Hotărârea nr. 294/2011

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 45793/28.03.2011, prin care se propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33,

Văzând starea avansata de degradare a anvelopei imobilului situat in Oradea, strada Republicii nr.33, constând în degradarea structurii constructive a tencuielilor de pe fațade care prezintă zone umede datorate fenomenului de igrasie la soclu si a infiltrațiilor de ape pluviale la streașina si in jurul burlanelor precum si zone desfăcute si căzute, degradarea șarpantei și învelitorii, se impune cu prioritate reabilitarea fațadelor principale ale clădirii (fațade spre spațiul public) si anume: fațada principala dinspre strada Republicii, fațada laterala dinspre strada Snagovului si fațada laterala nord, urmând ca fațadele secundare, clădirea bisericii din incinta si restul învelitorilor sa se reabiliteze intr-o alta etapa.

Ținând cont de Acordul Episcopiei Romano - Catolice Oradea- prin Parohia Romano - Catolică Oradea -Catedrala, privind efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului aflat in proprietatea Parohiei Romano - Catolice - Catedrala, situat in Oradea, str. Republicii nr.33, județul bihor, imobil înscris in CF 1604, 14664 Oradea, nr. topo 584/5, 586, 587, 588/1, 589, conform declarației autentificate sub nr. 560/12.04.2011 si completată conform încheierii notariale nr. 1154/12.04.2011,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere art.7 alin (3) și (4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 125/2002 ce aprobă O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 458/15.07.2010 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități non-profit de interes general;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.10, art.45 alin.(2) lit.a) din Legea

215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33:

 • 1.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizării obiectivului de investiție: “Reabilitarea fațadelor imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33 - Spitalul Ordinului Mizericordienilor Oradea (fațade principale)” astfel:

Valoarea estimata a investiției: 513.371 lei, fără TVA

Durata de realizare a investiției: 9 luni

 • 2.  Includerea obiectivului de investiții nominalizat anterior în Lista de investiții a Administrației Imobiliare Oradea;

 • 3.  Finanțarea investiției se va realiza din sumele prevăzute în bugetul Administrației Imobiliare Oradea destinate reabilitării clădirilor monument istoric aflate în proprietatea cultului religios romano catolic -prin Episcopia Romano Catolică Oradea, conform art. 10 din HCL 91/10.02.2011;

 • 4.  Recuperarea investiției se va realiza prin nealocarea sumelor prevăzute anual în bugetul local pentru cultul religios catolic, in temeiul Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea 125/18.03.2002 - sume acordate sub forma finanțărilor nerambursabile, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Perioada de recuperare a investiției va fi stabilită de comun acord de către beneficiar și finanțator prin contractul de finanțare nerambursabilă. Daca pe parcursul lucrărilor de reabilitare se va constata necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, această perioadă va putea fi modificată prin acordul comun al beneficiarului și finanțatorului.

 • 5.  Aprobarea organizării și derulări procedurilor de achiziție privind obiectivul de investiții menționat;

 • 6.  Constituirea dreptului de creanță în favoarea Administrației Imobiliare Oradea prin instituirea unei ipoteci, asupra imobilului reabilitat, până la data recuperării integrale a investiției conform Pct. 4 din prezentul raport de specialitate urmând ca în cazul înstrăinării imobilului în cursul perioadei de recuperare a investiției, proprietarul să restituie finanțatorului - Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, valoarea nerecuperată, în termen de 15 zile de la data întocmirii și/sau autentificării actului de înstrăinare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Tehnic - Compartiment construcții, Serviciul Financiar -

Compartiment Buget, Compartimentul Administrare Monumente;

 • - Parohia Romano - Catolică - Catedrala Oradea, prin grija A.I.O.

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 294


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila