Hotărârea nr. 295/2011

privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuţie si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea a imobilului situat in Oradea, Str. Independentei nr.1 – Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris in CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a imobilului situat in Oradea, Str. Independentei nr.1 - Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris in CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea înregistrat sub nr. 46834 din 13.04.2010, prin care se propune preluarea din domeniul privat al al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a imobilului situat in Oradea, Str. Independentei nr.1 - Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris in CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3

Luând in considerare prevederile Legii nr.303/03.12.2008, privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind Cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind Cinematografia.

Ținând cont de faptul ca Cinematograful „LIBERTATEA”, figurează la poziția nr. 36 din anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film».

Având in vedere Decizia nr.269/16.03.2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Administrației Imobiliare Oradea aimobiluluisituatinOradea,Str.Independenteinr.1-ComplexCinematograficLIBERTATEA-înscrisinCF78052Oradea,nr. Topo 1997/3, având o capacitate de 961 de locuri, o suprafața construita de 1572 mp, suprafața construita desfășurata de 1857 mp si respectiv o suprafața de teren de 1572 mp.

Art.2. Se aproba preluarea activului si pasivului Complexului Cinematografic LIBERTATEA, conform anexei nr.1, la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă completarea inventarului domeniului public cu imobilul menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Predarea - primirea Complexului Cinematografic LIBERTATEA se va face în baza unui protocol de predare -primire, încheiat intre Regia Autonoma de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” si Consiliul Local Oradea -Administrația Imobiliara Oradea, care vor cuprinde toate mențiunile legate de mijloacele fixe, bunuri mobile si obiectele de inventar preluate odată cu imobilul si care ulterior vor fi însușite de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul Documente Proprietate, Serviciul Financiar Contabil

 • •   Regia Autonoma de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm”, prin grija A.I.O.

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •   Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14aprilie2011

Nr. 295

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.