61.02.03.04 Ordine publica si siguranta nationala

0,00

-0,35

-0,35

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0,00

-0,35

-0,35

3

Cap.65.02 Invatamant

0,00

-13,98

-13,98

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0,00

-13,98

-13,98

4

Cap.66.02.06. Spitale generale

11.496,10

16.108,15

4.612,05

Cap. 66.02.06.01. Spitale Generale PMO

11.450,00

15.966,05

4.516,05

1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Dezvoltare

10.450,00

14.793,00

4.343,00

2

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

1.000,00

1.202,18

202,18

3

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

0,00

-29,13

-29,13

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica ASCO

46,10

142,10

96,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

46,10

142,10

96,00

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

-225,16

-247,48

-22,32

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-225,16

-247,48

-22,32

6

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

-1.411,03

-1.202,97

208,06

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

-1.545,03

-1.552,97

-7,94

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-1.527,89

-1.535,83

-7,94

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

-17,14

-17,14

0,00

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO

134,00

350,00

216,00

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Decebal

55.01.12

Dezvoltare

134,00

350,00

216,00

7

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale CAO

915,00

699,00

-216,00

1

Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Iuliu Maniu, Oradea

55.01.12

Dezvoltare

0,00

164,00

164,00

2

Extindere canalizare pluvială pe str. Rectorului

55.01.12

Dezvoltare

14,00

18,00

4,00

3

Extinderea retelei de canalizare pluviala pe str.E.Teodoroiu

55.01.12

Dezvoltare

901,00

517,00

-384,00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. 296/2011

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

mii lei


Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

0001

79.523,48

80.576,48

1.053,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

63.664,00

63.664,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

63.664,00

63.664,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

63.664,00

63.664,00

0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+3 3.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

63.664,00

63.664,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.661,00

59.661,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

3.689,00

3.689,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

144,00

144,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

170,00

170,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

310,00

310,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

310,00

310,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

310,00

310,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

15.549,48

16.602,48

1053,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

15.549,48

16.602,48

1053,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+4 3.10.17)

4310

15.549,48

16.602,48

1.053,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

431010

0,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

683,48

736,48

53,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

14.866,00

14.441,00

-425,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

10.450,00

11.450,00

1000,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43101602

2.991,00

2.991,00

0,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate

43101603

1.425,00

-1425,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

431017

1.425,00

1.425,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43101703

1.425,00

1.425,00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

-3756,45

-3756,45

0,00

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

3.756,45

3.756,45

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

00.02+00.15+00.17+00.30)

0001

63.664,00

63.664,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Propuneri

Diferente

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

63.664,00

63.664,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

63.664,00

63.664,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

63.664,00

63.664,00

0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+3 3.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

63.664,00

63.664,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.661,00

59.661,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

3.689,00

3.689,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

144,00

144,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

170,00

170,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

431010

0,00

EXCEDENTUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

00.01SF-49.10SF)

9802

- 2.693,56

-   2.693,56

-

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

2.693,56

2.693,56

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

0001

15.859,48

16.912,48

1.053,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

310,00

310,00

-

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

310,00

310,00

-

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

310,00

310,00

-

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

15.549,48

16.602,48

1.053,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

15.549,48

16.602,48

1.053,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310

15.549,48

16.602,48

1.053,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

683,48

736,48

53,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

14.866,00

14.441,00

-    425,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

10.450,00

11.450,00

1.000,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43101602

2.991,00

2.991,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate

43101603

1.425,00

-

-   1.425,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

431017

1.425,00

1.425,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43101703

1.425,00

1.425,00

EXCEDENT (cod 00.01SD-49.15SD)

9802

- 1.062,89

-   1.062,89

-

DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1) (cod

49.15SD-00.01SD)

9902

1.062,89

1.062,89

-

CHELTUIELI TOTAL

00

83.279,93

84.332,93

1.053,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+79+84)

F

66.357,56

66.357,56

0,00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

66.357,56

66.357,56

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Propuneri

Diferente

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

42.443,33

42.443,33

0,00

Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

30.673,90

30.673,90

0,00

Salarii de baza

100101

20.543,90

20.543,90

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

100105

4.418,00

4.418,00

0,00

Alte sporuri

100106

3.768,00

3.768,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

980,00

980,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

100111

920,00

920,00

0,00

Indemnizatii de delegare

100113

12,00

12,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

100130

32,00

32,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

2.510,98

2.510,98

0,00

Tichete de masa

100201

2.510,98

2.510,98

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

9.258,45

9.258,45

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

7.062,00

7.062,00

0,00

Contributii de asigurari de somaj

100302

161,15

161,15

0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

1.671,00

1.671,00

0,00

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

100304

94,80

94,80

0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

269,50

269,50

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

23.914,23

23.914,23

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

7.374,00

7.374,00

0,00

Furnituri de birou

200101

122,00

122,00

0,00

Materiale pentru curatenie

200102

234,00

234,00

0,00

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

3.055,00

3.055,00

0,00

Apa, canal, salubritate

200104

666,00

666,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

200105

72,00

72,00

0,00

Piese de schimb

200106

30,00

30,00

0,00

Transport

200107

70,00

70,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

161,00

161,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1.414,00

1.414,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1.550,00

1.550,00

0,00

Reparatii curente

2002

110,00

110,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

2.590,00

2.590,00

0,00

Hrana pentru oameni

200301

2.590,00

2.590,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

13.124,73

13.124,73

0,00

Medicamente

200401

9.465,00

9.465,00

0,00

Materiale sanitare

200402

1.515,50

1.515,50

0,00

Reactivi

200403

1.882,00

1.882,00

0,00

Dezinfectanti

200404

262,23

262,23

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

417,00

417,00

0,00

Uniforme si echipament

200501

15,00

15,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

200503

40,00

40,00

0,00

Alte obiecte de inventar

200530

362,00

362,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

33,00

33,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

33,00

33,00

0,00

Materiale de laborator

2009

83,50

83,50

0,00

Carti publicatii si materiale documentare

2011

10,00

10,00

0,00

Pregatire profesionala

2013

23,00

23,00

0,00

Protectia muncii

2014

19,00

19,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

130,00

130,00

0,00

Reclama si publicitate

203001

-

-

0,00

Chirii

203004

40,00

40,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

90,00

90,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+70+84)

D

16.922,37

17.975,37

1.053,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16.922,37

17.975,37

1.053,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02+71.03)

71

16.922,37

17.975,37

1.053,00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)

7101

13.841,64

14.544,64

703,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

910,00

560,00

-350,00

Dotari aparatura medicala

710102

10.972,50

12.025,50

1.053,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

140,00

140,00

Alte active fixe

71.01.30

1.819,14

1.819,14

-

RK imobil Corneliu Coposu

71.03

-

350,00

350,00

ReparaTii capitale sectia ATI

71.03

299,73

299,73

-

Reparatii capitale Pavilionul 1 Luis Pasteur

71.03

2.781,00

2.781,00

-

Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Județean

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri

6.133,70

8.227,70

2.094,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

243,70

348,70

105,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43.10.16.01

-

1.989,00

1.989,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

5.890,00

5.890,00

Cap.66.10.06.01 Spitale Generale

8.688,20

10.782,20

2.094,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.421,50

1.421,50

-

Dotari aaparatura medicala

71.01.02

-

2.094,00

2.094,00

Alte active fixe

71.01.30

-

-

-

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.200,00

1.200,00

-

Reparatii capitale sectia ATI

71.03

1.198,92

1.198,92

-

Reparatii capitale Corp B

71.03

4.867,78

4.867,78

-

Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri

1.545,00

2.971,00

1.426,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

45,00

117,00

72,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43.10.16.01

-

1.354,00

1.354,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

1.500,00

1.500,00

Cheltuieli

1.553,00

2.979,00

1.426,00

Cap.66.10.06.01 Spitale Generale

1.553,00

2.979,00

1.426,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8,00

8,00

-

Dotari aparatura medicala

71.01.02

-

1.426,00

1.426,00

Reparatii capitale ambulator

71.03

1.545,00

1.545,00

-