Hotărârea nr. 293/2011

Privind mandatarea d-nei Diana Birău – director adjunct al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanţă, în dosarul nr.826/111/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind mandatarea d-nei Diana Birău - director adjunct al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.826/111/2010

Analizând Raportul de Specialitate nr. 73805 din data de 14.04.2011 prin care Direcția Juridică propune mandatarea d-nei Diana Birău - director adjunct al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.826/111/2010,

Văzând citația Curții de Apel Oradea, emisă la 16 februarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 25316/17.02.2011, prin care Consiliul Local al municipiului Oradea este chemat în instanță în data de 28 aprilie 2011 ora 9,00 în calitate de recurent - pârât, în proces cu Instituția Prefectului Județului Bihor în calitate de intimat -reclamant, S.C. MARA TOUR FELIX SRL în calitate de intimat - intervenient în nume propriu, Primarul Municipiului Oradea în calitate de intimat - pârât, pentru Recurs - anulare act administrativ, în dosarul cu nr. 826/111/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

Ținând seama de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează d-na Diana Birău - director adjunct al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.826/111/2010 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na Diana Birău director adjunct al Direcției Juridice și Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Municipiului Oradea

  • -   Direcția Juridică

  • -   d-na Diana Birău director adjunct al Direcției Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 293


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.